ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virilism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virilism*, -virilism-

virilism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virilism (n.) ความแข็งแรงเหมือนชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
virilism(เวอ'ระลิสซึม) n. การเกิดลักษณะเฉพาะของเพศชายในหญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virilism; masculinityบุรุษภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virilism
Back to top