ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ventral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ventral*, -ventral-

ventral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ventral (n.) บริเวณช่องท้อง See also: บริเวณท้องหรือพุง
ventral (n.) ครีบท้อง
ventral (adj.) ตามช่องท้อง See also: เกี่ยวกับช่องท้อง, เกี่ยวกับพุง Syn. abdominal, internal
ventrally (adv.) ตามช่องท้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
ventral(adj) เกี่ยวกับหน้าท้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ventral๑. -ท้อง๒. ด้านท้อง, ด้านหน้า๓. ด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก
This is called the ventral tegmental area.ตรงนี้เรียกว่า ventral tegmental area

ventral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
按腹[あんぷく, anpuku] (n,vs) ventral massage
腹側[ふくそく, fukusoku] (adj-no) ventral
腹面[ふくめん, fukumen] (n,adj-no) ventral surface
腹鰭;腹びれ[はらびれ, harabire] (n) pelvic fin; ventral fin

ventral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครีบท้อง[n. exp.] (khrīp thøng) EN: ventral fin FR: nageoire ventrale [f]
รากล่าง[n. exp.] (rāk lāng) EN: ventral root FR:
เวนทรัลฮอร์น[n. exp.] (wēnthral hø) EN: ventral horn FR:

ventral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchflosse {f}ventral fin; pelvic fin
Furchen {pl} (eines Furchenwals) [zool.]ventral pleats; throat grooves; throat pleats (of a rorqual)
Bauch...; ventral {adj} [anat.]ventral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ventral
Back to top