คำที่ขึ้นต้นด้วย "ค" จำนวน 3,858 คำ


ค.ด. n Doctor of Education
ค.บ. n Bachelor of Education
ค.ม. n Master of Education
ค.ร.น. n least common multiple
ค.ศ. n Christian era
ค.ศ. n Christian era
คค n Ministry of Transport and Communications
คคนัมพร n great sky
คคนางค์ n sky
คคนานต์ n sky limit
คง aux may
คงกระพัน v be invulnerable
คงกระพันชาตรี v be invulnerable
คงขาด v lack
คงคลัง adj treasury reserve
คงคา n Ganges River
คงคา n a kind of ratteen
คงคา n Ganges River
คงคา n a kind of rattan
คงจะ aux may
คงตัว v steady
คงทน v be durable
คงทนถาวร adj durable
คงที่ v be stable
คงสติ v remain conscious
คงสภาพ v be in a state of
คงอยู่ v remain
คงอยู่ได้ v hold
คงเดิม v remain as ever
คงเส้นคงวา v be stable
คงเส้นคงวา adv constantly
คงเส้นคงวา adv consistently
คงเหลือ v remain
คงแก่เรียน adj erudite
คงไว้ v exist
คช n elephant
คช n elephant
คช n elephant
คชกรรม n methods of taming an elephant
คชบาล n mahout
คชศาสตร์ n branch of study dealing with elephant
คชสาร n elephant
คชา n elephant
คชา n elephant
คชา n elephant
คชาชาติ n elephant
คชาชีพ n mahout
คชาธาร n king´s elephant
คชาภรณ์ n elephant´s ornament
คชินทร์ n king of elephants
คณนา v count
คณบดี n dean
คณะ n faculty
คณะ n group
คณะกรรมการ n committee
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ n The Securities and Exchange Commission
คณะกรรมการชั่วคราว n ad hoc committee
คณะกรรมการตัดสิน n umpire
คณะกรรมการตุลาการ n Judicial Service Commission
คณะกรรมการผู้บริหาร n board of directors
คณะกรรมการอำนวยการ n board of committee
คณะกรรมาธิการ n commission
คณะครุศาสตร์ n Faculty of Education
คณะครู n staff of teachers
คณะฑูต n diplomatic corps
คณะฑูต n diplomatic corps
คณะฑูต n diplomatic corps
คณะดนตรี n band
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ n Faculty of Dentistry
คณะทัวร์ n tour group
คณะทำงาน n working group
คณะที่ปรึกษา n board of consultant
คณะนิติศาสตร์ n Faculty of Law
คณะบริหาร n management team
คณะบุคคล n assembly
คณะปฏิวัติ n revolutionary council
คณะผู้บริหาร n management team
คณะผู้แทน n delegation
คณะพยาบาลศาสตร์ n Faculty of Nursing
คณะมนตรี n council
คณะมนตรีความมั่นคง n The Security Council
คณะมัณฑนศิลป์ n Faculty of Decorative Arts
คณะรัฐประหาร n coup d´etat council
คณะรัฐมนตรี n cabinet
คณะรัฐศาสตร์ n Faculty of Political Science
คณะลูกขุน n jury
คณะวนศาสตร์ n Faculty of Forestry
คณะวารสารศาสตร์ n Faculty of Journalism
คณะวิทยาศาสตร์ n Faculty of Science
คณะวิศวกรรมศาสตร์ n Faculty of Engineering
คณะศิลปกรรมศาสตร์ n Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปศาสตร์ n Faculty of Liberal Arts
คณะศึกษาศาสตร์ n Faculty of Education
คณะสงฆ์ n clergy
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ n Faculty of Architecture
คณะสหเวชศาสตร์ n Faculty of Allied Health Science
คณะสังคมศาสตร์ n Faculty of Social Sciences
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ n Faculty of Social Administration
คณะสัตวแพทยศาสตร์ n Faculty of Veterinary Science
คณะองคมนตรี n privy council
คณะอักษรศาสตร์ n Faculty of Arts
คณะอาจารย์ n staff of teachers
คณะเภสัชศาสตร์ n Faculty of Pharmacy
คณะเศรษฐศาสตร์ n Faculty of Economics
คณาจารย์ n staff of teachers
คณาธิการ n council of clergy
คณาธิปไตย n oligarchy
คณานับ v count
คณิกา n prostitute
คณิต n calculation
คณิตศาสตร์ n mathematics
คด v curve
คด v ladle
คดกริช n name of a decorative pattern
คดข้าว v dip out rice
คดงอ v bend
คดซ่าง n platform
คดสร้าง n platform
คดี clas case
คดี n lawsuit
คดีความ n lawsuit
คดีดำ n undecided case
คดีมโนสาเร่ n petty case
คดีลอบฆ่า n assassination
คดีลอบสังหาร n assassination
คดีอนาถา n pauper´s lawsuits
คดีอาญา n criminal case
คดีอุกฉกรรจ์ n serious offence
คดีแดง n decided case
คดีแพ่ง n civil case
คดีโลก n the affairs of the world
คดเคี้ยว v crook
คดโกง v swindle
คดโค้ง v crook
คดโค้ง v curve
คดไปคดมา v wind
คดไปคดมา adj meandering
คดไปคดมา adj meandering
คติ n principle
คติชน n folk wisdom
คติชนวิทยา n folklore
คติชาวบ้าน n folklore
คติธรรม n Buddhist doctrine
คตินิยม n tradition
คติประจำตน n motto
คติประจำตัว n motto
คติประจำใจ n motto
คติพจน์ n motto
คติอหังการ n egoism
คน n human
คน v stir
ค้น v seek
คน clas person
คนกรีก n Greek
คนกรุง n city people
คนกล้า n braver
คนกลาง n middleman
คนกลาง n agent
คนกลาง n middleman
คนกลุ่มน้อย n minority
คนกวาดถนน n road sweeper
คนกันเอง n one of us
คนก้าวร้าว n aggressive person
คนกำกับบท n script director
คนขลาด n coward
คนขอทาน n beggar (who sings to obtain money)
คนขับ n driver
คนขับรถ n driver
คนขับเสภา n singer of ballads
คนข่า n hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand
คนข่า n Mon-Cambodian hilltribe
คนขาย n woman monger
คนขาย n vendor
คนขาย n merchant
คนขาย n salesman
คนขาย n merchant
คนขายของ n vendor
คนขายของชำ n grocer
คนขายดอกไม้ n florist
คนขายตั๋ว n booking clerk
คนขายปลา n fishmonger
คนขายหนังสือ n bookseller
คนขายหนังสือพิมพ์ n news vendor
คนขี้กลัว n coward
คนขี้ขลาด n coward
คนขี้บ่น n complainer
คนขี้หงุดหงิด n emotional person
คนขี้เมา n drunken man
คนขี้โมโห n emotional person
คนครัว n cook
คนควบคุม n supervisor
ค้นคว้า v research
คนคอแข็ง n heavy drinker
คนคัดค้าน n protester
คนค้าขาย n merchant
คนค้าขาย n merchant
คนคิด n initiator
คนคุก n prisoner
คนคุก n prisoner
คนคุม n supervisor
คนคุมบท n prompter
คนคู่ n Gemini
คนคู่ n Gemini
คนคู่ n Gemini
คนฆ่า n killer
คนงาน n worker
คนงาม n beauty
คนงี่เง่า n fool
คนจน n poor
คนจร n stranger
คนจรจัด n vagrant
คนจริง n serious person
คนจัญไร n horrid person
คนจัดทำ n organizer
คนจีน n Chinese
คนจู้จี้ n complainer
คนฉลาด n wise person
คนฉลาด n sage
คนชนบท n rural people
คนชม n audience
คนชรา n old man
คนช่วย n assistant
คนช่วย n supporter
คนชักชวน n persuader
คนชักนำ n guide
คนชั้นต่ำ n churl
คนชั้นลูก n descendant
คนชั้นสูง n upper class
คนชั้นหลัง n descendant
คนชั้นหลาน n descendant
คนชั่ว n wicked person
คนชั่ว n wicked person
คนชั่วช้า n bad man
คนชั่วร้าย n Mara
คนชั่วร้าย n ruffian
คนชั่วร้าย n villain
คนช่างคิด n wise person
คนช่างฝัน n fancied man
คนชี้แนะ n guide
คนซื่อสัตย์ n good person
คนญี่ปุ่น n Japanese
คนดง n barbarian
คนดง n barbarian
คนดอย n hill tribe
คนดอย n hill tribe
คนดัง n film star
คนดิบ n barbarian
คนดี n virtuous men
คนดี n good person
คนดู n audience
คนดูแลเด็ก n nurse
คนตกงาน n unemployable person
คนตรวจ n examiner
คนตรวจบัญชี n auditor
คนตรวจสอบ n examiner
คนต้องขัง n prisoner
คนตะวันตก n Westerner
คนตัดสินใจ n decision-maker
ค้นตัว v frisk
คนตาขาว n coward
คนต่างจังหวัด n countryman
คนต่างชาติ n foreigner
คนต่างด้าว n alien
คนต่างถิ่น n stranger
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างประเทศ n alien
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างประเทศ n foreigner
คนต่างพิภพ n extraterrestrial being
คนต่างแดน n foreigner
คนต่างแดน n foreigner
คนตาบอด n the blind
คนตาม n follower
คนตาย n the dead
คนติดฝิ่น n drug addict
คนติดยา n drug addict
คนติดยา n drug addict
คนถ่ายรูป n cameraman
คนทรง n medium
คนทรงเจ้า n medium
คนทรงเจ้า n medium
คนทราม n wicked person
คนทราม n wicked person
คนทราม n wicked person
คนท้องถิ่น n native
คนทะลึ่ง n devil
คนทันสมัย n modernist
คนทำข่าว n journalist
คนทำงาน n diligent person
คนทำงานบ้าน n housekeeper
คนทำมาหากิน n diligent person
คนทำลาย n destroyer
คนทำสวน n gardener
คนทำอาหาร n cook
คนทำอาหาร n gourmet
คนทำอาหาร n female cook
คนทิพย์ n celestial human
คนที n jug
คนที่มีชื่อเสียง n film star
คนทุจริต n social evil doer
คนทุจริต n social evil doer
คนธรรพวิวาห์ v become husband and wife without marriage
คนธรรพศาสตร์ n musical science
คนธรรพ์ n Gandharvas
คนธรรมดา n villager
คนธรรมดา n villager
คนนอก n outsider
คนนำทาง n guide
คนบงการ n instigator
คนบริสุทธิ์ n innocent
คนบอกบท n prompter
คนบัญชา n chief
คนบันดาล n inspirer
คนบันทึก n recorder
คนบ้า n madman
คนบ้างาน n workaholic
คนบ้างาน n workaholic
คนบาดเจ็บ n patient
คนบ้านนอก n rustic
คนบ้านเดียวกัน n neighbor
คนประกอบอาหาร n female cook
คนประท้วง n protester
คนประมูล n bidder
คนประสานงาน n coordinator
คนปรับปรุง n reformer
คนปรุงอาหาร n female cook
คนป่วย n patient
คนปัญญาอ่อน n retard
คนป่า n barbarian
คนปากบอน n tattletale
คนปากสว่าง n tattletale
คนปากโป้ง n tattletale
คนป่าเถื่อน n barbarian
คนผิด n mistaken person
คนผี n devil
คนผีทะเล n devil
คนฝึก n coach
คนฝึก n trainer
ค้นพบ v discover
คนพยากรณ์ n astrologer
คนพาย n paddler
คนพายเรือ n rower
คนพายเรือ n paddler
คนพายเรือ n ferryman
คนพ่ายแพ้ n loser
คนพาล n hooligan
คนพิการ n disabled
คนพิจารณา n one who consider carefully
คนพิถีพิถัน n fastidious person
คนพื้นเพเดียวกัน n neighbor
คนพื้นเมือง n native
คนพูดมาก n big mouth
คนพเนจร n tramp
คนฟัง n audience
คนภาคเหนือ n northerner
คนภาคเหนือ n northerner
คนภายนอก n outsider
คนภายใน n insider
คนภูเขา n hill tribe
คนภูเขา n hill tribe
คนมั่งคั่ง n wealthy person
คนมั่งคั่ง n millionaire
คนมั่งคั่ง n wealthy man
คนมั่งมี n the rich
คนมาใหม่ n new-comer
คนมีระเบียบ n punctilious person
คนมีวินัย n punctilious person
คนมีสตางค์ n the rich
คนมีสี n soldier
คนมีอันจะกิน n wealthy person
คนมีอายุ n the elderly
คนมีเงิน n the rich
คนมีเหตุผล n rationalist
คนมีเหตุมีผล n rationalist
คนมีโชค n lucky man
คนมือร้อน adj unskilled hand at planting
คนมือเย็น adj green hand
คนมุสลิม n Muslim
คนยากคนจน n the poor
คนยากจน n the poor
คนยากไร้ n pauper
คนยิว n Jew
คนยืม n borrower
คนรกโลก n deadwood
คนรถ n driver
คนรวย n the rich
คนรวย n wealthy person
คนร้องนำ n lead singer
คนร่อนเร่พเนจร n tramp
คนรัก n lover
คนรักษาการ n one acting temporarily in place of
คนรักสนุก n pleasure-loving people
คนรับ n receiver
คนรับภาระ n one carrying a burden
คนรับใช้ n servant
คนรัสเซีย n Russian
คนร้าย n outlaw
คนรายงาน n reporter
คนร่ำรวย n the rich
คนรุ่นก่อน n older generation
คนรุ่นต่อไป n next generation
คนรุ่นหลัง n new generation
คนรุ่นเก่า n older generation
คนรุ่นเดียวกัน n contemporary
คนรุ่นใหม่ n young generation
คนรู้เห็นเหตุการณ์ n witness
คนลงทุน n investor
คนลงนาม n endorser
คนละทาง adv in all direction
คนละทิศคนละทาง adv in all direction
คนละเอียด n fastidious person
คนละเอียดถี่ถ้วน n ceremonious person
คนลึกลับ n deep person
คนวงใน n insider
คนวงใน n insider
คนวัยหนุ่มสาว n youth
คนวัยเดียวกัน n contemporary
คนว่างงาน n unemployable person
คนวิกลจริต n madman
คนวิกลจริต n incompetent person
คนวิกลจริต n lunatic
คนวิปลาส n madman
คนส่งของ n goods deliver
คนส่งของ n goods deliver
คนส่งสินค้า n goods deliver
คนส่งสินค้า n goods deliver
คนสนับสนุน n supporter
คนสนิท n right-hand man
คนสนิท n efficient assistance
คนสนิท n intimate
คนสนิท n confidant
คนสมัครสอบ n examination candidate
คนสมัยก่อน n ancient
คนสมัยใหม่ n modernist
คนสวน n gardener
คนสวย n beauty
คนสัมภาษณ์ n interviewer
คนสาบสูญ n missing person
คนสามัญ n commoner
คนสารเลว n contemptible man
คนสำคัญ n very important person
คนสืบข่าว n news sleuth
คนสืบต่อ n successor
คนสืบทอด n successor
คนสูงวัย n the elderly
คนสูงอายุ n the elderly
คนหนักแผ่นดิน n deadwood
คนหนักโลก n deadwood
คนหนุ่ม n young man
คนหนุ่มคนสาว n youth
คนหนุ่มคนสาว adj young
คนหนุ่มคนสาว n youth
คนหนุ่มสาว n youth
คนหลักลอย n loser
คนหลักลอย n floater
คนหลักแหลม n wise person
คนหัวงู n womanizer
คนหัวดี n wise person
คนหัวปี adj firstborn
ค้นหา v search for
คนหากิน n deceiver
คนหาบเร่ n peddler
คนหาปลา n fisherman
คนหายสาบสูญ n missing person
คนอนุมัติ n one who approves
คนอ่อนหัด n greenhorn
คนอ่อนแอ n weakling
คนอังกฤษ n British
คนอัปรีย์ n horrid person
คนอัปรีย์ n social evil doer
คนอัปรีย์ n social evil doer
คนอ่าน n reader
คนอาภัพ n one who is unlucky
คนอินเดีย n Indian
คนอื่น pron others
คนอื่นๆ pron others
คนอุปถัมภ์ค้ำชู n supporter
คนอเมริกัน n American
คนึงถึง v recall
คนเก่ง n intellect
คนเก็บตัว n introvert
คนเก็บสตางค์ n bill collector
คนเก็บเงิน n bill collector
คนเก่าคนแก่ n old servant
คนเกาหลี n Korean
คนเกเร n hooligan
คนเขลา n fool
คนเข้าเมือง n immigrant
คนเขียน n author
คนเขียนข่าว n correspondent
คนเขียนบท n playwright
คนเขียนแบบ n architect
คนเจ็บ n patient
คนเจ็บไข้ n patient
คนเจรจา n broker
ค้นเจอ v discover
คนเจ้าชู้ n womanizer
คนเจ้าทุกข์ n dead duck
คนเจ้ามารยา n deceitful person
คนเจ้าระเบียบ n ceremonious person
คนเจ้าอารมณ์ n emotional person
คนเจ้าเล่ห์ n deceitful person
คนเซอ n fool
คนเซ่อ n fool
คนเด่น n film star
คนเดินดิน n villager
คนเดินดิน n villager
คนเดินถนน n pedestrian
คนเดินทาง n excursionist
คนเดินเท้า n pedestrian
คนเดิม n same person
คนเดิม n same person
คนเดียว adv alone
คนเถื่อน n barbarian
คนเถื่อน n illegal
คนเนี๊ยบ n fastidious person
คนเป็นหมัน n sterile person
คนเมา n drunken man
คนเมือง n city man
คนเมืองกรุง n city people
คนเร่ร่อน n vagrant
คนเรา n human
คนเริ่มต้น n initiator
คนเรียกร้อง n one who demands
คนเรือ n sailor
คนเรือ n marine
คนเล่นกล n deceitful person
คนเลว n bad man
คนเลวทราม n ruffian
คนเลวทราม n bad man
