คำที่ขึ้นต้นด้วย "ต" จำนวน 2,670 คำ


ต. n district
ต.ช.ด. n border police
ตก v be crestfallen
ตก v make a success of
ตก v miss
ตก v come to
ตก v fall into
ตก v miss
ตก v fall
ตก v come
ตก v fall
ตก v fall (on)
ตก v fish (with a hook and line)
ตก v fade (colours)
ตก v fail (an examination)
ตกๆ หล่นๆ adv loose
ตกกระ v have freckles
ตกกระไดพลอยโจน v confess
ตกขอบ adj extreme
ตกข่าว v miss the news
ตกขาว n leucorrhea
ตกข้าว v do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit
ตกขุย v granulate
ตกคลัก v congregate
ตกคลัก v be stranded together in mass
ตกค้าง v be left over
ตกค่ำ n nightfall
ตกงาน v be unemployed
ตกจั่น v blossom
ตกดิน v (the sun) to set
ตกดึก n night
ตกตะกอน v precipitate
ตกตะลึง v be stunned
ตกตะลึง v surprise
ตกตะลึง v be dumbfound
ตกตะลึง v be dazed
ตกต่ำ v decline
ตกท้องช้าง v sag (of a kite string)
ตกทอด v be descended
ตกที่นั่งลำบาก v be in trouble
ตกทุกข์ได้ยาก v distress
ตกนรก v go to hell
ตกน้ำ v sink
ตกน้ำมัน v (of an elephant) be in rut
ตกบ่าย adv in the afternoon
ตกประหม่า v be flurried
ตกปลอก v cover with a band
ตกปลัก v be stranded together in the dried place
ตกปลา v angle
ตกปากรับคำ v promise
ตกผลึก v crystallize
ตกพุ่มม่าย v become widowed
ตกฟอง v lay eggs (of a hen)
ตกฟาก v argue endlessly
ตกฟาก v be born
ตกมัน v be in rut (elephant)
ตกมูก v pass bloody mucus from the anus
ตกยาก v become impoverished
ตกรถ v miss a train
ตกรอบ v be eliminated
ตกระกำลำบาก v be in dire strait
ตกราง v derail
ตกรางวัล v reward
ตกลง v agree
ตกลงความ v compromise
ตกลงปลงใจ v be voluntary
ตกลงว่า v conclude
ตกลงใจ v determine
ตกลงใจ v make up one´s mind
ตกลูก v give birth to
ตกว่า adv as
ตกสนับ v overgrow upon the old grass
ตกสะเก็ด v form scales
ตกหนัก v shoulder a burden
ตกหมก v have periodic flow of accumulated blood
ตกหล่น v omit
ตกหลุมพราง v fall into the trap
ตกหลุมรัก v fall in love
ตกหาย v lose
ตกอยู่ในภวังค์ v be absent-minded
ตกอยู่ในอันตราย v be in danger
ตกอันดับ v be degraded
ตกอับ adv unfortunately
ตกฮวบ v fall quickly
ตกเขียว adj virginal
ตกเขียว v deceive (to be a prostitute)
ตกเครือ v put forth fruit
ตกเบ็ด v angle
ตกเบ็ด v hook a person
ตกเบิก v obtain back-pay
ตกเป็น v become
ตกเป็นของ v belong to
ตกเมล็ด v granulate
ตกเลือด v miscarry
ตกแต่ง v augment
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v finish
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่ง v arrange
ตกแต่ง v have interior decoration
ตกแต่ง v decorate
ตกแต่งภายใน v have interior decoration
ตกแสก adv wear the hair parted in the middle
ต๊กโต n gecko
ตกใจ v shudder
ตกใจ v alarm
ตกใจ adv frighteningly
ตกใจ adj frightened
ตกใจ v alarm
ตกใจ v be frightened
ตกใจ adj downcast
ตกใจ v be disheartened
ตกใจ adv frighteningly
ตกใจ v be stunned with fear
ตกใจ v be badly frightened
ตกใจ v be frightened
ตกใจ v frightened
ตกใจ v frightened
ตกใจ n scared
ตกใจ v fearful
ตกใจ v overcome by fear
ตกใจ v be alarmed
ตกใจกลัว v be frightened
ตกใน v grieve
ตกใน v flow inside
ตกไข่ v spawn
ตกไป v be rejected
ตง n joist
ต๋ง v make fast the rope which has been hauled in
ตง n Dendrocalamus giganteus
ต๋ง n a percentage of winnings in gambling
ตงฉิน adj honest
ตงิดๆ v slightly
ตชด. n frontier policeman
ตด v fart
ตด n fart
ตด n Pherosophus
ตน clas numerical designation for giants
ต้น n stem
ตน n oneself
ต้น adj royal
ต้น n name of Thai song
ต้น n upper
ต้น n the initial word for calling monk
ต้น n head
ต้น n origin
ต้น clas numerical designatory particle for trees
ต้น n beginning
ต้นกก n sedge
ต้นกระซับ n a kind of plant
ต้นกระถิน n Carn
ต้นกระทืบยอด n sensitive plant
ต้นกระทุ่ม n Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp.
ต้นกระโรกใหญ่ n Capparis micracantha
ต้นกร่าง n banyan tree
ต้นกราด n Dipterocarpus intricatus Dyer
ต้นกล n chief engineer
ต้นกล้วย n banana tree
ต้นกล้า n rice sprouts
ต้นกล้า n young plant
ต้นกาว n Lawsonia inermis Linn.
ต้นกำจัด n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
ต้นกำจาย n Caesalpinia digyna Rottler
ต้นกำชำ n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ต้นกำซำ n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ต้นกำพร้า n Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
ต้นกำมพฤกษ์ n tree of the genus cassis with pink flowers
ต้นกำยาน n Styrax benzoides
ต้นกำเนิด n birthplace
ต้นกำเนิด n origin
ต้นกำเนิด n origin
ต้นกำเนิด n origin
ต้นกุหลาบ n rose
ต้นขั้ว n stub
ต้นขา n thigh
ต้นข้าว n rice
ต้นขี้ครอก n Urend lobata
ต้นขี้ครอก n a kind of plant
ต้นขี้เหล็ก n kind of tree
ต้นคงคา n a kind of ratteen
ต้นคงคา n a kind of rattan
ต้นคงคาเดือด n Arfeuillea arborescens Pierre
ต้นคราม n Indigofera tinctoria
ต้นคลุ้ง n Dipterocarpus tuberculatus
ต้นคลุ้ม n Donax grandis Ridl.
ต้นควินิน n cinchona
ต้นคอ n nape
ต้นฉบับ n manuscript
ต้นฉบับ n original manuscript
ต้นชงโค n Bauhinia purpurea Linn.
ต้นชนดอก n finance compound interest
ต้นชา n tea-leaves used for masticatory purposes
ต้นตระกูล n ancestor
ต้นตระกูล n ancestor
ต้นตรุษจีน n Bougainvillea glabra Choisy
ต้นตอ n source
ต้นตอด n Croton tiglium Linn.
ต้นตะกรุม n kind of tree
ต้นตะบองเพชร n cactus
ต้นตะลุมพอ n Intsia palembanica Miq.
ต้นตะแบง n Dipterocarpus intricatus Dyer
ต้นตะไล n Arfeuillea arborescens Pierre
ต้นตาตุ่ม n Excoecaria agallocha Linn.
ต้นตานขโมย n Tournefortia ovata (Boraginaceae)
ต้นตานขโมย n Vatica philastreana Pierre
ต้นตาล n sugar palm tree
ต้นตำรับ n initiator
ต้นตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ต้นตำแย n Laportea interrupta Chew
ต้นทรงบาดาล n Cassia glauca
ต้นทองกวาว n Butea frondosa
ต้นทองธรรมชาติ n Butea frondosa
ต้นทับทิม n pomegranate
ต้นทับทิม n pomegranate
ต้นทาง n entrance of a secret gambling place
ต้นทานตะวัน n sunflower
ต้นทุน n capital
ต้นนารีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
ต้นน้ำ n water source
ต้นน้ำลำธาร n river source
ต้นบท n prompter
ต้นบัวบก n Centella asiatica Urban.
ต้นบานชื่น n Zinnia elegans
ต้นบานบุรี n Allamanda cathartica
ต้นบุก det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ต้นบุก n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ต้นบุหรี่พระราม n Neoalsomitra sarcophylla Hutch.
ต้นปรือ n name of tree of reed-family
ต้นปะการัง n coral
ต้นปะหนัน n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ต้นปักษาสวรรค์ n Bird of paradise
ต้นป่าน n ramie
ต้นปาล์ม n palm
ต้นปี n at the beginning of the year
ต้นฝรั่ง n guava
ต้นฝาด n shore tree
ต้นฝ้าย n cotton
ต้นพญาไร้ใบ n Sarcostemma acidum Voigt
ต้นพนอง n species of plant
ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant
ต้นพริก n chilli
ต้นพริกไทย n pepper
ต้นพลวง n large timber tree
ต้นพลอง n small timber tree
ต้นพลับ n persimmon
ต้นพลู n betel
ต้นพะเนียง n Archidendron jiringa Nielsen
ต้นพังกา n Rhizophora
ต้นพังพวย n Ludwigia adscendens
ต้นพิกัน n a species of tree
ต้นพิกุล n bullet wood
ต้นพีช n peach
ต้นพุงปลา n Dischidia rafflesiana
ต้นพุด n Ervatamia
ต้นพุด n Gardenia
ต้นพุทธรักษา n Canna indica Linn.
ต้นพุทรา n monkey apple
ต้นภังคี n tree
ต้นมะขาม n tamarind tree
ต้นมะค่าแต้ n species of large tree
ต้นมะม่วง n mango
ต้นมะยม n star gooseberry
ต้นมะละกอ n papaya
ต้นมะหวด n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ต้นมักกะลีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
ต้นมังคุด n mangosteen
ต้นมือ n beginning
ต้นยาง n Dipterocarpus
ต้นยางพารา n rubber tree
ต้นยาเขียว n Thunbergia laurifolia Linn.
ต้นรัง n ingrin
ต้นร่าง n manuscript
ต้นร้ายปลายดี n be bad at the beginning and good at the end
ต้นลม n upwind
ต้นลมแล้ง n Cassia fistula
ต้นลาน n Corypha lecontei
ต้นลำโพง n datura
ต้นวงศ์ n origin
ต้นสกุล n lineage
ต้นสกุล n clan
ต้นสกุล n origin
ต้นสน n pine tree
ต้นส้ม n orange
ต้นสมอ n myrobalan
ต้นสลอด n Croton tiglium Linn.
ต้นสะแบง n Dipterocarpus intricatus Dyer
ต้นสัก n teak
ต้นสังกัด n original affiliation
ต้นสายปลายเหตุ n cause
ต้นสาเก n breadfruit
ต้นสำลี n cotton wool
ต้นสำเนา n original manuscript
ต้นสำเภา n Chaefocarpus casfanocarpus Thw.
ต้นหงอนไก่ n cockscomb
ต้นหญ้า n grass
ต้นหมาก n betel palm
ต้นหมากรากไม้ n tree
ต้นหมามุ้ย n Mucuna
ต้นหยี n Velvet tamarind
ต้นหยี n Dialium cochinchinensis
ต้นหยี n a kind of tree
ต้นหลิว n Salix babylonica Linn (Salicaceae)
ต้นหอม n leek
ต้นหูกวาง n Indian almond
ต้นอ้อ n reed grass
ต้นอ่อน n sprout
ต้นอโศก n Saraca indica
ต้นอโศก n Asoka tree
ต้นเกาลัด n chestnut
ต้นเข n species of plant
ต้นเข n a kind of tree
ต้นเข็ม n Rauvolfia serpentine
ต้นเขลง n Velvet tamarind
ต้นเขลง n a kind of tree
ต้นเค้า n prototype
ต้นเงิน n principal
ต้นเงื่อน n outline
ต้นเดือน n beginning of month
ต้นเตย n screw pine
ต้นเทียน n species of balsam plant
ต้นเทียนกิ่ง n Lawsonia inermis Linn.
