ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vainly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vainly*, -vainly-

vainly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vainly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันหวาน (v.) vainly hope See also: cherish an illusion Syn. เพ้อฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The spectacle of a peace-loving nation, vainly attempting to create a military.เป็นภาพที่ชนชาติรักสงบพยายาม สร้างกองทัพอย่างไร้ประโยชน์

vainly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vainly
Back to top