คนเลวทรามต่ำช้า n contemptible man
คนเล่า n narrator
คนเล่าเรื่อง n narrator
คนเล่าเรื่อง n narrator
คนเลี้ยง n wet nurse
คนเลี้ยงดู n one who looks after/takes care of
คนเลี้ยงลูก n baby-sitter
คนเลี้ยงเด็ก n nurse
คนเสมือนไร้ความสามารถ n quasi-incapable
คนเสียจริต n lunatic
คนเสียสติ n lunatic
คนเห็น n watcher
คนเหนือ n northerner
คนเหนือ n northerner
คนเห็นแก่ตัว n selfish person
คนเห็นแก่ได้ n selfish person
คนเหี้ยมโหด n one who is cruel
คนเอเชีย n easterner
คนเอเชีย n easterner
คนแก่ n old people
คนแก่เจ้าเล่ห์ n dirty old man
คนแก้ไข n repairman
คนแขก n Indian
คนแจว n rower
คนแจวเรือ n ferryman
คนแต่ง n authors
คนแต่งตั้ง n appointer
คนแถลงข่าว n spokesperson
คนแทน adj reserved
คนแนะนำ n adviser
คนแบกภาระ n one carrying a burden
คนแปลกหน้า n stranger
คนแพ้ n loser
คนโกง n swindler
คนโง่ n fool
คนโง่เขลา n fool
คนโง่เง่า n stupid
คนโฉด n wicked person
คนโฉด n wicked person
คนโชคดี n lucky man
คนโดยสาร n passenger
คนโต adj firstborn
คนโท n ewer
คนโทษ n prisoner
คนโบราณ n ancient
คนโปรด n confidant
คนโปรด adj most beloved
คนโปรด adj dear
คนโรแมนติค n romantic man
คนโสด n single person
คนใกล้ชิด n intimate
คนใจดี n kind person
คนใจบุญ n philanthropist
คนใจบุญสุนทาน n philanthropist
คนใช้ n servant
คนใด pron who
คนใดคนหนึ่ง pron whoever
คนใน n insider
คนในปกครอง n subordinate
คนในปกครอง n subordinate
คนใหญ่คนโต n big shot
คนใหญ่โต n big shot
คนใหม่ adj newcomer
คนใหม่ n new prostitute
คนใหม่ n new prostitute
คนไข้ n patient
คนไข้นอก n outpatient
คนไข้ใน n inpatient
คนไทย n Thai
คนไม่มีลูกไม่มีเมีย n bachelor
คนไม่มีหลักแหล่ง n floater
คนไร้ความสามารถ n incompetent person
คบ v associate with
คบ n crotch
คบค้า v associate with
คบค้าสมาคม v associate with
คบคิด v conspire
คบชู้ v commit adultery with
คบชู้สู่ชาย v commit adultery
คบหา v associate with
คบหาสมาคม v associate with
คบเพลิง n torch
คบไฟ n torch
คบไม้ n crotch
คบไม่ได้ v be not worth associating with
คม v be sharp
คม v be sharp
คม n sharp edge (of a knife)
คม v be attractive
คม adj clever
คม adj sharp
คมกริบ v be sharp
คมกริบ adj sharp
คมกริบ adj sharp-eyed
คมกล้า adj sharp
คมขำ adj charming
คมคาย v be sharp
คมคาย adj charming
คมคาย adj sharp
คมชัด adj clear
คมชัด v be clear
คมชัด adv clearly
คมนาการ n arrival
คมนาคม n communication
คมมีด n sharp edge (of a knife)
คมสัน adj smart
คมเข้ม adj piercing
ครก n mortar
ครกกระเดื่อง n mortar
ครกกระเบือ n mortar
ครกบดยา n mortar
ครบ adv altogether
ครบกำหนด v expire
ครบครัน adv completely
ครบชุด adj whole set of
ครบถ้วน adv completely
ครบถ้วน adv fully
ครบถ้วนบริบูรณ์ adv completely
ครบบริบูรณ์ v be complete
ครบบริบูรณ์ adv completely
ครบปี v come to a full year
ครบมือ adv fully
ครบรอบ v complete
ครบวงจร adj complete
ครบวาระ adv see out its term
ครบสามสิบสอง adj full (organs)
ครบเกณฑ์ v reach the age of limit
ครบเกษียณ v retire
ครบเกษียณอายุ v retire
ครบเครื่อง adv fully dressed
ครม. n cabinet
ครรธาตุ n important part of a stupa
ครรภ์ n womb
ครรลอง n way
ครวญ v groan
ครวญ v sing for
ครวญคราง v groan
ครวญคร่ำ v cry over
ครวญคร่ำรำพัน v cry over
ครวญถึง v lament
ครวญเพลง v sing
ครหา v blame
ครอก n litter
ครอก clas litter
ครอก adv sound of snoring
ครอง v put on
ครอง v occupy
ครอง v rule
ครองความสาว v be still an unmarried woman
ครองความเป็นโสด v be still an unmarried person
ครองจีวร v dress in yellow rope
ครองชีพ v live
ครองชีวิต v live
ครองตลาด v dominate the market
ครองตัว v take care of oneself
ครองตำแหน่ง v to be crowned
ครองบัลลังก์ v rule
ครองบัลลังก์ v reign
ครองบัลลังก์ v reign
ครองบ้านครองเมือง v govern a country
ครองราชย์ v reign
ครองราชย์สมบัติ v rule
ครองราชสมบัติ v reign
ครองสติ v remain conscious
ครองอำนาจ v occupy
ครองเมือง v govern a country
ครองเรือน v be a householder
ครองแครง n small season cake made of flour boiled in coconut milk
ครองแชมป์ v become a champion
ครองแผ่นดิน v rule
ครองโลก v dominate the world
ครองใจ v carry one´s favour
ครอบ v cover
ครอบ n lid
ครอบครอง v possess
ครอบครองโลก v dominate the world
ครอบครัว n family
ครอบครัวขยาย n extended family
ครอบครัวเดี่ยว n single family
ครอบครู n Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
ครอบคลุม v cover
ครอบงำ v dominate
ครอบจักรวาล adj universal
คร่อม v bestride
คร่อม v put across
ครั่ง n lac
ครั้ง n time
ครั้ง clas time
ครั้งกระโน้น adv previously
ครั้งก่อน adv the last time
ครั้งครา n time
ครั้งคราว adv occasionally
ครั้งดึกดำบรรพ์ n prehistory
ครั้งต่อมา adv next time
ครั้งต่อไป n next time
ครั้งถัดมา adv next time
ครั้งที่แล้ว adv the last time
ครั้งนั้น adv at that time
ครั้งนี้ adv this time
ครั้งพระเจ้าเหา n primitive age
ครั้งสุดท้าย adv finally
ครั้งสุดท้าย adj last
ครั้งหน้า n next time
ครั้งหนึ่ง adv once
ครั้งหลัง n the past
ครั้งหลัง n next time
ครั้งแรก adv the first time
ครั้งแล้วครั้งเล่า adv again and again
ครั้งโน้น adv previously day
ครั้งใดก็ตาม adv when
ครั้งไร adv whenever
ครั้งไหน adv any time
ครั้งไหน ques when
ครัดเคร่ง v be strict
ครัดเคร่ง adj strict
ครัดเคร่ง adv seriously
ครัน adv very
ครั้น conj when
ครั่นคร้าม v fear
ครั่นตัว v feel feverish
ครั่นเนื้อครั่นตัว v feel feverish
ครั้นเมื่อ adv when
ครั้นแล้ว conj after that
ครับ end yes, sir
ครับผม end yes
ครัว n kitchen
ครัวเรือน n household
ครัวไฟ n kitchen
ครา clas time
ครา n time
คร่า v bereave
คราก v become strained
คราคร่ำ v be crowded with
คราง v groan
คร่าชีวิต v kill
คราด n harrow
คราด v harrow
คร้าน v be lazy
ครานั้น n at that time
คราบ n stain
คราบ n slough
คราบ n crust
คราบมัน n oiliness
คราบเขม่า n soot
คราบเลือด n bloodstain
คราบไคล n scurf
คราม n indigo
คราม n Indigofera tinctoria
คราม n indigo
คร้าม v be afraid
ครามครัน adv quite
คราว n old tom-cat
คราว n age
คราว n occasion
คราว n time
คร่าว adv approximately
คราว prep same as
คร่าวๆ adv approximately
คราวก่อน n last time
คราวก่อน adv previously
คราวซวย n misfortune
คราวซวย n misfortune
คราวดี n auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment
คราวต่อไป n next time
คราวต่อไป n next time
คราวนั้น adv at that time
คราวนี้ n this occasion
คราวมงคล n auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment
คราวร้าย n misfortune
คราวสุดท้าย adv finally
คราวสุดท้าย adj last
คราวหน้า n next time
คราวหน้าคราวหลัง n next time
คราวหลัง adv next time
คราวเคราะห์ n misfortune
คราวไหน ques when
คราใด n when
คร่ำ adj older
คร่ำครวญ v lament
คร่ำครวญหา v yearn for
คร่ำคร่า adj antique
คร่ำครึ adj old-fashioned
คร่ำครึ v be out-of-date
คร่ำทอง v inlay with gold
คร่ำหวอด v be experienced
คร่ำเคร่ง v be engrossed in
คร่ำเคร่ง v be strict
คร่ำเครอะ adj filthy
คร่ำเงิน v inlay with silver
คริปทอน n Krypton
คริสตจักร n Christendom
คริสตัง n Roman Catholic
คริสต์ n Christ
คริสต์ n Christian
คริสต์มาส n Christmas
คริสต์ศักราช n anno domini
คริสต์ศักราช n Christian Era
คริสต์ศาสนา n Christianity
คริสต์ศาสนิกชน n Christian
คริสเตียน n Protestant
ครีบ n fin
ครีบหาง n tail
ครีบอก n fin
ครีบอกปลา n pectoral fin
ครีม n cream
ครีม n cream
ครีมกันแดด n sunscreen
ครีมนวดผม n hair conditioner
ครีมนวดผม n hair conditioner
ครีมนวดผม n hair conditioner
ครีมล้างหน้า n facial cleanser
ครีมล้างหน้า n facial cleanser
ครีมล้างหน้า n facial cleanser
ครีมโกนหนวด n shaving cream
ครีษมายัน n summer solstice
ครึ adj old-fashioned
ครึกครื้น v be joyful
ครึกครื้น adv merrily
ครึกโครม adv noisily
ครึกโครม adj sensational
ครึกโครม adj noisy
ครึ่ง n half
ครึ่ง n half
ครึ่งๆ กลางๆ adv partially
ครึ่งชาติ n half-blood
ครึ่งดิบครึ่งสุก adj half-cooked
ครึ่งต่อครึ่ง adv half and half
ครึ่งตัว adj half-length
ครึ่งท่อน adj half-length
ครึ่งทาง n halfway
ครึ่งผีครึ่งคน adj be on the threshold of death
ครึ่งวงกลม n semicircle
ครึ่งหนึ่ง n half
ครึ่งหลัง n second half
ครึ่งหลับครึ่งตื่น adj semiconscious
ครึ่งเดียว n half
ครึ่งเดือน n fortnight
ครึ่งแห้งครึ่งสด v wither
ครึ่งแห้งครึ่งสด v wither
ครึ้ม adj bushy
ครึ้ม adj dense
ครึ้ม v be complacent
ครึ้ม v be cloudy
ครึ้ม v be shady
ครึ้มฝน v be very cloudy
ครึ้มฝน adj overcast
ครึ้มฝน v overcast
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน v be very cloudy
ครึ้มอกครึ้มใจ v be complacent
ครึ้มใจ adv be happy
ครึ้มใจ v be happy
ครึ้มใจ v be complacent
ครึ้มใจ v be complacent
ครึ้มใจ v be complacent
ครืด adv onomatopoeia from the sound of dragging heavy thing
ครืด adv abundantly
ครืดคราด adj sound of dragging heavy things
ครืน n snare
ครืน adv thunderingly
ครืนครั่น adv clamorous
ครื้นครั่น adv resoundingly
ครื้นครึก v be merry
ครื้นเครง v be jolly
ครื้นเครง adv joyfully
ครื้มฝน v be cloudy
ครุ n bamboo bucket
ครุกรรม n sins with five heaviest punishment
ครุฑ n garuda
ครุ่นคิด v ponder
ครุภัณฑ์ n durable articles
ครุย n academic gown
ครุย n lace fringe
ครุศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Education
ครุศาสตร์ n Science of Education
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต n master of education
ครุโทษ n heavy punishment
ครู n teacher
ครู่ n moment
ครูด v scrape
ครูบาอาจารย์ n teacher
ครูประจำชั้น n class teacher
ครูผู้สอน n teacher
ครูฝึก n trainer
ครู่หนึ่ง n a moment
ครู่เดียว adv for a moment
ครูใหญ่ n headmaster
ครู่ใหญ่ n a long moment
คฤหบดี n wealthy person
คฤหัสถ์ n householder
คฤหาสน์ n mansion
คลอ v well up
คลอ adv side by side
คลอ v accompany to
คลอก v burn
คลอง n canal
คล่อง v have skill
คล่อง adv skillfully
คล่อง adv quickly
คล้อง v hook
คล้อง v wear
คล้อง v rhyme with
คล่อง adv easily
คล่องๆ adv easily
คล้องกัน v rhyme with
คล่องคอ v swallow easily
คล้องจอง v be consistent with
คล้องจอง v rhyme
คล้องจองกัน adj synonymous
คล้องจองกัน v reach unanimity of
คล่องตัว adj dextrous
คล่องตัว adj flexible
คล่องปาก adv fluently
คลองระบายน้ำ n water-distribution canal
คลองส่งน้ำ n canal
คลองเลื่อย n the passage made by a saw
คล่องเเคล่ว adj agile
คล่องแคล่ว adv quickly
คลอด v give birth to
คลอด v be born
คลอดก่อนกำหนด v preborn
คลอดลูก v deliver a child
คลอน v shake
คลอน v shake from side to side
คลอนแคลน v be unstable
คลอนแคลน adj unstable
คล้อย v move
คล้อย v go along with
คล้อย v be flabby
คล้อยตาม v comply with
คล้อยหลัง v pass by
คล้อยห่าง v recede into the distance
คลอรีน n chlorine
คลอเคลีย v snuggle
คลอโรฟอร์ม n chloroform
คลอโรฟิลล์ n chlorophyll
คลอโรฟีลล์ n chlorophyll
คลอไรด์ n chloride
คละ v be mixed
คละคล่ำ v crowd
คละคลุ้ง v smell
คละปน v mingle
คละเคล้า v mix
คละเคล้ากัน v mix
คลั่ก adv numerously
คลัง n storehouse
คลั่ง v madden
คลั่ง v crazy about
คลังน้ำมัน n tank farm
คลังพัสดุ n materials store
คลังสมบัติ n treasury
คลังสมอง n knowledge source
คลังสมอง n brains
คลังสมอง n brains
คลังสรรพาวุธ n arsenal
คลังสินค้า n warehouse
คลังสินค้าทัณฑ์บน n a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
คลังเก็บของ n warehouse
คลังเลือด n blood bank
คลังแสง n armory
คลังแสงสรรพวุธ n armory
คลังแสงสรรพาวุธ n arsenal
คลั่งไคล้ v crazy about
คลัตช์ n clutch
คลับ n club
คลับคล้าย v vaguely remember
คลับคล้ายคลับคลา v vaguely remember
คลาคล่ำ v crowd
คลางแคลง v suspect
คลางแคลงใจ v doubt
คลาด v miss
คลาด v miss
คลาดกัน v miss
คลาดนัด v miss an appointment
คลาดเคลื่อน v be incorrect
คลาดเวลา v delay
คลาดแคล้ว v elude (dangers)
คลาดโอกาส v miss an opportunity
คลาดไป v miss
คลาน v move slowly
คลาน v creep
คลานเข่า v crawl
คล้าย v resemble
คลาย v loosen
คลาย v relieve
คล้ายๆ v resemble
คลายกังวล v relieve
คล้ายคลึง v resemble
คลายความกังวล v relieve
คลายความทุกข์ v relieve distress
คลายตัว v slacken
คลายทุกข์ v relieve distress
คลายรัก v lessen
คลายอารมณ์ v relax
คลายเครียด v relax
คลายใจ v relieve
คลาสสิก adj classical
คลาสสิก n classic
คลาสสิก adj classic
คลาสสิค adj classic
คลาไคล v go to
คลำ v grope
คลำ v find out
คล่ำ n group
คล่ำ v be abundant
คล้ำ v be dark
คล้ำ adj dark
คลำหา v fumble
คลิก adv click
คลินิก n clinic
คลิป n clip
คลิปหนีบกระดาษ n paper clip
คลี่ v spread out
คลี่คลาย v ease up
คลี่ออก v spread
คลึง v press
คลึงเคล้น v caress
คลึงเคล้า v caress
คลื่น n wave
คลื่นกระทบฝั่ง n name of the Thai classical song
คลื่นกระทบฝั่ง n surf
คลื่นปานกลาง n moderate electro magnetic waves
คลื่นยาว n long wave
คลื่นลูกใหม่ n new wave
คลื่นวิทยุ n radio wave
คลื่นสมอง n brain wave
คลื่นสั้น n short wave
คลื่นเสียง n sound wave
คลื่นเหียน v feel queasy
คลื่นเหียนอาเจียน v feel queasy
คลื่นเหียนอาเจียน v feel queasy
คลื่นแม่เหล็ก n magnetic wave
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า n electromagnetic wave
คลื่นใต้น้ำ n undercurrent
คลื่นใต้น้ำ n underwater waves
คลื่นไส้ v feel queasy
คลุก v get involved
คลุก v roll over
คลุก v mix
คลุกคลาน v crawl
คลุกคลี v be familiar with
คลุกคลี v associate
คลุกคลีตีโมง v associate
คลุกฝุ่น v fall and roll on the ground
คลุกเคล้า v mix
คลุ้ง v diffuse
คลุ้ง adv diffusely
คลุ้ง v spread
คลุ้ง n Dipterocarpus tuberculatus
คลุม v cover
คลุม v cover
คลุม adv ambiguously
คลุ้ม adj cloudy
คลุ้ม v be cloudy
คลุ้ม n Donax grandis Ridl.