ต้นเบญจมาศ n Chrysanthemum morifolium Ramat.
ต้นเป้ง n Phoenix humilis
ต้นเพ็ก n Arundinaria pusilla
ต้นเพลิง n igniter of fire
ต้นเพลิง n source of a fire
ต้นเฟิน n fern
ต้นเฟิร์น n fern
ต้นเม็ก n name of large tree
ต้นเรือ n chief officer (of a ship)
ต้นเรื่อง n cause
ต้นเลียบ n species of a tree
ต้นเสนียด n Adhatoda vasica Nees
ต้นเสียง n source of voice
ต้นเสียง n leader singer
ต้นเหตุ n cause
ต้นเหมือด n Symplocos racemosa
ตนเอง pron oneself
ต้นแก้ว n China box-tree
ต้นแขน n brachium
ต้นแบบ n mold
ต้นแบบ n format
ต้นแบบ n original
ต้นแบบ adj original
ต้นแบบ n model
ต้นแบบ n model
ต้นแบบ n model
ต้นแบบ n example
ต้นแบบ n example
ต้นแบบ n pattern
ต้นแบบ n prototype
ต้นแปรงล้างขวด n callistemon lanceolatus DC
ต้นแปรงหูหนู n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ต้นแฝกหอม n elephant grass
ต้นแฝกหอม n elephant grass
ต้นแวววิเชียร n Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant)
ต้นแสม n Aegiceras cornicalatum
ต้นโป๊ยเซียน n name of species of plant
ต้นโพ n bo tree
ต้นโพธิ์ n bo tree
ต้นโศก n Asoka tree
ต้นโหระพา n sweet basil
ต้นโอ๊ก n oak
ต้นไข่เน่า n Vitex glabrata (Verbenaceae)
ต้นไทร n banyan tree
ต้นไผ่ n species of bamboo
ต้นไผ่ n Gigantochloa kurzii Gamble
ต้นไฟ n source of a fire
ต้นไม้ n tree
ต้นไมยราบ n sensitive plant
ต้นไม้ใบหญ้า n tree
ตบ v slap
ตบตา v hood wink
ตบตี v beat
ตบท้าย v end up with
ตบมือ v clap the hands
ตบหน้า v slap one´s face
ตบหลัง v pat on the back
ตบะ n penance
ตบเท้า v make goose step
ตบแต่ง v arrange a marriage
ตบแผละ n a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
ตม n mire
ต้ม v boil
ต้ม v boil
ตม n sorrow
ต้ม n a kind of Thai sweetmeat
ตม. n Civil Servant Provident Fund
ต้มข่า n spicy chicken-curry in coconut milk
ต้มจืด n soup
ต้มตุ๋น v swindle
ต้มตุ๋น adj deceptive
ต้มตุ๋น v defraud
ต้มตุ๋น v hood wink
ต้มปลาร้า n curries with preserved fish
ต้มยำ n spicy lemongrass soup
ต้มส้ม n fish soup with ginger
ต้มเค็ม n meat or fish that is boiled with salt
ต้มเปรต n curries with eels, sour and spicy taste
ต้มเปอะ n curries with bamboo shoot, preserved fish, without coconut milk
ต้มเปื่อย v steam
ต้มเปื่อย adj steamed
ต้มโคล้ง n sour and spicy smoked dry fish soup
ตร. n policeman
ตร.ว. clas square yard
ตรง adv rush
ตรง prep at
ตรง adv punctually
ตรง v be precise at
ตรง adv straightly
ตรง v be straight
ตรง adj straight
ตรง v be in accordance with
ตรง adv straightforwardly
ตรงๆ adv uprightly
ตรงกลาง prep in the middle of
ตรงกัน v be straight
ตรงกัน v be identical
ตรงกันข้าม v be opposite
ตรงข้าม adv opposite
ตรงขึ้นไป v stand erect
ตรงจุด v direct to the point
ตรงดิ่ง v go straight
ตรงต่อเวลา adv on time
ตรงตัว v be specific
ตรงนั้น det there
ตรงนี้ det here
ตรงประเด็น v be pertinent
ตรงลงไป v direct
ตรงหน้า prep in front of
ตรงเกณฑ์ v appropriate
ตรงเกินไป adj honest
ตรงเป๊ะ adv accurately
ตรงเป๊ะ adv exactly
ตรงเป้า v be able to achieve one´s aim
ตรงเป้า v be pertinent
ตรงเผง adv accurately
ตรงเวลา adv on time
ตรงแผน v proceed according to one´s plan
ตรงโน้น pron over there
ตรงโน้น adv over there
ตรงใจ adv on the same wave length
ตรงไป adv straightly
ตรงไปตรงมา adv frankly
ตรงไหน pron where
ตรม v grieve
ตรมเตรียม v be grieved
ตรมใจ v grieve
ตรรก n logic
ตรรกวิทยา n logic
ตรรกศาสตร์ n logic
ตรรกะ n logic
ตรรกะ n thought
ตรวจ v check
ตรวจ v survey
ตรวจ v patrol
ตรวจ v diagnose
ตรวจการ v go on a tour of inspection
ตรวจข่าว v censor
ตรวจค้น v survey
ตรวจค้น v check
ตรวจค้น v detect
ตรวจค่าย v patrol round the barracks
ตรวจงาน v inspect
ตรวจจับ v detect
ตรวจชำระ v check
ตรวจชีพจร v take the pulse
ตรวจชีพจร v take the pulse
ตรวจดู v look into
ตรวจตรา v patrol
ตรวจตรา v examine
ตรวจทาน v verify
ตรวจนับ v evaluate
ตรวจฟัง v sound
ตรวจรับ v examine
ตรวจร่างกาย v have a check-up
ตรวจราชการ v go on a tour of inspection
ตรวจวัด v measure
ตรวจสอบ v check
ตรวจหา v survey
ตรวจหา v search for
ตรวจหา v detect
ตรวจเลือด v have blood test
ตรวจแก้ v revise
ตรวจโรค v diagnose
ตรวน n chain
ตรวน n chain
ตรวน n fetters
ตรอก n lane
ตรอง v consider
ตรอง v reflect
ตรอง v think over
ตรอม v grieve
ตรอมตรม v grieve
ตรอมตรม v feel bitter
ตรอมตรม v feel bitter
ตรอมใจ v grieve
ตระ n a piece (used in reference to land)
ตระ n name of Thai song
ตระกล adv beautifully
ตระกล adv abundantly
ตระกลาม adv greedily
ตระกลาม adv greedily
ตระกลาม adj gluttonous
ตระกลาม adj gluttonous
ตระกลาม adv greedily
ตระกอง v embrace
ตระกองกอด v embrace
ตระการ adv strangely
ตระการ adv beautifully
ตระการตา adv dazzlingly
ตระการตา v charm
ตระกูล n family
ตระดก adv alarmingly
ตระดก v be alarmed
ตระบอง n club
ตระบัด adv momentarily
ตระบัด v embezzle
ตระบัดสัตย์ v reverse one´s promise
ตระปุ่มตระป่ำ adj knotty
ตระพอง n nodes on the two sides of elephant´s head
ตระพัง n well
ตระมื่น adj towering
ตระหง่าน adv loftily
ตระหง่าน v be eminent
ตระหนก adv frighteningly
ตระหนก adj frightened
ตระหนก v alarm
ตระหนกตกใจ v alarm
ตระหนัก v realize
ตระหนักถึง v realize
ตระหนักแน่ v realize
ตระหน่ำ v hit
ตระหนี่ v be greedy
ตระหนี่ adj chary
ตระหนี่ตัว v reserve
ตระหนี่ถี่เหนียว adj miserly
ตระเตรียม v prepare
ตระเว็ด n image
ตระเวน v patrol
ตระเวน v roam
ตระเวนวัน n muscicapidac
ตระเวนวัน n muscicapidac
ตระเวนไพร n muscicapidac
ตระไกร n scissors
ตรัง n Trang
ตรัง v stick
ตรังค์ n wave
ตรับฟัง v listen
ตรัย n three
ตรัยตรึงศ์ n heaven
ตรัส v say
ตรัสรู้ v enlighten
ตรัสรู้ v become enlightened
ตรา n brand
ตรา n mark
ตรา v stamp
ตรา v note
ตรากฎหมาย v enact
ตรากตรำ adv hard
ตรากตรำ v endure
ตราขุนพล n a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
ตราชั่ง n balance
ตราชู n balance
ตราด n Trat
ตราตรึง v impress
ตราตรึงใจ v be engraved on one´s mind/heart/memory
ตราตั้ง n (madam) of royal mandate
ตราบ conj until
ตราบจน conj until
ตราบจนกระทั่ง conj until
ตราบที่ conj as far as
ตราบาป n sin
ตราบเท่า conj as long as
ตราบเท่าที่ conj as long as
ตราบใด conj as long as
ตราบใดที่ conj so long as
ตราประทับ n seal
ตราภูมิ n an official paper granting immunity from taxes and convee
ตรายาง n rubber stamp
ตราลัญจกร n seal
ตราวงกลม n seal
ตราสัง v shroud
ตราสาร n document
ตราสิน v register
ตราสินค้า n trademark
ตราหน้า v denounce
ตราหน้า v brand
ตราไปรษณียากร n postage stamp
ตราไว้ v decide
ตรำ v drudge
ตริ v think
ตริตรอง v reflect
ตริว n turtle
ตรี n three
ตรีคูณ n triple
ตรีจีวร n three vestments of a Buddhist monk
ตรีทศ n 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
ตรีทูต n the third minister
ตรีทูต n disorder of the three humours of the body, vitiation of the blood, bile, and phlegm
ตรีประดับ n name of a Thai verse
ตรีปิฎก n Tripitaka
ตรีพรหม n three-formed (Brahma, Siva and Vishnu)
ตรีภพ n three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless)
ตรีภูมิ n three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless)
ตรีมูรติ n three-formed (Brahma, Siva and Vishnu)
ตรีรัตน์ n three gems (Buddha, law and brotherhood of monks)
ตรีศก n year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
ตรีศูล n trident
ตรีโกณ n triangle
ตรีโกณมิติ n trigonometry
ตรีโทษ n three punishments (vitiation of the blood, bile, and phlegm)
ตรีโลก n three worlds (heaven, earth and hell)
ตรึก v waste
ตรึก v think
ตรึกตรอง v reflect
ตรึง v bind
ตรึง v transfix
ตรึงตรา v fascinate
ตรึงตา v please the eye
ตรึงตาตรึงใจ v impress deeply
ตรึงราคา v peg the price
ตรึงเครียด v be serious
ตรึงใจ v impress
ตรึม adv abundantly
ตรุ n prison
ตรุษ n ceremony at the close of each year; new year
ตรุษจีน n Chinese New Year
ตรุษจีน n Bougainvillea glabra Choisy
ตรู่ adj very early
ตรู adj beautiful
ตฤณชาติ n grasses
ตฤณมัย n turf
ตลก adv ridiculously
ตลก v fun
ตลก n joker
ตลก adj farcical
ตลกขบขัน adj humourous
ตลกคะนอง adv crack jokes
ตลกบริโภค v be a joke for eating
ตลกบาตร n cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl
ตลกฝืด v be not funny
ตลกโปกฮา adj uproarious
ตลบ v pervade
ตลบ v cast
ตลบตะแลง adv deceitfully
ตลบนก v cast over a bird
ตลบหลัง v betray
ตลบอบอวล v spread
ตลอด adv thoroughly
ตลอด prep through
ตลอด 24 ชั่วโมง adv round the clock
ตลอดกาล adv forever
ตลอดคืน adv all night (long)
ตลอดจน conj including
ตลอดชีพ adv lifelong
ตลอดชีวิต n lifetime
ตลอดชีวิต adv throughout one´s life
ตลอดตัว adv all over
ตลอดทาง adv all the way
ตลอดปลอดโปร่ง adv through
ตลอดปี adv all the year
ตลอดปีตลอดชาติ adv always
ตลอดมา adv all along
ตลอดรอดฝั่ง adv tide over
ตลอดรอดฝั่ง v tide
ตลอดวัน adv all day (long)
ตลอดวันตลอดคืน adv all day and all night
ตลอดศก adv always
ตลอดหมด adv thoroughly
ตลอดอายุ n lifetime
ตลอดเมือง adj nationwide
ตลอดเวลา adv all the time
ตลอดไป adv forever
ตลับ n cassette
ตลับ n name of a species mollusk
ตลาด n market
ตลาดค้าหุ้น n stock exchange
ตลาดท้องน้ำ n floating market
ตลาดนัด n market fair
ตลาดนัดแรงงาน n labour market
ตลาดน้ำ n floating market
ตลาดมืด n black market
ตลาดร่วม n common market
ตลาดวิชา n knowledge market
ตลาดสด n fresh-food market
ตลาดหลักทรัพย์ n stock exchange
ตลาดหุ้น n stock exchange
ตลาดเงิน n money market
ตลาดเงินตรา n money market
ตลาดเสรี n free market
ตลาดแผงลอย n market stall
ตลาดแรงงาน n labor market
ตลาดโต้รุ่ง n 24-hour market
ตลาดโลก n world market
ตลิ่ง n river bank
ตลึง v be surprised
ตวง v measure
ต่วน n satin
ต้วมเตี้ยม adv awkwardly
ต้วมเตี้ยม v toddle
ตวัก n ladle made of coconut shell
ตวัด v whip
ตวัดลิ้น v quibble
ตวาด v yell
ตวาดไล่ v chase
ตอ n stump
ต่อ v build
ตอ n base
ต่อ n wasp
ต่อ prep to
ต่อ adv next
ต่อ v teach
ต่อ v transfer
ต่อ v decoy
ต่อ v renew
ต่อ prep against
ต่อ prep with
ต่อ adv continue
ต่อ v concede
ต่อ v renew
ต่อ v bargain
ต่อ v join
ต้อ n cataract in the eye
ตอก n thin bamboo-stripes
ตอก v hammer
ตอก v prod (a cow)
ตอก n a kind of knife
ตอกกลับ v retort
ตอกตรา v seal
ต๊อกต๋อย adj shabby
ตอกย้ำ v emphasize
ต่อกร v fight
ต้อกระจก n cataract
ตอกหน้า v refute
ต่อกัน adv each other
ต่อกิ่ง v graft
ต่อความยาวสาวความยืด v bring up a side issue to complicate the matter
ต่อคิว v line up
ต่อคิว v queue up
ต้อง aux must
ต้อง v touch
ต้อง v fall into
ตองกราย n Spotted featherback
ต้องกัน adv accordingly
ต้องการ v require
ต้องการจะ v want
ต้องการรู้ v be curious
ต้องคดี v accuse
ต้องตา v please the eye
ต้องตาต้องใจ v impress deeply
ต้องตาต้องใจ v be beautiful
ต้องธรณีสาร v fall into vice
ต้องประสงค์ v want
ต้องปาก v be tasty
ต้องระวัง v should be on the alert
ต้องสงสัย adj accused
ต้องสงสัย v suspect
ต้องห้าม adj forbidding
ต่องแต่ง v sway to and fro
ต่องแต่ง adv to and fro
ต้องโทษ v punish
ต้องใจ v satisfy
ต่อจาก v continue
ต่อจากนั้น conj after that
ต่อจากนี้ conj henceforth
ต่อจากนี้ไป conj from now
ตอด v reproach
ตอด v nibble
ตอด n Croton tiglium Linn.
