ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villain*, -villain-

villain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villain (n.) ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม) Syn. scoundrel Ops. hero
villain of the piece (idm.) ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
villainous (adj.) ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม) See also: ชั่วช้า, เลวทราม Syn. evil, wicked, vicious
villainously (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเลวทราม
villainy (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลวร้าย Syn. depravity, knavery
English-Thai: HOPE Dictionary
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั่วร้าย (n.) villain See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp Syn. ทรชน Ops. คนดี
ตัวร้าย (n.) villain See also: negative role, negative character
ตัวโกง (n.) villain See also: negative role, negative character Syn. ตัวร้าย
ทุรชน (n.) villain See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย Ops. คนดี
ชี้โพรงให้กระรอก (v.) point out the way for the villain Syn. ชี้นำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's the soldier villain who fights the hero with his hands... and then there's the real threat- the brilliant and evil archenemy... who fights the hero with his mind.พันธุ์นึงเป็นผู้ร้ายพันธุ์อึด ต่อสู้กับฮีโร่ด้วยกำลัง อีกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ร้ายจริงๆ ผู้ร้ายอัจฉริยะตัวฉกาจ
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
Before interval villain kill us.ช่วงก่อนนั้นผู้ร้ายฆ่าพวกเรา
And at climax we kill the villain and die again.และฉากใคลแม๊กซ์พวกเราฆ่าผู้ร้าย และตายอีกครั้ง
He is villain of our movie like you.เขาคือดาวร้ายในหนังของเรา เหมือนคุณ
Does the hero or the villain inside us win the day?วีรบุรุษหรือผู้ร้ายในตัวเรา จะเป็นผู้ชนะ
I'd say your villain is angela petrelli.ฉันว่าผู้ร้ายนั้นคือ แองเจลล่า เพทเทลลีี่
Now I'm a villain like you.แต่ตอนนี้ฉันเป็นคนร้าย เหมือนเธอ
The villain wears rain slippers even on clear days.ผู้ร้ายสวมเสื้อกันฝน แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส
In the end, the heroine fights the villain in a field.ในตอนจบ นางเอกสู้กับผู้ร้ายในทุ่งหญ้า
If I am now the bad guy, if I am now the villain here, well so be it.มันก็คงต้องเป็น นั่นคงยากสำหรับคุณ
During the destruction of the Queen's temple, the Jedi apprehended her advisor Poggle the Lesser, and now prepare to deliver the villain to Coruscant for trial...ระหว่างการทำลายวิหารราชินี เหล่าเจไดได้จับกุมที่ปรึกษาของเธอ พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ และบัดนี้ได้เตรียมการที่จะส่งตัวผู้ร้าย ไปยังคอรัสซังเพื่อพิจารณาคดี

villain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
恶叉白赖[è chā bái lài, ㄜˋ ㄔㄚ ㄅㄞˊ ㄌㄞˋ, 恶叉白赖 / 惡叉白賴] evil behavior (成语 saw); brazen villainy
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, 狼狈为奸 / 狼狽為奸] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain
恶棍[è gùn, ㄜˋ ㄍㄨㄣˋ, 恶棍 / 惡棍] villain

villain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨悪[きょあく, kyoaku] (n) great evil; consummate villain
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role
色悪[いろあく, iroaku] (n) handsome villain
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
姦人[かんじん, kanjin] (n) villain; scoundrel
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P)
悪党面[あくとうづら, akutoudura] (n) villainous face
悪形;悪方[あくがた, akugata] (n) villain's part
悪役[あくやく, akuyaku] (n,adj-no) villain; baddie; the villain's part; (P)
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
悪玉[あくだま;あくたま, akudama ; akutama] (n) bad character; bad person; villain; baddie
敵役[かたきやく;てきやく, katakiyaku ; tekiyaku] (n) role of the villain; the bad guy
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help
無頼漢[ぶらいかん, buraikan] (n) ruffian; villain; scoundrel

villain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กาบุรุษ[n.] (kāburut) EN: villain FR:
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ตัวโกง[n. exp.] (tūa kōng) EN: villain FR:
ตัวร้าย[n. exp.] (tūa rāi) EN: villain FR: garneent [m]
ตัวสำคัญ[n.] (tūasamkhan) EN: villain FR: garnement [m]
วายร้าย[n.] (wāirāi) EN: criminal ; villain ; evil man ; bandit ; brigand ; gangster FR:
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject

villain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
miserabel {adj}villainous
Schurkerei {f}villainousness
gemein; abscheulich; scheußlich; niederträchtig {adj}villainous
gemein; abscheulich {adv}; in abscheulicher Weisevillainously
schändlich {adv}villainously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villain
Back to top