ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violin*, -violin-

violin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violin (n.) ไวโอลิน See also: เครื่องดนตรีชนิดสีประเภทหนึ่ง Syn. violinette, fiddle
violinette (n.) ไวโอลิน See also: เครื่องดนตรีชนิดสีประเภทหนึ่ง Syn. fiddle
violinist (n.) นักสีไวโอลิน See also: คนเล่นไวโอลิน Syn. virtuoso, fiddler
English-Thai: HOPE Dictionary
violin(ไว'อะลิน) n. เครื่องไวโอลิน, See also: violinistic adj.
violin clef(ดนตรี) treble clef
violinist(ไวอะลิน'นิสทฺ) n. นักเล่นไวโอลิน
English-Thai: Nontri Dictionary
violin(n) ไวโอลิน
violinist(n) นักไวโอลิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violinไวโอลิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไวโอลิน (n.) violin
คันชัก (n.) violin bow See also: fiddle bow, violin bridge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่
On the violin yours truly, Bill Douglasมือไวโอลิน บิล ดักกลาส
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.เหมาะมากกับพวกโสเภณี หรือ พระ.. เอาไว้สีหลังอาหารว่าง... พูดง่าย ๆ ก็คือ
The last violin of Nicolo Bussotti, 1681.ไวโอลินตัวสุดท้ายของ นิโคโล่ บุสซอตติ ปี 1681 (Nicolo Bussotti)
The last violin of Nicolo Bussotti, 1681.ไวโอลินตัวสุดท้ายของ นิโคโล่ บุสซอตติ ปี 1681
You must clean the violin every day. Care for it well.เจ้าต้องหมั่นเช็ดถูนะลูก ดูแลให้ดีหน่อย
This is your violin for as long as you're with us at the orphanage.เพราะไวโอลินตัวนี้เจ้าจะต้องใช้ไปตลอด ตราบเท่าที่ยังอยู่ในบ้านเด็กกำพร้า
What violin is this? I haven't seen it before.นี่มันไวโอลินแบบไหนกันเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
His violin has a wonderful sound, and a lovely form.ไวโอลินของเขาเสียงเพราะมาก รูปทรงก็สวยงาม
In a few minutes, his violin is going to be sold... and if I don't get there because of your driving or this goddamned traffic...อีกไม่กี่นาที ไวโอลินของเขาจะถูกขาย และถ้าผมไปไม่ทันเพราะคุณขับรถเรื่อยเฉื่อย หรือเพราะการจราจรเฮงซวยนี่ก็ตาม
No. A violin itself is a good thing.ไม่จ้ะ ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ดี

violin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提琴[tí qín, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 提琴] violin family
小提琴[xiǎo tí qín, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 小提琴] fiddle; violin
小提琴手[xiǎo tí qín shǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 小提琴手] violinist; fiddler
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱

violin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P)
ストラディバリ[, sutoradeibari] (n) violin made by Stradivari; Stradivarius violin
バイオリンの首[バイオリンのくび, baiorin nokubi] (n) neck of a violin
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin
バイオリニスト[, baiorinisuto] (n) violinist; (P)
バイオリン(P);ヴァイオリン(P)[, baiorin (P); vaiorin (P)] (n) violin; (P)
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P)
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P)
[こま, koma] (n) (1) piece (in shogi, chess, etc.); (2) (arch) horse; foal; (3) bridge (of a violin, etc.); (P)
魂柱[こんちゅう, konchuu] (n) sound post (violin, etc.)

violin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōli) EN: play the violin FR: jouer du violon
คันชัก[n.] (khanchak) EN: violin bow ; feedle bow FR:
สีไวโอลิน[v. exp.] (sī wai-ōlin) EN: play the violin FR: jouer du violon
ซอ[n.] (sø) EN: fiddle ; Chinese fiddle ; violin FR: violon [m] ; violon traditionnel [m] ; pandore [m]
ไวโอลิน[n.] (wai-ōlin) EN: violin FR: violon [m]

violin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geige {f}; Violine
Violinschlüssel {m} [mus.] | Violinschlüssel
Geigenbogen {m}violin bow
Geigenmacher {m}violin maker
Geiger {m}; Violinist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violin
Back to top