ต่อตัว v do a pyramid of acrobat
ต่อตา v graft
ต่อต้าน v resist
ต่อตาม v haggle
ต่อตี v fight with
ต่อท้าย v attach
ตอน clas section
ตอน prep period
ตอน conj when
ตอน n part
ตอน v castrate
ต้อน v be cornered
ต้อน v herd
ตอน v castrate
ต้อน n a kind of fishtrap
ตอนกลาง n middle
ตอนกลางคืน n at night
ตอนกลางวัน n daytime
ตอนกิ่ง v graft
ตอนค่ำ n dusk
ตอนจบ n end
ตอนดึก n late at night
ตอนต้น n first part
ตอนต้นๆ n beginning
ตอนท้าย n end
ตอนที่ prep when
ตอนนั้น adv at that time
ตอนนั้น adv at that time
ตอนนี้ adv now
ตอนนี้ adv now
ตอนบ่าย n afternoon
ตอนปลาย n at the end
ตอนปลาย n at the end
ตอนย่อย n indentation
ต้อนรับ v welcome
ต้อนรับขับสู้ v receive cordially
ต้อนรับแขก v receive visitors
ตอนสาย adv late in the morning
ตอนสาย adv late in the morning
ตอนสายๆ adv late in the morning
ตอนสายๆ adv late in the morning
ตอนสำคัญ n climax
ตอนสุดท้าย n end
ตอนหลัง adv afterwards
ตอนหลัง n (the) rear
ตอนอวสาน n end
ต่อนัดต่อแนง v haggle
ต่อนัดต่อแนง v have words with
ต่อนัดต่อแนง v have words with
ต่อนัดต่อแนม v have words with
ต่อนัดต่อแนม v have words with
ต่อนิดต่อหน่อย v haggle
ต่อนี้ไป adv henceforth
ตอนเช้า n morning
ตอนเที่ยง n noonday
ตอนเย็น n evening
ตอนเหนือ n northern part
ตอนแรก adv at first
ตอนแรก adv at first
ตอนแรกๆ n beginning
ตอนแรกๆ n beginning
ตอนใต้ n southern part
ตอนไหน adv any time
ตอนไหน ques when
ตอบ adj sunken
ตอบ v answer
ตอบกลับ v reply
ตอบคำถาม v answer questions
ตอบปัญหา v answer questions
ตอบรับ v accept
ตอบรับ v accept
ตอบรับ v accept
ตอบรับ v accept
ตอบสนอง v meet
ตอบสนอง v meet
ตอบสนอง v respond
ตอบสนอง v respond
ตอบแทน v requite
ตอบแทนคุณ v show gratitude to
ตอบโต้ v retort
ตอบโต้กลับ v respond
ต่อปาก adv from mouth to mouth
ต่อปาก adv from mouth to mouth
ต่อปากต่อคำ v have words with
ต่อปากต่อคำ v have words with
ต่อปากหลากคำ v have words with
ต่อปากหลากคำ v have words with
ตอม v swarm
ต่อม n gland
ต่อม n protuberance
ต๋อม adv sound of falling stone in the water
ตอม v swarm
ต่อม n gland
ต่อม n protuberance
ต๋อม adv sound of falling stone in the water
ต่อมทอนซิล n tonsil gland
ต่อมน้ำ n air bubble
ต่อมน้ำ n fixed star
ต่อมน้ำเหลือง n lymph node
ต่อมหมวกไต n adrenal gland
ตอม่อ n prop
ต่อมา conj afterwards
ต่อมโลหิต n menses
ต่อมใต้สมอง n pituitary gland
ต่อมไทรอยด์ n thyroid gland
ต่อย v box
ต่อย v sting
ต้อยๆ adv closely
ต้อยต่ำ adj humble
ต่อยหอย adv talkatively
ต่อรถ v build a car
ต่อรถ v transfer to another bus
ต่อรอง v bargain
ต่อรองราคา v bargain
ต่อร้อย clas percent
ต่อราคา v bargain
ตอร์ปิโด n torpedo
ต่อล้อต่อเถียง v haggle
ต้อลำไย n leucoma corneae
ต้อลิ้นหมา n pterygium
ต่อว่า v complain
ต่อว่าต่อขาน v complain
ต่อสัญญา v extend a contract
ต่อสู้ v resist
ต่อสู้ v fight
ต่อสู้ v struggle
ต่อสู้ v compete
ต่อสู้คดี v defend
ต่อหน้า adv before
ต่อหน้าต่อตา adv before
ต่อหน้าธารกำนัล adv in public
ต่อหน้าสาธารณะชน adv in public
ตอหม้อ n prop
ตอหลดตอแหล v lie
ต่อหัว adv per capita
ต้อหิน n glaucoma
ต่ออายุ v renew
ต่อเติม v add
ต่อเติมเสริมแต่ง v elaborate
ต้อเนื้อ n pterygium
ต่อเนื่อง adv continually
ต่อเนื่อง v continue
ต่อเนื่องกัน v overlap
ต่อเมื่อ conj when
ต่อเรือ v build a boat
ต่อเรือ v transfer to another boats
ต่อเวลา v prolong
ต้อแก้วตา n cataract
ต่อแต่นี้ไป adv hence
ต่อแต้ม n dominoes
ตอแย v provoke
ตอแหล v lie
ต่อโทรศัพท์ v call up
ต่อให้ v concede
ต่อให้ conj even
ต่อไป adv next
ต่อไป adv continually
ต่อไปนี้ det next
ต่อไปนี้ conj as follows
ต่อไปนี้ adv hereafter
ต่อไม่ติด v can not continue
ตะกรน n shuttle
ตะกรน n dregs
ตะกร้อ n muzzle
ตะกร้อ n rattan ball
ตะกร้อ n long-handled fruit-picker
ตะกร่อม n tool to catch a sea crab
ตะกร้อสวมปากสุนัข n muzzle
ตะกรัน n dregs
ตะกรับ n perforation
ตะกรับ n Cyperus procerus Rottb.
ตะกรับ n Scatophagus argus
ตะกร้า n basket
ตะกรุด n tiny rolled metal amulet inscribed with magic words
ตะกรุม n Leptoptilos javanicus
ตะกรุม n kind of tree
ตะกรุมตะกราม adv voraciously
ตะกละ adv greedily
ตะกละ adj gluttonous
ตะกละ adj gluttonous
ตะกละ adv greedily
ตะกละตะกราม adv greedily
ตะกละตะกลาม adv greedily
ตะกลาม adv greedily
ตะกวด n Varanus bengalesis
ตะกอ n heddle
ตะกอ adj young
ตะกอน n dregs
ตะกั่ว n lead
ตะกั่วตัด adj steel blue
ตะกั่วแดง n red lead
ตะกาด n low land near the seashore
ตะกาด n metapenacus
ตะกาย v clamber
ตะกาย v clamber
ตะกาว n hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
ตะกี้ adv just
ตะกุกตะกัก adv jerkily
ตะกุย v scratch
ตะกุยตะกาย v clamber
ตะกูด n helm
ตะขอ n hook
ตะข้อง n floating basket (for keeping fish in water)
ตะขาบ n centipede flag
ตะขาบ n Coracius affinis (Coraciidae)
ตะขาบ n slapstick made of split bamboo
ตะขาบ n rhythmic instrument
ตะขาบ n centipede
ตะขิดตะขวง v embarrass
ตะขิดตะขวงใจ v be embarrassed
ตะครั่นตะครอ v chill
ตะคริว n cramp
ตะครุบ v catch
ตะครุบกบ v tumble over
ตะคอก v bawl
ตะคัน n censer
ตะคั้นตะคอก v bellow
ตะคาก n haunch-bone
ตะคาก n haunch-bone
ตะคาง n a small itching pimples on the skin of the legs
ตะค้าทอง n Calamus caesius Bl.
