คำที่ขึ้นต้นด้วย "ส" จำนวน 3,411 คำ


ส.ต. n a monetary Thai currency
ส.ต.ต. n police lance corporal
ส.ต.ท. n police corporal
ส.ต.อ. n police sergeant
ส.บ. n Bachelor of Science (Public Health)
ส.ป.ก. n Agricultural Land Reform Office
ส.พ.บ. n Doctor of Veterinary Medicine
ส.ม. n Master of Public Health
ส.ว. n senator
ส.ส. n member of the House of Representatives
ส.ห. n military police
สกท. n Office of the Board of Investment
สกท. n Board of Investment
สกนธ์ n appearance
สกนธ์ n body
สกปรก v be dirty
สกปรก adj dirty
สกปรก adv snidely
สกปรก v be dirty
สกปรก adj dirty
สกปรก adj filthy
สกย. n Office of the Rubber Replanting Aid fund
สกรรมกริยา n transitive verb
สกรู n screw
สกรู clas screw
สกลนคร n Sakon Nakhon
สกศ. n Office of the National Education Commission
สกอ. n Office of the State Attorney Commission
สกัด v chisel
สกัด v distill
สกัด v intercept
สกัดกั้น v intercept
สกัดแคร่ n name of a ancient verse
สกี n ski
สกุณ n bird
สกุณา n bird
สกุณี n bird
สกุนต์ n bird
สกุล n family
สกุล n noble birth
สกุล n currency
สกุล n family
สกุลเงิน n monetary
สขช. n National Intelligence Agency
สคบ. n Office of the Consumer Protection Board
สคพ. n Office of Civil Litigation
สคริปท์ n script
ส่ง v send
ส่งๆ adv at random
ส่งกระแสจิต v send regards to
สงกรานต์ n SongKran
สงกรานต์ n Songkran festival
สงกรานต์ n name of species of aquatic animal
ส่งกลับ v return
ส่งกลิ่น v emit
สงกา n doubt
สงกา v doubt
สงขลา n Songkhla
ส่งของ v distribute
ส่งข้าม v bypass
ส่งข่าว v send
ส่งข่าว v send word
ส่งข่าวคราว v send
ส่งข่าวสาร v send word
สงคราม n war
สงครามกลางเมือง n civil war
สงครามจิตวิทยา n psychological warfare
สงครามชีวภาพ n bio-organic war
สงครามนิวเคลียร์ n nuclear warfare
สงครามปรมาณู n atomic warfare
สงครามประสาท n war of nerves
สงครามปาก n war of words
สงครามศาสนา n religious war
สงครามเชื้อโรค n bio-organic war
สงครามเย็น n cold war
สงครามเย็น n cold war
สงครามโลก n world war
สงครามโลกครั้งที่ 2 n World War II
สงครามโลกครั้งที่สอง n World War II
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง n World War I
ส่งคืน v return
สงฆ์ n monk
สงฆ์ n Buddhist monk
สงฆ์ n of the Buddhist temple
สงฆ์ adj of the Buddhist temple
ส่งจดหมาย v send a letter
ส่งจูบ v blow a kiss
ส่งดอก v pay interest (on a loan)
ส่งต่อ v subsequently submit
ส่งตัว v deliver
ส่งท้าย v give a send-off
ส่งท้าย v hasten the speed on the stern of a boat
ส่งท้าย v back
สงบ adv peacefully
สงบ adv peaceably
สงบ adv silently
สงบ adv calmly
สงบ v be calm
สงบ adj calm
สงบ v calm
สงบ adv quietly
สงบจิตสงบใจ v be calm-hearted
สงบจิตสงบใจ v be calm-hearted
สงบจิตใจ v calm down
สงบนิ่ง adv still
สงบปากสงบคำ v keep silence
สงบราบคาบ adv peacefully
สงบราบคาบ v be peaceful
สงบศึก v cease fighting
สงบสติอารมณ์ v calm down
สงบสุข adv peacefully
สงบสุข adv peaceably
สงบอกสงบใจ v be calm-hearted
สงบอกสงบใจ v be calm-hearted
สงบอารมณ์ v calm down
สงบเงียบ adv calmly
สงบเงียบ v be calm
สงบเงียบ adj calm
สงบเรียบร้อย adv peaceably
สงบเสงี่ยม v be modest
สงบใจ v calm down
ส่งประกาย v twinkle
ส่งประกาย v shine
ส่งประกาย v shine
ส่งผล v affect
ส่งผล v affect
ส่งผลกระทบ v have an affect on
ส่งผลลัพธ์ v effect
ส่งผลให้ v cause
ส่งผลให้ v cause
ส่งผลให้ v affect
ส่งผลให้เกิด v cause
ส่งผ่าน v transmit
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน v extradite a criminal or prisoner
ส่งภาษา v speak
ส่งมอบ v deliver
ส่งมอบ v send to
ส่งมอบตัว v hand over (to)
ส่งมอบตัว v hand over (to)
ส่งยิ้ม v direct a smile to
สงวน v reserve
สงวน v preserve
สงวนท่า v be reserved
สงวนท่าที v be reserved
สงวนที่ v reserve
สงวนพันธุ์ v conserve
สงวนลิขสิทธิ์ v reserve the copyright
ส่งวิทยุ v radio
ส่งส่วย v make regular payments
ส่งสัญญาณ v signal
ส่งสัญญาณ v transmit
สงสัย v doubt
สงสัย v wonder
สงสัย v suspect
ส่งสายตา v stare intently to gain attention
สงสาร v pity
สงสาร v pity
ส่งสาร v send a message
สงสารวัฏ n cycle of birth and death
ส่งสินค้า v transport
ส่งสินค้า v distribute
ส่งหนังสือ v deliver a document
ส่งหมายเรียก v trail
ส่งออก v export
ส่งออก adj export
สงัด adj quiet
สงัดเงียบ adj quiet
สงัดเงียบ v be quiet
สง่า adj graceful
สง่า v be chic
สง่า adv with a dignified look
สง่า v be grand
สง่า adj elegant
สง่า adj dignified
สง่า adv majestically
สง่า adv dignifiedly
สง่า adv dignifiedly
สง่า adj brave
สง่า v be proud of
สง่า adj proud of
สง่า adv proudly
สง่า v be fancy
สง่า v be fancy
สง่า v be smart
สง่า v be smart
สง่า v be fancy
สง่างาม v be dignified
สง่าผ่าเผย adv with a dignified look
สง่าราศี n grandeur
ส่งเข้า phrv ส่งเข้าไปใน
สงเคราะห์ v support
สงเคราะห์ v aid
ส่งเดช adv at random
ส่งเสริม v promote
ส่งเสริม v permit
ส่งเสีย v support
ส่งเสียง v cry out
ส่งแสง v shine
ส่งแสง v shine
ส่งโทรเลข v send a telegram
ส่งให้ v deliver
ส่งให้ v give
ส่งให้ v give
ส่งให้ v give
ส่งให้ v send to
สจ. n member of the Provincial Council
สจร. n Office of the Commission for the Management of Land Traffic
สจ๊วต n steward
สช. n Office of Private Education Commission
สด adv live
สด v be fresh
สด adj fresh
สด. 8 n certificate of reserve corps
สดๆ v be fresh
สดๆ adv just now
สดๆ adj fresh
สดๆ ร้อนๆ adv just
สดๆ ร้อนๆ v be hot
สดๆ ร้อนๆ adv just now
สดชื่น v be fresh
สดชื่น v be delighted
สดมภ์ n post
สดมภ์ n column
สดับ v listen
สดับตรับฟัง v listen attentively
สดุดี v praise
สดใส v be bright
สดใส v be cheerful
สดใส adj bright
สตง. n Office of the Auditor General of Thailand
สตรอว์เบอร์รี่ n strawberry
สตรี n woman
สตรีลิงค์ n feminine gender
สตรีเพศ n female sex
สตางค์ n money
สตางค์ n money
สตางค์ n stang
สตางค์ปลีก n small change
สติ n consciousness
สติ๊กเกอร์ n sticker
สติกเกอร์ n sticker
สติปัญญา n intelligence
สติปัญญา n intellect
สติปัญญา n intellect
สติฟั่นเฟือน v be insane
สติวิปลาส v be insane
สติสัมปชัญญะ n consciousness
สติอารมณ์ n state of mind
สติเฟือน adv fascinatingly
สติไม่ดี v be crazy
สตูดิโอ n studio
สตูล n Satun
สถ.บ. n Bachelor of Architecture
สถ.ม. n Master of Architecture
สถน n breast
สถาน n place
สถาน n item
สถาน n place
สถาน n status
สถานกงสุล n consulate
สถานกงสุล n consulate
สถานกงสุล n consulate
สถานกักกัน n detention center
สถานการณ์ n situation
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ n state of economy
สถานที่ n place
สถานที่ก่อสร้าง n construction site
สถานที่จอดรถ n parking lot
สถานที่ตากอากาศ n resort
สถานที่ติดต่อ n address
สถานที่ท่องเที่ยว n tourist attraction
สถานที่ทำการ n establishment
สถานที่ทำการ n establishment
สถานที่ทำงาน n office
สถานที่นัดพบ n appointment place
สถานที่นัดเจอ n appointment place
สถานที่บันเทิง n place of entertainment
สถานที่ปฏิบัติธรรม n dhamma retreat
สถานที่ประกอบการ n workplace
สถานที่พักผ่อน n recreational area
สถานที่พักฟื้น n sanatorium
สถานที่พิมพ์ n press
สถานที่พิมพ์ n press
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก n day nursery
สถานที่ราชการ n official place
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ n holy place
สถานที่สาธารณะ n public place
สถานที่อยู่ n habitation
สถานที่เกิดเหตุ n scene of the accident/ attack/ crime
สถานที่เกิดเหตุ n scene
สถานที่เที่ยว n tourist attraction
สถานที่เรียน n school
สถานที่โบราณ n historic site
สถานทูต n legation
สถานทูต n embassy
สถานธนานุบาล n pawn-shop
สถานธนานุเคราะห์ n pawn-shop
สถานธนานุเคราะห์ n pawn-shop
สถานบริการ n entertainment spot
สถานบันเทิง n cabaret
สถานบันเทิง n place of amusement
สถานบำบัด n treatment area
สถานปฏิบัติธรรม n dhamma retreat
สถานประกอบการ n establishment
สถานพยาบาล n clinic
สถานพยาบาล n clinic
สถานพักฟื้น n sanitarium
สถานพักฟื้นคนชรา n old folks´ home
สถานพักฟื้นคนชรา n old folks´ home
สถานภาพ n status
สถานภาพ n status
สถานภาพการทำงาน n work status
สถานภาพการสมรส n marital status
สถานภาพทางการศึกษา n educational status
สถานภาพสมรส n marriage status
สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า n orphanage
สถานศึกษา n school
สถานศึกษา n school
สถานศึกษาวิชาชีพ n vocational school
สถานสงเคราะห์ n foster home
สถานสงเคราะห์ n welfare
สถานอาบอบนวด n massage parlor
สถานะ n state
สถานะที่เป็นอยู่ n manner
สถานี n station
สถานี n station
สถานีขนส่ง n transport station
สถานีขนส่ง n bus terminal
สถานีตำรวจ n police station
สถานีปลายทาง n terminal
สถานีปลายทาง n terminal
สถานีรถ n bus station
สถานีรถไฟ n railway station
สถานีรถไฟ n railway station
สถานีวิทยุ n radio station
สถานีวิทยุกระจายเสียง n radio station
สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี n BBC
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย n Radio Thailand
สถานีวิทยุโทรทัศน์ n television station
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก n Royal Thai Army Radio and Television
สถานีอนามัย n health station
สถานีโทรทัศน์ n television station
สถานเริงรมย์ n place of amusement
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า n orphanage
สถานเอกอัครราชทูต n embassy
สถาบัน n institution
สถาบัน n institute
สถาบันการศึกษา n educational institution
สถาบันการเงิน n financial institution
สถาบันการเมือง n political institution
สถาบันค้นคว้า n research institute
สถาบันครอบครัว n family unit
สถาบันครอบครัว n family institution
สถาบันทางการเมือง n political institution
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ n National Institute of Development Administration
สถาบันพระมหากษัตริย์ n royal institution
สถาบันวิจัย n research institute
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย n Thailand Institute of Scientific and Technological Research
สถาบันศาสนา n religious institution
สถาบันสงฆ์ n monastery institution
สถาบันสังคม n social institute
สถาบันสังคม n social institution
สถาบันอุดมศึกษา n institution of education
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล n Rajamangala Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย n Asian Institute of Technology
สถาปนา v found
สถาปนา v establish
สถาปนาตัว v create oneself
สถาปนิก n architect
สถาปนิก n architect
สถาปัตยกรรม n architecture
สถาปัตยกรรม n architecture
สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต n Bachelor of Architecture
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต n Master of Architecture
