ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vibration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vibration*, -vibration-

vibration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibration (n.) การสั่น See also: การเขย่า Syn. quiver, vacillation, wavering
vibrational (adj.) เกี่ยวกับการสั่นหรือเขย่า Syn. motive, mechanical
English-Thai: Nontri Dictionary
vibration(n) การสั่นสะเทือน,การสั่น,การแกว่ง,ความตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vibration๑. การแกว่งไกว [มีความหมายเหมือนกับ oscillation ๑]๒. การสั่นรัว๓. การเขย่าตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vibrationการสั่นสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสั่นไหว (n.) vibration See also: shaking, trembling
ความสะเทือน (n.) vibration See also: shaking, trembling Syn. การสั่นไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All vibration and G-levels are in the green.การสั่นสะเทือนและ จี-ระดับทั้งหมดที่อยู่ในสีเขียว
Maybe she's got her phone on vibration mode.บางทีเธออาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นระบบสั่นน่ะ
So I'm getting a very strong vibration that you can dance.ผมมีความรู้สึกแรงกล้า นั้นนายเต้นได้
Everyone in my family overslept, and my cell phone was in vibration mode.ทุกคนนอนตื่นสายกันหมด แล้วมือถือหนูก็เปิดระบบสั่นด้วย
Crocs sense vibration in the water through their skin.จระเข้มันรับคลื่นสั่นไหว ด้วยผิวหนังของมัน
¶ well, I wait so long for my love vibration# ฉันรอความรักในจังหวะ มาแสนนาน #
Wait a minute, wait a minute. I have a wing vibration up ahead.เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน ข้าได้ยินเสียงปีกขยับอยู่ข้างบน
¶¶Bringing this to the entire nation ¶¶ ¶¶Black, white, red, brown, feel the vibration ¶¶¶¶Vibration ¶¶# ประกาศให้รู้กันทั่ว ดำ, ขาว, แดง, น้ำตาล สัมผัสแรงสั่น #
¶¶Come on, feel the vibration ¶¶ ¶¶Vibration ¶¶# มาสิ สัมผัสแรงสั่น # # แรงสั่น #
¶¶It's such a good vibration ¶¶# มันคือการสั่นที่ดี #
¶¶So feel the vibration ¶¶ ¶¶Vibration ¶¶ ¶¶Come on, feel the vibration ¶¶ ¶¶Vibration ¶¶# รู้สึกแรงสั่น # # มาสิ รู้สึกแรงสั่น #
¶¶Come on, and feel the vibration ¶¶¶¶Vibration ¶¶# มาสิ และรู้สึกแรงสั่น #

vibration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, 谐振 / 諧振] resonance; sympathetic vibration
正弦波[zhèng xián bō, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄛ, 正弦波] sine wave; simple harmonic vibration
横振动[héng zhèn dòng, ㄏㄥˊ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 横振动 / 橫振動] transverse vibration
振动[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 振动 / 振動] vibration
振荡[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, 振荡 / 振蕩] vibration; oscillation

vibration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイブ[, baibu] (n,vs) vibe; vibration
バイブレーション[, baibure-shon] (n) vibration
共振[きょうしん, kyoushin] (n,vs) resonance; sympathetic vibration
制震[せいしん, seishin] (n,vs) vibration control (in earthquake-resistant construction)
原振動[げんしんどう, genshindou] (n) fundamental vibration
弾性振動[だんせいしんどう, danseishindou] (n) elastic vibration
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
振れ幅[ふれはば, furehaba] (n) amplitude; degree of vibration; range of vibration; degree of instability
振動[しんどう, shindou] (n,vs) oscillation; vibration; (P)
振幅(P);振り幅[しんぷく(振幅)(P);ふりはば, shinpuku ( shinpuku )(P); furihaba] (n) amplitude (of vibration); swing of pendulum; (P)
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
空振;空震[くうしん, kuushin] (n) atmospheric vibration; infrasound (as produced by volcanic activity)

vibration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
การสั่นสะเทือน[n.] (kān sansath) EN: vibration FR: vibration [f]
ความสั่นสะเทือน[n.] (khwām san s) EN: vibration FR: vibration [f]
การสั่นสะเทือนทางกล[n. exp.] (kān sansath) EN: mechanical vibrations FR: vibrations mécaniques [fpl]

vibration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lateralschwingung {f}lateral vibration
Eigenschwingung {f}natural frequency; natural vibration
Hauptschwingungsformen {pl}principal modes of vibration
Schwingungsdämpfer {m}pulse damper; vibration damper; anti-vibration damper
Mitschwingung {f}sympathetic vibration
Drehschwingung {f}torsional vibration
Schwingung {f}; Vibration
Erregerfrequenz {f} (mechanisch)vibration generator frequency
Isolationssystem {n} gegen Übertragung von Erschütterungen [techn.]vibration isolation system
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Schwingungsfestigkeit {f}vibration strength
Schwingbeanspruchung {f}vibration stress
Schwingstärkestufe {f}vibration severity grade
Schwingungsanalyse {f}vibration analysis
Schwingungsanreger {m}vibration stimulator
Schwingungsdauer {f}vibration period; period
Schwingungsdämpfung {f}vibration damping
Schwingungsprüfstand {m}vibration test rig
Schwingungsverhalten {n}vibration behaviour
Schwingungsknoten {m}vibration node

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vibration
Back to top