ตะค้าน n species of creeping plant
ตะคิว n cramps
ตะคิว n cramps
ตะคุ่ม adj indistinct
ตะคุ่มๆ adj indistinct
ตะบม adv constantly
ตะบอง n club
ตะบองเพชร n sugar palm leaf
ตะบองเพชร n cactus
ตะบอย adv linger
ตะบัน v punch
ตะบัน n metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ตะบัน v be persistent
ตะบัน n orange mangrove
ตะบัน v pound
ตะบัน adv persistently
ตะบันหน้า v box
ตะบันหมาก n metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ตะบิดตะบอย adv dawdle
ตะบี้ตะบัน adv go on
ตะบึง adv without stopping
ตะบึงตะบอน adj peevish
ตะบึงตะบอน v be peevish
ตะปบ v pounce on
ตะปบ v pounce on
ตะปัดตะป่อง adv angrily
ตะปัดตะป่อง adv angrily
ตะปิ้ง n silver genital-cover of a girl
ตะปุ่มตะป่ำ adj knotty
ตะปุ่มตะป่ำ adj knobby
ตะปู n nail
ตะปูควง n screw
ตะปูหัวเห็ด n large headed nail
ตะปูเกลียว n screw
ตะปูเข็ม n small nail
ตะพด n walking-stick
ตะพอง n frontal humps of an elephant
ตะพัก n ledge
ตะพัง n well
ตะพัด adv spreading out rapidly and endlessly
ตะพัด n Scleropages formosus
ตะพั้น n infantile discase
ตะพาน n bridge
ตะพาบ n soft-shelled turtle
ตะพาบน้ำ n soft-shelled turtle
ตะพาย n hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ตะพาย n straight-lines from the nose of a partridge
ตะพาย v were something over the shoulder
ตะพายแล่ง adv from one shoulder down to the opposite hip
ตะพึด adv persistently
ตะพึดตะพือ adv persistently
ตะพุ่น n conscript whose duty is to cut grass for the king´s elephants
ตะพุ่น adj light blue
ตะพุ่นหญ้าช้าง n punishment
ตะม่อ n prop
ตะราง n prison
ตะลอน v roam
ตะล่อม adv prevail on (upon/with)
ตะล่อม v pile up
ตะล่อม clas archaic cubic measure
ตะล่อมข้าว n grain bin
ตะลาน n name of a species of snake
ตะลาน n Anoplolepsis longipes
ตะลีตะลาน adv flurriedly
ตะลีตะลาน n Anoplolepsis longipes
ตะลึง v be dumbfound
ตะลึงงัน v be stunned
ตะลึงพรึงเพริด v surprise
ตะลุง n shadow play
ตะลุง n the town of Patalung in southern Thailand
ตะลุง n stake for tethering elephants
ตะลุมบอน v wrestle with
ตะลุมพอ n Intsia palembanica Miq.
ตะลุมพุก n mallet
ตะลุมพุก n Tenualosa toli
ตะลุมพุก n Randia uliginosa Poir.
ตะลุมพุก n heavy fist
ตะลุย adv at a stretch
ตะลุย adv dabble in
ตะลุย v smash
ตะวัน n sun
ตะวันขึ้น v sunrise
ตะวันตก n west
ตะวันตก n the Occident
ตะวันตก v sunset
ตะวันตกดิน v sundown
ตะวันตกเฉียงเหนือ n Northwest
ตะวันตกเฉียงใต้ n Southwest
ตะวันบ่าย n setting sun
ตะวันยอแสง v splendour of the setting sun
ตะวันออก n east
ตะวันออก n the Orient
ตะวันออกกลาง n Middle East
ตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
ตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
ตะวันออกใกล้ n Near East
ตะวันออกไกล n Far East
ตะวันอ้อมข้าว v the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
ตะหลิว n spade of frying pan
ตะหวาด adv loud
ตะเกียกตะกาย v scramble
ตะเกียกตะกาย v attempt
ตะเกียง n lamp
ตะเกียง n top of a pineapple
ตะเกียงรั้ว n barn lantern
ตะเกียงลาน n kerosene lamp
ตะเกียงเจ้าพายุ n storm lantern
ตะเกียงแก๊ส n acetylene lamp
ตะเกียงโป๊ะ n barn lantern
ตะเกียบ n chopsticks
ตะเกียบ n column
ตะเกียบ adj tall and thin
ตะเกียบ n fin
ตะเข้ n crocodile
ตะเข้ n rafter
ตะเข้ n hip rafter
ตะเข็บ n Penaeopsis
ตะเข็บ n seam
ตะเข็บ n Pothos scandens Linn.
ตะเข็บ n small nonpoisonous centipede-like reptile
ตะเครียว n silk crocheted handbag
ตะเคียว n silk crocheted handbag
ตะเฆ่ n barrow
ตะเบ็ง v shout
ตะเบ็งมาน adj style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck)
ตะเบ็งเสียง v shout
ตะเบ๊ะ v salute
ตะเพิง n overhanging rock
ตะเพิด v chase
ตะเพิ่น adv in a flurried manner
ตะเพียน n carp
ตะเภา n argosy
ตะเภา n trade winds
ตะเภา n Cochin
ตะเภา n guinea pig
ตะเภา n sugarcanes
ตะเภา n bowl
ตะเม้าเค้า n a face like that of a chow dog
ตะเวน v roam
ตะเวน v press one´s way
ตะเหลนเป๋น adv overly long
ตะแกรง n sieve
ตะแคง v lean
ตะแง้ n branches of the areca-nut tree
ตะแบง adv stubbornly
ตะแบง n Dipterocarpus intricatus Dyer
ตะแบงมาน adj style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck)
ตะแลงแกง n gallows
ตะแหง่วๆ adv softly in complaint
ตะแหง่วๆ adv softly in complaint
ตะแหมะแขะ adv like a dwarf
ตะแหมะแขะ adv like a dwarf
ตะแหมะแคะ adv like a dwarf
ตะแหมะแคะ adv like a dwarf
ตะโก้ n form of pudding
ตะโก n tiger
ตะโก n Diospiros rhodocalyx
ตะโก้ n monsoon
ตะโกน v shout
ตะโกนสั่ง v shout an order
ตะโกนเรียก v hail
ตะโกรง adv cravenly
ตะโกรง v be ambitious
ตะโขง n gavial
ตะโบม v embrace
ตะโพก n hips
ตะโพน n two-faced drum
ตะใภ้ n daughter in-law
ตะไกร n scissors
ตะไกร n Microhierax fringillarius
ตะไข้ n crocodile
ตะไคร่ n moss
ตะไคร้ n lemongrass
ตะไคร่น้ำ n moss
ตะไบ n file
ตะไบ v sharpen
ตะไล n kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited
ตะไล n small confection cup
ตะไล n Arfeuillea arborescens Pierre
ตัก n lap
ตัก v scoop
ตักตวง v grab
ตักน้ำ v bail out
ตักบาตร v give food offerings to a Buddhist monk
ตักออก v slash
ตักเตือน v warn
ตั๊กแตน n grasshopper
ตั๊กแตนปาทังกา n patanga
ตัง n birdlime
ตั่ง n stool
ตั้ง adv up to
ตั้ง v establish
ตั้ง v fix
ตั้ง v place
ตั้ง clas pile
ตั้ง v establish
ตั้ง v stand erect
ตั้ง v start
ตั้งกรม v set up a new department
ตั้งกระทู้ v interrogate
ตั้งการ์ด v guard
ตั้งข้อกล่าวหา v allege
ตั้งข้อหา v allege
ตั้งข้อแม้ v impose condition
ตั้งขึ้น v erect
ตั้งขึ้น v establish
ตั้งครรภ์ v be pregnant
ตั้งครรภ์ v pregnant
ตั้งความมุ่งหมาย v aim
ตั้งความหวัง v aim
ตั้งค่า v set
ตั้งค่าย v encamp
ตั้งคำถาม v pose a question
ตังค์ n money
ตังค์ปลีก n small change
ตั้งงบ v set up a budget
ตั้งงบประมาณ v set up a budget
ตั้งฉาก v be perpendicular
ตั้งฉาก v be perpendicular
ตังฉ่าย n dry cabbage leaves (leaf mustard)
ตั้งฉายา v nickname
ตั้งชัน v stand upright
ตั้งชัน v stand erect
ตั้งชื่อ v name
ตั้งฐานะ v make one´s way (/fortune)
ตั้งต้น v begin
ตั้งตรง v stand upright
ตั้งตัว v pose
ตั้งตัว v make one´s way (/fortune)
ตั้งตัวเอง v create oneself
ตั้งตัวไม่ติด v struggle along
ตั้งตาคอย v expect
ตั้งตารอ v expect
ตั้งถิ่นฐาน v settle down
ตั้งท้อง v conceive
ตั้งท่า v foreshadow
ตั้งท่า v foreshadow
ตั้งท่า v prepare oneself for
ตั้งท่ามวย v guard
ตั้งธาตุ v set the digestive system properly
ตั้งนาฬิกา v set a clock (/watch)
ตั้งนาฬิกาปลุก v set an alarm clock
ตั้งบ่อน v open a gambling house
ตั้งบ้านเรือน v settle down
ตั้งประเด็น v fix an issue
ตั้งปี adv yearlong
ตั้งภูมิลำเนา v settle down
ตั้งมั่น v make a stand
ตั้งมั่น v persist in
ตั้งมั่น v make a stand
ตั้งมั่น v persist in
ตั้งมาตรฐาน v set a standard
ตั้งรกราก v settle down
ตั้งราคา v fix a price
ตั้งล่วงหน้า v preset
ตั้งลำ v overcome a barrier
ตั้งวง v gather into a group
ตั้งสติ v compose oneself
ตั้งสมมติฐาน v suppose
ตั้งสมาธิ v concentrate
ตั้งหน้า v concentrate one´s attention
ตั้งหน้าตั้งตา v concentrate one´s attention
ตั้งหลัก v establish oneself
ตั้งหลัก v stand firm
ตั้งหลัก v stand firm
ตั้งหลัก v establish oneself
ตั้งหลักฐาน v make one´s way (/fortune)
ตั้งหลักปักฐาน v settle
ตั้งหลักแหล่ง v settle down
ตั้งหัวเรือ v set the bow on the right direction
ตั้งอกตั้งใจ v pay attention
ตั้งอยู่ v be in
ตั้งอยู่ v be locate
ตังเก n fishing boat
ตั้งเข็ม v set a course for
ตั้งเค้า v forecast
ตั้งเค้า v forecast
ตั้งเงื่อนไข v set conditions
ตั้งเงื่อนไข v set conditions
ตั้งเงื่อนไข v set conditions
ตั้งเจตนา v intend
ตั้งเนื้อตั้งตัว v establish oneself
ตั้งเนื้อตัวตัว v prepare
ตั้งเป้า v aim at
ตั้งเป้าหมาย v aim
ตังเม n sticky sweet
ตังเม n sticky sweet
ตังเม ์์n stingy
ตั้งเวลา v set the time
ตั้งเวลาปลุก v set an alarm clock
ตั้งแคมป์ v encamp
ตั้งแง่ v be unwilling
ตั้งแต่ prep since
ตั้งแต่ง v appoint
ตั้งแต่ต้น adv from the beginning
ตั้งแต่นั้นมา conj from that time on
ตั้งแต่นี้ต่อไป adv henceforth
ตั้งแต่นี้ไป adv henceforth
ตั้งแต่แรก adv from the beginning
ตั้งแถว v line up
ตั้งโต๊ะ v set the table
ตังโอ๋ n Chrysanthemun coronarium Linn
ตั้งใจ v concentrate one´s attention
ตั้งใจ v intend (to)
ตั้งใจจริง v determine
ตั้งใจจริง adv seriously
ตั้งใจดี v wish well
ตั้งใจฟัง v pay attention to listen to
ตั้งไข่ v train an infant to stand
ตั้งไฟ v put (a pot) on the stove
ตั้งไว้ v stamp
ตั้งไว้ v build
ตัณหา n passion
ตัณหากลับ adj lustful
ตัณหากลับ v be sexually aroused
ตัณหาจัด adj lustful
ตัณหาจัด adj lustful
ตัด v cut out
ตัด v reduce
ตัด v cut off
ตัด v contrast with
ตัด v cut
ตัดกัน v contrast
ตัดกัน v intersect
ตัดกัน v intersect
ตัดกัน v contrast
ตัดกำลัง v reduce one´s power
ตัดขาด v cut
ตัดขาด v break off
ตัดขาด v cut
ตัดขาด v break off
ตัดความสัมพันธ์ v cut off relations
ตัดคะแนน v cut down one´s marks
ตัดงบ v cut the budget
ตัดงบประมาณ v cut the budget
ตัดฉาก v (the scene) cut from sth to sth
ตัดช่องทาง v cut (at)
ตัดต้นไฟ v stop the cause
ตัดต่อ v edit
ตัดตอน v extract
ตัดถนน v break (/blaze) a trail
ตัดทอน v abridge
ตัดทอน v shorten
ตัดทอน v shorten
ตัดทาง v destroy oneself
ตัดทาง v break (/blaze) a trail
