ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versify*, -versify-

versify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versify (vt.) ทำให้เป็นบทกวี See also: ทำให้เป็นบทประพันธ์ Syn. poetize
English-Thai: HOPE Dictionary
versify(เวอ'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นบทกวี,ทำให้เป็นโคลง กลอน ฉันท์หรือกาพย์., See also: verifier n., Syn. describe,compose verses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Diversify."ไว้ใจธนาคารไม่ได้ นิค"
I'd like to diversify, but I'm doing great, I think, as a start.ผมชอบเปลี่ยนของใหม่ๆ แต่ผมไปได้ยอด ในช่วงเริ่มต้น
You said you were gonna diversify and all that stuff.คุณบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลง และเรื่องอื่นๆ
"Going great, cracker. We're diversifying.""ไปได้สวยพวก เราขยายกิจการ"
You want to diversify. I'm thinking China.คุณต้องการที่จะเปลี่ยน ฉันกำลังคิดถึง..
He knew that I was looking to diversify and that Stan needed financing to find this lost necklace.เขารู้ว่าผมหาคนที่แตกต่าง และสแตนก็ต้องการเงินทุน เพื่อหาสร้อยคอที่หายไป
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right?แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย
The man's idea of father/son bonding was teaching me how to diversify bonds.ความคิดของผู้ชาย พ่อ/ลูกชาย ความผูกพันธ์ สอนฉันให้รู้ว่าจะเปลี่ยแปลงความผูกพันยังไง
In the current climate, we need to diversify, and you are going to need some significant cash, within the next two months - if my research is correct.ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เราต้องการความเปลี่ยนแปลง และคุณคงอยากได้เงินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด กับอีก 2 เดือน ถ้างานวิจัยของฉันถูกต้อง

versify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 多样化 / 多樣化] diversification; to diversify

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versify
Back to top