ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vivarium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vivarium*, -vivarium-

vivarium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vivarium (n.) สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ

vivarium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiergehege {n}vivarium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vivarium
Back to top