ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villosely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villosely*, -villosely-

villosely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villosely (adv.) อย่างมีขนปุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villosely
Back to top