ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variant*, -variant-

variant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variant (adj.) ต่างจากปกติ Syn. different, irregular
variant (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง See also: ที่แปรผัน Syn. divergent, modified, various
variant (n.) สิ่งที่ผันแปร See also: สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร Syn. alternative, modification, variation
English-Thai: HOPE Dictionary
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
English-Thai: Nontri Dictionary
variant(adj) แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย
Garcia says the bullet was a.223 fired from the m-4 variant of the m-16.ส่วนคนของผมจะตระเวณไปตาม จุดพักรถและทางออกต่างๆ เท่าที่เป็นไปได้ ดีมาก ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจับตามองอยู่
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก
A prion variant developed in Africa with General Juma.ที่ถูกพัฒนาในแอฟริกาโดยนายพลจูม่า
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน
Appears to be a variant of-ดูเหมือนจะเป็นสารจำพวก...
John's expressed that in every possible variant available in English.จอห์นมักตื้นเต้นกับทุกอย่างที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ
Trying to lock down the location but they're using a variant DNS server.กำลังค้นหา ตำแหน่งอยู่ พวกมันเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย อยู่ตลอดเวลาเลย
Because I just saw dozens of corpses infected with a weaponized variant of the disease.เพราะฉันได้เห็นศพคนตายหลายสิบศพมา ที่ติดเชื้อจากโรคนี้ ที่ถูกดัดแปลงเป็นอาวุธชีวภาพ
These poor people were suffering from the effects of the weaponized prion variant.คนพวกนี้ป่วย ผลจากอาวุธชีวภาพ
I don't know, but there's enough prion variantผมยังไม่รู้เลย แต่อย่างน้อยเราน่าจะแจ้งเตือน
What she's doing here is she's running a variant.ที่เธอกำลังอยู่ คือเธอกำลังใช้แผน

variant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
[yī, ㄧ, 弌] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one
[èr, ㄦˋ, 弍] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two
[sān, ㄙㄢ, 弎] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 橾] archaic variant of 鍬|锹
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, 㺵] black jade; variant of 玖
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 鬵] big iron pot; cauldron; variant of 甑 zeng4, rice pot
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 天蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
[jī, ㄐㄧ, 鷄] chicken; variant of 雞|鸡
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, 不大离儿 / 不大離兒] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ, 绦纶 / 絛綸] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, 嬢] Japanese variant of 孃|娘; daughter; girl; wife
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 辞典 / 辭典] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 働] Japanese variant of 動|动, to use; to act; to move; to change
半开门儿[bàn kāi mén r, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄖ˙, 半开门儿 / 半開門兒] erhua variant of 半開門|半开门, half-open door; fig. prostitute
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, 一下儿 / 一下兒] erhua variant of 一下, a little bit; a while
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 一个劲儿 / 一個勁兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, 一块儿 / 一塊兒] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 一大早儿 / 一大早兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, 一点儿 / 一點兒] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
下边儿[xià bian r, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 下边儿 / 下邊兒] erhua variant of 下邊|下边, under; the underside; below
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 侯选人 / 侯選人] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, 核銷] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
阴帝[yīn dì, ㄉㄧˋ, 阴帝 / 陰帝] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris
[qí, ㄑㄧˊ, 旂] flag; variant of 旗

variant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp)
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation
バリアント;ヴァリアント[, barianto ; varianto] (n) variant
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish
慈姑[くわい;クワイ, kuwai ; kuwai] (n) (uk) Sagittaria trifolia var. edulis (edible variant of threeleaf arrowhead)
改良型[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen)
インヴァリアント[, invarianto] (n) invariant
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
さっき[, sakki] (n) (variant of 先
まがりかわ[, magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47)
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26)
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant
変わらない[かわらない, kawaranai] (adj-i) constant; invariant; (P)
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print
表記ゆれ[ひょうきゆれ, hyoukiyure] (n) orthographical variants; words with the same pronunciation and meaning, but different written forms
Japanese-English: COMDICT Dictionary
可変部[かへんぶ, kahenbu] variant part
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant

variant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผลง[v.] (phlaēng) EN: be a variant ; be derived (from) FR:
แผลงมาจาก[X] (phlaēng mā ) EN: variant from FR: dérivé de
แผลงมาจาก[X] (plaēng mā j) EN: variant from FR: dérivé de
จุดยืนยง[n. exp.] (jut yeūnyon) EN: invariant point FR:
กึ่งไม่แปรเปลี่ยน[adj.] (keung mai p) EN: semi-invariant FR:
คอนทราแวเรียนต์[n.] (khønthrāwaē) EN: contravariant FR:
โคแวเรียนต์[X] (khōwaērīen) EN: covariant FR:
กรุปย่อยยืนยง[n. exp.] (krup yǿi ye) EN: invariant subgroup FR:
ไม่แปรเปลี่ยน[adj.] (mai praēplī) EN: invariant FR:
ไม่แปรปรวน[adj.] (mai praēprū) EN: contravariant FR:
แปรปรวนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (praēprūan r) EN: covariant FR:
เส้นยืนยง[n. exp.] (sen yeūnyon) EN: invariant line FR:
สมบัติไม่แปรเปลี่ยน[n. exp.] (sombat mai ) EN: invariant property FR:
ยืนยง[adj.] (yeūnyong) EN: invariant FR: invariant

variant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauformvariante {f}style variant
invariant [math.]; unveränderlich {adj}invariant
Variante {f} (Linguistik)variant (of)
abweichende Namensform {f}variant name
Variation {f}; Variantenbildung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variant
Back to top