คลุ้มคลั่ง v be/run/go mad
คลุ้มคลั่ง v be mad
คลุ้มคลั่ง adj mad
คลุมถุงชน v hold an arranged marriage
คลุมเครือ v be ambiguous
คลุมเครือ adv vaguely
คลุมเครือ v be dim
คลุมเครือ adj vague
คลุมโปง v cover the body completely
ควง v swing
ควง v walk arm in arm
ควงสว่าน v spin down
ควงแขน v walk arm in arm
ควบ v gallop
ควบ v hold (2) posts simultaneously
ควบ v combine
ควบกล้ำ adj diphthong
ควบกัน adv concurrently
ควบคุม v control
ควบคุม v limit
ควบคุมงาน v manage
ควบคุมราคา v control the prices of
ควบคุมสติ v compose oneself
ควบคุมใจ v restraint one´s mind
ควบคู่ v go together
ควบคู่กัน adv at the same time
ควบคู่กัน adv concurrently
ควบคู่กันไป adv simultaneously
ควบแน่น v condense
ควร aux should
ควรกระทำ v should be done
ควรค่า v be worthy of
ควรจะ aux should
ควรจะเป็น v should be
ควรปฏิบัติ v should be done
ควรมี v be supposed to
ควรระวัง v should be on the alert
ควรแล้ว adv enough
ควัก v scoop out
ควัก v pick
ควักกระเป๋า v pay
ควักค้อน v look askance at
ควักเนื้อ v lose
ควัน n smoke
ควันพิษ n toxic fumes
ควันหลง n consequence
ควันไฟ n smoke
คว้า v win
คว้า v seize
ควาก adv enlarged
ควาก adv sound of tearing cloth
คว้าง adv aimlessly
คว้างเคว้ง adv adrift
ควาญ n mahout
ควาญช้าง n mahout
ควาน v grope
คว้าน v core
คว้าน v core
คว้าน v enlarge
คว้านท้อง v hara-kiri
ควานหา v search
คว้าน้ำเหลว v fail
ความ n case
ความ n content
ความกดดัน n pressure
ความกดดัน n pressure
ความกดอากาศ n air pressure
ความกตัญญู n gratitude
ความกตัญญูรู้คุณท่าน n gratefulness
ความกระจ่าง n clearness
ความกระฉับกระเฉง n deftness
ความกระชับ n tightness
ความกระชับ n conciseness
ความกระดากอาย n bashfulness
ความกระตือรือร้น n attentiveness
ความกระทบกระเทือน n effect
ความกระวนกระวาย n impatience
ความกระวนกระวายใจ n anxiety
ความกระหาย n eagerness
ความกระหาย n thirst
ความกระเหม็ดกระแหม่ n saving
ความกรุณา n kindness
ความกรุณา n kindness
ความกรุณา n kindness
ความกรุณา n kindliness
ความกรุณา n kindliness
ความกรุณา n kindness
ความกรุณาปรานี n kindness
ความกลม n roundness
ความกลมกลืน n harmony
ความกลมเกลียว n harmony
ความกลัว n scare
ความกลัวเกรง n fear
ความกล้า n courage
ความกล้าหาญ n bravery
ความกล้าหาญชาญชัย n bravery
ความกว้าง n wideness
ความกว้างขวาง n popularity
ความกว้างขวาง n wideness
ความกว้างใหญ่ n largeness
ความกะทัดรัด n conciseness
ความกังขา n doubtfulness
ความกังขา n doubt
ความกังขา n doubt
ความกังขา n doubt
ความกังขา n doubtfulness
ความกังขา n doubtfulness
ความกังขา n surprise
ความกังวล n worry
ความกังวลใจ n anxiety
ความก้าวร้าว n aggressive
ความก้าวหน้า n progress
ความกำกวม n ambiguity
ความกำกับดูแล n supervision
ความก้ำกึ่ง n being about the same
ความกำหนัด n love
ความกำหนัด n love
ความขบขัน n amusement
ความขม n bitterness
ความขมุกขมัว n obscurity
ความขลัง n magical power
ความขลาด n apprehensiveness
ความขวยเขิน n shyness
ความขวยเขิน n embarrassment
ความขวยเขิน n embarrassment
ความขวยเขิน n bashfulness
ความข้องเกี่ยว n relation
ความข้องใจ n doubtfulness
ความขัดข้อง n obstacle
ความขัดข้อง n objection
ความขัดสน n distress
ความขัดสน n lack
ความขัดเคือง n anger
ความขัดแย้ง n conflict
ความขาดแคลน n lack
ความขาว n whiteness
ความขี้ขลาด n cowardice
ความขี้เกียจ n laziness
ความขี้เหนียว n greediness
ความขุ่น n turbidity
ความขุ่นข้อง n resentment
ความขุ่นข้องหมองใจ n resentment
ความขุ่นมัว n despondency
ความขุ่นเคือง n anger
ความคงตัว n stability
ความคงทน n durability
ความคงทนถาวร n durability
ความคงทนถาวร n permanence
ความคงทนถาวร n endurance
ความคงที่ n constancy
ความคงอยู่ n persistence
ความคดเคี้ยว n zigzag
ความคม n sharpness
ความครบครัน n entirety
ความครบถ้วน n entirety
ความครั่นคร้าม n fear
ความครั่นคร้าม n respectability
ความคล่อง n easiness
ความคล่องตัว n easiness
ความคล่องตัว n deftness
ความคล่องแคล่ว n deftness
ความคล่องแคล่ว n deftness
ความคล่องแคล่วว่องไว n deftness
ความคลั่ง n madness
ความคลั่ง n craze
ความคลั่งไคล้ n infatuation
ความคลั่งไคล้ n madness
ความคลั่งไคล้ n enamouredness
ความคลางแคลง n distrustfulness
ความคลาดเคลื่อน n deviation
ความคล้าย n resemblance
ความคล้ายคลึง n resemblance
ความคลี่คลาย n disentanglement
ความคลุมเครือ n ambiguity
ความควบคุม n care
ความควบคุมดูแล n supervision
ความคะนอง n stinginess
ความคับ n tightness
ความคับข้องใจ n anger
ความคับแค้นใจ n anger
ความคับแค้นใจ n distressed
ความคับแคบ n narrowness
ความคับแคบ n selfishness
ความคาดหมาย n prediction
ความคาดหมาย n view
ความคาดหมาย n expectation
ความคาดหวัง n expectation
ความคิด n though
ความคิดความอ่าน n thinking
ความคิดคำนึง n thinking
ความคิดต่ำ n wicked idea
ความคิดถึง n miss
ความคิดฝัน n autism
ความคิดรวบยอด n concept
ความคิดริเริ่ม n intuitiveness
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ n initiation
ความคิดล่องลอย n autism
ความคิดสร้างสรรค์ n creativity
ความคิดอ่าน n thinking
ความคิดเห็น n opinion
ความคึกคะนอง n impetuousness
ความคึกคัก n liveliness
ความคืบหน้า n progress
ความคุ้นเคย n familiarity
ความคุ้มครอง n protection
ความคุ้มค่า n worthiness
ความคุ้มราคา n worthiness
ความงก n greediness
ความงดงาม n ugliness
ความงดงาม n magnificence
ความงดงาม n beauty
ความงดงาม n beauty
ความงดงาม n fineness
ความงมงาย n credulity
ความงมงาย n credulity
ความง่วง n sleepiness
ความงอ n curvature
ความงอกงาม n prosperity
ความงอกงาม n prosperity
ความงอกงาม n growth
ความงาม n beauty
ความงามสง่า n dignity
ความงามสง่า n magnificent
ความงามเลิศ n fineness
ความง่ายดาย n convenience
ความจงรัก n loyalty
ความจงรักภักดี n loyalty
ความจงใจ n intention
ความจน n poverty
ความจริง n truth
ความจริงจัง n seriousness
ความจริงอันเป็นที่สุด n ultimate truth
ความจริงแท้ n truth
ความจริงใจ n sincerity
ความจั๊กจี้ n ticklishness
ความจัดเจน n skill
ความจำ n memory
ความจำกัด n limitation
ความจำนง n aim
ความจำเป็น n necessity
ความจำเริญ n prosperity
ความจำเสื่อม n weaken remembrance
ความจุ n capacity
ความฉงน n doubtfulness
ความฉงน n doubt
ความฉงนสนเท่ห์ n doubt
ความฉลาด n wisdom
ความฉลาด n cleverness
ความฉลาด n intuition
ความฉลาด n intelligence
ความฉลาด n resourcefulness
ความฉลาด n cleverness
ความฉลาด n cleverness
ความฉลาดทางอารมณ์ n Emotional Intelligence
ความฉลาดทางอารมณ์ n EQ
ความฉลาดเฉลียว n cleverness
ความฉาบฉวย n superficiality
ความฉาวโฉ่ n notoriety
ความฉิบหาย n catastrophe
ความฉุนเฉียว n rage
ความชนะ n victory
ความชนะ n victory
ความชนะด้วยอำนาจ n conquest or victory by might and power
ความช่วยเหลือ n assistance
ความช่วยเหลือเกื้อกูล n support
ความชอบ n liking
ความชอบ n goodness
ความชอบด้วยเหตุผล n justice
ความชอบธรรม n righteousness
ความชอบพอ n fondness
ความชอบใจ n contentment
ความชอบใจ n congratulations
ความชอบใจ n pleasure
ความชอบใจ n pleasure
ความชอบใจ n pleasure
ความชอบใจ n contentment
ความชอบใจ n satisfaction
ความชักช้า n lateness
ความชัง n hatred
ความชัด n brightness
ความชัดเจน n clarity
ความชัดเจน n brightness
ความชัดเจน n clearness
ความชัดเจน n certainty
ความชัน n slope
ความชั่ว n malignance
ความชั่วช้า n wickedness
ความชั่วช้า n wickedness
ความชั่วร้าย n sin
ความชั่วร้าย n malignance
ความช้า n lateness
ความช่างคิด n imaginativeness
ความช่างจินตนาการ n imaginativeness
ความช้ำชอกใจ n trauma
ความช้ำชอกใจ n trauma
ความช่ำชอง n experience
ความช่ำชอง n skill
ความช่ำชอง n skill
ความชำนาญ n expert
ความชำนิชำนาญ n skill
ความชำรุด n dilapidation
ความชำรุดทรุดโทรม n decadence
ความชำรุดทรุดโทรม n dilapidation
ความชิงชัง n hate
ความชื้น n moistness
ความชื้น n humidity
ความชื่นชม n appreciation
ความชื่นชมยินดี n delight
ความชื่นชอบ n zeal for something
ความชื่นบาน n cheerfulness
ความชื้นสัมบูรณ์ n absolute humidity
ความชื้นสัมพัทธ์ n relative humidity
ความชื้นแฉะ n clamminess
ความชุ่มชื้น n moisture
ความชุ่มชื่น n refreshment
ความซาบซึ้ง n impression
ความซาบซึ้ง n joyfulness
ความซาบซึ้ง n impression
ความซาบซึ้งใจ n impressiveness
ความซ้ำซ้อน n overlap
ความซึ้ง n impressiveness
ความซึ้งใจ n impressiveness
ความซื่อ n honesty
ความซื่อตรง n honesty
ความซื่อสัตย์ n uprightness
ความซื่อสัตย์ n loyalty
ความซื่อสัตย์ n loyalty
ความซื่อสัตย์ n honesty
ความซื่อสัตย์ n honesty
ความซื่อสัตย์สุจริต n uprightness
ความซุย n friability
ความด้อย n inferiority
ความดัง n popularity
ความดัง n loudness
ความดัน n pressure
ความดันเลือด n blood pressure
ความดันเลือดสูง n high blood pressure
ความดันโลหิต n blood pressure
ความดันโลหิตสูง n high blood pressure
ความดำมืด n secret
ความดำมืด n darkness
ความดำรงอยู่ n persistence
ความดิ้นรน n struggling
ความดี n goodness
ความดีความชอบ n goodness
ความดีความชอบ n goodness
ความดีงาม n goodness
ความดีเยี่ยม n superbness
ความดีใจ n gladness
ความดึงดูด n charm
ความดื่มด่ำ n impression
ความดื้อ n obstinacy
ความดื้อรั้น n obstinacy
ความดื้อรั้น n stubbornness
ความดุร้าย n cruelty
ความดูแล n care
ความตกต่ำ n deterioration
ความตกลง n agreement
ความตกใจ n fright
ความตรง n frankness
ความตรง n accuracy
ความตรง n straightness
ความตรงข้ามกัน n difference
ความตระหนกตกใจ n fright
ความตระหนัก n awareness
ความตระหนี่ n stinginess
ความตระหนี่ n stinginess
ความตระหนี่ n stinginess
ความตระหนี่ n greediness
ความตระหนี่ n saving
ความตรัสรู้ n knowledge
ความตรึก n logic
ความตรึก n thought
ความตรึกตรอง n consideration
ความตรึกตรอง n thinking
ความตรึงใจ n impression
ความตลก n amusement
ความตลก n humour
ความตลกขบขัน n humour
ความต้องการ n requirement
ความต่อเนื่อง n continuity
ความตะขิดตะขวงใจ n embarrassing
ความตั้งอกตั้งใจ n intention
ความตั้งใจ n intention
ความตั้งใจผิด n wrong concentration
ความตั้งใจผิด n wrong concentration
ความต่าง n difference
ความต่างกัน n difference
ความต่างศักย์ n voltage
ความต้านทาน n resistance
ความตาย n death
ความตาย n end of life
ความตาย n death
ความตาย n death
ความตาย n death
ความตาย n death
ความตาย n death
ความตาย n death
ความต่ำ n lowness
ความต่ำช้า n wickedness
ความต่ำต้อย n obscurity
ความติดขัด n inconvenience
ความตึง n strictness
ความตึง n tightness
ความตึงเครียด n tension
ความตื่นตระหนก n fright
ความตื้นตัน n joyfulness
ความตื้นตันใจ n joyfulness
ความตื่นตัว n attentiveness
ความตื่นเต้น n excitement
ความถนัด n skill
ความถ่วง n gravity
ความถ่วงจำเพาะ n specific gravity
ความถี่ n frequency
ความถี่ n frequency
ความถี่วิทยุ n radio frequency
ความถือดี n pride
ความถือดี n conviction
ความถือตัว n pride
ความถือตัว n pride
ความถือมั่น n clinging (to)
ความถูก n cheapness
ความถูกต้อง n justice
ความถูกต้อง n uprightness
ความถูกต้อง n accuracy
ความถูกอนามัย n hygienic condition
ความทน n durability
ความทนทาน n durability
ความทรงจำ n memory
ความทรหด n toughness
ความทรหดอดทน n toughness
ความทระนง n pride
ความทรุดโทรม n dilapidation
ความท้อถอย n impatience
ความท้อแท้ n disheartenment
ความท้อใจ n impatience
