ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacuity*, -vacuity-

vacuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacuity (n.) ความว่างเปล่า See also: ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย Syn. emptiness, vaccum, void
English-Thai: HOPE Dictionary
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold
English-Thai: Nontri Dictionary
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vacuityความว่างเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

vacuity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi)

vacuity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacuity
Back to top