ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vilipend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vilipend*, -vilipend-

vilipend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vilipend (vi.) กล่าวให้ร้าย Syn. malign, vilify
vilipend (vt.) ทำให้ไร้ค่า

vilipend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล่าวให้ร้าย[v. exp.] (klāo hairāi) EN: vilipend FR: calomnier
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vilipend
Back to top