ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vanquishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vanquishment*, -vanquishment-

vanquishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanquishment (n.) การพิชิต See also: การปราบปราม Syn. defeat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vanquishment
Back to top