ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaporizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaporizer*, -vaporizer-

vaporizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaporizer (n.) สิ่งที่ระเหย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and do watch out for the germ vaporizer.วันที่ดีที่สุดของชีวิตฉัน

vaporizer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser
気化器[きかき, kikaki] (n) vaporizer; vaporiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaporizer
Back to top