ความท้อใจ n disheartenment
ความทะนง n egoism
ความทะนงตัว n pride
ความทะนงตัว n egoism
ความทะนงตัว n arrogance
ความทะยานอยาก n ambition
ความทะเยอทะยาน n ambition
ความทัดเทียม n equality
ความทัดเทียมกัน n balance
ความทันสมัย n modernity
ความทั่วถึง n circumspect
ความทารุณ n cruelness
ความทารุณ n ruthlessness
ความทุกข์ n sorrow
ความทุกข์ทรมาน n suffering
ความทุกข์ยาก n hardship
ความทุกข์ร้อน n distress
ความทุกข์ระทม n suffering
ความทุกข์ระทม n suffering
ความทุกข์ใจ n sorrow
ความทุกข์ใจ n melancholy
ความทุจริต n dishonesty
ความทุลักทุเล n tangle
ความน้อย n fewness
ความน้อยอกน้อยใจ n resentment
ความน้อยเนื้อต่ำใจ n resentment
ความน้อยใจ n resentment
ความนับถือ n respect
ความนับหน้าถือตา n respect
ความนัย n implication
ความน่าจะเป็น n probability
ความน่าดึงดูดใจ n interestedness
ความน่านับถือ n reliability
ความน่ารัก n loveliness
ความน่ารักน่าเอ็นดู n loveliness
ความน่าสงสัย n ambiguity
ความน่าสนใจ n interestedness
ความน่าเชื่อถือ n reliability
ความน่าไว้วางใจ n reliability
ความนำ n introduction
ความนิ่ง n peace
ความนิ่ม n softness
ความนิ่มนวล n gentleness
ความนิ่มนวล n prudence
ความนิ่มนวล n gentleness
ความนิยม n favor
ความนิยมชมชอบ n popularity
ความนึกคิด n think
ความนึกถึง n miss
ความนุ่ม n softness
ความนุ่มนวล n gentleness
ความบกพร่อง n error
ความบริบูรณ์ n fertility
ความบริบูรณ์ n entirety
ความบริสุทธิ์ n virginity
ความบริสุทธิ์ n purity
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง n virginity
ความบริสุทธิ์สะอาด n purity
ความบริสุทธิ์ใจ n sincerity
ความบอบบาง n fragility
ความบังเอิญ n accident
ความบัดสี n filthiness
ความบันดาลใจ n inspiration
ความบันเทิง n merriment
ความบันเทิง n entertainment
ความบันเทิงใจ n happiness
ความบ้า n insanity
ความบ้า n addiction
ความบากบั่น n perseverance
ความบ้าคลั่ง n madness
ความบาดหมาง n conflict
ความบีบคั้น n pressure
ความปกครอง n control
ความป่นปี้ n ruin
ความป่นปี้ n dissoluteness
ความปรองดอง n unity
ความปรองดอง n harmony
ความประจักษ์แจ้ง n awareness
ความประณีต n meticulousness
ความประทับใจ n impression
ความประนีประนอม n friendliness
ความประนีประนอม n friendliness
ความประพฤติ n behaviour
ความประพฤติชั่ว n impoliteness
ความประพฤติชั่ว n immodesty
ความประพฤติดี n conduct
ความประมาท n carelessness
ความประสงค์ n purpose
ความประหม่า n bashfulness
ความประหยัด n saving
ความประหลาดใจ n wonder
ความปรากฏอยู่ n existence
ความปราชัย n defeat
ความปราณี n kindliness
ความปราณี n kindliness
ความปราถนาดี n goodwill
ความปรานี n kindness
ความปรารถนา n wish
ความปรารถนาดี n goodwill
ความปรีดา n gladness
ความปลอดภัย n safety
ความปลาบปลื้ม n pleasure
ความปลาบปลื้ม n delightfulness
ความปลาบปลื้ม n delightfulness
ความปลาบปลื้ม n gladness
ความปลื้ม n delightfulness
ความปลื้มปิติ n delightfulness
ความปลื้มปิติ n delight
ความปลื้มปีติ n gladness
ความปลื้มใจ n contentedness
ความปลื้มใจ n joy
ความปลื้มใจ n joy
ความปลื้มใจ n happiness
ความปลื้มใจ n delightfulness
ความปลื้มใจ n gladness
ความปวด n pain
ความปวดร้าว n ache
ความปวดร้าว n agony
ความปวดร้าวใจ n distress
ความป่วยไข้ n illness
ความปั่นป่วน n confusion
ความป่าเถื่อน n brutality
ความปิติ n delightfulness
ความปิติยินดี n delight
ความผกผัน n reversal
ความผอมเพรียว n slimness
ความผันผวน n fluctuation
ความผันแปร n alteration
ความผิด n mistake
ความผิด n guilt
ความผิดธรรมดา n abnormality
ความผิดปกติ n abnormality
ความผิดปกติ n strangeness
ความผิดพลาด n error
ความผิดหวัง n disappointment
ความผิดแผก n strangeness
ความผูกพัน n relationship
ความฝัน n dream
ความฝัน n ambition
ความฝืด n unsmoothness
ความฝืดเคือง n distress
ความพ้น n release
ความพ้น n liberation
ความพ้น n release from human affairs
ความพยาบาท n revenge
ความพยายาม n attempt
ความพยายามผิด n wrong effort
ความพยายามผิด n wrong effort
ความพร้อม n readiness
ความพร้อมพรั่ง n completeness
ความพร้อมเพรียง n unanimity
ความพร้อมเพรียงกัน n harmony
ความพร้อมใจ n willingness
ความพรั่งพร้อม n completeness
ความพรั่นกลัว n apprehension
ความพลาดพลั้ง n error
ความพอ n adequateness
ความพอดี n sufficiency
ความพอประมาณ n sufficiency
ความพอเพียง n adequateness
ความพอเหมาะ n moderation
ความพอใจ n contentment
ความพะวง n care
ความพะวง n concern
ความพากเพียร n perseverance
ความพากเพียร n attempt
ความพากเพียร n attempt
ความพ่ายแพ้ n defeat
ความพิกลพิการ n deformation
ความพิการ n deformation
ความพิจารณา n consideration
ความพิถีพิถัน n punctiliousness
ความพินาศ n disaster
ความพิศวง n wonder
ความพิเศษ n distinction
ความพึงพอใจ n contentment
ความพึงใจ n satisfaction
ความฟุ้งซ่าน n fantasy
ความฟุ้งซ่าน n fantasy
ความฟุ้งเฟ้อ n extravagance
ความฟุ่มเฟือย n luxury
ความภักดี n loyalty
ความภาคภูมิ n dignity
ความภาคภูมิใจ n pride
ความภูมิฐาน n luxury
ความภูมิฐาน n magnificent
ความภูมิใจ n pride
ความมหัศจรรย์ n miracle
ความมักง่าย n rough-and-readiness
ความมักมาก n greed
ความมักมาก n greed
ความมักใหญ่ใฝ่สูง n ambition
ความมั่งคั่ง n wealth
ความมั่งมี n wealth
ความมัธยัสถ์ n saving
ความมัน n oiliness
ความมัน n enjoyment
ความมั่นคง n stability
ความมันสะใจ n enjoyment
ความมั่นใจ n confidence
ความมั่นใจในตนเอง n self-confidence
ความมัว n dimness
ความมัว n obscurity
ความมัว n turbidity
ความมัวหมอง n blemish
ความมัวเมา n intoxication
ความมากมาย n fertility
ความมานะ n effort
ความมานะ n perseverance
ความมานะบากบั่น n attempt
ความมีจินตนาการ n imagination
ความมีชัย n victory
ความมีชีวิต n vitality
ความมีชีวิตชีวา n liveliness
ความมีชีวิตอยู่ n livelihood
ความมีชีวิตอยู่ n livelihood
ความมีชื่อเสียง n popularity
ความมีชื่อเสียง n renown
ความมีชื่อเสียง n reputation
ความมีน้ำใจ n kindness
ความมีน้ำใจ n broad-mindedness
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ n friendliness
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ n friendliness
ความมีระเบียบ n tidiness
ความมีระเบียบวินัย n discipline
ความมีวินัย n discipline
ความมีหน้าตา n reputation
ความมีหน้ามีตา n reputation
ความมีอยู่ n existence
ความมีอายุ n antiquity
ความมีอำนาจ n power
ความมีโชค n good fortune
ความมึนเมา n drunkenness
ความมึนเมา n drunkenness
ความมืด n darkness
ความมืดมัว n darkness
ความมืดมัว n obscurity
ความมุ่งมั่น n will
ความมุ่งมาด n desire
ความมุ่งมาดปรารถนา n desire
ความมุ่งหมาย n goal
ความมุมานะ n diligence
ความมโหฬาร n largeness
ความยอดเยี่ยม n superbness
ความย่อยยับ n ruin
ความยั่งยืน n permanence
ความยัดเยียด n crowed
ความยับยั้งชั่งใจ n restraint
ความยับเยิน n ruin
ความยั่วยวน n temptation
ความยั่วยวนใจ n temptation
ความยาก n difficulty
ความยากจน n poverty
ความยากจนข้นแค้น n poverty
ความยากลำบาก n difficulty
ความยากแค้น n impoverishment
ความยาวคลื่น n wave length
ความยิ่ง n higher excellence
ความยิ่งขึ้นไป n higher excellence
ความยิ่งใหญ่ n mightiness
ความยินดี n gladness
ความยินยอม n agreement
ความยินยอมพร้อมใจ n consent
ความยึดมั่น n clinging (to)
ความยืดหยุ่น n flexibility
ความยืดหยุ่น n unrestriction
ความยืนยง n endurance
ความยุ่ง n busyness
ความยุ่งยาก n trouble
ความยุ่งเหยิง n complexity
ความยุติธรรม n justice
ความยุติธรรมทางสังคม n social justice
ความรก n clutter
ความรกรุงรัง n clutter
ความร่มเย็น n peacefulness
ความรวดร้าว n agony
ความรวดเร็ว n rapidity
ความรวดเร็ว n quickness
ความร่วน n friability
ความร่วนซุย n friability
ความร่วมมือ n cooperation
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค n APEC
ความร่วมแรงร่วมใจ n cooperation
ความรวย n wealthiness
ความร้อน n heat
ความร้อนรน n impatience
ความร้อนรุ่ม n impatience
ความร้อนรุ่ม n impatience
ความร้อนใจ n mental pain
ความรอบคอบ n circumspect
ความรอบคอบ n caution
ความรอบคอบ n carefulness
ความรอบคอบ n carefulness
ความรอบรู้ n omniscience
ความร่อยหรอ n depletion
ความระทมทุกข์ n suffering
ความระทึกใจ n excitement
ความระมัดระวัง n carefulness
ความระลึก n consciousness
ความระลึกถึง n remembrance
ความระลึกในทางผิด n wrong conscience
ความระลึกในทางผิด n wrong conscience
ความระวัง n carefulness
ความระส่ำระสาย n disorganization
ความระหองระแหง n discord
ความระแวง n suspicion
ความระแวงสงสัย n suspicion
ความระแวดระวัง n caution
ความรัก n love
ความรักชาติ n patriotism
ความรักใคร่ n affection
ความรังเกียจ n dislike
ความรัดรึง n tightness
ความรั้น n stubbornness
ความรันทด n melancholy
ความรับผิดชอบ n responsibility
ความร้าง n departure
ความราบ n plane
ความราบรื่น n peacefulness
ความราบเรียบ n plainness
ความร้าย n malignance
ความร้ายกาจ n ruthlessness
ความร้ายกาจ n ferocity
ความร้ายกาจ n severity
ความร้ายกาจ n malignance
ความร้ายแรง n severity
ความร้าวฉาน n disunion
ความร่าเริง n liveliness
ความร่าเริง n cheerfulness
ความร่าเริง n enjoyment
ความรำคาญ n annoyance
ความร่ำรวย n wealth
ความริษยา n envy
ความริเริ่ม n initiation
ความรีบ n urgency
ความรีบ n haste
ความรีบร้อน n haste
ความรีบเร่ง n haste
ความรื่นรมย์ n pleasantness
ความรื่นเริง n merriment
ความรื่นเริงใจ n merriment
ความรุ่งเรือง n flame
ความรุ่งเรือง n flame
ความรุ่งโรจน์ n glory
ความรุนแรง n violence
ความรุ่มร้อน n impatience
ความรุ่มร้อน n impatience
ความรู้ n knowledge
ความรู้ความเข้าใจ n understanding
ความรู้คุณ n gratitude
ความรู้ทางศาสนา n religious knowledge
ความรู้สึก n feeling
ความรู้สึกด้อย n inferiority feeling
ความรู้สึกนึกคิด n feeling
ความรู้สึกผิด n guilt
ความรู้สึกสะเทือนใจ n sympathy
ความรู้สึกเขื่อง n superiority feeling
ความรู้สึกเด่น n superiority feeling
ความรู้สึกในใจ n mind
ความรู้เชิงปฏิบัติการ n know-how
ความรู้เชิงปฏิบัติการ n know-how
ความรู้แจ้ง n knowledge
ความลดเลี้ยว n zigzag
ความล่มจม n disaster
ความล้มเหลว n failure
ความละม้าย n similarity
ความละมุนละม่อม n gentleness
ความละมุนละไม n suavity
ความละมุนละไม n gentleness
ความละอาย n ashamedness
ความละอายบาป n shame
ความละอายบาป n conscience
ความละอายใจ n shame
ความละเลย n neglect
ความละเอียดลออ n meticulousness
ความละเอียดลออ n punctiliousness
ความละเอียดอ่อน n delicacy
ความละเอียดอ่อน n sensibility
ความละเอียดอ่อน n meticulousness
ความละโมบ n greed
ความลังเล n indecision
ความลังเลใจ n hesitation
ความลับ n secret
ความล่าช้า n lateness
ความลาด n slope
ความลาดเอียง n slope
ความลามก n filthiness
ความล้าสมัย n obsoleteness
ความล้าหลัง n backwardness
ความลำบาก n difficulty
ความลำเค็ญ n difficulty
ความลำเค็ญ n hardship
ความลำเอียง n partiality
ความลี้ลับ n mystery
ความลึก n depth
ความลึกซึ้ง n profundity
ความลึกลับ n mystery
ความลึกล้ำ n profundity
ความลื่น n sliding
ความลื่นไถล n sliding
ความลุ่มลึก n profoundness
ความลุ่มหลง n enamouredness
ความว่องไว n quickness
ความวอดวาย n disaster
ความวอดวาย n catastrophe
ความวอดวาย n disaster
ความวังเวง n lonesomeness
ความว่าง n emptiness
ความว่างเปล่า n emptiness
ความวางใจ n trustworthiness
ความว้าวุ่นใจ n unhappiness
ความว้าเหว่ n loneliness
ความว้าเหว่ n loneliness
