ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacuumize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacuumize*, -vacuumize-

vacuumize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacuumize (vt.) ทำให้เป็นสุญญากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacuumize
Back to top