ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violist*, -violist-

violist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violist (n.) คนเล่นซอ See also: คนเล่นวิโอล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
violist(ไวโอ'ลิสทฺ) n. นักเล่นเครื่องซอประเภทviolaหรือviol

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violist
Back to top