ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valorously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valorously*, -valorously-

valorously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valorously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely

valorously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valorously
Back to top