ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volatility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volatility*, -volatility-

volatility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatility (n.) การระเหยกลายเป็นไอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To identify the volatility of various materials generally, we take a sample of the explosive itself other times we'll take those samples and break them down into smaller components to be analyzed...เอกลักษณ์ความไม่แน่นอนของวัตถุที่แตกต่างกัน... ...ส่วนใหญ่แล้ว เราจะยกตัวอย่างสิ่งที่ระเบิดได้ด้วยตัวมันเอง ...ในครั้งอื่น...
And I was drawn to your volatility and your fire.ฉันถูกดึงดูดเข้าไปในการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว และเปลวเพลิงของคุณ
She understands the volatility of these markets.เธอเขาใจความอันตราย ของตลาดนี้ดี
What's more harmless than that? It appears the volatility in the serum has been neutralized.จะมีอะไรอันตรายไปมากกว่านั้น? กลายเป็นว่าไอระเหยในเซรุ่ม มันถูกทำให้เป็นกลางแล้ว
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก
Volatility is part of the game.ความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของเกม
Always had a weakness for volatility, risk and easy women.เพื่อประเมินความผันผวนและความเสี่ยง ของหุ้นที่เหมือนกับผู้หญิงง่ายๆ
Inverted..., Indicitive of volatility.Introverted. Suggest some volatility.
This will increase his volatility.นี่เป็นกรตุ้นให้สภาพอารมณ์ของเขาไม่มั่นคง
But the algorithm manipulates the data to create the illusion of market volatility.แต่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล เป็นการสร้างภาพลวงของการผันผวนในตลาด
If his powers are anything like mine he requires a grounding mechanism to stabilize his volatility.ถ้าพลังของเขา เหมือนกับฉันทุกอย่าง เขาต้องการเครื่องมือระดับสูงที่จะ ทำให้ความไม่แน่นอนของเขาคงที่ \ ไม่งั้นล่ะก็

volatility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挥发[huī fā, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ, 挥发 / 揮發] volatile; volatility
挥发性[huī fā xìng, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ, 挥发性 / 揮發性] volatility

volatility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボラティリティ[, borateiritei] (n) volatility (esp. of a financial market)
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility
揮発度[きはつど, kihatsudo] (n) volatility
不揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] (n) non-volatility
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility

volatility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ[n. exp.] (khwām khleū) EN: gold price volatility FR:
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanp) EN: foreign currency volatility FR: volatilité des changes [f]
ความผันผวนของตลาด[n. exp.] (khwām phanp) EN: volatility of the market FR: volatilité du marché [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volatility
Back to top