ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vesicle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vesicle*, -vesicle-

vesicle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vesicle (n.) เม็ดพุพอง See also: ถุงน้ำเล็กๆ Syn. blister, bleb, cyst
English-Thai: HOPE Dictionary
vesicle(เวส'ซิเคิล) n. ถุงเล็ก ๆ ,ถุงน้ำเล็ก ๆ เม็ดพุพอง,ตุ่ม,ถุงอากาศเล็ก ๆ ,โพรงรูปทรงกลมในแร่หรือหิน (เนื่องจากมีอากาศหรือแก๊สขังอยู่), Syn. bladder
English-Thai: Nontri Dictionary
vesicle(n) โพรง,ตุ่มเล็ก,เม็ดพุพอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vesicle๑. ตุ่มพอง๒. ถุงมีน้ำ๓. ถุง (เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

vesicle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脂质体[zhī zhì tǐ, ㄓ ㄓˋ ㄊㄧˇ, 脂质体 / 脂質體] liposome (bilayer lipid vesicle)
芥子气水疱[jiè zǐ qì shuǐ pào, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, 芥子气水疱 / 芥子氣水疱] mustard vesicle
囊泡[náng pào, ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ, 囊泡] vesicle

vesicle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小液胞[しょうえきほう, shouekihou] (n) vesicle
小胞[しょうほう, shouhou] (n,adj-no) vesicle
気胞[きほう, kihou] (n) bladder; vesicle
精嚢[せいのう, seinou] (n) seminal vesicle
胚盤胞[はいばんほう, haibanhou] (n) blastocyst; blastodermic vesicle
小嚢[しょうのう, shounou] (n) follicle; saccule; vesicle; little sac

vesicle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ[n. exp.] (tǿm sāng nā) EN: seminal vesicles ; vesicular glands ; seminal glands FR: vésicules séminales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vesicle
Back to top