ตัดทิ้ง v cut off
ตัดทิ้ง v shorten
ตัดทิ้ง v shorten
ตัดบท v interrupt
ตัดปัญหา v get around (a problem)
ตัดผม v cut the hair
ตัดผ่าน v cut through
ตัดพ้อ v complain
ตัดพ้อต่อว่า v complain
ตัดมาบางส่วน v extract
ตัดมิตรภาพ v break off
ตัดมิตรภาพ v break off
ตัดรอน v sever relations (with)
ตัดราคา v cut prices
ตัดรำคาญ v end the conversation
ตัดศรีษะ v behead
ตัดสวาท v terminate sexual relations
ตัดสัมพันธ์ v break off relations
ตัดสายป่าน v cut off
ตัดสิทธิ์ v deprive of one´s right
ตัดสิน v judge
ตัดสินคดี v judge a case
ตัดสินลงโทษ v judge
ตัดสินโทษ v judge
ตัดสินใจ v determine
ตัดหญ้า v weed
ตัดหนทาง v destroy one´s own pull
ตัดหน้า v try to be the first to do something
ตัดหน้า v run pass in front of (a car)
ตัดหัว v behead
ตัดอกตัดใจ v restrain one´s desire
ตัดออก v eliminate
ตัดเงิน v cut wages
ตัดเงินเดือน v cut wages
ตัดเย็บ v cut out
ตัดเยื่อใย v cut off
ตัดเส้น v bold the drawing lines
ตัดแต่ง v trim
ตัดแต้ม v deduct marks
ตัดโค่น v cut down
ตัดใจ v restrain one´s passion
ตัดไพ่ v cut the cards
ตัดไฟต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ตัดไฟหัวลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ตัดไฟแต่ต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ตัดไม่ขาด v do not cut off completely
ตัดไมตรี v break off relations
ตัดไม้ทำลายป่า v deforest
ตัตวศาสตร์ n realism
ตัน v clog
ตัน clas ton
ตันติภาษา n classical language
ตันปัญญา v have no idea
ตันอกตันใจ v constrain
ตับ clas row
ตับ n (in a) row
ตับ n liver
ตับจาก n bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตับปิ้ง n shield suspended over the pubic portion of a small girl
ตับปิ้ง n shield suspended over the pubic portion of a small girl
ตับอ่อน n pancreas
ตับอ่อน n pancreas
ตับอักเสบ n hepatitis
ตับอักเสบ n hepatitis
ตับเพลง n series of Thai classical song
ตับเพลง n series of Thai classical song
ตับเพลงเรื่อง n themes of lyrics
ตับเพลงเรื่อง n themes of lyrics
ตับเพลงโหมโรง n series of Thai classical song
ตับเพลงโหมโรง n series of Thai classical song
ตับเรื่อง n themes of lyrics
ตับเรื่อง n themes of lyrics
ตับเหล็ก n spleen of a pig
ตับเหล็ก n spleen of a pig
ตับแข็ง n cirrhosis of the liver
ตับแลบ adv tiredly
ตับไตไส้พุง n entrails
ตั๋ว n ticket
ตั๋ว n ticket
ตัว pron you
ตัว clas numerative noun for animals and things
ตัว pron you
ตัว clas numerative noun for animals and things
ตัว n body
ตัวกฎหมาย n law
ตัวกระตุ้น n stimulator
ตัวกระทำ n factor
ตัวกลั่น n outstanding
ตัวกลั่น n outstanding
ตัวกลาง n medium
ตัวกลาง n mean
ตัวกลาง n middleman
ตัวกลาง n medium
ตัวกลาง n middleman
ตัวกวน n meddler
ตัวกันชน n bumper
ตัวการ n cause
ตัวการ n culprit
ตัวการ n culprit
ตัวการ n cause
ตัวการันต์ n mark dictate in a silent letter
ตัวการันต์ n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ตัวกำหนด n determination
ตัวกำหนด n determination
ตัวควบคุม n controller
ตัวควบคุม n controller
ตัวคูณ n multiplier
ตัวคูณ n multiplier
ตัวคูณร่วมน้อย n Least Common Multiple
ตัวคูณร่วมน้อย n Least Common Multiple
ตัวจริง n life-size
ตัวจริง n on ground player
ตั๋วจำนำ n pawn ticket
ตัวจำนำ n hostage
ตัวจำนำ n hostage
ตัวจี๊ด n trichina
ตัวจี๊ด n trichina
ตัวฉกาจ adj master
ตัวชี้นำ n guideline
ตัวชี้นำ n guideline
ตัวชูโรง n leading actor/actress
ตัวดำเนินการ n principle person
ตัวดี n culprit
ตัวดี n culprit
ตัวดึงดูด n magnet
ตัวตน n body
ตัวตน n body
ตัวต้นเหตุ n culprit
ตัวต้นเหตุ n culprit
ตัวตรง adv straight
ตัวตรง n regular script
ตัวตลก n joker
ตัวต่อ n jigsaw puzzle
ตัวต่อ n wasp
ตัวต่อตัว adv man to man
ตัวต่อตัว adv man to man
ตัวตั้ง n number standing on the top line
ตัวตั้ง n denomination
ตัวตั้ง n number standing on the top line
ตัวตั้ง n denomination
ตัวตั้งตัวตี n principle person
ตัวตายตัวแทน n successor
ตัวตึก n building
ตัวตุ่น n Talpa micrura
ตัวตุ่น n mole
ตัวตุ๊ย n comedian
ตัวถนน n road
ตัวถ่วง n hindrance
ตัวถ่วงความเจริญ n hindrance
ตัวถัง n body of a car
ตัวถัง n body of a car
ตัวทดลอง n guinea pig
ตัวทาก n slug
ตัวทำละลาย n solvent
ตัวทำละลาย n solvent
ตัวนาง n heroine
ตัวนาง n heroine
ตัวนำ n leader
ตัวนำ n conductor
ตัวนำ n leader
ตัวนำ n conductor
ตัวนำ n leader
ตัวนำ n conductor
ตัวนำยิ่งยวด n superconductor
ตัวนำยิ่งยวด n superconductor
ตัวบ่งชี้ n indicator
ตัวบท n text
ตัวบท n text
ตัวบทกฎหมาย n law
ตัวบทใหญ่ n leading role
ตัวบรรจง n elaborate handwriting
ตัวบันทึกความจำ n storage
ตัวบันทึกความจำ n storage
ตัวบ้าน n house
ตัวบ้าน n house
ตัวบึ้ง n malopacus
ตัวบึ้ง n Malopaeus albstriatus
ตัวบุ้ง n caterpillar
ตัวประกอบ n factor
ตัวประกอบ n minor role
ตัวประกอบ n factor
ตัวประกอบ n minor role
ตัวประกัน n hostage
ตัวประกัน n hostage
ตัวประหลาด n monster
ตัวป่วน n meddler
ตัวปัญหา n problem
ตัวปัญหา n problem
ตัวผู้ n male
ตัวผู้ adj long and sharp
ตัวพระ n actor
ตัวพิมพ์ n types
ตัวพิมพ์ n type
ตัวมวน n orange bug
ตัวยง n main body
ตัวย่อ n abbreviation
ตัวย่อ n abbreviation
ตัวยับยั้ง n inhibitor
ตัวยืน n leader
ตัวยืน n leader
ตัวยุ่ง n meddler
ตั๋วรถไฟ n ticket
ตัวรอง n minor role
ตัวรอง n minor role
ตัวร้อน v have a fever
ตัวรับ n receiver
ตัวรับ n receiver
ตัวรับเคราะห์ n victim
ตัวรับแสง n photosensitive device
ตัวร้าย n villain
ตัวร้าย n jealous character
ตัวร้าย n jealous character
ตัวริษยา n jealous character
ตัวริษยา n jealous character
ตัวละคร n character
ตัวละคร n character
ตัวละครเอก n hero
ตัวส่ง n transmitter
ตัวส่ง n transmitter
ตัวสงกรานต์ n name of species of aquatic animal
ตัวสะกด n final consonant
ตัวสะกด n final consonant
ตั๋วสัญญาใช้เงิน n promissory note
ตั๋วสัญญาใช้เงิน n promissory note
ตัวสั่น adv trembly
ตัวสั่น v tremble
ตัวสั่น v tremble
ตัวสั่น adv trembly
ตัวสั่น v tremble
ตัวสำคัญ n leader
ตัวสำคัญ n hero
ตัวสำคัญ n leader
ตัวสำคัญ n leading actor/actress
ตัวสำรอง n substitution
ตัวสื่อ n conductor
ตัวสื่อ n conductor
ตั๋วหนัง n cinema ticket
ตัวหนังสือ n character
ตัวหนังสือ n character
ตัวหนีบกระดาษ n clip
ตัวหลัก n main
ตัวหลัก n main
ตัวหาร n divisor
ตัวหาร n divisor
ตัวหาร n divisor
ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
ตัวอย่าง n example
ตัวอย่าง n example
ตัวอย่าง n sample
ตัวอย่าง n example
ตัวอย่าง n example
ตัวอย่าง n example
ตัวอย่างสินค้า n sample
ตัวอย่างเช่น conj for example
ตัวอย่างเช่น conj for example
ตัวอ่อน n caterpillar
ตัวอ่อน n caterpillar
ตัวอักขระ n letter
ตัวอักขระ n letter
ตัวอักษร n letter
ตัวอักษร n letter
ตัวอาคาร n building
ตัวอิจฉา n jealous character
ตัวอิจฉา n jealous character
ตัวเก็ง n favorite
ตัวเก็บข้อมูล n storage
ตัวเก็บข้อมูล n storage
ตัวเก๋า adj veteran
ตัวเขียน n letter
ตัวเขียน n letter
ตัวเงิน n cash
ตั๋วเงิน n bill of exchange
ตัวเงิน n cash
ตั๋วเงิน n bill of exchange
ตั๋วเงินคลัง n financial negotiable note
ตั๋วเงินคลัง n financial negotiable note
ตัวเงินตัวทอง n money spinner
ตัวเงินตัวทอง n money spinner
ตัวเชิด n puppet
ตัวเชิด n puppet
ตัวเชื่อม n welder
ตัวเด่น n star
ตัวเต็ง n most hopeful to win
ตัวเต็ง n most hopeful to win
ตัวเบา v lose all one´s money
ตัวเบียน n parasite
ตัวเบียน n parasite
ตัวเป็นเกลียว adv strenuously
ตัวเป็นเกลียว adv strenuously
ตัวเปล่า adj bare-handed
ตัวเปล่า adj unmarried
ตัวเมีย n female
ตัวเมีย adj concave
ตัวเมือง n city
ตัวเมือง n city
ตัวเร่ง n catalyst
ตัวเร่ง n catalyst
ตัวเรา pron ourselves
ตัวเรา pron ourselves
ตัวเรือน n house
ตัวเรือน n body
ตัวเรือน n body
ตัวเรือน n house
ตัวเล็ก n little kid
ตัวเล็ก n low-ranking official
ตัวเลข n number
ตัวเลข n number
ตัวเลข 0 n zero
ตัวเลือก n choice
ตัวเลือก n choice
ตัวเห็บ n tick
ตัวเหลือบ n horsefly
ตัวเหา n louse
ตัวเหี้ย n Varanus bengalesis
ตัวเอก n protagonist
ตัวเอก n protagonist
ตัวเอง pron oneself
ตัวเอง pron oneself
ตัวแทน n agent
ตัวแทน n agent
ตัวแทนการค้า n trade agent
ตัวแทนขาย n middleman
ตัวแทนขาย n agent
ตัวแทนค้าต่าง n agent
ตัวแทนค้าต่าง n agent
ตัวแทนจำหน่าย n agent
ตัวแทนช่วง n sub-agent
ตัวแทนช่วง n sub-agent
ตัวแทนเชิด n puppet
ตัวแทนเชิด n puppet
ตัวแทนโฆษณา n advertising agency
ตัวแปร n variable
ตัวแปร n variable
ตัวแปร n variable
ตัวแปร n variable
ตัวแปร n variable
ตัวแปร n variable
ตัวแปล n compiler
ตัวแปลภาษา n compiler
ตัวแปลภาษา n compiler
ตัวแปลภาษา n compiler
ตัวแมง n insect
ตัวแมลง n insect
ตั๋วแลกเงิน n bill of exchange
ตัวแสดง n actor
ตัวแสดง n actor
ตัวแสดงนำ n leading actor/actress
ตัวแสบ n trouble maker
ตัวแสบ n trouble maker
ตัวโกง n villain
ตัวโจ๊ก n joker
ตั๋วโดยสาร n bus ticket
ตัวโน้ต n note
ตัวโน้ต n note
ตั้วโผ n boss of the theatrical troupe (/company)
ตั้วโผ n boss of the theatrical troupe (/company)
ตัวใครตัวมัน adj each makes one´s getaway
ตัวใหม่ n new prostitute
ตัวใหม่ adj new type
ตัวใหม่ n new prostitute
ตัวใหม่ adj new
ตัวใหม่ adj new
ตั๋วไปกลับ n round-trip ticket
ตั๋วไปกลับ n round-trip ticket
ตัวไม้ n timber
ตัวไม้ n timber
ตัวไหม n silk worm
ตา n mesh
ตา v time
ตา n eye
ตา n maternal grandfather
ตา n knot
ตา n eye
ตา n maternal grandfather
