ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigorous*, -vigorous-

vigorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigorous (adj.) กระฉับกระเฉง See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า Syn. lively, active, energetic
vigorous (adj.) แข็งแรง Syn. very healthy
vigorous (adj.) มีอำนาจ See also: มีพลัง Syn. energetic
vigorously (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness (n.) ความแข็งแรง See also: ความมีอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง,มีอำนาจ,เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively,energetic
English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระฉับกระเฉง (adj.) vigorous See also: energetic, active, lively, strong, robust Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว Ops. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา
กระปรี้กระเปร่า (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
ขมีขมัน (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
เหิมฮึก (adj.) vigorous See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant Syn. ฮึกเหิม
คึกคัก (v.) be vigorous See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
เข้มแข็ง (v.) be vigorous See also: be strong Syn. อดทน, แข็งแกร่ง Ops. อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง
And Mikio's body isn't capable of vigorous exercise for more than 90 seconds.พูดกับอุเมะมุระซังไม่ได้ ฉันมีความรักที่รร.ไม่ได้
Well, it seems to me, sir, that your hero's very vigorous feelings caused him and everyone connected with him a great deal of trouble.มันเหมือนกับว่า... ความรู้สึกมีอำนาจของวีรบุรุษคุณ... จะทำให้เขาและคนที่เขาคบด้วย มีปัญหาไปตามๆ กัน
If Megumi-san were truly remembering who had attacked her then when I'd asked her the questions this, the parahippocampal gyrus, and the area behind it should've shown vigorous activity.ถ้าเมกุมิซังจำได้จริงๆว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอ... ...เมื่อผมถามเธอ... บริเวณกลีบพาราฮิปโปแคมปัส และด้านหลังควรจะแสดงการทำงาน
He does look a bit vigorous for a dead leprechaun, doesn't he?เขาดูแข็งแรงน้อยกว่า เลพริคอนที่ตายงั้นหรือ
Well, vigorous surface activity,อื้ม เยี่ยม ปฏิกิริยาที่ื้พื้นผิว
I protested in a vigorous fashion.ผมยืนยันว่าได้สำแดง การใช้อำนาจ
My doctor said I have to stay away from vigorous choreography while my nose heals.หมอบอกว่าให้อยู่ห่างๆ การเต้นแร้งเต้นกาหนักๆก่อน ระหว่างที่จมูกกำลังหาย
I have been able to reach completion with some very precise and vigorous nipple play.ฉันสามารถที่จะไปถึงจุดสุดยอด with some very precise and vigorous nipple play.
"He was so near that with one more of his vigorous strokes,"เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้กับ มากขึ้นของจังหวะแข็งแรงของเขา
...Far reaching, not to mention vigorous and bold, which is why I simply can't imagine a better soul to join me as co-chair than Eli James....กล่าวมาถึงตอนนี้ ต้องไม่ลืมที่จะพูดถึง ความมุ่งมั่นและกล้าหาญ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ฉันนึกไม่ออกเลยว่า จะมีใครเหมาะ

vigorous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, 燊] brisk; vigorous (of fire)
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, 奋发 / 奮發] to rouse to vigorous action; energetic mood
风骨[fēng gǔ, ㄈㄥ ㄍㄨˇ, 风骨 / 風骨] strength of character; vigorous style (of calligraphy)
骨力[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, 骨力] strength; vigorous (calligraphy)
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, 如火如茶] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 大力发展 / 大力發展] vigorous expansion; rapid development
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 矫捷 / 矯捷] vigorous and nimble; athletic
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 活跃 / 活躍] active; vigorous
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
刚劲[gāng jìng, ㄍㄤ ㄐㄧㄥˋ, 刚劲 / 剛勁] bold; vigorous
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 大力] energetic; vigorous; vigorously
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
[ào, ㄠˋ, 奡] haughty; vigorous
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, 意气风发 / 意氣風發] high-spirited and vigorous
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有力] powerful; forceful; vigorous
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, 劲射 / 勁射] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer)
泼辣[pō la, ㄆㄛ ㄌㄚ˙, 泼辣 / 潑辣] shrewish; pungent; forceful; bold and vigorous
宝刀未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, 宝刀未老 / 寶刀未老] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壯] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, 旺盛] vigorous; exuberant
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛妆 / 盛妝] vigorous; strong and healthy
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 精力充沛] vigorous
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 雄健] vigorous; robust; powerful
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, 雄浑 / 雄渾] vigorous; firm; forceful

vigorous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n,adj-no,adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits
矍鑠[かくしゃく, kakushaku] (adj-t,adv-to) vigorous (in old age); hale and hearty
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P)
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
力強い[ちからづよい, chikaraduyoi] (adj-i) (1) powerful; strong; forceful; vigorous; (2) reassuring; encouraging; (P)
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勢い良く[いきおいよく, ikioiyoku] (adv) vigorously
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)

vigorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful FR: fort
ขัน[adj.] (khan) EN: energetic ; vigorous FR:
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระลัด[adj.] (kralat) EN: vigorous FR:
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: fresh ; refreshing ; vigorous FR: frais ; rafraîchissant
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:

vigorous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch {adj} | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous
Stärke {f}vigorousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigorous
Back to top