ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volant*, -volant-

volant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volant (adj.) เกี่ยวกับการบิน
volant (adj.) คล่องแคล่วว่องไว Syn. agile
English-Thai: Nontri Dictionary
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An uncommon name here. An old name in Volantis.เป็นสกุลที่ไม่คุ้นของที่นี้ แต่เป็นสกุลเก่าแก่ของวาแลนติส
Every child in Volantis was in the Rhoyne that day.ข้าต้องจับกุม แม่ตัวเอง พวกแลนนิสเตอร์ มีตัวน้องสาวข้า
In Volantis, the slaves have tattoos.ตอนบ่ายของวันที่สอง ที่พวกเขาจากไป
It's going to Volantis.มันจะล่องไปสู่วาแลนทิส
Because when I got on a ship in Volantis, it looked like that one.เพราะว่ายามข้าขึ้นเรือ ที่วาแลนทิส มันลักษณะเหมือนลำนี้เลย
But if she had her way, I would be back in Volantis playing my harp and you would be sitting over there eating blackberries out of Roslin Frey's hand.แต่ถ้าเป็นไปดังใจนาง ข้าก็คงกลับไปเล่นพิณที่โวแลนทิสแล้ว ส่วนท่านก็ไปนั่งอยู่ตรงโน้น ให้โรสลิน เฟรย์ป้อนแบล็กเบอร์รี
Where did you go for them, Volantis?ไปหามาจากไหน โวแลนทิสหรือ?
Kayla is famous from here to Volantis in certain circles.เคย์ลา โด่งดังไปจนถึงโวแลนทิส ในบางแวดวง
A coin from Meereen, a coin from Volantis, and a coin from Braavos.เหรียญเมียร์รีน เหรียญโวแลนทิส และบราวอส
Will you come with me one day to Volantis?ซักวันนึง ท่านจะไปโวแลนทิสกับข้าไหม?
The finest of them was in Volantis.มือหนึ่ง อยู่ที่โวแลนทิส
Are we really going to spend the entire road to Volantis talking about the futility of everything.เราจะใช้เวลาตลอดทางไปโวแลนทิส พูดเรื่องสิ่งไร้ประโยชน์หรือ

volant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มดาวปลาบิน[n. prop.] (klum dāo Pl) EN: Volans FR: constellation du Poisson volant [f] ; Le Poisson volant
กระรอกบิน[n. exp.] (krarøk bin) EN: flying squirrel FR: écureuil volant [m]
ล้อช่วยแรง[n. exp.] (lø chūay ra) EN: flywheel FR: volant d'inertie [m]
ล้อตุนกำลัง[n. exp.] (lø tun kaml) EN: flywheel FR: volant d'inertie [m]
ลูกขนไก่[n. exp.] (lūk khon ka) EN: shuttlecock FR: volant [m]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel FR: volant [m]
ปลาบิน[n.] (plābin) EN: flying fish FR: poisson volant [m]
ยูโฟ[n.] (yūfō) EN: UFO (unidentified flying object) FR: OVNI (objet volant non identifié) [m]
บิน[adj.] (bin) EN: flying FR: volant
ชักว่าว[v.] (chakwāo) EN: fly a kite FR: jouer au cerf-volant
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite FR: cerf-volant à longue queue [m]
จานบิน[n.] (jānbin) EN: flying saucer FR: soucoupe volante [f] ; OVNI [m]
จานผี[n.] (jānphī) EN: flying saucer ; UFO FR: soucoupe volante [f] ; OVNI [m]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
การชักว่าว[n. exp.] (kān chak wā) EN: FR: maniement du cerf-volant [m]
โคมประทีป[n. exp.] (khōm prathī) EN: flying lantern ; floating lantern  FR: lanterne volante [f]
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
เล่นว่าว[v. exp.] (len wāo) EN: fly a kite FR: jouer au cerf-volant
นกปากซ่อมหางพัด[n. exp.] (nok pāksǿm ) EN: Common Snipe FR: Bécassine des marais [f] ; Bécassine de Wilson [f] ; Bécassine ordinaire [f] ; Chevrelle [f] ; Chevrette [f] ; Chèvre volante [f]
ปักเป้า[n.] (pakpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite FR: [espèce de cerf-volant]
เปลี่ยนกันขับรถ[v. exp.] (plīen kan k) EN: FR: se relayer au volant
ว่าว[n.] (wāo = wao) EN: kite FR: cerf-volant [m]

volant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volant {m} | Volants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volant
Back to top