ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violating*, -violating-

violating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violating (n.) การฝ่าฝืน Syn. violation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know a secret. Someone is violating your lawฉันรู้ความลับ ใครบางคน is violating กฏหมายของคุณ .
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms.ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
Do you know that both are violating the contract?พ่อครับ พูดสิครับว่าเขาต้องการให้ทำงานนี้ภายในวันนี้
Well, if he isn't,he's violating the terms of his parole.ถ้าเขาไม่อยู่บ้าน เขาก็กำลังฝ่าฝืนกฎทัณฑ์บนของเขาอยู่
I am arresting you for violating the special sex trade law.คุณถูกจับกุมแล้ว ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
Okay, A: I don't appreciate you violating the sanctity of my Amazon wish list pageโอเค, 1.ฉันไม่ปลื้มที่นายมาแอบเข้าไปดู รายการสั่งซื้อของฉันใน Amazon
... violating state and local law....ละเมิดกฏหมายของรัฐและท้องถิ่น
If I let you I'll be violating privilege.ถ้าฉันยอม ฉันก็ละเมิดสิทธิลูกความ
But you will be facing charges in Illinois for violating a restraining order.แต่คุณจะเผชิญหน้ากับข้อหาในอิลลินอยส์ เรื่องฝ่าฝืนคำสั่งการขอกักตัว
AII, underlined. And they are to send their teams in to see whether they are violating the wetback thing.ทั้งหมด ขีดเส้นใต้ แล้วส่งไปให้ทีมงานได้ดู
A killer is dressing up his dead victims and violating them.บางทีการให้เรื่องเงียบอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะ

violating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violating
Back to top