ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voile*, -voile-

voile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voile (n.) สิ่งทอจำพวกผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ หรือผ้าฝ้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
voile(วอยลฺ) n. สิ่งทอที่เป็นผ้าป่านทำด้วยขนสัตว์ไหม ใยสังเคราะห์และผ้าฝ้าย

voile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイル[, boiru] (vs) (1) to boil (cook); (n) (2) voile (type of fabric)

voile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat) FR: voile de bateau [f] ; voile [f]
กีฬาเรือใบ[n. exp.] (kīlā reūaba) EN: sailing ; yachting FR: voile [f] ; yachting [m] (vx)
ลการ[n.] (lakān) EN: sail FR: voile [f]
ม่าน[n.] (mān) EN: curtain ; drapery ; blind ; bamboo blind FR: rideau [m] ; voile [m]
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]
ผ้าคลุมหน้า[n. exp.] (phā khlum n) EN: veil FR: voile [m]
วินด์เซิร์ฟ[n.] (winsoēp) EN: windsurf FR: planche à voile [f]
เอาผ้าคลุมออก[v. exp.] (ao phā khlu) EN: unveil FR: dévoiler
กำปั่นใบ[n. exp.] (kampan bai) EN: sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
กางใบ[v. exp.] (kāng bai) EN: FR: tendre une voile
กางใบเรือ[v. exp.] (kāng bai re) EN: set sail FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
กลุ่มดาวใบเรือ[n. prop.] (klum dāo Ba) EN: Vela FR: constellation des Voiles [f] ; Les Voiles
แล่นใบ[v.] (laen bai) EN: sail ; go on a boat ; run a boat FR: naviguer ; mettre les voiles
ไม่ระบุ[adj.] (mai rabu) EN: not mentionned FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié ; non fixé ; non dévoilé
ไป[v.] (pai) EN: go ; leave ; proceed ; move FR: partir ; aller ; aller à ; se rendre à ; mettre les voiles (fam.)
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดหัวใจ[v. exp.] (poēt hūajai) EN: reveal one' s feelings FR: dévoiler ses sentiments
เปิดใจ[v. exp.] (poēt jai) EN: reveal one's feelings ; open one's heart ; open one's mind FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son cœur ; se confier
เปิดป้าย[v. exp.] (poēt pāi) EN: unveil FR: dévoiler une plaque ; inaugurer une plaque
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดเผย[adj.] (poētphoēi) EN: revealed FR: dévoilé
เปิดเผยราคา[v. exp.] (poētphoēi r) EN: FR: dévoiler le prix ; divulguer le prix
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ราคาไม่ระบุ[n. exp.] (rākhā mai r) EN: FR: prix non communiqué [m] ; prix non mentionné [m] ; prix non dévoilé [m]
เรือใบ[n.] (reūabai) EN: sailboat ; schooner ; yacht ; sailing boat ; sailing vessel ; sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate FR: dévoiler ; révéler ; démontrer ; indiquer ; montrer ; laisser voir ; faire voir
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête

voile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voile {m}; feiner Stoffvoile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voile
Back to top