ตา v turn
ตา n knot
ตา n mesh
ตาก adj shine upon
ตาก v space out
ตาก v expose oneself to mosquitoes
ตาก v air
ตาก n Tak
ตาก n Tak
ตาก v air
ตาก adj shine upon
ตาก v space out
ตากผ้า v dry clothes in the sun
ตากฝน v be exposed to the rain
ตากลม v take the air
ตากล้อง n photographer
ตากล้อง n photographer
ตากลับ n state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ n rolling eyes
ตากลับ n state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ n rolling eyes
ตากล้า n seeding field
ตากล้า n seeding field
ตากวาง n species of bamboo
ตากวาง n Gigantochloa kurzii Gamble
ตากสมอง v relax
ตากสมอง v relax
ตากหน้า v endure shame
ตากอากาศ v vacate
ตากแดด v sun
ตากแดด v sun
ตากแห้ง v dry out
ตากแห้ง adj dry
ตากแห้ง v dry out
ตาขวาง adv resentfully
ตาขวาง adv resentfully
ตาขวาง v give a sharp and angry look
ตาขอ n hook
ตาขอ n hook
ตาของแม่ n great grandfather
ตาข่าย n net
ตาขาว n white of the eye
ตาขาว adj cowardly
ตาขาว n white of the eye
ตาขาว adj chicken-hearted
ตาขาว n white of the eye
ตาขาว adj cowardly
ตาขุ่นตาเขียว adv angrily
ตาขุ่นตาเขียว adv angry stare
ตาขุ่นตาเขียว adv angrily
ตาคม v keen-eyed
ตาคม adj with keen eyesight
ตาค้าง v be stunned
ตาค้าง v sleep with the eyes open
ตาค้าง adv with fixed eyes
ต่าง n pack-saddle
ต่าง v carry
ต่าง v differ
ต่าง det each
ต่าง adv take as
ต่าง adj foreign
ต่าง adv each
ต่าง adv differ (farther or mother)
ต่าง det each
ต่าง adv in place of
ต่างๆ det all
ต่างๆ นาๆ adv dramatically
ต่างๆ นาๆ adj various
ต่างๆ นาๆ adj various
ต่างๆนาๆ adv various
ต่างกัน adv differently
ต่างกัน adj different
ต่างกัน v differ
ต่างกัน adv differently
ต่างกัน adj different
ต่างกัน v differ
ต่างจังหวัด adj provincial
ต่างจังหวัด n province
ต่างจังหวัด adj provincial
ต่างจังหวัด n province
ต่างจังหวัด adj provincial
ต่างชาติ adj foreign
ต่างชาติ n foreigner
ต่างชาติ n foreigner
ต่างชาติต่างภาษา adj foreign
ต่างชาติต่างภาษา n foreigner
ต่างด้าว n alien
ต่างด้าว adj foreign
ต่างดาว adj extraterrestrial
ต่างดาว n space
ต่างถิ่น adj nonlocal
ต่างถิ่น n other place
ต่างถิ่นฐาน adj foreign
ต่างถิ่นต่างแดน n foreign country
ต่างบ้านต่างเมือง n foreign country
ต่างประเทศ n foreign (/strange) land
ต่างมารดา adj half brother (sister)
ต่างวัย adj of different ages
ต่างว่า conj supposing that
ต่างหาก adv separately
ต่างหู n earrings
ต่างอายุ adj of different ages
ต่างเพศ adj of the opposite sex
ต่างเมือง n foreign (/strange) land
ต่างแดน adj exotic
ต่างแดน n foreigner
ตาชั่ง n balance
ตาด n brocade
ตาด n waterfall
ตาด n Dillenia indica Linn.
ตาด n Tartar
ตาดมองโกล n Tartar
ตาดำ n pupil
ตาดำๆ adj innocent
ตาตกกล้า n seedling field
ตาตกกล้า n seedling field
ตาตั๊กแตน n Impatiens balsamina
ตาตั๊กแตน n Impatiens balsamina
ตาตั๊กแตน n bright eyes
ตาตั้ง adv with fixing eye
ตาตาราง n tabulation
ตาต่ำ adj not perceptive
ตาตี่ adj narrow-eyed
ตาตุ่ม n Excoecaria agallocha Linn.
ตาตุ่ม n ankle
ตาถั่ว n eye affected by cataract
ตาถั่ว n be unable to see or find things
ตาทวด n great grandfather
ตาทัพ n route of an army
ตาทิพย์ n celestial eye
ตาทิพย์ n all-seeing eye
ตาธรรม n spiritual eye
ต้าน v resist
ต้าน v go against the wind
ตานกแก้ว n two prominences of wrist bones
ตานขโมย n Tournefortia ovata (Boraginaceae)
ตานขโมย n Vatica philastreana Pierre
ตานขโมย n malnutrition
ต้านทาน v resist
ต้านทานฤทธิ์ยา v resist drug action
ตานนกกรด n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
ต้านยา v resist drug action
ต้านลม v go against the wind
ตาน้ำ n spring
ต้านไว้ v protest
ตาบ n a long necklace for decorate
ตาบทับ n a long necklace for decorate
ตาบหน้า n a long necklace for decorate
ตาบอด v blind
ตาบอด adj blind
ตาบอดสี adj colour blindness
ตาปรอย v narrow one´s eyes to slits
ตาปรือ v drowse
ตาปลา n corn
ตาปลาดุก n small slender eyes
ตาปี adv annually
ตาปีตาชาติ adv forever
ตาปู n nail
ตาฝ้า v dim (eyes)
ตาฝ้า n day or night blindness
ตาฝ้า v have a blurred vision
ตาฝาด v see mistakenly
ตาพร่า v dim (eyes)
ตาพร่ามัว v be dizzy
ตาพอง n Pseudochelidon sirintarae
ตาพอง v look with shock and envy
ตาพอง 3 n Priacanthus
ตาฟาง n day or night blindness
ตาฟาง v have a blurred vision
ตาฟางไก่ n with blurred vision at the night time
ตาม v pursue
ตาม v invite
ตาม v follow
ตาม prep along
ตาม prep in accordance with
ตาม adv fatefully
ตาม adv follow
ตามกฎกติกา adv according to regulations
ตามกฎหมาย adv according to law
ตามกัน adv accordingly
ตามกันไปติด ๆ adv closely
ตามกำลัง adv according to one´s ability
ตามกำหนด adv on schedule
ตามขวาง adv crosswise
ตามข้อกำหนด adv according to regulations
ตามข้อตกลง adv according to the condition
ตามควร adv appropriately
ตามความเป็นจริง adv actually
ตามควาย adv hastily
ตามจริง adv actually
ตามจริง adv straightforwardly
ตามจังหวะ adv rhythmically
ตามฐานะ adv according to one´s economic capacity
ตามด n tiny hole
ตามตรง adv straightforwardly
ตามตะเกียง v light a lamp
ตามตัว v trail
ตามตัวอย่าง adv as an example
ตามติด adv closely
ตามติด adv closely
ตามติด v tail
ตามติด v tail
ตามตื๊อ v pester
ตามถึง v overtake
ตามทัน v see through a trick
ตามทัน v catch up with
ตามทาง adj along the way
ตามที adv as it may be
ตามที่ conj as
ตามที่จริง adv as a matter of fact
ตามที่เป็นจริง conj in fact
ตามที่เห็นสมควร adv as one see / think fit
ตามธรรมชาติ adv as its nature may be
ตามธรรมดา adv usually
ตามนั้น adv accordingly
ตามน้ำ adv downstream
ตามน้ำ adv follow
ตามบุญตามกรรม adv to one´s fate
ตามปกติ adv normally
ตามปรกติ adv usually
ตามประสา adv as its nature may be
ตามมาตรฐาน v standardized
ตามมารยาท adv as a matter of courtesy
ตามมี adv according to one´s possession
ตามมีตามเกิด adv according to one´s means
ตามยถากรรม adv to the fate
ตามยาว adv lengthwise
ตามยุคสมัย n modernity
ตามรอย v trail
ตามระเบียบ adv according to regulations
ตามรูปการณ์ adv according to event
ตามฤดูกาล adj seasonal
ตามล่า v hunt someone down
ตามล้างผลาญ v get revenge and destroy completely
ตามลำดับ adv respectively
ตามลำพัง adv alone
ตามสบาย adv leisurely
ตามสมควร adv properly
ตามสมัย adv fashionably
ตามสมัยนิยม adv fashionably
ตามสัญชาตญาณ adv instinctively
ตามหน้าที่ adv functionally
ตามหลัก adv traditionally
ตามหลักการ adv theoretically
ตามหลักทฤษฎี adv theoretically
ตามหลัง v follow
ตามหลังไปติดๆ adv closely
ตามหา v look for someone
ตามอย่าง v imitate
ตามอัตภาพ adv on one´s own
ตามอำเภอใจ adv arbitrarily
ตามัว v dim (eyes)
ตามัว v be dizzy
ตามัว n day or night blindness
ตามัว v have a blurred vision
ตามีตามา n rural people
ตามืด v blind
ตามืด adj blind
ตามเกณฑ์ adv traditionally
ตามเข็มนาฬิกา adv clockwise
ตามเคย adv as usual
ตามเงื่อนไข adv according to the condition
ตามเดิม adv as before
ตามเนื้อความ adv according to the essence of a matter
ตามเนื้อผ้า adv traditionally
ตามเพรง adv as one´s fate may be
ตามเรื่อง adv freely
ตามเรื่องตามราว adv naturally
ตามเวลา adv punctually
ตามเสด็จ v follow (a king or royal members)
ตามเหตุการณ์ adv according to event
ตามเหตุผล adv rationally
ตามแจ v follow closely
ตามแบบ adv as an example
ตามแบบฉบับ adj typical
ตามแบบอย่าง adv as an example
ตามแบบแผน adv according to regulations
ตามแฟชั่น adv fashionably
ตามใจ v indulge
ตามใจชอบ adv as you like it
ตามไฟ v light a lamp
ตาย v breakdown
ตาย adj fixed
ตาย v die
ตาย v be paralyzed
ตาย v lose
ตาย (มักใช้แก่เทวดา) v die
ตาย (ใช้กับพระสงฆ์) v pass away
ตายขาน v be dead in lines (/rows)
ตายขุย v bear fruit once and then die (as the bamboo)
ตายคาที่ v die instantaneously
ตายซาก v be mummified
ตายด้าน v be insensitive
ตายดาบหน้า v take a risk
ตายดี v naturally die
ตายตัว adj fixed
ตายตาไม่หลับ v die with a grievance
ตายทั้งเป็น v live with suffering
ตายนึ่ง v be withered by exposure to sunlight
ตายฝอย v die from drought (as seeding rice)
ตายมิตายแหล่ v be half dead
ตายรัง v die at one´s place
ตายหมู่ v die en mass
ตายหยังเขียด v be completely dead
ตายห่า v die of cholera or other certain epidemic disease
ตายห่า adv extremely
ตายห่า int damn
ตายอดตายอยาก v die of starvation
ตายเป็นเบือ v die in a great number
ตายเอง v naturally die
ตายโคม v dead chicken embryo
ตายโหง v die a violent death
ตายโหง adj spirit of one who died a violent death
ตายใจ v trust completely
ตายในครรภ์ v miscarry
ตายในท้อง v miscarry
ตาราง n table
ตาราง n schedule
ตารางกิโลเมตร clas square kilometre
ตารางนิ้ว clas square inch
ตารางฟุต clas square foot
ตารางรายการ n graph
ตารางวา clas square wah
ตารางสอน n classroom time table
ตารางเซนติเมตร clas square centimetre
ตารางเมตร clas square metre
ตารางเรียน n timetable
ตารางเวลา n time table
ตารางไมล์ clas square mile
ตาร้าย n misfortune
ตาล n Toddy palm
ตาลปัตร n talipot fan
ตาลปัตรบังเพลิง n a talipot fan used in the cremation of the royal family
ตาลยอดด้วน n sterile person
ตาลยอดด้วน n static one
ตาลอ n walleye
ตาลอย adv with vacant eyes
ตาลอย v be absent-minded
ตาละห้อย adv with sad eyes
ตาลาน n name of a species of snake
