ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veracious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veracious*, -veracious-

veracious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veracious (adj.) ซึ่งพูดความจริง See also: ซึ่งมีวาจาสัตย์, ซื่อสัตย์ Syn. honest, truthful Ops. dishonest, mendacious
veraciously (adv.) อย่างมีวาจาสัตย์
veraciousness (n.) การมีวาจาสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
veracious(วะเร'เชิส) adj. พูดความจริง,เป็นความจริง,แท้จริง,ซื่อ,มีสัจจะ,มีวาจาสัตย์., See also: veraciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
veracious(adj) จริง,เชื่อถือได้,ซื่อ,มีวาจาสัตย์

veracious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)

veracious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsliebend {adj} | wahrheitsliebender | am wahrheitsliebendstenveracious | more veracious | most veracious
Wahrheitsliebe {f}veraciousness
wahrhaft {adv}veraciously
warhheitsliebend {adv}veraciously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veracious
Back to top