ความว้าเหว่ n lonesomeness
ความวิกลจริต n insanity
ความวิจิตร n fineness
ความวิตก n anxiety
ความวิตกกังวล n anxiety
ความวิตถาร n deviation
ความวินาศ n disaster
ความวิบัติ n disaster
ความวิบาก n consequence of one´s action
ความวิปริต n deviation
ความวิปลาส n insanity
ความวิปลาส n insanity
ความวิริยะ n effort
ความวิเศษ n superbness
ความวุ่นวาย n disorder
ความวุ่นวายใจ n anxiety
ความวุ่นวายใจ n unhappiness
ความศรัทธา n faith
ความศักดิ์สิทธิ์ n magical power
ความศิวิไลซ์ n civilization
ความสกปรก n impurity
ความสกปรก n flaw
ความสงบ n peace
ความสงบ n peace
ความสงบ n peace
ความสงบ n peacefulness
ความสงบ n peace
ความสงบ n peace
ความสงบ n calmness
ความสงบ n peace
ความสงบ n peace
ความสงบ n quietness
ความสงบ n peace
ความสงบจิต n tranquility (of the mind)
ความสงบสุข n peace
ความสงบสุข n peace
ความสงบสุข n peace
ความสงบสุข n peacefulness
ความสงบสุข n calmness
ความสงบสุข n peacefulness
ความสงบเงียบ n quietness
ความสงบเรียบร้อย n peace
ความสงสัย n doubtfulness
ความสงสัยเคลือบแคลง n doubtfulness
ความสงสาร n pity
ความสง่า n dignity
ความสง่างาม n magnificent
ความสด n freshness
ความสดชื่น n cheerfulness
ความสดชื่น n cheerfulness
ความสดชื่น n refreshment
ความสดใส n brightness
ความสดใส n liveliness
ความสดใส n joyfulness
ความสดใส n cheerfulness
ความสดใหม่ n freshness
ความสนิทสนม n closeness
ความสนิทสนม n relation
ความสนิทสนม n familiarity
ความสนุก n amusement
ความสนุกสนาน n merriment
ความสนุกสนาน n happiness
ความสนุกสนาน n liveliness
ความสนุกสนาน n merriment
ความสนุกสนาน n enjoyment
ความสนุกสนาน n amusement
ความสนุกสนาน n pleasure
ความสนุกสนาน n recreation
ความสนุกสนาน n enjoyment
ความสนุกสนานร่าเริง n enjoyment
ความสนเท่ห์ n doubtfulness
ความสนเท่ห์ n doubt
ความสนเท่ห์ n doubt
ความสนเท่ห์ n doubt
ความสนเท่ห์ n doubtfulness
ความสนเท่ห์ n doubt
ความสนเท่ห์ n wonder
ความสนใจ n interest
ความสบาย n happiness
ความสบาย n convenience
ความสบาย n happiness
ความสบาย n happiness
ความสบายใจ n comfortableness
ความสมควร n propriety
ความสมจริง n reality
ความสมดุล n equilibrium
ความสมดุล n equity
ความสมบูรณ์ n well-being
ความสมบูรณ์ n fertility
ความสมบูรณ์ n prosperity
ความสมบูรณ์ n completeness
ความสมปรารถนา n contentment
ความสมปรารถนา n fulfillment
ความสมหวัง n fulfillment
ความสมัครใจ n willingness
ความสมานฉันท์ n agreement
ความสม่ำเสมอ n regularity
ความสมเพช n pity
ความสมเหตุสมผล n reasonability
ความสมใจ n contentment
ความสมใจ n fulfillment
ความสรุป n summary
ความสลด n sadness
ความสลดหดหู่ n sadness
ความสลดใจ n melancholy
ความสลดใจ n melancholy
ความสลักสำคัญ n importance
ความสลัว n dimness
ความสวยงาม n beauty
ความสวยงาม n beauty
ความสวยงาม n fineness
ความสวยสง่า n magnificence
ความสว่าง n brightness
ความสว่าง n brightness
ความสว่างไสว n spark
ความสอดคล้อง n accordance
ความสะดวก n convenience
ความสะดวกสบาย n easiness
ความสะเทือน n vibration
ความสะเทือนใจ n depression
ความสะเพร่า n recklessness
ความสะเพร่า n carelessness
ความสังเกต n observation
ความสังเวช n sympathy
ความสัตย์ n honesty
ความสัตย์ n truth
ความสัตย์จริง n truth
ความสัตย์ซื่อ n honesty
ความสันติ n peace
ความสันทัด n experience
ความสันโดษ n solitude
ความสันโดษ n contentment
ความสับสน n disorganization
ความสับสน n misunderstanding
ความสับสน n complexity
ความสับสน n confusion
ความสับสน n disorder
ความสับสนวุ่นวาย n tumult
ความสัมพันธ์ n relation
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม n culture relativity
ความสัมพันธ์ทางสังคม n social relationship
ความสามัคคี n unity
ความสามัคคีปรองดอง n unity
ความสามารถ n capability
ความสามารถทางอารมณ์ n EQ
ความสามารถทางอารมณ์ n EQ
ความสามารถพิเศษ n talent
ความสามารถเฉพาะ n skill
ความสาว n virginity
ความสำคัญ n importance
ความสำนึก n consciousness
ความสำรวม n carefulness
ความสำราญ n happiness
ความสำส่อน n promiscuity
ความสำเร็จ n victory
ความสำเร็จ n achievement
ความสำเร็จ n achievement
ความสำเร็จ n success
ความสำเร็จ n prosperity
ความสำเร็จ n effect
ความสำเร็จ n success
ความสำเร็จ n achievement
ความสำเร็จ n achievement
ความสำเร็จ n achievement
ความสิ้นหวัง n hopelessness
ความสิ้นเนื้อประดาตัว n bankruptcy
ความสิ้นเปลือง n wastage
ความสืบเนื่อง n continuity
ความสุกใส n ray
ความสุกใส n brightness
ความสุกใส n spark
ความสุข n happiness
ความสุขสบาย n happiness
ความสุขุม n intelligence
ความสุขุม n prudence
ความสุขใจ n happiness
ความสุจริต n honesty
ความสุจริตใจ n sincerity
ความสุภาพ n gentleness
ความสุรุ่ยสุร่าย n extravagance
ความสุรุ่ยสุร่าย n luxury
ความสูง n height
ความสูงต่ำ n height
ความสูญเปล่า n waste
ความสูญเสีย n waste
ความหงุดหงิด n moodiness
ความหดหู่ n melancholy
ความหน่วง n retardation
ความหนักหน่วง n seriousness
ความหนักเบา n weight
ความหนักแน่น n firmness
ความหนาบาง n thickness
ความหนาแน่น n density
ความหนาแน่นของประชากร n density of population
ความหนืด n viscosity
ความหมดหวัง n desperateness
ความหมองใจ n conflict
ความหมั่นเพียร n effort
ความหมาย n meaning
ความหมาย n importance
ความหมายแฝง n connotation
ความหยาบ n roughness
ความหยาบช้า n low
ความหยิ่ง n pride
ความหยุ่น n flexibility
ความหรรษา n happiness
ความหรูหรา n gorgeousness
ความหลง n mistake
ความหลง n infatuation
ความหลงผิด n mistake
ความหลงระเริง n intoxication
ความหลงละเมอ n romance
ความหลงใหล n charm
ความหลงใหล n enamouredness
ความหละหลวม n recklessness
ความหลักแหลม n intuition
ความหลักแหลม n intelligence
ความหลักแหลม n cleverness
ความหลักแหลม n cleverness
ความหลัง n past
ความหลาก n variety
ความหลากหลาย n variety
ความหลุดพ้น n extrication
ความหวง n jealousy
ความหวงแหน n jealousy
ความห่วงใย n worry
ความหวัง n hope
ความหวังดี n goodwill
ความหวังลมๆ แล้งๆ n forlorn hope
ความหวั่นไหว n trembler
ความหวั่นไหว n fear
ความหวั่นไหว n unstability
ความหวาดกลัว n dread
ความหวาดระแวง n suspicion
ความหวาดหวั่น n apprehension
ความหวาน n sweetness
ความหอม n stink
ความห่างเหิน n estrangement
ความห่างไกล n difference
ความห่างไกล n farness
ความหายนะ n disaster
ความห้าวหาญ n courage
ความหิว n hungriness
ความหิวโหย n starvation
ความหึงหวง n jealousy
ความอกตัญญู n ingratitude
ความองอาจ n bravery
ความองอาจ n courage
ความองอาจ n courage
ความอดกลั้น n tolerance
ความอดทน n tolerance
ความอดอยาก n starvation
ความอนุเคราะห์ v assistance
ความอบอุ่น n warmth
ความอบอุ่น n warmth
ความอยาก n hungriness
ความอยาก n desire
ความอยากรู้ n curiosity
ความอยากได้ n greed
ความอยุติธรรม n injustice
ความอยู่ดีกินดี n well-being
ความอยู่รอด n survival
ความอลหม่าน n disorder
ความอลเวง n tumult
ความอวดดื้อถือดี n conviction
ความอ้วน n fatness
ความอ่อนตัว n softness
ความอ่อนน้อม n modesty
ความอ่อนน้อม n submissiveness
ความอ่อนนุ่ม n softness
ความอ่อนล้า n tiredness
ความอ่อนล้า n stiffness
ความอ่อนหวาน n suavity
ความอ่อนเพลีย n exhaustion
ความอ่อนแอ n weakness
ความอ่อนแอ n weakness
ความอ่อนโยน n gentleness
ความอัตคัด n poverty
ความอัตคัด n lack
ความอับ n fustiness
ความอับอายขายหน้า n shamefulness
ความอัปมงคล n evil
ความอัปมงคล n evil
ความอัปยศ n dishonour
ความอัปลักษณ์ n ugliness
ความอัศจรรย์ n miracle
ความอาฆาต n feud
ความอ้างว้าง n loneliness
ความอาจหาญ n bravery
ความอาจหาญ n bravery
ความอาดูร n suffering
ความอาทร n concern
ความอาภัพ n misfortune
ความอาย n shyness
ความอารี n generosity
ความอารีอารอบ n kindness
ความอาลัย n miss
ความอำมหิต n cruelty
ความอิจฉา n jealousy
ความอิจฉาริษยา n envy
ความอิ่ม n fullness
ความอิ่มเอิบ n pleasure
ความอิ่มใจ n contentedness
ความอิสระ n freedom
ความอื้อฉาว n notoriety
ความอุดม n fertility
ความอุดมสมบูรณ์ n richness
ความอุดหนุน n support
ความอุตสาหะ n effort
ความอุ้ยอ้าย n clumsiness
ความฮือฮา n noisiness
ความเก๋ n smart
ความเก่ง n expert
ความเก่งกล้า n courage
ความเก่งกาจ n ability
ความเกรงกลัว n fear
ความเกรงกลัวบาป n conscience
ความเกรงขาม n respectability
ความเกรงอกเกรงใจ n considerateness
ความเกรงใจ n considerateness
ความเกลียด n hate
ความเกลียดชัง n hatred
ความเก่า n antiquity
ความเก่าแก่ n antiquity
ความเกี่ยวข้อง n concernment
ความเกี่ยวข้องกัน n association
ความเกี่ยวพัน n relation
ความเกี่ยวเนื่อง n connection
ความเกื้อกูล n assistance
ความเกื้อหนุน v assistance
ความเข้ม n intensity
ความเข้มงวด n strictness
ความเข้มงวดกวดขัน n strictness
ความเข้มแข็ง n strength
ความเขลา n stupidity
ความเข้าใจ n understanding
ความเข้าใจผิด n misunderstanding
ความเข้าใจพลาด n misunderstanding
ความเขินอาย n bashfulness
ความเค็ม n saltiness
ความเค็ม n greediness
ความเคยชิน n habitude
ความเคร่ง n strictness
ความเคร่งครัด n strictness
ความเคร่งเครียด n seriousness
ความเคราะห์ร้าย n misfortune
ความเครียด n strain
ความเคลื่อนไหว n movement
ความเคลือบแคลง n doubtfulness
ความเคารพ n respect
ความเคารพนับถือ n respect
ความเคียดแค้น n malice
ความเคือง n anger
ความเงียบ n peace
ความเงียบสงบ n peace
ความเจนจัด n skill
ความเจ็บ n pain
ความเจ็บช้ำ n hurt
ความเจ็บช้ำน้ำใจ n hurt
ความเจ็บช้ำน้ำใจ n agony
ความเจ็บช้ำน้ำใจ n affliction
ความเจ็บปวด n painful
ความเจ็บปวดรวดร้าว n affliction
ความเจ็บป่วย n sickness
ความเจ็บไข้ n sickness
ความเจ็บไข้ได้ป่วย n sickness
ความเจ็บไข้ได้ป่วย n illness
ความเจริญ n prosperity
ความเจริญ n development
ความเจริญ n prosperity
ความเจริญ n civilization
ความเจริญ n prosperity
ความเจริญ n prosperity
ความเจริญ n growth
ความเจริญ n flame
ความเจริญ n flame
ความเจริญ n progress
ความเจริญ n progress
ความเจริญ n prosperity
ความเจริญก้าวหน้า n progress
ความเจริญงอกงาม n growth
ความเจริญรุ่งเรือง n happiness
ความเจริญรุ่งเรือง n evolution
ความเจริญรุ่งเรือง n prosperity
ความเจริญรุ่งเรือง n glory
ความเจริญรุ่งเรือง n flame
ความเจริญรุ่งเรือง n flame
ความเจริญรุ่งเรือง n progress
ความเจียมตัว n modesty
ความเจียมเนื้อเจียมตัว n modesty
ความเจือจุน v assistance
ความเฉลียวฉลาด n cleverness
ความเฉอะแฉะ n clamminess
ความเฉียบแหลม n intelligence
ความเฉื่อย n inertia
ความเฉื่อยชา n sluggishness
ความเชี่ยวชาญ n experience
ความเชี่ยวชาญ n expert
ความเชี่ยวชาญ n skill
ความเชี่ยวชาญ n expert
ความเชี่ยวชาญ n skill
ความเชื่อ n belief
ความเชื่องซึม n discouragement
ความเชื่องซึม n discouragement
ความเชื่องมงาย n superstition
ความเชื่อถือ n believability
ความเชื่อถือ n trust
ความเชื่อถือได้ n reliability
ความเชื่อปรัมปรา n myth
ความเชื่อมั่น n confidence
ความเชื่อมั่นในตนเอง n self-confidence
ความเชื่อมโยง n connection
ความเชื่อใจ n trustworthiness
ความเด็ดเดี่ยว n determination
ความเด่น n distinction
ความเด่นดัง n fame
ความเดียวดาย n solitude
ความเดือดดาล n anger
ความเดือดร้อน n trouble
ความเต็ม n fullness
ความเต็มใจ n willingness
ความเติบโต n growth
ความเท่ n smart
ความเท่ากัน n equality
ความเท่ากัน n balance
ความเท่าเทียม n equality
ความเท่าเทียมกัน n equality
ความเที่ยง n accuracy
ความเที่ยงตรง n accuracy
ความเที่ยงตรง n justification
