ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volatile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volatile*, -volatile-

volatile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatile (adj.) ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว See also: ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย Syn. evaporative, vaporing
volatile (adj.) ปะทุง่าย See also: ระเบิดง่าย
volatile (adj.) ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย See also: ที่ไม่แน่นอน Syn. changeable, inconsistent Ops. consistent, inflexible
volatile (adj.) ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว See also: ที่อยู่เพียงชั่วพักเดียว
volatile (n.) สารระเหย
volatileness (n.) การระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
volatile(วอล'ละไทลฺ) adj. ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว,ปะทุง่าย,ระเบิดง่าย,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ชั่วคราว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,บินได้. n. สารระเหย,สัตว์มีปีก., See also: volatileness n. volatility n.
English-Thai: Nontri Dictionary
volatile(adj) ระเหย,เปลี่ยนแปลงง่าย,ขึ้นๆลงๆ,ปะทุง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volatileลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volatile Acids กรดระเหยง่าย ส่วนใหญ่ได้แก่ กรดอะซิติก โพริไพโอนิก และบิวทิริก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการย่อยสลายแบบไร้อากาศของสลัดจ์ และของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In these volatile times mistakes like Jordan Tower can no longer be tolerated if, indeed, Jordan Tower was an accident.ในสถานการณ์เปราะบางเช่นนี้... ...เรื่องที่ จอร์แดน ทาวเวอร์ ไม่น่าเกิดขึ้นได้ขนาดนั้น... ...ถ้าเหตุการณ์ที่นั่น เป็นเพียงแค่ความพลั้งเผลอ.
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้
What we have is information that a volatile package is coming to los angeles.ข้อมูลที่เรามี มีของถูกส่งมาที่แอลเอ
This is a volatile situation.ข้อมูลทุกอย่างผ่านมาที่ฉัน
David, you may be highly volatile and utterly irresponsible, but you, my friend, you're not a killer.เดวิด,นายอาจจะเป็นพวกขึ้นๆลงๆ แล้วก็ขาดความรับผิดชอบสุดๆ แต่นาย
This is a volatile situation. Last thing we need is a panicked mobนี่เป็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อย่างกระทันหัน สิ่งสุดท้ายที่เรา ต้องการให้เกิดคือผู้คนแตกตื่น
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น
Creative expression during a very volatile time.ความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นระหว่าง ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย
What I'm about to tell you, Jackson, is a very volatile subject.สิ่งที่พ่อจะบอกกับลูก แจ็คสัน ก็คือเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดการณ์ไม่ถึง
But the good news is scandium is a volatile particulate.ข่าวดีก็คือสแกนเดียมเหลวเป็นสารระเหย
She's in possession of our most volatile secrets.เขาครอบครองความลับสุดยอดของเรา
Due to the volatile situation martial law was declared two hours ago.เนื่องจากการระเหย สถานการณ์ การประกาศกฎอัยการศึกสอง ชั่วโมงที่ผ่านมา

volatile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挥发油[huī fā yóu, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ ㄧㄡˊ, 挥发油] volatile oil (in general); gasoline
挥发[huī fā, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ, 挥发 / 揮發] volatile; volatility

volatile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揮発性[きはつせい, kihatsusei] (n) volatile
揮発性メモリー[きはつせいメモリー, kihatsusei memori-] (n) {comp} volatile memory
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] (n) {comp} volatile storage
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil
揮発物質[きはつぶっしつ, kihatsubusshitsu] (n) volatile substance
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil
不揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] (n) {comp} nonvolatile memory
不揮発性メモリー[ふきはつせいメモリー, fukihatsusei memori-] (n) {comp} nonvolatile memory
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] (n) {comp} nonvolatile storage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] volatile storage
不揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage

volatile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
น้ำมันระเหยง่าย[n. exp.] (nāmman raho) EN: volatile oil FR: huile volatile [f]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: memory ; volatile memory ; Random-access memory (RAM) FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
แรม[n.] (raēm) EN: RAM FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
ระเหยง่าย[adj.] (rahoēi ngāi) EN: volatile FR: volatile

volatile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Permanentspeicher {m}non-volatile storage
Verdunstbarkeit {f}volatileness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volatile
Back to top