ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vascularize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vascularize*, -vascularize-

vascularize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vascularize (vt.) ทำให้มีหลอดหรือท่อ

vascularize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vaskularisiert {adj} [med.]vascularized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vascularize
Back to top