ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verboseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verboseness*, -verboseness-

verboseness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verboseness (n.) การใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. loquacity, grarrulity

verboseness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}verbosity; verboseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verboseness
Back to top