ตาลาน n Anoplolepsis longipes
ตาลาย v be dizzy
ตาลิปัตร n talipot fan
ตาลิปัตรบังเพลิง n a talipot fan used in the cremation of the royal family
ตาลีตาลาน adv hurriedly
ตาลีตาลาน v hasten
ตาลีตาลาน adv hastily
ตาลีตาเหลือก adv hurriedly
ตาลีตาเหลือก v hasten
ตาลุก v (eyes) widen
ตาลุกตาชัน v (eyes) widen
ตาลุกวาว v look with shock and envy
ตาลุกโพลง v (eyes) widen
ตาลโตนด n palmyra
ตาสว่าง v be well-informed
ตาส่อน v have a slight squint
ตาส่อน n eye with abnormal location of pupil
ตาสีตาสา n rural people
ตาหมากรุก adj chequered
ตาหยี v squint
ตาหรี่ v squint
ตาหวาน n Priacanthus
ตาหวาน v make eyes at
ตาหวาน adj beautiful (eyes)
ตาอ้อย n kind of Thai pattern
ตาเข n squint
ตาเข n squint
ตาเขียว v stare
ตาเดียว n name of species of fish
ตาเดียว adv in the public eye
ตาเบิกโพลง adv frighteningly
ตาเปล่า n naked eye
ตาเยิ้ม v make eyes at
ตาเยิ้ม adj beautiful (eyes)
ตาเสีย v blind
ตาเสีย adj blind
ตาเหม่อ adv with vacant eyes
ตาเหม่อ v be absent-minded
ตาเหล่ v has a squint
ตาเหลือก v (eyes) bulge
ตาเหลือก adv hastily
ตาเหลือก n Megalops cyprinoides (Elopidae)
ตาเหลือกตาพอง adv frighteningly
ตาเอก n squint-eyed
ตาแก่ n old man
ตาแก่ n old man
ตาแข็ง v be wakeful
ตาแดง n conjunctivitis
ตาแมว n cat´s eye
ตาแมว n photocell
ตาแหลม v have sharp eyes
ตาแหลม v smartly choose
ตาโก้ง n kind of Thai cloth
ตาโก้ง n kind of Thai cloth
ตาโต v look with shock
ตาโต n big eye
ตาโต v look with excitement
ตาโพลง v (eyes) widen
ตาโพลง v (eyes) bulge
ตาไก่ n hen´s eye token
ตาไก่ n eyelet
ตาไก่ n eyelet
ตาไม้ n knot
ตาไม้ n knot
ตาไม่กระพริบ adv intently
ตาไม่กะพริบ v be stunned
ตาไม่กะพริบ adv with fixed eyes
ตาไม่ถึง adj not perceptive
ตาไว v has sharp eyes
ตาไว adj sharp-eyed
ตำ v pound
ต่ำ v weave
ตำ v sting
ต่ำ adj low
ต่ำ adj low
ต่ำ v be humble
ต่ำ adj bad
ต่ำ v go down
ต่ำกว่า v lower
ต่ำช้า adv basely
ต่ำช้า adj mean
ต่ำต้อย adj humble
ตำตา adv with one´s own eyes
ต่ำทราม adj depraved
ตำนาน n legend
ตำบล n district
ตำรวจ n police
ตำรวจจราจร n traffic police
ตำรวจดับเพลิง n fire police
ตำรวจตระเวณชายแดน n frontier policeman
ตำรวจตระเวนชายแดน n border police
ตำรวจทางหลวง n highway police
ตำรวจนครบาล n metropolitan police
ตำรวจนอกเครื่องแบบ n plainclothes policeman
ตำรวจน้ำ n water police
ตำรวจภูธร n provincial police
ตำรวจลับ n secret police
ตำรวจวัง n palace police
ตำรวจสันติบาล n public security personnel
ตำรวจสากล n International Police
ตำรวจหลวง n palace police
ตำรวจเทศกิจ n municipal police
ตำรวจแขนขาว n traffic police
ตำรับ n creator
ตำรับ n text
ตำรับ n recipe
ตำรับ n prescription
ตำรับตำรา n textbook
ตำรา n textbook
ตำราคู่มือ n manual
ตำราพรหมชาติ n name of for fortune-teller book
ตำราพิชัยสงคราม n treatise on war strategy
ตำราอาหาร n recipe book
ตำราเรียน n textbook
ต่ำลง v fall
ต่ำลง v lower
ตำลึง clas Thai monetary unit of four ticals
ตำลึง n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ตำส้ม n papaya salad
ต่ำสุด adj minimum
ตำหนัก n palace
ตำหนักแพ n residence of royalty built on a raft (/float)
ตำหนิ n flaw
ตำหนิ v reprimand
ตำหนิ n flaw
ตำหนิ n defect
ตำหนิติเตียน v reprimand
ตำหนิโทษ v bind over
ตำหูตำตา adv with one´s own eyes
ตำแย n Laportea interrupta Chew
ตำแย adj midwife
ตำแยตัวเมีย n Laportea interrupta Chew
ตำแหน่ง n office
ตำแหน่ง n location
ตำแหน่ง clas figure
ตำแหน่งงาน n vacancy
ตำแหน่งงานว่าง n vacancy
ตำแหน่งที่ n bearings
ตำแหน่งที่ตั้ง n bearings
ตำแหน่งว่าง n vacancy
ตำแหน่งหน้าที่ n post
ตำแหน่งเกิดเสียง n place of articulation
ติ v condemn
ติง v admonish
ติ่ง n protrusion
ติ๋ง adv onomatopoeia from the sound of dropping water
ติ๋งๆ adv onomatopoeia from the sound of dropping water
ติงต๊อง adj crazy
ติฉินนินทา v blame
ติชม v criticize
ติณชาติ n grass
ติด v accompany
ติด v light
ติด v become a habit
ติด v be stained
ติด v next to
ติด v owe
ติด v start
ติด v bear
ติด n Echeneidae
ติด v hang
ติด v stick
ติด v get stuck
ติด v catch
ติด v addicted to
ติด v close
ติด v addicted to
ติด v contain
ติดๆ adv very close
ติดๆ ขัดๆ adv repetitiously
ติดๆ ขัดๆ v have a hitch
ติดๆ ไป adv closely
ติดกระดุม v button up
ติดกัญชา v be addicted to drugs
ติดกัณฑ์เทศน์ v offer money to a Buddhist monk who give a sermon
ติดกัน adv next
ติดกัน v stick together
ติดกับ conj adjoin
ติดกับ v trap
ติดกับดัก v be caught in a trap
ติดกับดัก v be deceived
ติดขอ v hook
ติดข้อง v addicted to
ติดขัด v be congested
ติดคอ v be stick
ติดค้าง v owe
ติดคุก v imprison
ติดงอมแงม v be addicted in
ติดงาน v be busy
ติดจะ aux somewhat
ติดตราตรึงใจ v be engraved on one´s mind/heart/memory
ติดตรึงใจ v impress
ติดตรึงใจ v impress
ติดตลก adv humorously
ติดตลก v humor
ติดตลาด v hold a market
ติดต่อ adv continually
ติดต่อ v connect
ติดต่อ v contract (disease; virus etc.)
ติดต่อกัน adv consecutively
ติดต่อสอบถาม v ask for information
ติดต่อสื่อสาร v communicate
ติดตะกร้อ v play Thai ball game balancing on one´s knee or arm
ติดตะขอ v hook
ติดตะราง v be imprisoned
ติดตั้ง v install
ติดตัว v have something with one
ติดตา v graft
ติดตา v impress
ติดตาม v pay attention
ติดตาม v follow
ติดตาม v trail
ติดตามผลงาน v follow up
ติดตื้น v be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
ติดธง v decorate with flags
ติดธุระ v be busy
ติดนิสัย v have the habit (of)
ติดนิสัย v have the habit (of)
ติดนิสัย v have the habit (of)
ติดบวก v be in surplus
ติดบ่วง v trap
ติดบ่อน v open a gambling house
ติดบอร์ด v be on the board
ติดบุหรี่ v be addicted to smoke
ติดประกาศ v post a notice
ติดปาก v accustom to
ติดปาก adj popular
ติดป้าย v label
ติดปีก v escape
ติดผม v stick to the hair
ติดฝน v catch in the rain
ติดฝิ่น v be addicted to opium
ติดพัน v be infatuated with
ติดพัน adv continuously
ติดพัน v be engaged in/on
ติดมือ v take something long with someone
ติดยา v be addicted to drugs
ติดยาเสพติด v be addicted to drugs
ติดยาเสพย์ติด v be addicted to drugs
ติดร่างแห v get involve
ติดราชการ v be occupied with government duty
ติดลบ v be in deficit
ติดลบ adj minus
ติดลม adv (speak) profusely
ติดลม v be stable
ติดลมบน v be stable
ติดสอยห้อยตาม v follow
ติดสัด v rut
ติดสำนวน adv mostly use idiomatic expression
ติดสำนวน v use idiomatic expression
ติดสินบน v bribe
ติดสุรา v be alcoholic
ติดหนี้ v owe
ติดหนี้ติดสิน v get into debt
ติดหมัด adv immediately
ติดหูติดตา v remember
ติดหูติดตา adv clearly
ติดอกติดใจ v be fascinated
ติดอยู่ v be unfinished
ติดอยู่ adj unfinished
ติดอยู่ v hang
ติดอยู่ v stick
ติดอยู่ v stick
ติดอยู่ v bind
ติดอยู่ที่ปาก v be stuck at one´s lips
ติดอยู่ในใจ v be doubtful
ติดอันดับ v be ranked
ติดอาวุธ v arm
ติดอาวุธ adj armed
ติดเก้ง v (fucking dogs) get stuck
ติดเครื่อง v start up the motor
ติดเงิน v owe money
ติดเชื้อ v infect with
ติดเชื้อ adj contagious
ติดเต้ง v (fucking dogs) get stuck
ติดเป้ง v (fucking dogs) get stuck
ติดเป็นนิสัย v habitually
ติดเหล้า v alcoholic
ติดเฮโรอีน v be addicted to drugs
ติดแจ v follow closely
ติดแน่น adv tight
ติดแน่น v believe blindly
ติดแร้ว v be trapped in a snare
ติดแห้ง v to be stuck in the low tide area, cannot row the boat
ติดแอร์ v air-condition
ติดโรค v contact a disease
ติดใจ v like
ติดใจ v doubt
ติดไฟ v install electric lights
ติดไฟ v light a fire
ติติง adj blameful
ติติง v reproach
ติป v tip
ติป n tip
ติปาถะ adj miscellaneous
ติรัจฉาน n animal
ติว v cram for an examination
ติ้ว n a tally used in counting
ติเตียน v blame
ติโทษ v blame
ตี v hit
ตี v value
ตี v whip
ตี v record
ตี v bang
ตี v forge
ตี n an hour counting after midnight
ตี v batter
ตี่ v open up
ตี๋ n Chinese boy
ตี่ n a game consisting in holding one´s breath while running
ตีกรรเชียง v row with oars
ตีกรรเชียง v backstroke
ตีกระหนาบ v press on two sides
ตีกระเชียง v row with oars
ตีกระเชียง v backstroke
ตีกรับ v beat a Thai wooden rhythm instrument
ตีกลับ v send back
ตีกิน v take advantage immorally
ตีขนาบ v make a pincers movement
ตีขลุม v assume
ตีคลุม v assume
ตีความ v interpret
ตีความหมาย v interpret
ตีคอ v cajole
ตีค่า v appraise
ตีคู่ v adjoin
ตี่จับ n a game consisting in holding one´s breath while running
ตีจาก v leave
ตีฉิ่ง v be Lesbian
ตีฉิ่ง v play cymbals
ตีชิง v snatch
ตีชิงวิ่งราว v snatch and run away
ตีซี้ v pretend to be acquainted
ตีดะ v hit wildly
ตีตนจาก v become estranged
ตีตนออกห่าง v break with friends
ตีตรวน v shackle
ตีตรา v seal
ตีตลาด v market a product against
ตีตั๋ว v buy a ticket
ตีตั๋วยืน v stand instead of having a ticket
ตีตัวออกห่าง v keep aloof
ตีตั๋วเด็ก v buy a half-priced ticket
ตี๊ต่าง v suppose
ตีตื้น v improve
ตีทอง v beat gold into sheets
ตีทอง n Megalaima haemacephala
ตีทะเบียน v register
ตีท้ายครัว v intrigue
ตีน n foot
ตีน n foot
ตีน n blenny
ตีนกบ n fin
ตีนกา n cross
ตีนกา n wrinkle
ตีนกา n goose grass
ตีนคู้ n name of Thai vowel
ตีนจก n part of skirtlive dress woven with silk
ตีนตะขาบ n Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort.
