ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volumetrically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volumetrically*, -volumetrically-

volumetrically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volumetrically (adv.) ด้วยการวัดปริมาตร

volumetrically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
volumetrisch {adv}volumetrically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volumetrically
Back to top