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Architecture
สถาปัตยกรรมศาสตร์ n architecture
สถาปัตย์ n architecture
สถิต v dwell
สถิติ n statistic
สถิติ n statistics
สถิติการศึกษา n educational statisics
สถิร v be secure
สถิร v be secure
สถุล adj base
สถูป n shrine
สถูป n stupa
สถูปเจดีย์ n pagoda
สธ n Ministry of Public Health
ส้น n butt
ส้น n heel
สน. n police station
สนง. n office
สนญ. n principal business office; head office
สนด้าย v thread
สนตะพาย v lead someone by the nose
สนตะพาย v pass a rope through the nose of
ส้นตีน n heel
สนทนา v talk
สนทนา v talk
สนทนา v discuss
สนทนาปราศรัย v talk with
สนธนา n dusk
สนธยา n twilight
สนธิ v join
สนธิ n combination of initial and final words into a compound words
สนธิ n connection
สนธิสัญญา n contract
สนธิสัญญา n treaty
สนธิสัญญา n treaty
สนธิสัญญาไตรภาคี n tripartite
สนน n price
สนนราคา n price
สนมเอก n king´s first concubine
ส้นสูง adj high-heeled
สนอง v reply
สนองความต้องการ v meet the demand
สนองคุณ v repay the kindness of
สนองตอบ v respond
สนองตอบ v respond
สนองไข v answer
สนองไข v explain
สนัดใจ adv fully
สนั่น adv loudly
สนั่น adv loudly
สนั่นหวั่นไหว adv with a thundering noise
สนับนิ้วมือ n thimble
สนับมือ n knuckle-duster
สนับสนุน v support
สนับแข้ง n shin guard
สนาม n yard
สนามกอล์ฟ n golf course
สนามกีฬา n stadium
สนามบิน n airport
สนามฟุตบอล n football field
สนามมวย n boxing stadium
สนามม้า n racecourse
สนามม้าแข่ง n racecourse
สนามยิงปืน n shooting gallery
สนามรบ n battlefield
สนามรบ n battlefield
สนามรบ n battlefield
สนามรบ n battlefield
สนามรบ n battlefield
สนามรบ n battlefield
สนามหญ้า n lawn
สนามหญ้า n lawn
สนามหลวง n Royal Plaza; Sanam Luang
สนามหลวง n Royal Plaza; Sanam Luang
สนามเด็กเล่น n playground
สนามเทนนิส n tennis court
สนามเป้า n shooting gallery
สนามแข่งมวย n boxing stadium
สนามแข่งม้า n race course
สนามแม่เหล็ก n magnetic field
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า n electromagnet field
สนามไฟฟ้า n magnetic field
สนิท adv tight
สนิท v intimate
สนิท v be close to
สนิท adj close
สนิทปาก adv fully
สนิทสนม v intimate
สนิทสนม adv informally
สนิทแน่น adv closely
สนิทใจ adv trustfully
สนิม n rust
สนิม n decoration
สนิม n rust
สนิม n rust
สนิมสร้อย adj squeamish
สนุก v enjoy
สนุกปาก adv entertainingly
สนุกสนาน v amuse
สนุกสนาน v be enjoyable
สนุกสนาน adv cheerfully
สนเข็ม v thread
สนเทศ n information
สนเท่ห์ v doubt
ส้นเท้า n heel
สนใจ v attend
สนใจ v care for
สนใจ v take an interest
สนใจ v care
สนใจ v engross
สนใจ v concentrate
สนใจ v concentrate on
สนใจ v pay attention to
สนใจ v care for
สนใจ v care
สนใจ v care
สนใจ v pay attention
สนใจ v provoke
สนใจไยดี v care for
สบ v meet (one´s wish)
สบ v meet
สบ n junction
สบช่อง v get a chance
สบตา v make eye contact
สบถ v swear
สบถสาบาน v swear
สบประมาท v insult
สบอารมณ์ v be pleased with
สบาย adv easily
สบาย v be comfortable
สบาย v be comfortable
สบายกาย v feel comfortable
สบายดี v be fine
สบายตัว v be relaxed
สบายตัว v feel relaxed
สบายตัว v feel relieved
สบายตัว v feel relieved
สบายตัว v feel comfortable
สบายใจ v be happy
สบู่ n soap
สบู่ n soap
สบู่เหลว n liquid soap
สบู่เหลว n liquid soap
สบเหมาะ v happen by chance
สบเหมาะ v happen by chance
สบโอกาส v meet the opportunity
สปช. n Office of the National Primary Education Commission
สปน. n Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister´s Office
สปริง n spring
สปส. n Social Security Office
สปอนเซอร์ n sponsor
สปอนเซอร์ n sponsor
สปอนเซอร์ n sponsor
สปอร์ n spore
สปาย n spy
สปิริต n spirit
สผ n The Secretariat of the House of Representatives
สผ. n Office of Environmental Policy and Planning
สพช. n National Energy Policy Office
สภา n council
สภากาชาด n Red Cross Society
สภากาแฟ n coffeehouse forum
สภาขุนนาง n Upper House
สภาครู n teachers´ council
สภาจังหวัด n City Council
สภาจาร n rules of meeting
สภานายก n president
สภานิติบัญญัติ n legislative assembly
สภาบดี n president
สภาปฏิรูป n reform council
สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
สภาพ n state
สภาพการณ์ n state
สภาพการณ์ n event
สภาพการณ์ n situation
สภาพคล่อง n liquidity
สภาพความเป็นอยู่ n condition
สภาพทั่วไป n generality
สภาพผิดปกติ n abnormality
สภาพภูมิอากาศ n weather atmosphere
สภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
สภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
สภาพสังคม n state of society
สภาพอากาศ n weather
สภาพเศรษฐกิจ n state of economy
สภาพเศรษฐกิจ n economic situations
สภาพแวดล้อม n surrounding
สภาพแวดล้อม n environment
สภาพแวดล้อมทางสังคม n social surrounding
สภาพโดยทั่วไป n generality
สภาวการณ์ n situation
สภาวะ n state
สภาวะ n condition
สภาวะการ n event
สภาวะผิดปกติ n abnormal state
สภาวะเงินเฟ้อ n inflation
สภาวะเศรษฐกิจ n economy
สภาวัฒนธรรม n Council of Cultural Affairs
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ n National Council of Cultural Affairs
สภาสูง n Upper House
ส้ม adj orange
ส้ม n orange
ส้ม adj sour
สม v be well matched
สมกัน v fit
สมการ n (algebraic) equation
สมการเคมี n chemical equation
สมคบ v conspire
สมคบคิด v conspire with
สมควร adv suitably
สมควร v should
สมควรแก่ฐานะ adj status
สมจริง adv truthfully
ส้มจีน n kind of fruit
สมช. n Office of the National Security Council
สมญา n designation
สมญานาม n nickname
สมฐานะ v be suitable for one´s rank or standing
สมณบริขาร n eight necessities of a Buddhist monk
สมณศักดิ์ n priest of rank
สมณศักดิ์ n priest´s ranks
สมณเจ้า n Buddhist monk
สมณเพศ n monkhood
สมดุล v equilibrium
สมดุล v be balanced
สมดุล adj balanced
สมดุล n balance
สมดุลยภาพ n equilibrium
สมดุลย์ v equilibrium
สมตน v fit (for oneself)
สมตน v fit (for oneself)
สมตัว v be well proportioned
สมตัว v be well-proportioned
ส้มตำ n papaya salad
สมถะ adj unambitious
สมถะ adv unambitiously
สมถะ n tranquility (of the mind)
สมทบ v join
สมทบ v join (someone in doing something)
สมทบ v join (someone in doing something)
สมทบทุน v join donating
สมทรง adj fitting
สมนัย v correspond
สมนา v remunerate
สมนาคุณ v remunerate
สมน้ำสมเนื้อ v deserve
สมน้ำสมเนื้อ v deserve
สมน้ำหน้า v serve someone right
สมบัติ n property
สมบัติ n property
สมบัติ n property
สมบัติพัสถาน n wealth
สมบัติส่วนตัว n personal property
สมบัติใหญ่ n great wealth
สมบุกสมบัน v work hard
สมบุกสมบัน v go through all kind of hardships and difficulties
สมบุกสมบัน v go through all kind of hardships and difficulties
สมบุญ v appropriate to someone´s merit
สมบูรณาญาสิทธิราช n absolute monarchy
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ n absolute monarchy
สมบูรณาธิปไตย n autarchy
สมบูรณ์ adv perfectly
สมบูรณ์ v be perfect
สมบูรณ์ adv fully
สมบูรณ์พูนสุข adj comfortable
สมบูรณ์แบบ adj complete
สมบูรณ์แบบ v be perfect
สมประกอบ v be physically complete
สมประกอบ adj regular
สมประดี v lose consciousness
สมประสงค์ v attain one´s desires
สมปรารถนา v fulfil one´s wish
สมปฤดี v lose consciousness
สมปฤดี n consciousness
สมปฤาดี v lose consciousness
สมปฤๅดี n consciousness
สมพรปาก v May the blessing be as was said
สมพาส v engage in sexual intercourse
ส้มฟัก n sour fish and fermented rice
สมภพ n happening
สมภพ n birth
สมภาร n abbot
สมภาร n abbot
สมภาร n accumulated good deeds
สมมต conj if
สมมต v assume
สมมติ v suppose
สมมติ v suppose
สมมติฐาน n hypothesis
สมมติฐาน n hypothesis
สมมติว่า conj if
สมมติว่า conj if
สมมาตร n symmetry
สมมุติ v suppose
สมมุติฐาน n hypothesis
สมมุติฐาน n hypothesis
สมมุติว่า conj supposing that
สมมูล adj equivalent
สมยอม v mutually consent
สมร n war
สมร n beautiful woman
สมรภูมิ n battlefield
สมรภูมิ n battlefield
สมรรถ adj able
สมรรถนะ n capacity
สมรรถภาพ n efficiency
สมรรถภาพ n efficiency
สมรรถภาพทางกาย n physical fitness
สมรรถภาพทางร่างกาย n physical fitness
สมรส v marry
สมรส v marry
สมราคา v be reasonable
สมรู้ v conspire
สมรู้ร่วมคิด v conspire
สมฤดี n consciousness
สมวัย adv properly
สมศักดิ์ v deserve one´s dignity
สมศักดิ์ศรี v deserve one´s dignity
สมส่วน adj slender
ส้มสุกลูกไม้ n fruit
สมสู่ v have sexual relations
สมหน้า v be suitable for one´s rank or standing
สมหมาย v have one´s wish fulfilled/gratified
สมหวัง v fulfil one´s hope
สมอ n anchor
สมอ n stone
สมอ n myrobalan
สมอ n cotton ball
สมอ. n Thai Industrial Standards Institute
สมอง n brains
สมอง n brain
สมองกล n computer
สมองทึบ v have a dull brain
สมองทึบ adj dull
สมองเสื่อม n Alzheimer´s disease
สมองใส v be clear-headed
สมองใส adj clear-headed
สมองไหล n brain drain
สมองไหล n brain drain
สมองไหล v brain drain
สมอดีงู n picrasma javanica
สมอฝ้าย n cotton ball
สมอายุ adv properly
สมอเรือ n anchor
สมัคร v volunteer
สมัคร v apply for
สมัครงาน v apply for a job
สมัครงาน v apply for
สมัครพรรคพวก n followers
สมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
สมัครสมาน v be united
สมัครสมานสามัคคี v be united
สมัครสโมสร v be united
สมัครเล่น adj amateur
สมัครเล่น adj amateur
สมัครใจ v be willing to
สมัครใจ v volunteer
สมัชชา n assembly
สมัชชา n assembly
สมัญญา n designation
สมัญญานาม n name
สมัญญานาม n pseudonym
สมัญญานาม n alias
สมัย n age
สมัย n era
สมัย n time
สมัย n session
สมัย n period
สมัยกรีก n Greek time
สมัยกลาง n middle ages
สมัยก่อน n former times
สมัยก่อน n the old days
สมัยก่อน adj old
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ n prehistoric
สมัยดึกดำบรรพ์ n primitive age
สมัยนิยม n fashion
สมัยนี้ n the present
สมัยประชุม n session
สมัยประชุม n session
สมัยประวัติศาสตร์ n history period
สมัยปัจจุบัน n the present
สมัยพระเจ้าเหา n primitive age
สมัยสุโขทัย n Sukhothai era
สมัยหลังสงคราม n post-war period
สมัยหิน n stone age
สมัยหินใหม่ n Neolithic Age
สมัยเก่า n old days
สมัยเก่า adj in former times
สมัยเก่า adj in former times
สมัยเก่า n old days
สมัยโบราณ n ancient
สมัยโบราณ n ancient times
สมัยใหม่ adj modernized
สมัยใหม่ adj modern
สมัยใหม่ n modern time
สมา v apologize
สมา n year
สมาคม n association
สมาคม v associate
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย n Thailand Association of the Blind
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย n Thailand Association of the Blind
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา n American University Alumni
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ n National Basketball Association
สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ n FIFA
สมาจาร n good conduct
สมาจาร n tradition
สมาชิก n member
สมาชิกพรรค n member of a political party
สมาชิกพิเศษ n extraordinary member
สมาชิกภาพ n membership
สมาชิกรัฐสภา n member of parliament
สมาชิกวุฒิสภา n senator
สมาชิกสภา n Member of Parliament
สมาชิกสภาจังหวัด n member of the Provincial Council
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร n Member of the House of Representative
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร n representative
สมาชิกใหม่ n freshman
สมาธิ n concentration
สมาธิชอบ n right concentration
สมาน v heal up
สมาน v unite
สมานแผล v heal a wound
สมาพันธรัฐ n commonwealth
สมาพันธ์ n federation
สมาพันธ์ n confederation
สมาพันธ์รัฐ n federal state
สมาร์ท v smart
สมาส n compound word
สม่ำเสมอ adv regularly
สม่ำเสมอ adv usually
สมุด n notebook
สมุด n book
สมุดข่อย n Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae
สมุดฉีก n writing pad
สมุดดำ n Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae
สมุดบัญชี n account book
สมุดบันทึก n note book
สมุดบันทึก n diary
สมุดปกขาว n white book
สมุดปฏิทินโหร n almanac
สมุดพก n school report
สมุดภาพ n picture album
สมุดรายงาน n report book
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ n telephone directory
สมุดวาดเขียน n drawing book
สมุดอวยพร n note book for well-wishers
สมุดเยี่ยม n visiting book
สมุดเยี่ยม n visitor´s book
สมุดโทรศัพท์ n telephone directory
สมุดไทย n Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae
สมุทร n ocean
สมุทรปราการ n Samut Prakan
สมุทรสงคราม n Samut Songkhram
สมุทรสาคร n Samut Sakhon
สมุทัย n cause
สมุน n lackey
สมุน n Java weed
สมุน n leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing
สมุนไพร n herb
สมุนไพร n herb
สมุหนาม n collective noun
สมุหบัญชี n chief accountant
สมุห์บัญชี n accountant
สมเกียรติ v be suitable for one´s rank or standing
ส้มเช้ง n a kind of orange
ส้มเช้ง n a kind of orange
สมเด็จ n majesty
สมเด็จ n His Majesty
สมเด็จ n His Majesty
สมเด็จพระ n His majesty
สมเด็จพระสังฆราช n Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests
สมเพช v be compassionate towards
สมเพช v take pity on
สมเพช v be compassionate towards
สมเพช v take pity on
สมเพชเวทนา v be compassionate towards
สมเพชเวทนา v take pity on
สมเพชเวทนา v be compassionate towards
สมเพชเวทนา v take pity on
สมเหตุสมผล adv reasonably
สมเหตุสมผล adv reasonably
ส้มแป้น n species of orange
ส้มแป้น n Citrus reticulata Blanco
สมโภช v celebrate
ส้มโอ n pomelo
สมใจ v be satisfied with
สมใจคิด v be as one´s wishes
สมใจคิด v be as one´s wishes
สมใจนึก adv as one wishes
สมใจอยาก v satisfy
สยช. n National Youth Bureau
สยดสยอง v be horrified
สยดสยอง adj terrible
สยบ v accept
สยบ v defeat
สยอง v terrify
สยองขวัญ v be horrible
สยองขวัญ adj horrible
สยาม n Siam
สยาย v spread (one´s hair)
สยิว v feel a sense of thrilling
สยุมพร n Ompok bimaculatus
สรงน้ำ v take a bath
สรงน้ำ v bathe
สรงน้ำพระ v pour water
สรงน้ำพระ v sprinkle water onto a Buddha image
สรรค์สร้าง v invent
สรรพ adj whole
สรรพคุณ n properties
สรรพคุณ n properties
สรรพชีวิต n all of life
สรรพนาม n pronoun
สรรพนาม n pronoun
สรรพสัตว์ n all living creatures
สรรพสามิต n excise
สรรพสามิต n excise
สรรพสิ่ง n everything
สรรพสินค้า n general merchandise
สรรพากร n revenue
สรรพากร n revenue
สรรพางค์ n whole body
สรรพางค์กาย n whole body
สรรพางค์กาย n body as a whole
สรรพาวุธ n ordnance
สรรหา v search for
สรรหา v search for
สรรเสริญ v praise
สรรเสริญเยินยอ v fawn upon/on
สรรเสริญเยินยอ v flatter
สรวง n heaven
สรวงสวรรค์ n heaven
สรวงสวรรค์ n heaven
สรวล v laugh
สรวลเส v guffaw
สรวลเสเฮฮา v laugh
สร้อย n necklace
สร้อย n mane
สร้อย n minnow
สร้อย n flower
สร้อย n suffix in verse or poem for euphony
สร้อยข้อมือ n bracelet
สร้อยคอ n necklace
สร้อยเหลียวหลัง n twisted chain
สระ n pool
สระ n vowel
สระ v wash
สระน้ำ n pond
สระน้ำ n pool
สระบัว n lotus pond
สระบุรี n Saraburi
สระประสม n diphthong
สระผม v shampoo
สระผสม n combined vowel
สระลดรูป n inherent vowel
สระว่ายน้ำ n pond
สระอิ n vowel mark
สระอุ n name of a Thai vowel
สระอู n name of Thai vowel
สระเดี่ยว n single vowel
สระเสียงยาว n long vowel
สระเสียงสั้น n short vowel
สระเอ n the vowel symbol
สระแท้ n single vowel
สระแอ n the vowel symbol
สระโอ n a vowel symbol of Thai writing system represented by โ
สร้าง v build
สร่าง ์v recover
สร้าง n platform
สร้าง v create
สร้างกรรม v create karma
สร้างกำแพง v create a barrier
สร้างขึ้น v manufacture
สร้างขึ้น v establish
สร้างขึ้น v make
สร้างขึ้น v invent
สร้างความสัมพันธ์ v build up friendship
สร้างค่าย v encamp
สร้างงาน v make a job
สร้างชื่อ v make fame
สร้างชื่อเสียง v make fame
สร้างฐานะ v earn one´s own
สร้างฐานะ v establish oneself
สร้างฐานะ v establish oneself
สร้างฐานะ v build up a fortune
สร้างตัว v build up a fortune
สร้างตัวเอง v be self-made
สร้างถนน v break (/blaze) a trail
สร้างถนน v break (/blaze) a trail
สร้างถนน v build a road
สร้างถิ่นฐาน v settle down
สร้างบ้าน v build a house
สร้างปรปักษ์ v make enemies
สร้างปัญหา v make trouble
สร้างผ่าน v cut through
สร้างภาพ v imagine
สร้างภาพยนตร์ v shoot
สร้างมิตร v make friends
สร้างรัง v build nest
สร้างศัตรู v make enemies
สร้างสถานการณ์ v create a situation
สร้างสถานการณ์ v create a situation
สร้างสรรค์ v create
สร้างสรรค์ v create
สร้างสัมพันธ์ v make friends
สร้างอนาคต v make the future
สร้างเงื่อนไข v impose condition
สร้างเงื่อนไข v set conditions
สร้างเงื่อนไข v set conditions
สร้างเงื่อนไข v set conditions
สร้างเนื้อสร้างตัว v earn one´s own
สร้างเมือง v found a city
สร้างเรื่อง v make up
สร้างเวร v do evil
สร้างเสริม v reinforce
สร้างเสริม v reinforce
สร่างไข้ v recover
สราญ v content
สรีรวิทยา n physiology
สรีรวิทยา n physiology
สรีรวิทยา n physiology
สรีระ n body
สรีระ n body
สรุป v sum up
สรุป v sum up
สรุป adv concisely
สรุปความ v summarize
สรุปความ v summarize
สรุปผล v conclude
สรุปว่า conj regard as
สรุปว่า v conclude
สรุปเรื่อง v shorten
สรเสริญ v praise
สลค. n The Secretariat of the Cabinet
สลด v feel sad
สลด v wither
สลดใจ v be sorrowful
สลน n The Secretariat of the Prime Minister
สลน. n Secretariat of the Prime Minister
สลบ v become unconscious
สลบเหมือด v become unconscious
สลบไสล v be unconscious
สลบไสล adv (sleep) like tops
สลลดใจ v cry bitterly
สลวย adj sleek
สลอน v be abundant
สละ n Zalacca
สละ n species of marine fish
สละ v sacrifice
สละ v leave
สละชีพ v sacrifice one´s life
สละชีวิต v sacrifice one´s life
สละตำแหน่ง v resign
สละราชบัลลังก์ v abdicate
สละราชบัลลังก์ v abdicate
สละราชสมบัติ v abdicate
สละราชสมบัติ v abdicate
สละสลวย v be beautiful
สละสิทธิ์ v give up one´s right (e.g. to remain silent)
สละสิทธิ์ v give up one´s right (e.g. to remain silent)
สละเวลา v devote time
สละให้ v give
สลัก n bolt
สลัก v carve
สลักประตู n latch
สลักสำคัญ v be important
สลักสำคัญ adj important
สลักหยวก v carve beautifully the banana plant
สลักหลัง v endorse
สลักหักพัง v be ruined
สลักหักพัง adj ruined
สลัด v salad
สลัด v shake off
สลัด v pirate
สลัดทิ้ง v throw away
สลัดได n nine tops pagoda
สลับกัน v alternate
สลับฉาก v break the program
สลับซับซ้อน v complicate
สลับตัว v change roles
สลับตัว v replace
สลับตัว v replace
สลับฟันปลา n zigzag
สลับสี v alternate the colors
สลับสี adj multicolored
สลัม n slum
สลัว adj dim
สลัว v be dim
สลาก n lots
สลาก n label
สลากกินรวบ n illegal lottery
สลากกินแบ่ง n lottery
สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
สลากยา n label
สลากยา n label
สล้าง adv profusely
สลาตัน n monsoon
สลาย v disintegrate
สลายตัว v decompose
สลึง n unit of gold´s weight
สลึง n twenty -five satangs
สลุบ n sloop
สว n The Secretariat of the Senate
สวช. n Office of the National Culture Commission
สวญ. n chief of the police station
สวด v pray
สวด v reprove
สวดคาถา v chant continuously
สวดพระอภิธรรม v pray for funeral
สวดมนตร์ v pray
สวดมนต์ v pray
สวดมนต์ไหว้พระ v pray
สวดอภิธรรม v pray for funeral
สวดโอ้เอ้วิหารราย n hymn
สวทช. n National Science and Technology Development Agency
ส่วน n part
สวน n garden
สวน v give an enema
สวน v pass in the opposite directions
สวน adv (come) in the opposite direction
ส่วน n part
ส่วน n equivalence
ส่วน n fraction
ส่วน n part
ส่วน conj as for
สวนกระแส v reverse trend
สวนกระแส v go against
สวนกระแส adj adverse
สวนกลับ v retort
สวนกลับ v respond immediately
สวนกลับ v retort
สวนกลับ v retort
ส่วนกลาง n center
ส่วนกลาง adj central
ส่วนกุศล n merit
ส่วนขยาย n classifier
ส่วนขยาย n modifier
ส่วนขยาย n modifier
ส่วนข้อมูล n information division
สวนครัว n kitchen garden
สวนครัว n kitchen garden
ส่วนควบคุม n control part
ส่วนงาน n part
สวนงู n serpentarium
สวนดอกไม้ n flower garden
ส่วนต่อ n junction
สวนตอบ v respond immediately
ส่วนตัว adj personal
ส่วนตัว adv privately
ส่วนตัว adj personal
ส่วนตัว adj individual
ส่วนทฤษฎี n theory
ส่วนท้องถิ่น adj local
ส่วนท้องถิ่น n local part
สวนทาง adv (walk) by in opposite directions
สวนทาง v be opposed to each other
ส่วนท้าย n end
ส่วนที่เหลือ n remainder
ส่วนที่เหลือ n remainder
สวนนก n bird park
ส่วนนอก adj outer
ส่วนนอก n outer part
ส่วนน้อย n minority
ส่วนน้อย adj a few
ส่วนน้อย n minority
สวนน้ำ n ocean park
ส่วนบน n top
ส่วนบุคคล adj personal
ส่วนบุคคล n individual
ส่วนบุคคล adj individual
ส่วนบุญ n portion of merit
ส่วนบุญส่วนกุศล n merit
ส่วนประกอบ n composition
ส่วนประกอบพื้นฐาน n infrastructure
ส่วนประกอบพื้นฐาน n basic element
ส่วนปลาย n at the end
ส่วนปลาย n at the end
สวนป่า n wood lot
สวนป่า n forestry plantations
สวนผลไม้ n orchard
สวนผสม n mixed garden
สวนผสม n joint garden
ส่วนผสม n ingredient
ส่วนผสม n component
สวนผสมผสาน n mixed garden
สวนผัก n vegetable garden
ส่วนพระองค์ adj private
สวนพระอินทร์ n name of Indra´s garden
สวนพระอินทร์ n name of Indra´s garden
สวนพฤกษชาติ n botanical garden
สวนพฤกษศาสตร์ n botanical garden
ส่วนภูมิภาค adj provincial
ส่วนภูมิภาค adj provincial
ส่วนภูมิภาค n provincial area/part
ส่วนมาก adv mostly
สวนมิสกวัน n name of Indra´s garden
สวนมิสกวัน n name of Indra´s garden
ส่วนย่อย n fraction
ส่วนย่อย n portion
ส่วนย่อย n portion
สวนยาง n rubber plantation
ส่วนรวม n public
ส่วนรวม n public
