ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verily*, -verily-

verily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verily (adv.) โดยความเป็นจริง (คำโบราณ) See also: อย่างแท้จริง, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. truthfully, truly
English-Thai: HOPE Dictionary
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really
English-Thai: Nontri Dictionary
verily(adv) เป็นความจริง,แท้จริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แล (adv.) verily See also: really, truly Syn. จริง, ทีเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yea, verily. Whoa, Ambrosious, whoa!นั่นล่ะ ใช่ โอ้วว แอมโบรซิอุส โวว!
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ

verily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, 实在 / 實在] in reality; honestly; really; verily; concrete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verily
Back to top