ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veep*, -veep-

veep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veep (n.) รองประธานาธิบดี (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, cue up the Veep gaffe for when we're back.เตรียมเรื่องคำพูดเสียมารยาทของรองปธน.ให้พร้อม
Roya Hammad is doing a story on veepstakes.โรยา ฮัมหมัดมาทำข่าวเรื่องสลากกินแบ่งฯ
Nobody cares about the veep.ไม่มีใครสนใจรองปธน.เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veep
Back to top