ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variance*, -variance-

variance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variance (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: การแปรปรวน, การแปรผัน Syn. diversity, heterogeneity Ops. likeness, similarity
English-Thai: HOPE Dictionary
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
variance(n) ความแตกต่าง,การเปลี่ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
varianceความแปรปรวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Varianceผลต่าง [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, there's variance in batches, right?มันมีค่าความแปรปรวนได้ ใช่มั้ย?
A variance of $2.6 million on a failed investment from 3 years ago.การแปรผันของเงินจำนวน 2.6 ล้านดอลล่า สำหรับการลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
I can't let short-term variance slow me down.ผมไม่สามารถปล่อยให้ความแปรปรวนในระยะสั้นชะลอตัวฉันลง.
If you take the times the bodies were discovered, subtract the variance the corresponding watches are off by, you land within plus or minus 6 minutes of 6:22 every single time.ถ้าคุณนับเวลาที่ศพถูกพบ หักลบกับความต่างของเวลา ที่นาฬิกาเดินไป คุณจะได้เวลา 6:
It's a universal invariance!คุณพูดว่า เวลาหายไป ? แต่เวลา ไม่สามารถหายไปได้ !
Mr. Nottingham said he'd call if he had a problem getting the variance, so if we don't hear from him in the next 20 minutes,มิสเตอร์น็อตติ้งแฮมบอกว่า ให้โทรบอกเขาด้วยถ้าหากมีปัญหา.. ถ้าเรายังไม่ได้ข่าวอะไร ในอีก 20 นาที
If I remember correctly, vector, variance, hypotenuse...ถ้าผมจำไม่ผิดนะ แวคเตอร์ แวเรียนซ์ไฮโปเทนัส
Your ceiling cost variances.- เพดานค่าใช้จ่ายคุณเปลี่ยน

variance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] (n) {comp} analysis of variance
不変性[ふへんせい, fuhensei] (n) {math} invariance
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
共分散[きょうぶんさん, kyoubunsan] (n) covariance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] analysis of variance
共用分散[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance

variance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: analysis of variance (ANOVA) FR:
ความผันแปร[n.] (khwām phanp) EN: alteration ; variation ; variance ; variability FR: variation [f]
ความแปรปรวน[n.] (khwām praēp) EN: variance FR: variance [f]
ความแปรปรวนประชากร[n. exp.] (khwām praēp) EN: population variance FR:
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม[n. exp.] (khwām praēp) EN: between-group variance FR:
ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (khwām praēp) EN: covariance ; common variance ; pool variance FR: covariance [f]
ความแปรปรวนรวม[n. exp.] (khwām praēp) EN: combined variance ; pooled variance FR:
ความแปรปรวนตัวอย่าง[n. exp.] (khwām praēp) EN: sample variance FR:
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผลต่าง[n. exp.] (phon tāng) EN: difference ; balance ; remainder ; variance FR:
ผลต่างอัตราค่าแรง [n. exp.] (phon tāng a) EN: labour rate variance ; labor rate variance (Am.) ; wage rate variance FR:
ผลต่างราคาวัตถุดิบ[n. exp.] (phon tāng r) EN: Material Price Variance (MPV) FR:
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: analysis of covariance (ANCOVA) FR:
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (khwām praēp) EN: covariance FR:

variance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance
Varianzanalyse {f}analysis of variance (ANOVA)
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances
Beständigkeit {f}invariance
Translationsinvarianz {f} [math.]translation invariance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variance
Back to top