ความเที่ยงธรรม n justice
ความเที่ยงธรรม n fairness
ความเที่ยงธรรม n justification
ความเน่า n rottenness
ความเน่าเหม็น n rottenness
ความเบิกบาน n joyfulness
ความเบิกบานใจ n happiness
ความเบิกบานใจ n merriment
ความเบิกบานใจ n pleasantness
ความเบียดเบียน n persecution
ความเบื่อ n boredom
ความเบื่อหน่าย n boredom
ความเป็นกลาง n neutrality
ความเป็นกันเอง n intimacy
ความเป็นคน n humanity
ความเป็นจริง n fact
ความเป็นชาย n masculinity
ความเป็นญาติ n kinship
ความเป็นต่อ n advantage
ความเป็นทาส n servility
ความเป็นธรรม n fairness
ความเป็นประชาธิปไตย n democratization
ความเป็นผู้ชาย n masculinity
ความเป็นผู้ดี n dignity
ความเป็นผู้นำ n leadership
ความเป็นผู้หญิง n femininity
ความเป็นผู้ใหญ่ n prosperity
ความเป็นมงคล n propitiousness
ความเป็นมนุษย์ n humanity
ความเป็นมา n background
ความเป็นมิตร n friendship
ความเป็นยอด n excellence
ความเป็นระเบียบ n orderliness
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย n decorum
ความเป็นส่วนตัว n privacy
ความเป็นสากล n universality
ความเป็นสิริมงคล n propitiousness
ความเป็นหญิง n femininity
ความเป็นห่วง n worry
ความเป็นห่วงเป็นใย n care
ความเป็นห่วงเป็นใย n worry
ความเป็นหัวหน้า n headship
ความเป็นอยู่ n livelihood
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว n unity
ความเป็นอิสระ n independence
ความเป็นเครือญาติ n kinship
ความเป็นเจ้าของ n possession
ความเป็นเพื่อน n friendship
ความเป็นเลิศ n excellence
ความเป็นเหตุผล n reasonableness
ความเป็นเหตุเป็นผล n reasonableness
ความเป็นเอกราช n independence
ความเป็นไท n freedom
ความเป็นไป n possibility
ความเป็นไปได้ n possibility
ความเปราะบาง n fragility
ความเปล่าเปลี่ยว n loneliness
ความเปล่าเปลี่ยว n solitude
ความเปล่าเปลี่ยว n lonesomeness
ความเปลี่ยนแปลง n change
ความเปลี่ยวใจ n loneliness
ความเผื่อแผ่ n assistance
ความเพราะ n melodiousness
ความเพรียวลม n slimness
ความเพลิดเพลิน n joy
ความเพลิดเพลิน n joy
ความเพลิดเพลิน n pleasure
ความเพลิดเพลิน n amusement
ความเพ้อฝัน n romance
ความเพิกเฉย n neglect
ความเพียบพร้อม n completeness
ความเพียร n diligence
ความเพียร n effort
ความเพียร n diligence
ความเพียร n penance
ความเพียร n attempt
ความเพียรพยายาม n attempt
ความเมตตา n kindness
ความเมตตา n kindness
ความเมตตา n kindliness
ความเมตตา n kindliness
ความเมตตา n kindness
ความเมตตากรุณา n kindness
ความเมตตากรุณา n kindheartedness
ความเมตตาปรานี n kindheartedness
ความเมตตาสงสาร n kindness
ความเมา n drunkenness
ความเมามัว n intoxication
ความเมามาย n drunkenness
ความเมื่อย n stiffness
ความเมื่อยล้า n stiffness
ความเย็น n coldness
ความเย็น n chill
ความเย็นฉ่ำ n coldness
ความเย็นยะเยือก n chill
ความเย่อหยิ่ง n pride
ความเย่อหยิ่ง n conviction
ความเย่อหยิ่ง n arrogance
ความเย้ายวน n provocativeness
ความเย้ายวนใจ n excitement
ความเย้ายวนใจ n provocativeness
ความเยือกเย็น n calmness
ความเยือกเย็น n chill
ความเร่ง n acceleration
ความเร่งด่วน n urgency
ความเร่งรีบ n urgency
ความเร่งรีบ n haste
ความเร่งรีบ n haste
ความเร้นลับ n mystery
ความเร้นลับ n mystery
ความเร็ว n velocity
ความเร็ว n rapidity
ความเร่าร้อน n impatience
ความเร้าอารมณ์ n provocativeness
ความเร้าใจ n excitement
ความเรียง n essay
ความเรียบ n flatness
ความเรียบง่าย n simplicity
ความเรียบร้อย n gentleness
ความเรียบร้อย n decorum
ความเรียบร้อย n orderliness
ความเรียบร้อย n peace
ความเลว n malignance
ความเลวทราม n wickedness
ความเลอะเลือน n uncertainty
ความเละเทะ n dissoluteness
ความเลินเล่อ n carelessness
ความเลื่องลือ n renown
ความเลื่อนลอย n uncertainty
ความเลื่อมใส n faithfulness
ความเลื่อมใสศรัทธา n faithfulness
ความเวทนา n pity
ความเศร้า n sadness
ความเศร้าหมอง n sorrow
ความเศร้าเสียใจ n sadness
ความเศร้าโศก n melancholy
ความเศร้าใจ n sorriness
ความเสถียร n stability
ความเสน่หา n affection
ความเสมอ n equality
ความเสมอกัน n balance
ความเสมอกัน n equity
ความเสมอต้นเสมอปลาย n constancy
ความเสมอภาค n equality
ความเสี่ยง n risk
ความเสียดาย n regret
ความเสียดาย n regret
ความเสียสละ n sacrifice
ความเสียหาย n damage
ความเสียเปรียบ n disadvantage
ความเสียใจ n sorriness
ความเสื่อม n decline
ความเสื่อมชื่อเสียง n dishonour
ความเสื่อมถอย n decline
ความเสื่อมถอย n deterioration
ความเสื่อมทราม n degeneration
ความเสื่อมเสีย n disgrace
ความเสื่อมโทรม n decadence
ความเหงา n loneliness
ความเห็น n opinion
ความเห็นชอบ n resolution
ความเห็นด้วย n agreement
ความเห็นดี n congratulations
ความเหน็ดเหนื่อย n tiredness
ความเห็นผิด n mistaken notion
ความเห็นผิด n mistaken notion
ความเห็นพ้อง n agreement
ความเห็นส่วนตัว n personal opinion
ความเห็นอกเห็นใจ n sympathy
ความเหนียว n toughness
ความเหนียวแน่น n stinginess
ความเหนียวแน่น n firmness
ความเหนือกว่า n superiority
ความเหนื่อย n tiredness
ความเหนื่อยหน่าย n boredom
ความเหนื่อยอ่อน n tiredness
ความเห็นแก่ตัว n selfishness
ความเห็นแก่ได้ n exploitation
ความเห็นแจ้ง n enlightenment
ความเห็นใจ n sympathy
ความเหม็น n stink
ความเหมาะสม n suitability
ความเหมาะเจาะ n propriety
ความเหมาะเจาะ n moderation
ความเหมือน n similarity
ความเหมือนจริง n reality
ความเหลวแหลก n dissoluteness
ความเหลื่อมล้ำ n difference
ความเหี้ยมโหด n cruelness
ความเอ็นดู n kindness
ความเอนเอียง n partiality
ความเอนเอียง n inclination
ความเอาจริงเอาจัง n seriousness
ความเอาใจใส่ n carefulness
ความเอียง n slope
ความเอื้ออาทร n generosity
ความเอื้ออารี n generosity
ความเอื้ออารี n kindheartedness
ความเอื้อเฟื้อ n generousness
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generosity
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generousness
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n broad-mindedness
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n assistance
ความแข็ง n hardness
ความแข็งขัน n diligence
ความแข็งตัว n softness
ความแข็งแกร่ง n strength
ความแข็งแกร่ง n strength
ความแข็งแรง n strength
ความแข็งแรง n stability
ความแข็งแรง n strength
ความแข็งแรง n strength
ความแข็งแรง n hardness
ความแค้น n wrath
ความแค้น n rancor
ความแค้น n malice
ความแค้น n revenge
ความแค้นเคือง n anger
ความแค้นใจ n rancor
ความแคบ n narrowness
ความแคลงใจ n doubtfulness
ความแคลงใจ n doubtfulness
ความแคลงใจ n suspicion
ความแจ่ม n brightness
ความแจ่มชัด n brightness
ความแจ่มแจ้ง n clarity
ความแจ่มใส n cheerfulness
ความแฉะ n clamminess
ความแฉะแบะ n sluggishness
ความแตกต่าง n difference
ความแตกร้าว n feud
ความแตกสามัคคี n feud
ความแตกแยก n disharmony
ความแท้จริง n reality
ความแน่ชัด n certainty
ความแน่น n crowed
ความแน่นหนา n strength
ความแน่นอน n certainty
ความแน่นแฟ้น n firmness
ความแนบแน่น n tightness
ความแน่วแน่ n steadiness
ความแน่แน่ว n steadiness
ความแน่ใจ n sureness
ความแบบบาง n fragility
ความแบบบาง n slimness
ความแปรผัน n changeableness
ความแปรเปลี่ยน n changeableness
ความแปลก n abnormality
ความแปลก n difference
ความแปลกประหลาด n abnormality
ความแปลกประหลาด n miracle
ความแปลกหน้า n unfamiliarity
ความแปลกใจ n surprise
ความแพ้พ่าย n defeat
ความแพ้พ่าย n defeat
ความแม่น n accuracy
ความแม่นยำ n accuracy
ความแรง n intensity
ความแร้นแค้น n lack
ความแวววาว n spark
ความแหนงหน่าย n boredom
ความแหลมคม n sharpness
ความแออัด n crowed
ความโก้ n smart
ความโกรธ n anger
ความโกรธเคือง n anger
ความโกรธแค้น n wrath
ความโกลาหล n confusion
ความโก้หรู n luxury
ความโก้เก๋ n smart
ความโค้ง n curvature
ความโค้งงอ n curvature
ความโง่ n stupidity
ความโง่เขลา n stupidity
ความโง่เง่า n stupidity
ความโชคดี n good fortune
ความโด่งดัง n renown
ความโดดเดี่ยว n solitude
ความโน้มถ่วง n gravitation
ความโน้มเอียง n propensity
ความโบราณ n obsoleteness
ความโปร่ง n clarity
ความโปร่งสบาย n clarity
ความโปร่งแสง n transparency
ความโมโห n anger
ความโล่ง n emptiness
ความโลภ n greed
ความโลเล n indecision
ความโศกเศร้า n sadness
ความโหด n difficulty
ความโหด n ruthlessness
ความโหด n strictness
ความโหดร้าย n ferocity
ความโหดเหี้ยม n ruthlessness
ความโหยหิว n hungriness
ความโหฬาร n mightiness
ความโอนเอียง n propensity
ความโอบอ้อมอารี n helpfulness
ความโอบอ้อมอารี n helpfulness
ความโอบอ้อมอารี n helpfulness
ความโอ่อ่า n magnificence
ความใกล้ชิด n closeness
ความใคร่ n desire
ความใจกว้าง n broad-mindedness
ความใจร้อน n rashness
ความใจเร็ว n rashness
ความใจแคบ n selfishness
ความใน n secret
ความในใจ n mind
ความใฝ่ฝัน n ambition
ความใฝ่สูง n ambition
ความใฝ่ใจ n taking interest
ความใส n brightness
ความใสสะอาด n brightness
ความใส่ใจ n attention
ความใหญ่โต n mightiness
ความใหญ่โต n largeness
ความใหญ่โต n wideness
ความใหญ่โตมโหฬาร n largeness
ความใหม่ n newness
ความไขว้เขว n misunderstanding
ความได้เปรียบ n advantage
ความไตร่ตรอง n consideration
ความไพเราะ n melodiousness
ความไพเราะเพราะพริ้ง n melodiousness
ความไพเราะเสนาะหู n melodiousness
ความไม่กระจ่าง n ambiguity
ความไม่กล้า n cowardice
ความไม่ชอบมาพากล n suspiciousness
ความไม่ชัดแจ้ง n ambiguity
ความไม่ถูกกัน n conflict
ความไม่ถูกต้อง n incorrectness
ความไม่บริสุทธิ์ n impurity
ความไม่บริสุทธิ์ n flaw
ความไม่พอใจ n dissatisfaction
ความไม่พึงพอใจ n unsatisfactoriness
ความไม่มั่นคง n unstability
ความไม่มั่นใจ n hesitation
ความไม่มีตัวตน n emptiness
ความไม่มีระเบียบ n disorder
ความไม่มีอะไร n emptiness
ความไม่มีเดียงสา n innocence
ความไม่รอบคอบ n recklessness
ความไม่รัดกุม n recklessness
ความไม่รู้ n ignorance
ความไม่ลงรอยกัน n conflict
ความไม่สบายใจ n unhappiness
ความไม่สมดุล n unbalance
ความไม่สะดวก n inconvenience
ความไม่เท่าเทียมกัน n inequality
ความไม่เที่ยง n uncertainty
ความไม่เที่ยงตรง n partiality
ความไม่เบียดเบียน n nonviolence
ความไม่เป็นระเบียบ n tumult
ความไม่เป็นระเบียบ n disorganization
ความไม่เป็นระเบียบ n complexity
ความไม่เป็นระเบียบ n clutter
ความไม่เป็นระเบียบ n disorder
ความไม่เสมอภาค n inequality
ความไม่เอาใจใส่ n neglect
ความไม่แน่ชัด n ambiguity
ความไม่แน่นอน n uncertainty
ความไม่ไว้วางใจ n distrustfulness
ความไม่ไว้ใจ n distrustfulness
ความไร้ยศ n dishonour
ความไร้เดียงสา n innocence
ความไว n rapidity
ความไว n quickness
ความไว้วางใจ n trustworthiness
ความไว้ใจ n trustworthiness
ควาย n fool
ควาย n buffalo
ควายเหล็ก n tractor
คว้ารางวัล v snatch the prize
คว้าแชมป์ v snatch the championship
คว้าโอกาสที่ดี v seize the opportunity
คว้าไขว่ v grasp at
คว่ำ v scowl
คว่ำ v overturn
คว่ำ v invert
คว่ำกระดาน v turn over a board
คว่ำบาตร v boycott
คว่ำหลัง v make face down
ควินิน n quinine
คหกรรมศาสตร์ n domestic science
คหบดี n rich
คหปตานี n rich woman
คหปตานี n mistress
คอ n popularity
คอ n neck
คอ n collar
คอก n prison
คอก n stable
คอก v bent
ค็อกคัส n coccus
คอกช้าง n an elephant-trapping pen
คอกพยาน n witness-stand
คอกม้า n stable
คอกระเช้า n round-necked sleeveless collar
คอกลม n round neck
คอกะลาสี n sailor collar
ค็อกเทล n cocktail
คอขวด n bottleneck
คอขาดบาดตาย adj serious
คอคอด n isthmus