ส่วนรอง n subordinated part
ส่วนลด n discount
ส่วนล่าง n lower-part
ส่วนล่าง n lower-part
ส่วนลึก adj deep
ส่วนลึก n depth
สวนสนาม n parade
สวนสนาม n march
สวนสนาม v march
สวนสนุก n amusement park
ส่วนสัด n scale
สวนสัตว์ n zoo
สวนสาธารณะ n park
สวนสาธารณะ n park
ส่วนสำคัญ n importance
ส่วนสำคัญ n main part
สวนสุขภาพ n health park
ส่วนสูง n height
สวนหนังสือ v answer the letter
ส่วนหน้า adj front
ส่วนหน้า n the front
ส่วนหน้า n the front
ส่วนหน้า adj front
ส่วนหนึ่ง pron one (part)
ส่วนหนึ่ง pron one (part)
ส่วนหนึ่งส่วนใด pron one (part)
ส่วนหนึ่งส่วนใด pron one (part)
สวนหย่อม n small park
ส่วนหลัง adj rear
ส่วนหลัง n rear part
ส่วนหัว n head portion
สวนอาหาร n food center
ส่วนอุปกรณ์ n hardware
สวนเกษตร n agricultural garden
ส่วนเกิน n paramour
ส่วนเกิน adv more than enough
ส่วนเกิน adj surplus
สวนเด็กเล่น n amusement park
ส่วนเติมเต็ม n complement
ส่วนเปรียบ n proportion
ส่วนเพิ่มเติม n classifier
ส่วนเพิ่มเติม n accessory
ส่วนเว้าส่วนโค้ง n arc
ส่วนเว้าโค้ง n arc
ส่วนเสริม n addition
ส่วนแบ่ง n share
ส่วนแบ่งการตลาด n market share
ส่วนแบ่งตลาด n market share
ส่วนแห่งฟ้า n sky
ส่วนแห่งฟ้า n sky
ส่วนแห่งฟ้า n sky
ส่วนโค้ง n curvature
ส่วนใดส่วนหนึ่ง pron one (part)
ส่วนใดส่วนหนึ่ง pron one (part)
ส่วนใหญ่ n majority
ส่วนใหญ่ pron most
ส่วนได้ส่วนเสีย n gain and loss
สวนไม้ดอก n flower garden
สวนไม้ดอกไม้ประดับ n flower garden
สวบ adv sound of treading on soft ground or dry leaves
สวป. n police protector
สวม v take the place of
สวม v wear
ส้วม n lavatory
สวม v wear
สวม v take one´s place
สวมกอด v embrace
ส้วมซึม n lavatory with septic tanks
สวมบท v act as
สวมบทบาท v act
สวมมงกุฎ v crown
สวมมงคล v wear the garland
สวมรอย v take one´s place wrongfully
สวมหน้ากาก v wear a mask
สวมหน้ากาก v pretend to be good
สวมใส่ v wear
ส่วย n levy
ส่วย n bribe
ส่วย n tribute
สวย v be beautiful
สวยงาม adj beautiful
สวยพริ้ง adj beautiful
สวยสง่า v be splendid
สวยหยาด v be beautiful
สวยหยาดเยิ้ม v be beautiful
สวยหรู adv splendidly
สวยหรู v be splendid
สวยหรู adj splendid
สวยหวาน adj sweet looking
สวยเลิศ v be beautiful
สวยเลิศเลอ v be beautiful
สวรรคต v pass away
สวรรค์ n heaven
สวรรค์ n heaven
สวล. n Office of the National Environment Board
สวส. n police investigator
สวะ adj inferior
สวะ n floating weeds
สวัสดิการ n welfare
สวัสดิการสังคม n social welfare
สวัสดิภาพ n safety
สวัสดิภาพสังคม n public welfare
สวัสดิมงคล n auspiciousness
สวัสดิ์ n happiness
สวัสดี n safety
สวัสดี n hello
สวัสดี n prosperity
สว่าง v be bright
สว่างจ้า v be brightly lit
สว่างแจ้ง adv brightly
สว่างไสว v lighten
สว่างไสว v lighten
สวาท n loveliness
สว่าน n drill
สวาปาม v devour
สวามิภักดิ์ v surrender
สวามี n husband
สวามี n husband
สวามี n husband
สวิง n net
สวิง n dip-net
สวิตซ์ n switch
สวิตเซอร์แลนด์ n Switzerland
สวีเดน n Sweden
สศค. n The Fiscal Policy Office
สศค. n The Fiscal Policy Office
สศช. n Office of the National Economic and Social Development Board
สสช. n National Statistical Office
สสาร n matter
สสารนิยม adj materialism
สหกรณ์ n co-operative
สหกรณ์ n cooperative
สหการ n cooperation
สหชาต n persons born on the same day or in the same year
สหชาต n placenta
สหชาติ n persons born on the same day or in the same year
สหชาติ n placenta
สหประชาชาติ n United Nations
สหพันธรัฐ n federal state
สหพันธ์ n union
สหพันธ์ n federation
สหพันธ์กรรมกร n labour federation
สหภาพ n union
สหภาพ n union
สหภาพพม่า n Union of Myanmar
สหภาพยุโรป n EU
สหภาพแรงงาน n labor union
สหภาพโซเวียต n Union of Soviet
สหรัฐอเมริกา n United States of America
สหรัฐฯ n United States of America
สหวิทยาการ n interdisciplinary
สหวิทยาลัย n united colleges
สหศึกษา n coeducation
สหัสวรรษ n millennium
สหาย n friend
สหายร่วมงาน n colleague
ส่อ v forecast
ส่อ v forecast
ส่อ v indicate
ส่อง v look through
ส่อง v shine
ส่องกระจก v look into the mirror
ส่องกล้อง v look through a telescope
สองจิตสองใจ v be in two minds
สองต่อสอง adv face to face
สองนาฬิกา n two o´clock in the morning
สองฝักสองฝ่าย n two separate groups
สองฝักสองฝ่าย adj be allied
สองฝ่าย n bilateralness
สองฝ่าย n two separate groups
สองฝ่าย adj be allied
สองภาค n two portions
ส่องรัศมี v glitter
สองส่วน n two portions
ส่องสว่าง v illuminate
สองเท่า n double (the amount)
สองเท่า n double (the amount)
สองเท่าตัว adv double
สองแง่สองง่าม adj double-meaning
สองแถว n minibus
ส่องแสง v shine
สองใจ adj having two lovers at the same time
ส่องไฟ v shine
สอด v insert
สอดคล้อง v conform to
สอดคล้อง adv harmoniously
สอดคล้อง adv in harmony
สอดคล้อง v match
สอดคล้องกัน v conform
สอดคล้องกับ v correspond
สอดคล้องต้องกัน v match up
สอดรู้ v interfere
สอดรู้สอดเห็น v snoop
สอดส่อง v be on the lookout for
สอดส่องดูแล v inspect
สอดส่าย v look for
สอดเสือก v butt in
สอดแทรก v intervene (in)
สอดแทรก v intervene (in)
สอดแนม v spy
สอดใส่ v insert
สอดไส้ v stuff
สอน v teach
ส่อน adj squint-eyed
สอนง่าย adj obedient
สอนพิเศษ v tutor
สอนพิเศษ v tutor
สอนยืน v train an infant to stand
สอนสั่ง v teach
สอนหนังสือ v teach
ส่อนิสัย v indicate one´s trait
สอนใจ adj didactic
สอบ v take an exam
สอบ adj tapering
สอบข้อเขียน v take an exam
สอบค้น v check
สอบคัดเลือก v take an entrance exam
สอบซ่อม v take a remedial exam
สอบตก v fail an exam
สอบตก v fail an exam
สอบถาม v ask
สอบถาม v question
สอบทาน v check up
สอบปลายภาค n final examination
สอบปลายภาค v take the final exam
สอบปากคำ v interrogate
สอบปากคำ v question
สอบผ่าน v pass an exam
สอบพยาน v investigate
สอบสวน v investigate
สอบสวน v question
สอบสวนคดี v investigate
สอบแข่งขัน v take/write a competitive examination
สอบแข่งขัน v take/write a competitive examination
สอบได้ v pass an exam
สอบไล่ n final examination
สอบไล่ v take the final exam
สอพลอ v fawn on
ส่อพิรุธ v be suspicious
ส้อม n fork
ส้อม n fork
ส้อม v sharpen
ส้อมเสียง n tuning fork
ส่อสันดาน v indicate one´s trait
ส่อเค้า v indicate
ส่อเค้า v indicate
ส่อเสียด v instigate
ส่อแวว v show (one´s talent)
ส่อแววพิรุธ v be suspicious
ส่อแสดง v indicate
สะกด v spell
สะกด v hypnotize
สะกด v hypnotize
สะกด v spell
สะกด v follow
สะกด v suppress
สะกดจิต v hypnotize
สะกดทัพ v hypnotize the army
สะกดรอย v follow the trail
สะกดรอย v follow the trail (of)
สะกดรอยตาม v follow the trail
สะกดรอยตาม v follow the trail (of)
สะกดใจ v control oneself
สะกอ adj young
สะกิด v poke
สะกิด v prick
สะกิด v prick
สะกิดสะเกา v scratch
สะกิดใจ v remind
สะกิดใจ adj memorable
สะค้าน n species of creeping plant
สะดวก v be convenient
สะดวก v be convenient
สะดวก adv conveniently
สะดวก adj easy
สะดวกๆ adv easily
สะดวกปาก adv without embracement
สะดวกปาก v fully
สะดวกสบาย adv comfortably
สะดวกสบาย v convenient
สะดวกสบาย v convenient
สะดวกใจ v feel at ease
สะดิ้ง v behave affectedly
สะดีดสะดิ้ง v behave affectedly
สะดึง n embroidery hoop
สะดือ n navel
สะดุ้ง v shudder
สะดุ้ง v be startled
สะดุ้ง n kind of fish trap
สะดุ้งตื่น v wake (up) with a fright
สะดุ้งตื่น v wake (up) with a fright
สะดุ้งสะเทือน v tremble
สะดุ้งโหยง v start (e.g. at a noise)
สะดุ้งโหยง v start (e.g. at a noise)
สะดุด v discontinue
สะดุด v stumble
สะดุด v stumble over/on
สะดุด v break off
สะดุดตา v strike the eyes
สะดุดใจ v strike one´s mind
สะทก adv alarmingly
สะทก v be alarmed
สะทกสะท้าน adj fearful
สะทกสะท้าน v tremble in fear
สะทกสะเทิ้น v be shy
สะท้อน v reflect
สะท้อน v echo
สะท้อนชีวิต v give an expression of life
สะท้อนปัญหา v reflect on
สะท้อนแสง v reflect
สะท้าน v shiver
สะท้าน adv loudly
สะท้าน v shiver
สะท้าน v shiver
สะท้าน v shiver
สะบักสะบอม v be badly bruised
สะบัด v shake off
สะบัด v flick
สะบัดร้อนสะบัดหนาว v have a slight fever
สะบัดสะบิ้ง v behave affectedly
สะบัดสะบิ้ง adv affectedly
สะบั้น v rupture
สะบั้น adv wildly
สะบันงา n ilang ilang
สะบั้นหั่นแหลก adv extremely
สะบั้นหั่นแหลก adv tremendously
สะพรั่ง adv in blossom
สะพัง n well
สะพัง n well
สะพัง n marsh
สะพัด v spread out
สะพั้น n infantile discase
สะพาน n bridge
สะพาน n bridge
สะพาน n bridge
สะพานปลา n jetty
สะพานลอย n flyover
สะพานลอย n flyover
สะพานแขวน n rope bridge
สะพานไฟ n switch
สะพานไม้ n wood bridge
สะพาย v carry on the shoulder
สะพายแล่ง adv from one shoulder down to the opposite hip
สะระแหน่ n mint
สะลึมสะลือ adj semiconscious
สะลึมสะลือ v be sleepy
สะลึมสะลือ adj sluggish
สะลึมสะลือ v be sleepy
สะสม v accumulate
สะสมเงิน v save
สะสวย v be beautiful
สะสาง v clear up
สะสาง v revise
สะอาด v be clean
สะอาด v be clean
สะอาด adj clean
สะอาด adj clean
สะอาดสะอ้าน v clean
สะอาดสะอ้าน v clean
สะอาดหมดจด v be spick and span
สะอาดเรียบร้อย adv thoroughly
สะอิดสะเอียน v loathe
สะอิดสะเอียน v loathe
สะอึกสะอื้น v sob
สะอึกสะอื้น v sob
สะอื้น v sob
สะอื้น v sob
สะเก็ด n splinter
สะเก็ดไฟ n spark
สะเด็ด v drain
สะเดาะ v unlock/unbolt something by magic
สะเดาะเคราะห์ v exorcise
สะเดาะเคราะห์ v change one´s bad fortune through a ceremony
สะเดาะเคราะห์ v change one´s bad fortune through a ceremony
สะเต๊ะ n satay
สะเต๊ะเนื้อ n beef satay
สะเทิ้น v feel shy
สะเทิ้น v feel shy
สะเทิ้นอาย v embarrass
สะเทิ้นเขินอาย v be shy
สะเทิ้นเขินอาย v feel shy
สะเทิ้นเขินอาย v feel shy
สะเทือน v shake
สะเทือน v shake
สะเทือนขวัญ adj awful
สะเทือนอารมณ์ v touch
สะเทือนใจ v be hurt
สะเทือนใจ v be touched
สะเทือนใจ v be touched
สะเทือนใจ adj moved
สะเปะสะปะ adv disorderedly
สะเปะสะปะ adv disorderly
สะเพร่า v be careless
สะเพร่า adj careless
สะเพร่า adv carelessly
สะเอว n waist
สะเออะ v meddle
สะโพก n hip
สะโพก n hip
สะโอดสะอง adj slender
สะใจ v satisfy
สะใจ v be satisfied
สะใภ้ n daughter in-law
สะใภ้ n daughter-in-law
สัก n teak
สัก v stretch
สัก v tattoo
สัก adv just
สักการ v worship
สักการะ v worship
สักการะบูชา v worship (with offerings)
สักการะบูชา adj worship
สักขี n eyewitness
สักขีพยาน n eye-witness
สักขีพยาน n eye-witness
สักครั้ง adv once
สักครู่ adv for a moment
สักที adv once
สักนิด adv little
สักนิดสักหน่อย adv little
สักประเดี๋ยว n moment
สักพัก adv shortly
สักวัน adv in some day
สักวันหนึ่ง n someday
สักวา n initial word of a dialogue which is sung
สักวา n form of poetry
สักหน่อย adv little
สักหลาด n woolen fabric
สักแต่ว่า adv just only
สั่ง v order
สั่ง v give parting instructions before one dies/leaves
สั่ง v blow the nose
สังกะตัง adj tousled
