ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vetchling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vetchling*, -vetchling-

vetchling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vetchling (n.) พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
English-Thai: HOPE Dictionary
vetchling(เวทชฺ'ลิง) n. พืชมีฝักสกุลLathyrus

vetchling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
連理草[れんりそう;レンリソウ, renrisou ; renrisou] (n) (uk) Lathyrus quinquenervius (species of vetchling)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vetchling
Back to top