คองเกรส n Congress
คองเกรส n congress
คอจีน n mandarin collar
คอซอง n boat neck
คอด adj narrowed
คอดกิ่ว adj compressed
คอตก adv crestfallenly
คอต่อ n nape
คอตั้ง n stand-up collar
คอตั้งบ่า v looking upwardly
คอตีบ n diphtheria
คอทองแดง adj alcohol-tolerant
คอทองแดง n drinker
คอน v carry
คอน v row
คอน adj lopsided
คอน n roost
ค่อน adv almost
ค่อน v incline
ค่อน v carp
ค้อน v glance sideways
ค้อน n hammer
คอนกรีต n concrete
คอนกรีตอัดแรง n reinforced concrete
คอนกรีตเสริมเหล็ก n ferro-concrete
ค้อนขวับ v glance sideways
ค้อนขวับ v glance sideways
ค่อนขอด v carp
ค่อนข้าง aux rather
ค่อนข้างจะ aux rather
ค้อนควัก v glance sideways
ค่อนคืน adv almost the whole night
ค่อนจะ aux rather
คอนดอม n condom
ค้อนติง v speak with jealousy
ค่อนวัน adv almost the whole day
ค่อนว่า v reproach intentionally
คอนเดนเซอร์ n condenser
คอนเสิร์ต n concert
ค่อนแคะ v satirize
คอนแทคเลนส์ n contact lens
คอนแวนต์ n convent
คอนโดมิเนียม n condominium
คอบัว n Peter pan collar
คอปาด n kind of collar
คอพอก n goiter
คอพับ n lapel
ค๊อฟฟี่ช็อป n coffee shop
ค่อม n Hypomesecs squamosus
ค่อม adj hunchbacked
ค้อม v bend
ค่อม adj dwarf
ค้อมตัว v bend
คอมพายเลอร์ n compiler
คอมพิวเตอร์ n computer
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล n personal computer
คอมมานโด n commando
คอมมิวนิสต์ n communism
คอมมิวนิสต์ n communist
คอมมิวนิสต์ adj communist
ค้อมลง v lower
ค้อมหัว v bow the head
คอมเพรสเซอร์ n compressor
คอมแพกต์วิดีโอดิสก์ n CVD
คอมไพล์ v compile
คอย v wait
ค่อย aux gradually
ค่อย aux slowly
ค่อย adv quietly
ค่อย conj then
ค่อยๆ adv quietly
ค่อยๆ adv slowly
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป v proceed gradually
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป adv in due time
คอยก่อน adv for a moment
คอยกิน v wait for the winner in a card game
คอยจังหวะ v wait for the right moment
คอยจับผิด v watch attentively for a mistake
คอยดู v be careful
คอยดู v see
คอยท่า v wait
ค่อยยังชั่ว v improve
คอยล์ n coil
คอยอยู่ v expect
คอยอยู่ v expect
คอยเก้อ v wait in vain
คอยเก้อ v wait in vain
ค่อยเป็นค่อยไป v proceed gradually
ค่อยเป็นค่อยไป adv in due time
คอยเฝ้า v see
คอยเหตุ v observe
คอยโอกาส v wait one´s chance
คอระฆัง n neck of pagoda
คอรันดัม n corundum
คอรัปชั่น v corrupt
คอรัปชั่น n corruption
คอรุน n corundum
คอร์ด n chord
คอร์ต n court
คอร์ต n court
คอร์รับชั่น v corrupt
คอร์รัปชั่น n corruption
คอร์รัปชั่น v be corrupted
คอร์ส n course
คอลัมนิสต์ n columnist
คอลัมน์ n column
คอลัมน์ n column
คอวี n V-shaped collar
คอสติกโซดา n caustic soda
คอสอง n supporter
คอสอง n second singer
คอสะพาน n bridge-neck
คอสูง adj luxurious
คอหนัง n movie fan
คอหนัง n leatherneck
คอหอย n pharynx
คอหอยพอก n goiter
คอห่าน n cesspool
คอเคซอยด์ n Caucasoid
คอเชิ้ต n shirt collar
คอเดียวกัน adj of the same taste
คอเลสเตอรอล n cholesterol
คอเสื้อ n collar
คอแข็ง adv speechlessly
คอแข็ง adj alcohol-tolerant
คอแร้ง n quill
คอแห้ง v feel dry
คอแห้งผาก v feel dry
คอแหลม adj V-shaped
ค่ะ end yes
คะ end particle
คะนอง adv impetuously
คะนอง v be impetuous
คะนอง adj impetuous
คะนอง v thunder
คะนองกาม v have an intensified lustful
คะนองปาก adv entertainingly
คะนึง v think of
คะนึงถึง v miss
คะมำ v fall
คะยั้นคะยอ v urge
คะเน v estimate
คะเยอ adv itchy
คะแนน n mark
คะแนนนิยม n popularity
คะแนนสนับสนุน n popularity
คะแนนเฉลี่ย n point average
คะแนนเต็ม n full marks
คะแนนเสียง n vote
คะแนนเสียงข้างน้อย n minority vote
คะแนนเสียงข้างมาก n majority vote
คักฉาก v steer
คัคนัมพร n sky
คัคนางค์ n sky
คัคนานต์ n sky
คั่ง adj congested
คั่ง v congest
คั่งค้าง v be overdue
คั่งแค้น v be angry
คัณฑสูตร n anal abscess
คัด v select
คัด v steer
คัด v force
คัด v copy
คัด adj congested
คัดค้าน v oppose
คัดจมูก v have a stuffed nose
คัดจังกูด v steer
คัดจังกูด v steer
คัดจังกูด v steer
คัดฉาก v steer
คัดตัว v choose
คัดท้าย v steer
คัดลอก v copy
คัดลายมือ v handwrite
คัดสรร v search for
คัดสำเนา v copy
คัดหา v pick and choose
คัดหางเสือ v steer
คัดออก v sort out
คัดเลือก v choose
คัดเลือด v stanch
คัดแยก v sort out
คัดไทย n penmanship in Thai language
คัดไทย v write one´s penmanship in Thai language
คัทลียา n Cattleya
คัน v itch
คัน n stick
คั่น v separate
คั้น v squeeze
คัน n ridge
คัน n Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu
คันคะเยอ v itch
คันฉ่อง n mirror
คันฉาย n hayfork
คันฉาย n mirror
คันฉายดอง n tool for spreading out straw on the floor
คันชัก n violin bow
คันชัก n plough handle
คันชั่ง n steelyard
คันดิน n ridge
คันธกุฎี n abode of Lord Buddha
คันธนู n bow
คันนา n ridge
คันบังคับ n lever
คันปาก v itch
คันมือคันไม้ v want to exercise one´s skill
คั่นรายการ v interrupt the program
คันศร n bow
คันส่ง n drag link (of a motor vehicle)
คั่นสี v alternate the colors
คั่นสี adj multicolored
คันเบ็ด n fishing rod
คันเร่ง n accelerator
คันโดง n mast
คันโพง n basket-dipper with a long handle
คันโยก n lever
คันไถ n plough handle
คันไม้คันมือ v want to exercise one´s skill
คับ v close
คับ adj tight
คับข้องใจ v frustrate
คับขัน adj critical
คับคั่ง v be crowded
คับอกคับใจ v embarrassed
คับแค้น adv distressfully
คับแค้นใจ v be resentful
คับแคบ adj narrow-minded
คับแคบ adj narrow
คับแคบ v narrow
คับใจ v be discontented
คัมภีร์ n scripture
คัมภีร์ปฐมสมโพธิ n life of the Buddha
คัมภีร์พยากรณ์ n fortune-telling
คัมภีร์ไบเบิล n Bible
คั่ว adj roast
คั่ว v wait for the winner in a card game
คั่วตำแหน่ง v assume the position
ค่า n fee
ค่า n value
ค่า n price
ค้า v trade
คา v stick
คา n Imperata cylindrica Beauv.
คากรอง n hermit´s dress
ค่ากลาง n mean
ค่าก่อสร้าง n construction cost
ค่ากำเหน็จ n goldsmith´s charge
ค้ากำไร v take the profits
ค้ากำไรเกินควร v set an exorbitant price
ค้ากำไรเกินควร v set an exorbitant price
ค่าขนส่ง n freight
ค้าของเถื่อน v smuggle
ค้าขาย v trade
ค่าคงตัว n constant
ค่าคงที่ n constant
คาคบ n crotch
ค่าคบ n crotch
ค่าคบไม้ n crotch
ค่าคบไม้ n tree
ค่าครองชีพ n cost of living
ค่าความจริง n truth-value
ค่าคอมมิชชั่น n commission
ค้าง v be unfinished
คาง n Albizia lebbeckoides Benth.
คาง n chin
ค้าง v stay
ค้าง v remain
ค้าง v hang
ค้าง v owe
ค่าง n langur
คางคก n toad
ค้างคา v remain
ค้างคาว n bat
ค้างคาใจ v be doubtful
ค้างคาใจ v doubt
ค้างคืน v stay overnight
ค้างชำระ v be in arrears
คางทูม n mumps
ค้างปี adj left over from the previous year
ค่างวด n installment
ค้างสต๊อก v remain in stock
ค้างหนี้ v owe
คางหมู n trapezoid
ค้างอยู่ v be unfinished
ค้างอยู่ adv driftingly
ค้างอยู่ v drift
ค้างอยู่ v be left over
ค้างเติ่ง v be unfinished
ค้างแรม v stay overnight
ค่าจ้าง n wage
ค่าจ้างขั้นต่ำ n minimum wage
ค่าจ้างรายเดือน n salary
ค่าชดเชย v recompense
คาด v belt
คาด v anticipate
คาด v estimate
คาดการณ์ v anticipate
คาดการณ์ล่วงหน้า v predict
คาดคะเน v estimate
คาดคั้น v force
คาดค่า v appraise
คาดคิด v expect
คาดฝัน v expect
คาดว่า v suppose
คาดว่า v suppose
คาดหน้า v look down upon
คาดหมัด v wrap a piece of cloth around one´s palm
คาดหมาย v expect
คาดหวัง v hope
คาดเข็มขัด v belt
คาดเดา v guess
คาดโทษ v bind someone over
คาดไม่ถึง v be unexpected
ค่าต๋ง n commission
ค่าตอบแทน n pay
ค่าตอบแทนรายเดือน n salary
ค่าตัว n performing fee
ค่าตัว n price of a slave
ค่าตั๋ว n ticket fee
ค่าตัวเลข n numeric value
ค่าตัวแปร n variable
คาตา adv with one´s own eyes
ค่าถัวเฉลี่ย n mean
คาถา n spell
คาถาพัน n the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali
คาถาอาคม n incantation
ค่าทดแทน n compensation
ค่าทนายความ n retainer
คาทอลิก n Catholic
ค่าทำขวัญ n indemnity
คาที่ adv on the spot
ค่าธรรมเนียม n charge
คาน v counterbalance
คาน n beam
คาน n shoulder pole
ค้าน v oppose
คานหาม n litter
คานอำนาจ v counterbalance
ค่านายหน้า n commission
ค่าน้ำค่าไฟ n cost of utilities
ค่าน้ำนม n money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
ค่าน้ำร้อนน้ำชา n bribe
ค่าน้ำไฟ n cost of utilities
ค่านิยม n popularity
ค่านิยมทางสังคม n social value
คาบ v inform
คาบ v hold in the mouth
คาบ n plane
คาบ n period
คาบกัน v overlap
คาบข่าว v communicate the news
ค่าบรรทุก n freight
ค่าบริการ n service charge
คาบลูกคาบดอก adj ambiguous
คาบสมุทร n peninsula
ค่าบำรุง n fee
ค่าบำรุงรักษา n fee
ค่าบำเหน็จ n pension
คาบเกี่ยว v overlap
คาบเกี่ยวกัน v overlap
คาบเส้น v be situated on the border-line
ค่าปกป้องแสงแดด n Sun protection factor
ค่าปฏิกรรมสงคราม n war indemnity
ค้าประเวณี v prostitute
ค่าปรับ n damages
ค้าปลีก adj retail
ค่าป่วยการ n compensation
ค่าปิดปาก n payment for sticking to what one has said
ค่าผ่อนส่ง n installment
ค่าผ่านประตู n admission charge
ค่าพาหนะ n travelling expenses
ค่าภาคหลวง n royalty
ค่าภาษี n tax
ค่าภาษีอากร n tax and rates
ค่ามัธยฐาน n median
ค่ามัธยฐาน n median
ค่ามาตรฐาน n standard score
คามือ adv handfully
คาย v spit out
คาย v emit
คาย v untwine
คาย v reveal
คาย adj itchy
ค่าย n group
ค่าย n camp
คายกคณะ n choir
ค่ายกักกัน n concentration camp
คายตัว v be irritated
ค่ายทหาร n camp
คายทิ้ง v spit out
ค่ายพักแรม n camp
ค่ายพักแรม n camp
ค่ายมวย n boxing camp
ค่ายอาสาพัฒนา n volunteer for rural development camp
ค่ายังชีพ n cost of living
ค่าย้ายถอน n cost of removal
ค่ารถ n fare
คารม n rhetoric
คารวะ v respect
คารวะ n respect
ค่าระวาง n freight
ค่าระวางสินค้า n freight
ค่ารักษา n cost of medical care
ค่ารักษาพยาบาล n medical fee
คาราคาซัง v be unfinished
คาราคาซัง adj unfinished
คาราวาน n caravan
คาราเต้ n karate
คาร์บอน n carbon
คาร์บอนมอนอกไซด์ n carbon monoxide
คาร์บอนไดออกไซด์ n carbon dioxide
คาร์บอลิก n carbolic
คาร์บอเนต n carbonate
คาร์บูเรเตอร์ n carburetor
คาร์โบรันดัม n carborundum
คาร์โบไฮเดรต n carbohydrate
ค่าฤชาธรรมเนียม n cost
ค่าล่วงเวลา n overtime wage
ค่าลิขสิทธิ์ n copyright cost
คาว adj fishy
คาว v be fishy
ค่าว n northern rhyme
คาว adj scandal (n)
คาวปลา n mucus of fish
คาวเลือด n smell of blood
ค้าส่ง n wholesale
ค่าส่งเสีย n alimony
ค่าสัมบูรณ์ n absolute value
ค่าสัมประสิทธิ์ n coefficient
ค่าสัมประสิทธิ์ n coefficient
ค่าสินสอด n money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
ค่าสินไหม n compensation
ค่าสินไหมทดแทน n indemnity
ค่าสินไหมทดแทน n compensation
ค่าสูงสุด n maximum score
คาหนังคาเขา adv red-handedly
ค่าหน้าดิน n land leasing fee
ค่าเงิน n value of money
ค่าเงินบาท n foreign exchange rate of the baht
ค่าเงินบาท n foreign exchange rate of the baht
ค่าเงินบาท n foreign exchange rate of the baht
ค่าเฉลี่ย n mean
ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล n mean sea - level
ค่าเช่า n rent
ค่าเดินทาง n travelling expense
ค้าเนื้อสด v trade in vice
ค่าเบี้ยเลี้ยง n food expenses paid per day
คาเฟ่ n caf?