สังกะสี n galvanized iron
สังกะสี n zinc
สังกัด v belong to
สังกัด v belong to
สังกัดเดิม n original affiliation
สั่งการ v command
สั่งการงาน v direct
สังขยา n egg custard
สั่งของ v order goods
สังขาร n body
สังขาร n body
สั่งขี้มูก v blow the nose
สังข์ n conch shell
สังคม n social
สังคม n society
สังคม n association
สังคม adj social
สังคมข่าวสาร n information society
สังคมชนบท n local society
สังคมชาวบ้าน n folk society
สังคมนิยม n socialism
สังคมนิยม adj socialist
สังคมวิทยา n sociology
สังคมวิทยา n sociology
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา n sociology and anthropology
สังคมศาสตร์ n social science
สังคมศึกษา n social studies
สังคมสงเคราะห์ n social work
สังคมเปิด n open society
สังคมเมือง n urban society
สังคมเมือง n urban society
สังคมเศรษฐกิจ n economic society
สังคายนา v check up
สังคายนา n chanting in unison
สังคายนาย v revise
สังคีต n music
สังฆกรรม n deed performed by Buddhist monks in the temple precincts
สังฆทาน n offering dedicated to Buddhist monks
สังฆนายก n Chairman of the Ecclesiastical
สังฆราช n patriarch
สังฆาวาส n monastery
สังฆเภท n schism among Buddhist monks
สั่งงาน v command
สั่งงาน v assign
สั่งจอง v order
สั่งจ่าย v order to pay for
สั่งซื้อ v order
สั่งซื้อ v order a purchase
สั่งตัด v order to make clothes
สั่งทำ v order
สั่งน้ำมูก v blow the nose
สั่งยา v give a prescription
สั่งย้ำ v repeat
สั่งลา v say goodbye
สังวาล n breast chain
สังวาส n intercourse
สังสกฤต n Sanskrit
สังสนทนา v converse
สั่งสม v collect
สั่งสม v accumulate
สังสรรค์ v get together
สั่งสอน v teach
สั่งสอน v teach
สั่งสอน v teach someone a lesson
สั่งสอน v teach someone a lesson
สังสารวัฏ n transmigration
สั่งสินค้า v order a purchase
สังหรณ์ v forebode
สังหรณ์ใจ v have a presentiment
สังหรณ์ใจ v have a presentiment
สั่งห้าม v prohibit
สังหาร v kill
สังหาริมทรัพย์ n movable properties
สั่งอาหาร v order food
สังเกต v observe
สังเกต v observe
สังเกตการณ์ v observe
สังเกตเห็น v notice
สังเขป adv in brief
สังเคราะห์ n synthesis
สังเคราะห์ v synthesize
สังเคราะห์ adj synthetic
สังเคราะห์แสง v photosynthesize
สังเวช v pity
สังเวชใจ v realize the transitoriness of all things
สังเวย v sacrifice
สังเวยบูชา v offer
สังเวียน n pen
สังเวียน n arena
สั่งเสีย v admonish
สั่งเสีย v give parting instructions
สัจจะ n truth
สัจธรรม n the truth
สัจธรรม n (eternal) truth
สัจธรรม n (eternal) truth
สัจนิยม n realism
สัจพจน์ n postulate
สัญจร v travel
สัญจร v travel
สัญชาตญาณ n instinct
สัญชาติ n nationality
สัญชาติ n nationality
สัญชาติญาณ n instinct
สัญชาตเวค n instinct
สัญญา n contract
สัญญา v promise
สัญญาจ้าง n contract
สัญญาซื้อขาย n contract of sale
สัญญาณ n signal
สัญญาณดิจิตอล n digital alarm
สัญญาณตอบรับ n affirmative sign
สัญญาณนาฬิกา n clock signal
สัญญาณภัย n alarm
สัญญาณภัยทางอากาศ n air-raid warning
สัญญาณภาพ n image signal
สัญญาณรบกวน n noise
สัญญาณรบกวน n annoying sound
สัญญาณรบกวน n annoying sound
สัญญาณอนาล็อก n analog signal
สัญญาณเตือนภัย n alarm
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ n air-raid warning
สัญญาณเรียก n signal
สัญญาณเวลา n time signal
สัญญาณไฟ n light signal
สัญญาณไฟ n flame signal
สัญญาณไฟจราจร n traffic light
สัญญาทวิภาคี n bilateral contract made by 2 nations
สัญญานไฟ n traffic signal
สัญญาบัตร n royal letter of appointment
สัญญาประกัน n life insurance
สัญญาประกันชีวิต n life insurance
สัญญาประกันภัย n insurance
สัญญาผูกมัด n commitment
สัญญาว่าจ้าง n contract
สัญญาเช่า n contract of rent
สัญลักษณ์ n symbol
สัญลักษณ์ n mark
สัญลักษณ์จราจร n road sign
สัณญาณภาพ n visual signal
สัณฐาน n figure
สัณฐาน n shape
สัด n measuring basket
สัด n 20 litres
สัด v mate
สัดส่วน n proportion
สัดส่วน n shape
สัดส่วน n proportion
สัต adj good
สัต adj seven
สัตตบรรณ n lotus
สัตตบุษย์ n sacred lotus
สัตบุรุษ n good person
สัตยาบัน n ratification
สัตยาบัน n confirmation
สัตยาบัน n ratification
สัตย์ n honest
สัตย์ adj honest
สัตย์ n promise
สัตย์ซื่อ adj honest
สัตย์ซื่อ v be honest
สัตย์ซื่อ v be honest
สัตวบาล n animal husbandman
สัตวบาล n animal nourishing
สัตววิทยา n zoology
สัตวศาสตร์ n zoology
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต n Doctor of Veterinary Medicine
สัตวแพทย์ n veterinarian
สัตวแพทย์ศาสตร์ n veterinary medicine
สัตว์ n animal
สัตว์ 4 เท้า n quadruped
สัตว์ 4 เท้า n quadruped
สัตว์กินนม n mammal
สัตว์กินเนื้อ n carnivore
สัตว์กินเนื้อ n carnivore
สัตว์ชั้นต่ำ n beast
สัตว์น้ำ n aquatic animals
สัตว์บก n terrestrial animal
สัตว์ประหลาด n monster
สัตว์ป่า n wild animal
สัตว์ป่า n wild animal
สัตว์ปีก n poultry
สัตว์ร้าย n fierce animal
สัตว์ร้าย n fierce animal
สัตว์สองเท้า n biped
สัตว์สี่เท้า n quadruped
สัตว์เดรัจฉาน n beast
สัตว์เลี้ยง n domestic animal
สัตว์เลี้ยง n pet
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม n mammal
สัตว์เลือดอุ่น n warm-blooded animal
สัตว์เลือดเย็น n cold-blooded animal
สัตว์เลื้อยคลาน n reptile
สัตว์เสือกคลาน n reptile
สัตว์โลก n all living creatures
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง n invertebrate
สัทศาสตร์ n phonetics
สัทอักษร n phonetic alphabet
สั้น adv briefly
สั้น adj short
สั่น v totter
สั้นๆ adv briefly
สั้นๆ adv briefly
สั้นๆ adv abruptly
สั้นกุด adj very short
สั่นคลอน v be unstable
สั่นคลอน adj unstable
สั่นงกๆ v tremble
สั่นงั่กๆ adv tremulously
สันจมูก n bridge of the nose
สั้นจู๋ adj very short
สันดอน n sand bar
สันดาน n inborn trait
สันดาน n nature
สันดานเดิม n nature
สันดาป n combustion
สันตติวงศ์ n royal succession
สันตติวงศ์ n royal succession
สันตะปาปา n pope
สันติ n peace
สันติ n peacefulness
สั้นติดหนังหัว adj very short
สันติบาล n public security officer
สันติภาพ n peace
สันติภาพ n peace
สันติวิธี n peaceful means
สันติวิธี n peaceful means
สันติสุข n calmness
สันถวไมตรี n friendship
สันทนาการ n recreation
สันทราย n sand bar
สันทัด adj medium-sized
สันทัด v master
สันทัดกรณี adj skillful
สันทัดจัดเจน v be skilled
สันธาน n conjunction
สันธาน n connection
สันนิบาต n league
สันนิบาต n assembly
สันนิษฐาน v presume
สันนิษฐาน v surmise
สันปก n spine
สันปันน้ำ n watershed
สั้นมาก adv very short
สั่นระรัว v vibrate
สั่นศีรษะ v shake one´s head
สันสกฤต n Sanskrit
สันสกฤต n Sanskrit
สั่นสะท้าน v tremble
สั่นสะเทือน v quake
สันหนังสือ n spine
สั่นหน้า v shake one´s head
สันหลัง n spine
สันหลังคา n roof ridge
สันหลังยาว adj lazy
สั่นหัว v shake one´s head
สั้นเกรียน adj very short
สันเขา n mountain ridge
สั่นเครือ v tremble
สั่นเงอะงะ adv tremulously
สั่นเทา adj shivering
สั่นเทา v shiver
สั่นเทิ้ม adv tremblingly
สั่นเทิ้ม v tremble
สั่นเทิ้ม adv trembly
สั่นเทิ้ม v tremble
สันโดษ adv in solitude
สันโดษ adj solitary
สับ v chop
สับตัว v change roles
สับปลับ adj unreliable
สับปลับ v deceive
สับปลับสับปลี้ adj unreliable
สับปลับสับปลี้ v deceive
สับปลี้สับปลับ adj unreliable
สับปลี้สับปลับ v deceive
สับปะรด n pineapple
สับผงก v doze
สับราง v shunt
สับราง v arrange one´s time so that competing suitors do not meet
สับสน v jumble
สับสนวุ่นวาย v muddle
สับหลีก v shunt
สับหลีก v evade
สับเปลี่ยน v take turns
สับเปลี่ยน v change
สับเปลี่ยน v change
สับเปลี่ยน v take turns
สับไก v pull the trigger
สับไพ่ v shuffle the cards
สัปคับ n howdah
สัปดน adv naughtily
สัปดน adj indecent
สัปดน v be indecent
สัปดาห์ n week
สัปดาห์ n week
สัปดี้สัปดน adv naughtily
สัปดี้สัปดน adj indecent
สัปดี้สัปดน v be indecent
สัปทน n long-handled ceremonial umbrella
สัปทน n long-handled ceremonial umbrella
สัปหงก v doze
สัปเหร่อ n undertaker
สัพพัญญู n omniscient
สัพพัญญู n omnipotence
สัพยอก v banter
สัพหยอก v tease
สัพเพเหระ adj miscellaneous
สัมบูรณ์ adj absolute
สัมปชัญญะ n consciousness
สัมปทาน n concession
สัมประสิทธิ์ n coefficient
สัมผัส n rhyme
สัมผัส v feel
สัมผัส n sense
สัมผัส v touch
สัมผัส v touch
สัมผัส v rhyme
สัมผัส v connect
สัมผัสนอก n external rhyme
สัมผัสพยัญชนะ n alliteration
สัมผัสมือ v shake hands
สัมผัสสระ n vowel rhyme
สัมผัสอักษร n alliteration
สัมผัสใน n internal rhyme
สัมพัทธ์ adv relatively
สัมพันธน์ v relate
สัมพันธภาพ n relationship
สัมพันธภาพ n relations
สัมพันธภาพทางสังคม n social relationship
สัมพันธมิตร n ally
สัมพันธมิตร n ally
สัมพันธไมตรี n friendship
สัมพันธ์ n relatedness
สัมพันธ์ v be related
สัมพันธ์ n relations
สัมพันธ์กัน v be related
สัมภาระ n luggage
สัมภาษณ์ v interview
สัมมนา n seminar
สัมมาคารวะ n respect
สัมมาชีพ n honest livelihood
สัมมาทิฐิ n right views
สัมมาวาจา n right speech
สัมมาสติ n right mindfulness
สัมมาสมาธิ n right concentration
สัมมาอาชีวะ n right livelihood
สัมฤทธิผล v achieve
สัมฤทธิผล n achievement
สัมฤทธิผล n achievement
สัมฤทธิผล v achieve
สัมฤทธิ์ n bronze
สัมฤทธิ์ v achieve
สัมฤทธิ์ผล v achieve
สัสดี n registrar
ส่า n yeast
สาก adj coarse
สาก v be coarse
สาก n pestle
สากกะเบือ n pestle
สากลนิยม n internationalism
สาขา n branch
สาขา clas branch
สาขา n branch
สาขาย่อย n branch office
สาขาวิชา n field
สาขาวิชา n program
สาขาสำนักงาน n branch office
สาคร n river
ส่าง v abate
สาง n odor of carrion
สาง v dawn
สาง v comb
สาง v clear up
สาง n ghost
สาง n tiger-like fabulous animal
สางผม v comb
สาด n mat
สาด v splash
สาดกระสุน v rake
สาดส่อง v break through
สาดโคลน v malign
สาดโคลน v slander
สาธยาย v describe
สาธยาย v recite a prayer
สาธยาย v tell
สาธยาย v explain
สาธยายมนต์ v pray
สาธารณกุศล n public charity
สาธารณชน n public
สาธารณชน n public
สาธารณประโยชน์ n public benefit
สาธารณประโยชน์ n public benefit
สาธารณภัย n public hazard
สาธารณรัฐ n republic
สาธารณรัฐ n republic
สาธารณรัฐประชาชนจีน n The Republic of China
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว n People´s Democratic Republic of Laos
สาธารณสถาน n public place
สาธารณสมบัติ n public property
สาธารณสุข n public health
สาธารณสุข n public health
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Science (Public Health)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Public Health
สาธารณะ n public
สาธารณะ adj public
สาธารณูปการ n construction and renovation of temples
สาธารณูปการ n public assistance
สาธารณูปโภค n public utility
สาธารณูปโภค n public utility
สาธารณ์ adj common
สาธารณ์ adj mean
สาธิต v demonstrate
สาธิต adj demonstration
สาธิต v demonstrate
สาธุ v salute
สาธุ v Amen!