ตีนตะขาบ n caterpillar tractor
ตีนถีบปากกัด v fight tooth and nail
ตีนท่า n foot of the pier leading
ตีนบันได n foot of the stairs
ตีนผม n hairline
ตีนผี n speedy driver
ตีนผี n kind of dowel under the Naga
ตีนผี n sewing machine´s component
ตีนสิงห์ n design or scroll representing lion´s feet
ตีนเขา n foothill
ตีนเปล่า n barefoot
ตีนเหยียด n name of a Thai vowel
ตีนโรงตีนศาล n looking for extra income around the court area
ตีบ v narrow
ตีบ adj constricted
ตีบ n kind of banana
ตีบตัน v be constricted
ตีบตันใจ v constrain
ตีบทแตก v have an excellent act
ตีบรรทัด v rule
ตีบ้านตีเมือง v attack (a city or country)
ตีบแคบ v narrow
ตีป่า v hit wildly
ตีปีก v flap wings
ตีปีก v crow
ตีผึ้ง v drive bees out of the nest
ตีผึ้ง v kind of game in the northeast of Thailand
ตีฝ่า v break through
ตีฝีปาก v equivocate
ตีฝีปากกัน v argue
ตีพิมพ์ v publish
ตีมอง v catch fish with a net or seine
ตีรั้ง v similar
ตีรันฟันแทง v fight
ตีราคา v appraise
ตีลังกา v turn a somersault
ตีลูกซึม v pretend to know nothing
ตีลูกเซ่อ v pretend to know nothing
ตีวง v encircle
ตีวงล้อม v encircle
ตีวงโค้ง v encircle
ตีสนิท v befriend
ตีสอง n two o´clock in the morning
ตีสองหน้า v engage in double-dealing
ตีสาม n three o´clock in the morning
ตีสาย v send a telegram
ตีสำนวน v speak eloquently
ตีสีหน้า v assume one´s face
ตีสีหน้า v pretend
ตีหน้า v pretend
ตีหน้าตาย v assume or make a deadpan face
ตีหน้ายักษ์ v express anger on one´s face
ตีหน้าเซ่อ v pretend ignorance
ตีหนึ่ง n one o´clock in the morning
ตีห้า n five o´clock in the morning
ตีห่าง v act estrange
ตีอกชกหัว v hit oneself with anger
ตีอกชกหัว v go into hysterics
ตีอวน v trawl
ตีเกล็ด v make tuck
ตีเกล็ด v make louver-boards
ตีเกลียว v twist (a rope)
ตีเข่า v hit with the knee
ตีเมือง v attack (a city or country)
ตีเส้น v rule
ตีเสมอ v presume to act as an equal
ตีเสียง v raise one´s voice to the superiors when angry
ตีเสียว่า v assume
ตีแตก v break through
ตีแตะ v ?น่าจะใช้คำใน Teng ได้
ตีแปลง v wallow (in mud)
ตีแปลง v fish bites a hole in a plant to lay eggs in
ตีแผ่ v give sth/sb away
ตีโค้ง v turn around
ตีโต้ v counterattack
ตีโพยตีพาย v go into hysterics
ตีโพยตีพาย v make a scene
ตีโวหาร v equivocate
ตีโวหาร v speak eloquently
ตีไก่ v let a cock fight
ตีไก่ n a kind of children´s game
ตีไม่เลือก v hit wildly
ตึ adv stuffy
ตึๆ adv stuffy
ตึก n building
ตึ้กๆ adv sound of the throbbing of the heart
ตึกๆ adv sound of the throbbing of the heart
ตึ้กตั้ก adv sound of the throbbing of the heart
ตึกระฟ้า n skyscraper
ตึกราม n buildings
ตึกรามบ้านช่อง n buildings
ตึกสูง n high-rise building
ตึกเรียน n school building
ตึกเรียน n school building
ตึกแถว n commercial buildings
ตึง v be strict
ตึง v be in an angry mood
ตึง adv sound of a heavy thing falling on the floor or ground
ตึง v be short of
ตึง adj tight
ตึงตัง adv loudly
ตึงตัง adj impolite
ตึงตัว v be tense
ตึงตัว v tight
ตึ๋งหนืด adj stingy
ตึงเครียด v be tense
ตึงเครียด adj tense
ตึงเปรี๊ยะ adj too tight
ตึดตื๋อ adv extremely
ตึม adv abundantly
ตืด adj smelly
ตืด v be stingy
ตืด n tapeworm
ตื่น v be alert
ตื่น v wake up
ตื้น adj shallow
ตื่น v be aware of
ตื่น v be alarmed
ตื้น adj superficial
ตื้นๆ adj shallow
ตื้นๆ adj superficial
ตื่นกลัว v be panic-stricken
ตื่นข่าว v become excited (about some news)
ตื่นขึ้น v wake up
ตื่นตกใจ v be frightened
ตื่นตระหนก adv alarmingly
ตื่นตระหนก v be alarmed
ตื้นตัน v be delighted
ตื้นตันใจ v be delighted
ตื่นตัว v be awakened to
ตื่นตา v be excited
ตื่นตาตื่นใจ v be excited by seeing some spectacular things
ตื่นตาตื่นใจ adv surprisingly
ตื่นตูม v be panic-stricken
ตื่นนอน v wake up
ตื่นพระบรรทม v wake up
ตื้นลึกหนาบาง n ins and outs
ตื้นเขิน v be shallow
ตื่นเต้น v be excited
ตื่นเต้น v be excited
ตื่นเต้นดีใจ v overjoy
ตื่นเต้นตกใจ v alarm
ตื่นไฟ adj panicky (person)
ตื้อ v be dull
ตื๊อ v pester
ตื๋อ adv quickly
ตื้อ adv very
ตือตึ๊ง n entrails of a swine
ตือฮวน n entrails of a swine
ตุ adj stinky
ตุ๊ n monk
ตุ๊ adj fat
ตุๆ adj stinky
ตุ๊กๆ n tuk-tuk
ตุกๆ ติกๆ v shake
ตุ๊กตา n doll
ตุ๊กตาล้มลุก n tumbler
ตุ๊กตาล้มลุก n rocking doll
ตุ๊กตาเสียกบาล n kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ตุ๊กต่ำ n kind of black mineral
ตุกติก v be tricky
ตุ๊กติ๊ก adj girlish
ตุ๊กตุ๊ก n tuk tuk
ตุ๊กตุ่น n doll
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา n doll
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา n doll
ตุ๊กแก n gecko
ตุ๊กแก n lizard fish
ตุง v bulge (out)
ตุ้งติ้ง n name of classical Thai song
ตุ้งติ้ง v be girlish
ตุ้งติ้ง adv coyly
ตุ้งติ้ง n earring
ตุ้งติ้งเปลญวณ n name of classical Thai song
ตุ๊ด n homosexual
ตุ๊ดตู่ n species of insect
ตุ๊ดตู่ n ant lion´s larva
ตุ๊ต๊ะ adj fat
ตุน v store
ตุ๋น v steam
ตุ๋น adj steamed
ตุ๋น v swindle
ตุ่น n mole
ตุ่น adj grey
ตุ่น n fool
ตุ่นๆ adj grey
ตุนาหงัน v be betrothed to
ตุบๆ adv throbbingly
ตุ๊บป่อง adv (bobbing) up and down
ตุปัดตุป่อง adv angrily
ตุปัดตุป่อง adv angrily
ตุปัดตุเป๋ adv to and fro
ตุ่ม n pimple
ตุ้ม n bob
ตุ้ม adj small and round
ตุ่ม n large earthen jar
ตุ้ม n species of insect
ตุ่ม n kind of small fish
ตุ้มน้ำหนัก n pendulum
ตุ้มมะพร้าว n small and fallen coconut
ตุ้มหู n earring
ตุ่มเล็กๆ n prickly heat
ตุ่ย v bulge
ตุ๊ย v punch
ตุ๊ย n comedian
ตุ่ย adj puffy
ตุ้ยๆ adv deliciously
ตุ่ยๆ adj smelly
ตุ้ยนุ้ย adj plump
ตุรกี n Republic of Turkey
ตุริยางค์ n stringed or wind musical instruments
ตุล n Libra
ตุล n balance
ตุลย์ n balance
ตุลาการ n judge
ตุลาคม n October
ตุหรัดตุเหร่ v roam
ตุ๊เจ้า n monk
ตู่ v claim ownership without justification
ตู้ n cabinet
ตู้ adj blunt
ตูก n boat
ตู้กระจก n glass cabinet
ตู้จดหมาย n postbox
ตูด n anus
ตูด n bottom
ตูดปอด adj lean buttocks
ตู่ตัว v mistake
ตู้นิรภัย n safe
ตู้นิรภัย n safe
ตูบ n hut
ตูบ v droop
ตูบ v be red-face
ตู้ป.ณ. n mailbox
ตู้ปลา n aquarium
ตู้พระมาลัย n kind of case for holding treatises in Buddhism
ตู่พุทธพจน์ v refer mistakenly the Buddha´s teaching
ตูม n bale-fruit
ตูม adv boom
ตูม adj budding
ตูมๆ adv boom
ตูมตาม adv boom
ตู้ยา n medicine cupboard
ตู้ยาม n sentry box
ตู้หนังสือ n bookcase
ตู้เก็บเอกสาร n file cabinet
ตู้เซฟ n safe
ตู้เย็น n refrigerator
ตู้เสื้อผ้า n wardrobe
ตู้เอทีเอ็ม n Automatic Teller Machine
ตู่เอา v assume
ตู้โทรศัพท์ n telephone box
ตู้ไปรษณีย์ n mailbox
ตู้ไมโครเวฟ n microwave


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top