ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluminousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluminousness*, -voluminousness-

voluminousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluminousness (n.) ความมากมาย

voluminousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltigkeit {f}voluminousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluminousness
Back to top