สาธุการ n Thai music for inviting good spirits
สาธุการ n exclamation of approval
สาธุชน n virtuous men
สาธุชน n good person
สาน v weave
สานต่อ v continue
สานุศิษย์ n disciple
สาบ n (musty) smell
สาบ adj musty
สาบ n cockroach
สาบ n facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut
สาบ n lake
สาบสาง n odor of carrion
สาบสูญ v disappear
สาบาน v swear
สาบาน v swear
สาบเสื้อ n facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut
สาป v bewitch
สาปส่ง v curse
สาปสรร v bewitch
สาปแช่ง v curse
สาม n three
สาม n three
สาม n three
สามง่าม n trident
สามง่าม n trident
สามนาฬิกา n three o´clock in the morning
สามล้อ n tricycle
สามล้อ n tricycle
สามล้อถีบ n tricycle
สามล้อเครื่อง n motor-tricycle
สามสิบ n thirty
สามหาว v become brash
สามหาว adv unscrupulously
สามัคคี v harmonize
สามัคคี n harmony
สามัคคี v unite
สามัญ adj ordinary
สามัญ adj common
สามัญชน n commoner
สามัญชน n ordinary people
สามัญนาม n common noun
สามัญศึกษา n elementary education
สามัญสำนึก n common sense
สามานยนาม n common noun
สามานย์ adj vicious
สามารถ aux can
สามารถ v be able to
สามิภักดิ์ v submit
สามิภักดิ์ v be loyal to
สามี n husband
สามีภรรยา n husband and wife
สามเณร n novice
สามเณร n novice
สามเท่า n triple
สามเส้า n three pole
สามเหลี่ยม n triangle
สามเหลี่ยม n triangle
สามเหลี่ยมด้านเท่า n equilateral triangle
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า n scalene triangle
สามเหลี่ยมมุมฉาก n right triangle
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว n isosceles triangle
สามแง่ง n trident
ส่าย v swing
สายกลาง n moderation
สายการบิน n airline
สายการเดินเรือ n sea lane
สายงาน n field
สายด่วน n hotline
สายด่วน n hotline
สายดิน n ground connection
สายตรวจ n inspector
สายตรวจ n patrol officer
สายตรวจ n patrol officer
สายตะพาย n rope in the nose of a buffalo
สายตัว n tendon
ส่ายตา v roll one´s eyes
สายตา n eyesight
ส่ายตาดู v sweep one´s eyes over
สายตายาว n presbyopia
สายตาสั้น n myopia
สายธาร n stream
สายน้ำ n current
สายบัว n lotus stem
สายป่าน n string
สายฝน n rain
สายฝน n falling rain
สายพันธุ์ n gene
สายพันธุ์ n breed
สายฟ้า n thunderbolt
สายยาง n rubber tube
สายยู n hasp
สายระยาง n stay
สายระโยง n stay
สายระโยงระยาง n stay
สายรัดกูบ n strap binding the howdah
สายรัดเอว n belt
สายรุ้ง n rainbow
สายรุ้ง n rainbow paper
สายล่อฟ้า n lightning rod
สายลับ n spy
สายวงศ์สกุล n eight dignitaries
สายวงศ์สกุล n eight dignitaries
ส่ายศีรษะ v shake one´s head
สายสกุล n lineage
สายส่ง n distributor
สายสมร n woman
สายสร้อย n necklace
สายสวาท n darling
สายสะดือ n umbilical cord
สายสะพาย n sash
สายสัมพันธ์ n relation
สายสัมพันธ์ n relation
สายสิญจน์ n holy thread
สายสืบ n spy
ส่ายหน้า v shake one´s head
ส่ายหัว v shake one´s head
สายอากาศ n antenna
สายัณห์ n evening
สายเคเบิล n cable line
สายเชือก n rope
สายเบรก n brake cable
สายเลือด n lineage
สายเลือดผู้ดี n aristocrat
สายเหนียง n kite loop
สายเหนือ n northern trail
สายเอก n string which tie the anchor of a junk
สายเอก n high-pitched string
สายโซ่ n chain
สายโทรศัพท์ n telephone line
สายโลหิต n blood relation
สายใย n relationship
สายใย n part of a watch´s mechanism
สายใยแก้วนำแสง n fibre-optic
ส่ายไปส่ายมา v wobble
สายไฟ n wire
สายไฟ n cable
สายไฟฟ้า n wire
สาร n matter
สาร n elephant
สาร n elephant
สารกันบูด n preservative
สารกันเสีย n preservative
สารกึ่งตัวนำ n semiconductor
สารคดี n non-fiction
สารคดี n feature
สารฆ่าแมลงดีดีที n DDT
สารซักฟอก n detergent
สารดูดความชื้น n power dry
สารตกค้าง n residue
สารตรา n official document
สารตะกั่ว n lead
สารตะกั่ว n lead
สารตัวนำยิ่งยวด n superconductor
สารถี n driver
สารท n festival
สารทิศ adv everywhere
สารทุกข์สุกดิบ n all sufferings and happiness
สารทุกข์สุขดิบ n all happiness and sufferings
สารนิเทศ n general information
สารบบ n table of contents
สารบรรณ n document
สารบัญ n table of contents
สารบับ n table of contents
สารบาญ n table of contents
สารบาญชี n conscription
สารปนเปื้อน n contaminant
สารประกอบ n compound
สารประกอบ n compound
สารประกอบอินทรีย์ n TNT
สารประโยชน์ n actual benefit
สารพลาสติกพีวีซี n PVC
สารพัด adj various
สารพัดประโยชน์ adj multi-purpose
สารพัดสารพัน adj various
สารพัน adj all kinds of
สารพางค์ n body as a whole
สารพางค์กาย n whole body
สารพางค์กาย n body as a whole
สารพิษ n toxin
สารภาพ v confess
สารภาพบาป v confess for a sin
สารภาพผิด v confess
สารรูป n appearance
สารละลาย n solution
สารละลายไทเทรต v titrate
สารวัด n inspector
สารวัตร n (police) inspector
สารวัตรทหาร n military police
สารวัตรปราบปราม n police protector
สารวัตรสอบสวน n police investigator
สารวัตรใหญ่ n chief of the police station
สารสนเทศ n information
สารสนเทศ n information
สารส้ม n alum
สารหนู n arsenic
สารหนูขาว n arsenic
สารอาหาร n nutrient
สารอาหาร n nutrient
สารอินทรีย์ n organic substance
สาระ n substance
สาระ n theme
สาระ n substance
สาระ n essence
สาระ n informativeness
สาระ n informativeness
สาระบันเทิง n entertainment
สาระประโยชน์ n informativeness
สาระประโยชน์ n informativeness
สาระวอน v implore
สาระสังเขป n abstract
สาระสำคัญ n main point
สาระแน v meddle
สารัตถประโยชน์ n functional advantage
สารัตถประโยชน์ n functional advantage
สารัตถะ n essence
สารัตถะประโยชน์ n actual effect
สาราณียกร n editor
สารานุกรม n encyclopaedia
สารานุกรม n encyclopedia
สารีริกธาตุ n Buddha´s relics
สารเคมี n chemicals
สารเจือปน n contaminant
สารเสพติด n addictive substance
สารเสพย์ติด n addict thing
สารโปรตีน n protein
สาละวน v engross
สาลินี n a kind of verse
สาลินีฉันท์ n a kind of verse
สาลี n Triticum vulgare
สาลี่ n Chinese pear
สาลี่ n Thai sponge cake
สาลี่ n trolley
สาว adj young
สาว v pull
สาว n girl
สาวก n disciple
สาวก้าว v stride
สาวคนรัก n girlfriend
สาวงาม n beautiful woman
สาวด้าย v pull the thread
สาวด้าย v pull the thread
สาวทึนทึก n old maid
สาวทึมทึก n old maid
สาวน้อย n girl
สาวรุ่น n girl
สาววัยกำดัด n teenage girl
สาววัยกำดัด n teenage girl
สาววัยกำดัด n girl baby
สาววัยสะคราญ n girl baby
สาวสวย n beautiful woman
สาวสวย n beautiful woman
สาวเท้า v stride
สาวเหนือ n northern girl
สาวแก่ n old maid
สาวแรกรุ่น n teenage girl
สาวแรกแย้ม n teenage girl
สาวแส้ n lass
สาวโสด n unmarried woman
สาวใช้ n maid
สาวไส้ v expose somebody´s evil
สาสน n message
สาสน์ n message
สาสม adv adequately
สาสมใจ adv satisfactorily
สาสมใจ v satisfy
สาหร่าย n algae
สาหร่าย n seaweed
สาหร่ายทะเล n aquatic weed
สาหร่ายทะเล n aquatic weed
ส่าหรี n sari
สาหัส adj severe
สาหัส adj moribund
สาหัส adv seriously
สาหัสสากรรจ์ adv seriously
สาหัสสากรรจ์ adv seriously
สาเก n breadfruit
สาเก n sake
สาเหตุ n cause
สาเหตุจาก conj as the result of
ส่าเหล้า n brew´s yeast
ส่าเหล้า n Desmos cochinchinensis Lour.
ส่าเหล้าช้าง n Desmos cochinchinensis Lour.