คาเฟอีน n caffeine
ค่าเรียน n tuition fee
ค่าเรือ n ship fare
ค่าเล่าเรียน n tuition fee
ค่าเลี้ยงชีพ n alimony
ค่าเลี้ยงดู n alimony
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ n entertainment expense
ค่าเสมอภาค n par value
ค่าเสมอภาค n par value
ค่าเสียหาย n damages
ค่าเหนื่อย n service charge
ค่าแรง n wage
ค่าแรงขั้นต่ำ n minimum wage
ค่าแรงงาน n wage
ค่าโฆษณา n advertising expense
ค่าโดยสาร n fare
ค่าโทรศัพท์ n telephone bill
คาใจ v be doubtful
คาใจ adj doubtful
ค่าใช้จ่าย n expenses
ค่าใช้สอย n alimony
ค่าใช้สอย n alimony
ค่าใช้สอย n expenses
ค่าไถ่ n ransom
ค่าไฟ n electricity bill
ค่าไฟฟ้า n electricity bill
คำ n word
ค่ำ n dark
ค่ำ v become dark
ค้ำ v prop up
ค้ำ v support
คำๆ n word
คำกริยา n verb
คำกริยาคุณศัพท์ n predicative adjective
คำกริยาวิเศษณ์ n adverb
คำกลอน n poem
คำกล่าว n saying
คำกล่าวขวัญ n mention
คำกล่าวขาน n mention
คำกล่าวนำ n introduction
คำกล่าวหา n charge
คำกล่าวอ้าง n allusion
คำกล่าวโทษ n allegation
คำขยาย n modifier
คำขวัญ n slogan
คำขอ n request
คำขอ n petition to the crown
คำขอบคุณ n thank
คำขอร้อง n request
คำขอโทษ n excuse
คำขาด n ultimatum
คำขานรับ n answer
คำขึ้นต้น n introduction
คำขู่ n threat
คำคม n epigram
คำครหา n rumor
ค้ำคอ v force
คำคัดค้าน n retort
ค่ำคืน n night
คำคุณศัพท์ n adjective
คำจารึก n epigraph
คำจำกัดความ n definition
ค้ำจุน v support
คำชม n praise
คำชมเชย n appreciation
คำชวน n invitation
คำช่วยกริยา n auxiliary verb
คำชักชวน n persuasion
คำชี้ขาด n writ
คำชี้แจง n explanation
คำชื่นชม n praise
ค้ำชู v support
คำด่า n abuse
คำดีควาย n Sapindus
คำดูถูก n contempt
คำดูถูก n contempt
คำดูถูกดูแคลน n contempt
คำดูแคลน n contempt
คำต่อคำ adv verbatim
คำต้องห้าม n taboo
คำตอบ n answer
คำตอบรับ n answer
คำตักเตือน n warning word
คำตั้ง n establishing word
คำตัดสิน n decision
คำต่างประเทศ n foreign word
คำตาย n dead syllable
คำตำหนิ n criticism
คำตำหนิติเตียน n criticism
คำติชม n criticism
คำติดต่อ n agglutinative word
คำติเตียน n criticism
คำถาม n question
คำถามปิด n closed-ended question
คำถามเปิด n open-ended question
คำทับศัพท์ n transliterated word
คำทำนาย n prediction
คำธรรมดา n simple word
คำนวณ v calculate
คำนับ v salute
คำนาม n noun
คำนำ n preface
คำนำหน้า n title
คำนินทา n gossip
คำนิยม n appreciation
คำนิยาม n definition
คำนึง v consider
คำนึงถึง v consider
คำนูณ v multiply
คำบรรยาย n lecture
คำบริภาษ n invective
คำบอกเกริ่น n preface
คำบอกเล่า n saying
คำบัญชา n command
คำบุพบท n preposition
คำปฏิญาณ n promise
คำปฏิเสธ n refusal
คำปด n lie
คำปด n lie
ค้ำประกัน v guarantee
คำประกาศ n announcement
คำประกาศิต n command
คำประพันธ์ n verse
คำประสม n compound word
คำปรามาศ n contempt
คำปรามาส n contempt
คำปรารภ n preface
คำปรารภ n saying
คำปราศรัย n speech
คำปรึกษา n suggestion
คำปาฐกถา n speech
คำผวน n spoonerism
คำผสม n compound word
คำผัน n conjugation
คำพยากรณ์ n forecast
คำพ้อง n homonym
คำพ้องความ n synonym
คำพ้องความหมาย n synonym
คำพ้องรูป n homograph
คำพ้องเสียง n homophone
คำพังเพย n aphorism
คำพิพากษา n decision
คำพิพากษาถึงที่สุด n final judgment
คำพูด n speech
คำพูดตลก n gag
คำพูดติดปาก n catchword
คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ n command
คำพูดไม่จริง n lie
คำพูดไม่จริง n lie
คำฟ้อง n accusation
คำฟ้องแย้ง n counter-claim
ค้ำฟ้า adv forever
คำภาวนา n blessing
คำมั่น n promise
คำมั่นสัญญา n promise
คำมากพยางค์ n polysyllable
ค่ำมืด n dark
ค่ำมืด adj dark
คำยกยอ n praise
คำยกย่อง n praise
คำย่อ n abbreviation
คำยาก n vocabulary
คำยาก n vocabulary
คำยินยอม n consent
คำยืนยัน n confirmation
คำร้อง n petition
คำร้องขอ n petition
คำร้องทุกข์ n petition
คำร้องเรียน n complaint
คำรับรอง n guarantee
คำรับสารภาพ n confession
คำราชาศัพท์ n royal word
คำราม v growl
คำร่ำร้อง n request
คำลงท้าย n postscript
คำลักษณนาม n classifier
คำลักษณะนาม n noun classifier
คำลามก n obscene word
คำวิงวอน n request
คำวิจารณ์ n comment
คำวินิจฉัย n decision
คำวิเศษณ์ n adverb
คำศัพท์ n vocabulary
คำศัพท์หมวด n glossary
คำศัพท์เฉพาะ n technical term
คำสดุดี n praise
คำสบถ n swear word
คำสบประมาท n contempt
คำสมาส n compound word
คำสมุหนาม n collective noun
คำสรรพนาม n pronoun
คำสรรเสริญ n praise
คำสรรเสริญเยินยอ n praise
คำสร้อย n suffix in verse or poem for euphony
คำสอน n teaching
คำส่อเสียด n slander
คำสั่ง n command
คำสั่งจ่าย n voucher
คำสั่งมาโคร n macro instruction
คำสั่งศาล n writ
คำสั่งสอน n doctrine
คำสั่งเด็ดขาด n command
คำสัญญา n promise
คำสัตย์ n promise
คำสันธาน n conjunction
คำสาบาน n promise
คำสาป n curse
คำสาปแช่ง n curse
คำสามมัญนาม n common noun
คำสามานยนาม n common noun
คำสารภาพ n confession
คำสุภาพ n polite word
คำสแลง n slang
คำหยาบ n vulgar language
คำหยาบคาย n vulgar language
คำหลวง n a kind of Thai literature
คำหลัก n main word
คำหลัก n keyword
คำหวาน n honeyed word
ค้ำหัว adv over one´s shoulder
คำอธิบาย n explanation
คำอธิบายศัพท์ n definition
คำอธิบายเพิ่มเติม n footnote
คำอธิษฐาน n blessing
คำอบรม n teaching
คำอบรม n doctrine
คำอวยพร n blessings
คำอ้างอิง n reference
คำอำลา n farewell
คำอุทาน n interjection
คำอุทิศ n dedication
คำอุปมา n metaphor
คำเฉพาะ n jargon
คำเฉลย n answer
คำเชิญ n invitation
คำเชิญชวน n invitation
คำเชื่อม n conjunction
คำเชื้อเชิญ n invitation
คำเดี่ยว n single word
คำเต็ม n full word
คำเติม n affix
คำเตือน n warning
คำเท็จ n lie
คำเท็จ n lie
คำเท็จ n lie
คำเบิกความ n testimony
คำเผดียงสงฆ์ n announcement
คำเมือง n Northern Thai dialect
คำเยินยอ n praise
คำเริ่มต้น n preface
คำเริ่มต้น n preface
คำเรียกร้อง n request
คำเล่าลือ n rumor
คำเลื่องลือ n rumour
คำเลื่องลือ n prestige
คำเสก n spell
คำเสนอ n proposal
คำเสนอแนะ n suggestion
คำแก้ตัว n excuse
คำแช่ง n curse
คำแถลง n statement
คำแถลงการณ์ n argument
คำแนะนำ n suggestion
คำแปล n meaning
คำแย้ง n retort
คำแสด n Mallotus philippensis Muell. Arg.
คำแสดงความยินดี n congratulations
คำโกหก n lie
คำโกหก n lie
คำโกหก n lie
คำโคลง n verse
คำโดด n single word
คำโต้ n debate
คำโต้ n retort
คำโต้ตอบ n debate
คำใต้ n Acacia farnesiana Willd.
คำให้การ n testimony
คำให้พร n blessing
คำไพเราะ n honeyed word
คำไว้อาลัย n memorial speech
คิกๆ adv gigglingly
คิกๆ คักๆ adv gigglingly
คิกๆ คักๆ adv gigglingly
คิกๆ คักๆ adj giggly
คิกคัก adv gigglingly
คิกคัก adj giggly
คิด v estimate
คิด v create
คิด v think
คิด v want
คิด v calculate
คิด v consider
คิดคด v betray
คิดคดทรยศ v betray
คิดค้น v invent
คิดค้น v search
คิดคำนวณ v evaluate
คิดคำนึง v consider
คิดจุกจิก v worry about trivialities
คิดดอกเบี้ย v be charge interest
คิดดู v think about something (well)
คิดตก v look at the bright side of things
คิดตก v solve
คิดถึง v miss
คิดถึง v think of
คิดถึงบ้าน v be homesick
คิดทบทวน v think over
คิดทำขึ้น v invent
คิดบัญชี v calculate
คิดบัญชี v revenge
คิดผิด v be misled
คิดฝัน v dream
คิดฝันไป v think aimlessly
คิดมาก v think over
คิดมิดีมิร้าย v have evil thoughts
คิดย้อน v think back
คิดราคา v estimate
คิดราคาแพง v overcharge
คิดร้าย v have malice
คิดลึก v think deeply
คิดว่า v think
คิดว่า v suppose
คิดว่า v suppose
คิดสั้น v suicide
คิดสำเร็จ v solve
คิดหนัก v think hard
คิดหน้าคิดหลัง v think carefully
คิดหวัง v hope
คิดออก v solve
คิดออก v remember
คิดอ่าน v ponder
คิดอ่าน v think of a way
คิดอุบาย v contrive up
คิดเกินมูลค่า v rip off
คิดเกินราคา v rip off
คิดเงิน v calculate
คิดเฉลี่ย v average
คิดเล็กคิดน้อย v worry about trivialities
คิดเลข v calculate
คิดเห็น v comment
คิดเอา v assume
คิดแพง v overcharge
คิดในใจ v imagine
คิดได้ v realize
คิดไปคิดมา v think over
คิดไม่ถึง v be unexpected
คิดไม่ออก v be thoughtless
คิดไว้ v expect
คิมหันต์ n summer
คิลานะ n illness
คิลานะ n patient
คิ้ว n eyebrow
คิว n cubic
คิว n queue
คิว n cue
คิ้ว n molding
คิวบา n Cuba
คิวบิก n cubic
คิวรถ n bus station
คี่ adj odd
คีตกวี n composer
คีบ v pinch
คีม n pliers
คีมจับ n combination cutting pliers
คีมตัด n combination cutting pliers
คีมปากจิ้งจก n pliers
คีมปากฉลาม n serration
คีมปากช้าง n serration
คีมปากนกแก้ว n pincers
คีย์ n key
คีย์ v type
คีย์ข้อมูล v key
คีย์บอร์ด n keyboard
คีย์บอร์ด n keyboard
คีรี n mountain
คีรี n mountain
คึก adv impetuously
คึก v be in high mettle
คึ่ก adv sound of boiling water
คึ่กๆ adv sound of boiling water
คึกคะนอง adv impetuously
คึกคะนอง v be impetuous
คึกคะนอง adj impetuous
คึกคัก v be vigorous
คึกคัก v bustle
คึกคัก adv busily
คึกคาม adj impetuous
คืน v return
คืน adv back
คืน n night
คืน clas night
คืนกลับ v send back
คืนคำ v recant
คืนจอ v return to movies screen
คืนชีพ v resurrect
คืนดี v reconcile
คืนดีกัน v reconcile
คืนต่อมา n night later
คืนตัว v revert (to original condition)
คืนทุน v pay back
คืนนี้ adv tonight
คืนวันนี้ adv tonight
คืนวันหนึ่ง adv a night
คืนสติ v be conscious of
คืนสติ v regain consciousness
คืนหนึ่ง adv a night
คืนหลัง v return to the original place
คืนหลัง n night later
คืนเงิน v pay back
คืบ clas a Thai unit of linear measure
คืบ v move slowly
คืบ n palm span
คืบคลาน v move slowly
คืบหน้า v progress
คือ v be
คือ adv namely
คือว่า adv as
คุ v glow
คุ v scold
คุก n prison
คุกกี้ n cookie
คุกคาม v threaten
คุกรุ่น v smoulder
คุกรุ่น v glow
คุกเข่า v kneel
คุ้ง n bend of watercourse
คุ้งน้ำ n bend of watercourse
คุณ n kindness
คุณ n black magic
คุณ pron you
คุณ n Miss
คุณ n Khun
คุณ n advantage
คุณๆ pron you all
คุณของพระธรรม n virtue of dharma
คุณครู n teacher
คุณความดี n goodness
คุณค่า n worth
คุณงามความดี n goodness
คุณชาย n M.R.
คุณตา n grandfather
คุณท้าว n royal maid
คุณธรรม n virtue
คุณนาย n madam
คุณนาย n madam
คุณประโยชน์ n benefit
คุณป้า n aunt
คุณปู่ n grandfather
คุณผู้ชาย n master
คุณผู้หญิง n madam
คุณพระช่วย int god help me!
คุณพระพุทธเจ้า n Buddha´s grace
คุณพ่อ n father
คุณพ่ออธิการ n abbot
คุณภาพ n quality
คุณภาพชีวิต n quality of life
คุณภาพดี adj high-quality
คุณภาพประชากร n population quality
คุณภาพสิ่งแวดล้อม n quality of environment
คุณย่า n grandmother
คุณยาย n grandmother
คุณลักษณะ n characteristic
คุณลุง n uncle
คุณวุฒิ n qualification
คุณศัพท์ n adjective
คุณสมบัติ n property
คุณสมบัติพิเศษ n special properties
คุณสมบัติเฉพาะ n particularities
คุณหญิง n Lady
คุณหญิง n M.R.
คุณหนู n child
คุณหมอ n doctor
คุณานุประโยค n adjective clause
คุณูปการ n benefaction
คุณแม่ n mother
คุณไสย n occult
คุด adj ingrown
คุด v curl
คุดคู้ adv curledly
คุดคู้ v curl
คุดทะราด n yaws
คุ่น n kind of insect
คุ้น v be familiar
คุ้นๆ v look familiar
คุ้นชิน v be familiar
คุ้นตา v be familiar
คุ้นหน้า v look familiar
คุ้นหู v sound familiar
คุ้นเคย v be familiar
คุม v take care
คุ้ม v be worthwhile
คุ้ม v protect
คุ้ม v be worth
คุ้ม n residence of a Lao prince in the north of Thailand
คุ้ม v protect
คุ้มกบาล v protect
คุ้มกะลาหัว v protect
คุ้มกัน v protect
คุมกำลังทัพ v command troops
คุมกำลังพล v command troops
คุมกำเนิด v control the birth rate
คุมขัง v imprison
คุ้มครอง v protect
คุ้มครองรักษา v protect
คุ้มครองสิทธิ์ v guard the rights
คุ้มค่า v be worthwhile
คุ้มค่าเหนื่อย v be worth one´s work
คุ้มค่าแรง v be worth one´s work
คุ้มดีคุ้มร้าย v be erratic
คุ้มดีคุ้มร้าย adj mentally unstable
คุมตัว v restrain
คุมท้อง v control one´s appetite
คุ้มทุน v break even
คุมฝอย n garbage
คุ้มภัย v insure against dangers
คุมราคา v control the prices of
คุมสติ v remain conscious
คุ้มหัว v protect
คุมเชิง v keep watch on
คุมเชิง adv watchfully
คุมแค้น v resent
คุมแจ v watch over closely
คุย v brag
คุย v talk
คุ้ย v rummage
คุ้ย v dig
คุยจ้อ v blabber on
คุยนักคุยหนา v brag
คุ้ยหา v dig
คุยอวด v brag
คุยเก่ง v be chatty
คุยเก่ง v be talkative
คุยเก่ง v be talkative
คุยเก่ง v be talkative
คุยเก่ง v be chatty
คุยเก่ง adj talkative
คุ้ยเขี่ย v dig
คุยเขื่อง v brag
คุยโต v brag
คุยโตโอ้อวด v brag
คุยโม้ v boast
คุยโว v brag
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Education
คุรุศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Education
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Education
คุรุสภา n The Teachers Council of Thailand
คุรุสภา n teachers´ council
คุโณปการ n benefaction
คู n ditch
คู adv coo
คู่ n pair
คู่ adj even
คู่ clas pair
คู่ v match
คู่ n couple
คู้ v curl
คู้ adv curledly
คู่กรณี n litigant
คู่กัด n rival
คู่ขนาน adj parallel
คู่ขนาน v be parallel
คู่ขนาน adv alongside
คู่ขา n lover
คู่ขา n playmate
คู่ครอง n spouse
คู่ควง n sweetheart
คู่ควร v fit
คู่ความ n litigants
คู่คิด n intimated friend
คู่คี่ v close
คู่คี่ adv nearly
คู่คี่ n odd or even
คู่คุย n interlocutor
คู่ฉบับ n duplicate
คู่ชิง n opponent
คู่ชีพ adj indispensable
คู่ชีวิต n spouse
คู่ชื่น n lover
คู่ซ้อม n boxing partner
คู่ซี้ n boon companion
คูณ v multiply
คูณร่วมน้อย n least common multiple
คู่ต่อสู้ n opponents
คูถ n excrement
คู่ทุกข์คู่ยาก n married couple in adversity
คูน n Cassia fistula
คู่นอน n lover
คูน้ำ n ditch
คู่บ้านคู่เมือง adj respectable
คู่บารมี adj majestic
คู่บ่าวสาว n wedding couple
คู่บ่าวสาว n wedding couple
คู่บุญคู่กรรม n married couple in adversity
คู่ปรปักษ์ n enemy
คู่ปรับ n opponent
คูปอง n coupon
คู่ผัวตัวเมีย n couple
คู่พิพาท n litigant
คู่มือ adj used
คู่มือ n manual
คู่มือการใช้ n manual
คู่รัก n sweetheart
คู่รักคู่แค้น n adversary
คู่ลำดับ n ordered pair
คู่สนทนา n interlocutor
คู่สมรส n spouse
คู่สร้างคู่สม n spouse
คู่สวด n co deliverer of prayer
คู่สัญญา n parties
คู่สามีภรรยา n spouse
คู่สาย n coaxial cable
คู่สายโทรศัพท์ n telephone line
คู่หมั้น n betrothed
คู่หมั้น n betrothed
คู่หมั้นคู่หมาย n fiance/fiancee
คู่หมาย n betrothed
คูหา n arched space
คูหา n cave
คูหา n stand
คู่หู adj intimate
คู่หู n intimate companion
คู่อริ n enemy
คู่อาฆาต n enemy
คู่เคียง v be close
คู่เคียง n spouse
คูเมือง n moat
คูเรียม n curium
คู่เล่น n buddy
คูเวต n Kuwait
คู่เอก n important match
คู่แข่ง n competitor
คู่แข่งขัน n competitor
คู่แค้น n enemy
คู่แต่งงาน n bride and groom
คู่แฝด n twins
คู่ใจ adj trusting
คู่ใจ n lover
คเณศ n the God of wisdom and difficulty


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top