ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaccillator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaccillator*, -vaccillator-

vaccillator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaccillator (n.) ผู้เปลี่ยนแปลง See also: ผู้หวั่นไหว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaccillator
Back to top