สาแก่ใจ v satisfy
สาแหรก n Malay apple
สาแหรก n rattan carrying rack
สาโท n wort
สาโรช n lotus
สาใจ v be satisfied with
ส่าไข้ n fever blister
สำคัญ v important
สำคัญ v be important
สำคัญ v understand
สำคัญ adj important
สำคัญมาก v be important
สำคัญมาก adj important
สำคัญยิ่ง v be important
สำคัญยิ่ง adj important
สำคัญใจ v be convinced
สำซ่าง n platform
สำทับ v reiterate
สำนวน n case
สำนวน n aphorism
สำนวนโวหาร n literary style
สำนัก n residence
สำนัก n school
สำนักข่าว n news agency
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ n National Intelligence Agency
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น n CNN
สำนักงบประมาณ n Bureau of the Budget
สำนักงาน n office
สำนักงาน n office
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง n Office of the Rubber Replanting Aid fund
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor General of Thailand
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม n Agricultural Land Reform Office
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา n Office of the Juridical Council
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Primary Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน n Office of Private Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู n Office of the Teacher Civil Service Commission
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน n Office of the Civil Service Commission
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค n Office of the Consumer Protection Board
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก n Office of the Commission for the Management of Road Traffic
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ n National Energy Policy Office
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ n Office of the Royal Development Projects Board
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ n Office of the National Culture Commission
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n The Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n the Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน n Office of the Board of Investment
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ n National Youth Bureau
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ n Office of the National Environment Board
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ n Office of the State Attorney Commission
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา n the Food and Drug Administration
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง n Election Commission of Thailand
สำนักงานคดีภาษีอากร n Office of Tax Litigation
สำนักงานคดียาเสพติด n Office of Narcotics Litigation
สำนักงานคดีอาญา n Office of Criminal Litigation
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว n Office of Juvenile and Family Litigation
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร n Office of Economic Crime Litigation
สำนักงานคดีแพ่ง n Office of Civil Litigation
สำนักงานคดีแรงงาน n Office of Labour Litigation
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor-General of Thailand
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ n Royal Thai Police
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ n Bureau of the Crown Property
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม n Office of Environmental Policy and Planning
สำนักงานประกันสังคม n Department of public Welfare
สำนักงานปลัดกระทรวง n Office of the Permanent Secretary
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี n Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน n Anti Money Laundering Office
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ n Office of Atomic Energy for Peace
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ n National Science and Technology Development Agency
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม n Thai Industrial Standards Institute
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ n Office of the Judicial Affairs
สำนักงานสถิติแห่งชาติ n National Statistical Office
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ n Secretariat of the National Security Council
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล n Government Lottery Office
สำนักงานสาขา n branch office
สำนักงานอัยการสูงสุด n Office of the Attorney-General
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท n the Office of Accelerated Rural Development
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n Secretariat of the Cabinet
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี n Secretariat of the Prime Minister
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา n Secretariat of the Senate
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n Secretariat of the House of Representatives
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง n Fiscal Policy Office
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร n Office of Agricultural Economics
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม n Office of Industrial Economics
สำนักงานใหญ่ n head office
สำนักนายกรัฐมนตรี n Office of the Prime Minister
สำนักผังเมือง n Department of Town and Country Planning
สำนักพระราชวัง n Bureau of the Royal Household
สำนักพิมพ์ n press
สำนักพิมพ์ n printing press
สำนักราชเลขาธิการ n Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n The Secretariat of the Cabinet
สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n The Secretariat of the House of Representatives
สำนักสงฆ์ n house of priest
สำนักสงฆ์ n temple without royal bound Buddhist stone (leave)
สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ n Office of the National Security Council
สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล n The Government Lottery Office
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี n Secretariat of the Prime Minister
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา n The Secretariat of the Senate
สำนึก v realize
สำนึก n sense
สำนึก v be aware of
สำนึก v realize
สำนึกตัว v repent
สำนึกผิด v accept a mistake
สำนึกได v come to realize the truth
สำบัดสำนวน n eloquence
สำบัดสำนวน v quibble
สำปั้น n Mangifera indica Linn.
สำปั้น n sampan
สำมะเลเทเมา adj dissolute
สำมะเลเทเมา v debauch
สำมะโน n census
สำมะโนครัว n census
สำมะโนประชากร n census
สำรวจ v survey
สำรวจ v survey
สำรวจตลาด v survey the market
สำรวจหา v survey
สำรวม v keep cool
สำรวม adj peaceful
สำรวม v self-control
สำรวมใจ v calm
สำรวย adj foppish
สำรวล v laugh
สำรอก v vomit
สำรอง v reserve
สำรอง adj reserved
สำรอง v reserve
สำรองข้อมูล v store data
สำรองจ่าย v advance money
สำรองทุน v advance an investment
สำรับ n suit
สำรับ n tray of food
สำรับ clas set
สำรับ n a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ n a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ clas set
สำราก v snarl
สำราญ v be happy
สำราญ adv happily
สำราญ v revel
สำราญใจ v content
สำริด n bronze
สำลัก v choke
สำลัก v choke
สำลัก v choke
สำลี n flannelet
สำลี n black-banded trevally
สำลี n cotton
สำลี n cotton wool
สำส่อน v be promiscuous
สำส่อน adj promiscuous
สำสา n Samanea saman (Jacq.) Merr.
สำสา n rain tree
สำหรับ prep for
สำหรับ prep for
สำหรับ prep for
สำหรับ prep for
สำออย v pamper
สำอาง v pay much attention to one´s appearance
สำอาง adj handsome
สำเนา n copy
สำเนา v copy
สำเนา n copy
สำเนียง n accent
สำเภา n Chaefocarpus casfanocarpus Thw.
สำเภา n argosy
สำเร็จ v finish
สำเร็จ v succeed
สำเร็จการศึกษา v graduate
สำเร็จความใคร่ v masturbate
สำเร็จผล v succeed
สำเร็จผล v succeed
สำเร็จรูป adj instant
สำเร็จรูป adj readymade
สำเร็จลุล่วง v accomplish
สำเร็จโทษ v execute
สำเริง v rejoice
สำเริงสำราญ v revel
สำเริงสำราญ v revel
ส่ำเสีย v demolish
สำเหนียก v listen carefully to
สำแดง v show
สำแลง n something injurious to health
สิ end particle
สิกขา n education
สิกขา n virtue
สิกขา 3 n three studies; morality, concentration and wisdom
สิกข์ n Sikhs
สิขร n peak
สิขร n top
สิง v be possessed
สิง n name of a species of snake
สิ่ง n thing
สิ่ง n thing
สิ่งกระตุ้น n stimulant
สิ่งกลมๆ n disk/disc
สิ่งก่อสร้าง n building
สิ่งก่อสร้าง n construction
สิ่งกีดขวาง n barrier
สิงขร n mountain
สิงขร n peak
สิ่งของ n thing
สิ่งของก่อสร้าง n construction materials
สิ่งของถวายพระ n offering
สิ่งของเครื่องใช้ n commodity
สิ่งของเครื่องใช้ n consumer goods
สิ่งของเครื่องใช้ n appliance
สิ่งขัดขวาง n barrier
สิงคโปร์ n Singapore
สิ่งจักสาน n basketwork
สิ่งจำเป็น n necessities
สิ่งจูงใจ n temptation
สิ่งจูงใจ n incentive
สิ่งชดเชย n compensation
สิ่งชดเชย n compensation
สิ่งชดเชย n compensation
สิ่งชั่วร้าย n evil
สิ่งชี้นำ n pointer
สิ่งดีงาม n good
สิ่งดึงดูด n incentive
สิ่งดึงดูดใจ n attraction
สิ่งต้องห้าม n prohibition
สิ่งตอบแทน n return
สิ่งตอบแทน n return
สิ่งตีพิมพ์ n printed matter
สิ่งตีพิมพ์ n printed matter
สิ่งทดแทน n compensation
สิ่งทอ n textile
สิ่งทอ n fabric
สิ่งทอ n textile
สิ่งทอ n weaving (garment)
สิ่งทอ n weaving (garment)
สิ่งที่คิด n what someone thinks
สิ่งที่คิด n what someone thinks
สิ่งที่เหลือ n residue
สิ่งที่เหลืออยู่ n remainder
สิ่งบกพร่อง n defect
สิ่งปฏิกูล n filth
สิ่งประดับ n decorations
สิ่งประดิษฐ์ n invention
สิ่งประดิษฐ์ n invention
สิ่งปรุงแต่ง n something decorated
สิ่งปรุงแต่ง n something decorated
สิ่งปลอมปน n adulterated thing
สิ่งปลอมปน n adulterated thing
สิ่งปลูกสร้าง n buildings
สิ่งปลูกสร้าง n building
สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
สิ่งผิดกฎหมาย n contraband
สิ่งผิดปกติ n abnormality
สิ่งพิมพ์ n printed matter
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ n publication
สิ่งมหัศจรรย์ n wonder
สิ่งมอมเมา n bad influence
สิ่งมอมเมา n bad influence
สิ่งมัวเมา n bad influence
สิ่งมัวเมา n bad influence
สิ่งมีชีวิต n living thing
สิ่งยั่วยวน n temptation
สิ่งยั่วยุ n enticement
สิ่งยั่วยุ n enticement
สิ่งยึดเหนี่ยว n restraint
สิ่งรบกวน n disturbance
สิ่งรอบข้าง n surroundings
สิ่งรอบตัว n surroundings
สิ่งระคายเคือง n nuisance
สิ่งร้าย n bad thing
สิ่งลวงตา n illusion
สิ่งลวงตาลวงใจ n illusion
สิ่งล่อตาล่อใจ n lure
สิ่งล่อลวง n decoy
สิ่งล่อใจ n temptation
สิ่งล่อใจ n seductions
สิ่งล่อใจ n lure
สิ่งล่อใจ n temptation
สิ่งล่อใจ n temptation
สิ่งละอันพันละน้อย n odds and ends
สิ่งละเล็กละน้อย n odds and ends
สิ่งล้ำค่า n precious thing
สิ่งล้ำเลิศ n precious thing
สิ่งลี้ลับ n mystery
สิ่งลี้ลับ n mystery
สิ่งลึกลับ n mystery
สิ่งลึกลับ n mystery
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n holy thing
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n sacred item
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ n sacred item
สิ่งสกปรก n dirtiness
สิ่งสกปรก n dirtiness
สิงสถิต v dwell
สิงสาราสัตว์ n animal
สิ่งสำคัญ n important aspect
