ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagrantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagrantly*, -vagrantly-

vagrantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagrantly (adv.) อย่างร่อนเร่

vagrantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unstet {adv}vagrantly
wandernd {adv}vagrantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagrantly
Back to top