ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vein

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vein*, -vein-

vein ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vein (n.) เส้นเลือดดำ See also: เส้นโลหิตดำ Syn. artery, capillary, duct, venule
veinal (adj.) เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
vein(เวน) n. เส้นโลหิตดำ,สายแร่,ทางแร่,ลำเหมือง,เส้นใบไม้,เส้นบนปีกแมลง,ลายเนื้อไม้,สายเนื้อหิน,อารมณ์,นิสัย,ลีลา. vt. ทำให้มีลายเส้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
vein(n) เส้นโลหิตดำ,เส้นใบไม้,ปีกแมลง,สายแร่,ลายเนื้อไม้,อารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veinสายแร่, ทางแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน, 1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอดเลือดดำ (n.) vein Syn. เส้นเลือดดำ, หลอดโลหิตดำ
หลอดโลหิตดำ (n.) vein Syn. เส้นเลือดดำ
เส้นเลือดดำ (n.) vein Syn. หลอดโลหิตดำ
มโนศิลา (n.) red-vein stone See also: red-striped stone, coloured marble Syn. หินลายสีแดง
หินลายสีแดง (n.) red-vein stone See also: red-striped stone, coloured marble
เชือกเขา (n.) tough mountain vein See also: vine, climber, liana Syn. เถาวัลย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling
History of fatigue, and two years ago she had a retinal vein occlusion.ประวัติความอ่อนล้าตลอด 2 ปี เธอมีเส้นเลือดที่เรทิน่าอุดตัน
Retinal vein occlusion was fixed.เส้นเลือดตาอุดตันรักษาแล้ว
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง
Neither blow's anywhere near a major vein or artery.ไม่เจอรอยแผลตรงไหน ที่เกิดขึ้นตรงเส้นเลือดดำ หรือเส้นเลือดแดงเลย
Wow,I didn't know the vein on my neck could stick out like that.ไม่เคยรู้ว่าเส้นเลือดที่คอผม นูนออกมาได้แบบนั้น
Unless your girl's offering a vein to tap. Admit it-เว้นแต่แฟนนาย จะเสนอตัวให้ดูดแทน ยอมรับเสียเถอะ
That vein in her head is really going.เส้นเลือดปูดเชียว ไปเถอะ
Will you use the portal vein to inject the islet cells into the liver?คุณจะฉีดเซลล์เขาไปในตับ ทางเส้นเลือดดำหรือเปล่า?
The portal vein is partially dissolved because of the enzymes.เส้นเลือดดำโดนเอ็นไซม์ กัดไปบางส่วน
'Cause there's a vein in your forehead.เพราะฉันเห็น เส้นเลือดขึ้นหน้าเธอแล้ว

vein ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, 纹理 / 紋理] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
矿层[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ, 矿层 / 礦層] ore stratum; vein of ore
矿脉[kuàng mài, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄞˋ, 矿脉 / 礦脈] vein of ore
脉石[mài shí, ㄇㄞˋ ㄕˊ, 脉石 / 脈石] veinstone (stone containing a vein of precious metal)
[lè, ㄌㄜˋ, 阞] layer; vein
叶脉序[yè mài xù, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ ㄒㄩˋ, 叶脉序 / 葉脈序] leaf venation (botany); the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species
[biāo, ㄅㄧㄠ, 彪] a tiger-cat; stripes; streaks; veins
[wén, ㄨㄣˊ, 玟] veins in jade
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 血管] vein; artery
静脉[jìng mài, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, 静脉 / 靜脈] vein
叶脉[yè mài, ㄧㄝˋ ㄇㄞˋ, 叶脉 / 葉脈] venation (pattern of veins on a leaf)

vein ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
冠状静脈[かんじょうじょうみゃく, kanjoujoumyaku] (n) coronary vein
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
深部静脈血栓症[しんぶじょうみゃくけっせんしょう, shinbujoumyakukessenshou] (n) deep vein thrombosis; DVT
金脈[きんみゃく, kinmyaku] (n) (questionable) financial connections; vein of gold; (P)
鉱脈[こうみゃく, koumyaku] (n) vein (of ore); reef; streak; lode
門脈[もんみゃく, monmyaku] (n,adj-no) portal vein
頚静脈;頸静脈[けいじょうみゃく, keijoumyaku] (n) jugular vein
一脈[いちみゃく, ichimyaku] (n) (a) vein; (a) thread (of connection)
怒筋[どすじ, dosuji] (n) (m-sl) (obsc) anger veins (stylised X mark typically shown on forehead)
更紗灯台[さらさどうだん;サラサドウダン, sarasadoudan ; sarasadoudan] (n) (uk) redvein enkianthus (Enkianthus campanulatus)
水脈[すいみゃく, suimyaku] (n) (1) water vein; underground stream of water; (2) (See 澪・みお・1) waterway
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P)
赤螺[あかにし;アカニシ, akanishi ; akanishi] (n) (uk) veined rapa whelk (Rapana venosa)
金鉱脈[きんこうみゃく, kinkoumyaku] (n) gold vein; gold-bearing reef

vein ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอดเลือด[n.] (løtleūat) EN: vein ; blood vessel ; vas FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
หลอดเลือดดำ[n.] (løtleūat da) EN: vein FR: veine [f]
เส้นเลือด[n. exp.] (senleūat) EN: blood vessel ; vein ; artery FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f] ; artère [f]
เส้นโลหิตดำ[n. exp.] (sen lōhit d) EN: vein FR: veine [f]
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: way ; style ; manner ; characteristic style ; vein ; pattern FR: style [m]
ทำนองเดียวกัน[adv.] (thamnøng dī) EN: similarly ; in the same vein FR:
ทำนองนี้[X] (thamnøng nī) EN: like ; of the same sort ; in this vein FR:
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
เอาไส้ออก[v. exp.] (ao sai øk) EN: devein FR:
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā ) EN: intravenous infusion FR: intraveineuse [f]
ลายหินอ่อน[adj.] (lāi hin-øn) EN: marbled FR: marbré ; veiné
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble FR:
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Blackvein Sergeant FR:
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดต่อขอบ[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Veined Jay FR:
ผู้โชคดี[n. exp.] (phū chōk di) EN: FR: veinard [m] ; chanceux [m] ; chançard [m] (fam.) ; heureux élu [m]
เส้นเลือดฝอย[n. exp.] (senleūat fø) EN: capillary FR: veinule [f]
เส้นโลหิต[n. exp.] (sen lōhit) EN: blood vessel FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]

vein ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldader {f}vein of gold
Silberader {f}vein of silver
Erzader {f}vein of ore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vein
Back to top