สิ่งสำคัญ n important factor
สิ่งสำคัญ n main part
สิ่งสุดวิสัย n impossibility
สิงสู่ v dwell
สิงสู่ v dwell
สิ่งสูงค่า n precious thing
สิงหนาท n voice of the king
สิงหนาท n battle cry
สิ่งหนึ่งสิ่งใด n something
สิงหบัญชร n a window behind which a Thai King received foreign visitors
สิงหราช n king-lion
สิ่งหลอน n hallucination
สิ่งหวงแหน n treasure
สิงหาคม n August
สิงห์ n Leo
สิงห์ n Leo
สิงห์ n lion
สิงห์บุรี n Sing Buri
สิ่งอัศจรรย์ n wonder
สิ่งอำนวยความสะดวก n facilities
สิ่งเจือปน n adulterated thing
สิ่งเจือปน n adulterated thing
สิ่งเย้ายวน n lure
สิ่งเร้นลับ n mystery
สิ่งเร้า n motivation
สิ่งเร้า n stimulus
สิ่งเร้า n stimulator
สิ่งเล็กๆ n powder
สิ่งเล็กน้อย n thingamajig
สิ่งเล็กน้อย n thingamajig
สิ่งเล็กสิ่งน้อย n thingamajig
สิ่งเล็กสิ่งน้อย n thingamajig
สิ่งเลวร้าย n badness
สิ่งเลวร้าย n evil
สิ่งเลวร้าย n evil
สิ่งเสพติด n narcotic
สิ่งเสพติด n narcotic
สิ่งเสพย์ติด n addict thing
สิ่งเสริมแต่ง n something decorated
สิ่งเสริมแต่ง n something decorated
สิ่งเสียหาย n loss
สิ่งเสียหาย n loss
สิ่งเหนี่ยวรั้ง n restraint
สิ่งเหลือวิสัย n impossibility
สิ่งเหลือเชื่อ n incredibility
สิ่งเเวดล้อม n environment
สิ่งแปลกปลอม n adulterated thing
สิ่งแปลกปลอม n unknown
สิ่งแปลกใหม่ n new matter
สิ่งแลกเปลี่ยน n exchange
สิ่งแวดล้อม n environment
สิ่งแวดล้อม n surroundings
สิ่งแวดล้อมทางสังคม n social environment
สิงโต n lion
สิงโตทะเล n sea lion
สิ่งโสโครก n dirtiness
สิ่งใด n anything
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง n something
สิ่งใหม่ n innovation
สิ่งไม่มีชีวิต n non-living thing
สิ่งไร ques where
สิ่งไร้ค่า n worthless thing
สิ่งไร้สาระ n absurdity
สิทธิ n authority
สิทธิ n right
สิทธิครอบครอง n possessory right
สิทธินอกอาณาเขต n extraterritoriality
สิทธิบัตร n patent
สิทธิบัตร n patent
สิทธิประโยชน์ n right
สิทธิประโยชน์ n privilege
สิทธิพิเศษ n privilege
สิทธิมนุษยชน n human rights
สิทธิสตรี n women´s rights
สิทธิส่วนตัว n individual right
สิทธิส่วนบุคคล n personality
สิทธิส่วนบุคคล n private right
สิทธิเสรีภาพ n liberty and rights
สิทธิเสรีภาพในการพูด n freedom of speech
สิทธิเสรีภาพในการเขียน n liberty of writing
สิทธิเหนือทรัพย์ n property right
สิทธิเหนือบุคคล n special right
สิทธิเหนือบุคคล n special right
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน n fundamental rights and freedoms
สิทธิ์ n right
สิทธิ์ n right
สิทธิ์ n possibility
สิทธิ์ขาด n ownership
สิทธิ์ขาด n only one owner
สิทธิ์ขาด adj absolute
สิ้น v be finished
สิ้นคราว v be finished
สินค้า n goods
สินค้า n goods
สินค้าต้องห้าม n prohibited goods
สินค้านำเข้า n import
สินค้าฝากขาย n consignment
สินค้าพื้นเมือง n local product
สินค้าฟุ่มเฟือย n luxuries
สินค้าสิ่งทอ n textile goods
สินค้าหนีภาษี n smuggled goods
สินค้าหลัก n principal goods
สินค้าหลัก n principal goods
สินค้าอุตสาหกรรม n industrial goods
สินค้าเกษตร n agriculture goods
สินค้าเข้า v import
สินค้าเข้า n import
สินค้าเถื่อน n contraband goods
สินค้าเถื่อน n contraband goods
สิ้นคิด v despair
สิ้นคิด adj desperate
สินจ้าง n wage
สินจ้างรางวัล n wages
สิ้นชีพ v pass away
สิ้นชีพิตักษัย v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v pass away
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v stop breathing
สิ้นชีวิต v pass away
สิ้นชีวิต v pass away
สิ้นชีวิต v die
สิ้นชีวิต v die
สิ้นซาก v be complete
สิ้นดี adv extremely
สินทรัพย์ n asset
สิ้นท่า v be unable
สิ้นทุกข์ v end one´s sufferings
สิ้นทุกข์ v end one´s sufferings
สินธพ n horse
สินธพ n horse
สินน้ำใจ n reward
สินบน n bribe
สินบน n reward
สินบนนำจับ n reward
สิ้นบุญ v die
สิ้นปี n end of year
สิ้นพยศ v break a horse
สิ้นพยศ v be vanquished
สิ้นพยศ v be tame
สิ้นพยศ adj tame
สิ้นพระชนม์ v pass away
สิ้นยุค v be outdated
สิ้นฤทธิ์ v be vanquished
สิ้นลม v pass away
สิ้นลมปราณ v die
สิ้นลมปราณ v die
สิ้นลมปราณ v die
สิ้นลมหายใจ v die
สิ้นสติ v be unconscious
สินสมรส n marriage property
สิ้นสมัย v be outdated
สิ้นสลาย v diminish
สินส่วนตัว n personal property
สินสอด n bride-price
สินสอดทองหมั้น n dowry
สิ้นสุด v end
สิ้นสุด v end
สิ้นสุด v be ruined
สิ้นสุดลง v terminate
สิ้นสุดสัมพันธ์ v terminate sexual relations
สิ้นหนทาง v be at one wit´s end
สิ้นหนทาง v be at the end of one´s wit
สิ้นหนทาง v be at the end of one´s wit
สิ้นหวัง v dispirit
สิ้นหวัง v be hopeless
สิ้นหวัง v become gloomy
สิ้นหวัง v be despondent
สิ้นหวัง v tired
สิ้นหวัง v despair
สิ้นหวัง v dejected
สิ้นอายุขัย v pass away
สิ้นอาลัย v stop being concerned for
สิ้นอาลัยตายอยาก v stop being concerned for
สิ้นเชิง adv absolutely
สิ้นเชิง adv completely
สินเชื่อ n credit
สินเดิม n property acquired before marriage
สินเธาว์ n rock salt
สิ้นเนื้อประดาตัว adj indigent
สิ้นเนื้อประดาตัว v impoverish
สิ้นเปลือง v waste
สิ้นเรี่ยวแรง v be exhausted
สิ้นเรื่อง v end a story
สิ้นเรื่องสิ้นราว v end a story
สิ้นเวรสิ้นกรรม v pass away
สิ้นแต้ม v be unable
สินแร่ n ore
สิ้นแรง v be exhausted
สิ้นใจ v die
สิ้นใจตาย v breath one´s last
สินใช้ n liability
สิ้นไป v be razed to the ground
สิ้นไร้ v have nothing
สิ้นไร้ไม้ตอก adj indigent
สิ้นไร้ไม้ตอก v impoverish
สินไหม n fine
สินไหมทดแทน n fine
สิบ n ten
สิบชาติ n ten incarnations of the Buddha
สิบตรี n lance corporal
สิบตำรวจตรี n police lance corporal
สิบตำรวจเอก n police sergeant
สิบตำรวจโท n police corporal
สิบสอง n twelve
สิบสองเดือน n twelve months
สิบสองเหลี่ยม n dodecagon
สิบเหลี่ยม n decagon
สิบเอก n sergeant
สิบเอ็ด n eleven
สิบเอ็ดเหลี่ยม n hendecagon
สิบแปดมงกุฎ n swindler
สิบโท n corporal
สิริ n fortune
สิริ v total
สิริมงคล n luck
สิว n pimple
สิวหัวช้าง n large pimple
สิวหัวดำ n blackhead
สิวเสี้ยน n small pimple
สิเนหา v love
สี v grind
สี n color
สี v rub
สีกรมท่า adj blue
สีข้าง n flank
สีขาบ n dark blue colour
สีขาบ adj blue
สีขาว n white
สีขาว n white
สีคราม n indigo
สีครามจาง adj light blue
สีครีม n cream
สีงาม n beautiful complexion
สีจัดจ้าน adj colorful
สีจาง adj faded
สีฉูดฉาด adj colorful
สีชา adj light brown
สีชา n light brown
สีชาด adj red
สีชาด n red
สีซอ v fiddle
สีซีด adj pale
สีซีดจาง adj pale
สีดำหม่น adj grey
สีตก adj faded
สีตา n colour of eyes
สีตุ่น adj grey
สีนกกระเรียน adj grey
สีนกพิราบ adj steel blue
สีน้ำ n water color
สีน้ำตาล n brown
สีน้ำตาลปนแดง n red-brown
สีน้ำตาลปนแดง adj red-brown
สีน้ำตาลอ่อน adj light brown
สีน้ำตาลอ่อน n light brown
สีน้ำตาลแดง n red-brown
สีน้ำตาลแดง adj red-brown
สีน้ำมัน n oil color
สีน้ำเงิน n blue
สีน้ำเงินอ่อน adj steel blue
สีน้ำเงินแก่ adj blue
สีบัวโรย n colour (color) of a faded lotus
สี่ประการ adj four fold
สีปาก n lipwax
สีปูนแห้ง n colour (color) of a faded lotus
สีผม n colour of hair
สีผิว n color
สีผึ้ง n lipwax
สีฝัด n thresher
สีฝุ่น n powder color
สีฟัน v brush the teeth
สีฟ้า n sky blue
สีฟ้า n blue
สีม่วง n purple
สีมอ adj grey
สีมอคราม n sky blue
สีมา n boundary marker of a temple
สีย้อม n dye
สีย้อมผ้า n dyeing color
สีลม n windmill
สีลอก adj faded
สีส้ม adj orange
สีสวรรค์ n aniline dye
สีสวาด n goldish blue grey
สีสัน n colour
สีหน้า n countenance
สีหนาท n voice of the king
สีหนาท n battle cry
สีหน้าท่าทาง n countenance
สีหบัญชร n a window behind which a Thai King received foreign visitors
สีหราช n king-lion
สี่อย่าง adj four fold
สีเข้ม adj darkened colour
สีเขียว n green
สีเขียวขี้ม้า n olive-green
สีเงินยวง n colour of molten silver
สีเทา adj dark gray
สีเทาอมฟ้า adj steel blue
สีเทียน n crayon
สีเลื่อม adj sparkling
สี่เหลี่ยม n square
สี่เหลี่ยม adj square
สี่เหลี่ยม n square
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
สี่เหลี่ยมคางหมู n trapezoid
สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
สี่เหลี่ยมด้านขนาน n parallelogram
สี่เหลี่ยมด้านเท่า n square
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า n trapezium
สี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
สี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
สีเหลืองอำพัน n amber
สีแก่ adj darkened colour
สีแดง adj red
สีแดง n red
สีแดงสด adj vermilion
สีแดงเข้ม adj crimson
สีแดงเลือดนก adj vermilion
สี่แยก n square
สี่แยกไฟแดง n intersection
สีโศก adj chartreuse
สีไข่ไก่ n reddish yellow
สีไข่ไก่ n reddish-yellow
สีไฟ n rice mill
สึก v be worn away / down
สึก v erode
สึกกร่อน v be worn away / down
สึกหรอ v erode
สึง v be possessed
สืบ v detect
สืบ v find out
สืบๆ กันมา adj ancient
สืบกันมา adv continuously
สืบคดี v investigate
สืบค้น v retrieve
สืบค้น v investigate
สืบชะตา v renew
สืบตระกูล v be the heir
สืบต่อ v inherit
สืบต่อ v inherit
สืบถาม v inquire
สืบทอด v inherit
สืบพยาน v investigate
สืบพันธุ์ v reproduce
สืบพันธุ์ v reproduce
สืบมา adv continuously
สืบราชการลับ v spy
สืบราชการลับ adj Intelligence
สืบราชสมบัติ v succeed to the throne
สืบราชสมบัติ v ascend the throne
สืบราชสันตติวงศ์ v succeed to the throne
สืบรู้ v inquire
สืบสกุล v be descended from
สืบสวน v investigate
สืบสวนคดี v investigate
สืบสวนสอบสวน v investigate
สืบสวนสอบสวน v investigate
สืบสันดาน v descend
สืบสาน v continue
สืบสาน v inherit
สืบสาย v be descended from
สืบสายเลือด v be descended from
สืบสายโลหิต v be descended from
สืบสาว v investigate
สืบสาว v investigate
สืบสาวราวเรื่อง v trace
สืบหา v seek
สืบเชื้อสาย v descend
สืบเนื่อง v proceed
สืบเนื่อง v be because of
สืบเนื่อง v be because of
สืบเสาะ v seek
สืบแสวงหา v seek
สืบไป v proceed
สื่อ v convey
สื่อ n medium
สื่อ n medium
สื่อกลาง n medium
สื่อการศึกษา n learning aid
สื่อการสอน n instruction media
สื่อการเรียนการสอน n instructional media
สื่อความร้อน n conductor of heat
สื่อความหมาย v meaningful
สื่อผสม n mixed media
สื่อผสม n mixed media
สื่อมวลชน n mass media
สื่อมวลชน n mass medium
สื่อลามก n pornography
สื่อสวรรค์ n a divine messenger
สื่อสาร v communicate
สื่อสาร v communicate
สื่อสารมวลชน n mass communication
สื่อสารมวลชน n mass communication
สื่อสิ่งพิมพ์ n printing media
สื่อสิ่งพิมพ์ n printed matter
สื่อโฆษณา n advertising media
สื่อโฆษณา n advertising media
สื่อโทรทัศน์ n television media
สื่อไฟฟ้า n conductor of electricity
สุก v ripen
สุก adj ripe
สุก v be cooked
สุก adj cooked
สุกๆ ดิบๆ adj half-cooked
สุกงอม v mature
สุกจัด v be overripe
สุกปลั่ง v shine
สุกร n pig
สุกสว่าง adv brightly
สุกสว่าง adj shining
สุกี้ n Sukiyaki
สุกียากี้ n Sukiyaki
สุกเอาเผากิน adj careless
สุกใส adj bright
สุข n happiness
สุข v be happy
สุขกาย v be healthy
สุขทุกข์ n happiness and sufferings
สุขทุกข์ n happiness and sufferings
สุขภัณฑ์ n sanitary ware
สุขภาพ n health
สุขภาพ n health
สุขภาพกาย n physical health
สุขภาพจิต n mental health
สุขภาพจิต n mental health
สุขภาพอนามัย n health and sanitation
สุขลักษณะ n hygienic condition
สุขลักษณะ n hygienic practice
สุขวิทยา n hygiene
สุขศาลา n medical station
สุขศึกษา n hygiene
สุขศึกษา n hygiene
สุขสงบ v be peaceful
สุขสงบ adv peacefully
สุขสบาย v comfortably
สุขสบาย v be happy
สุขสบาย adv comfortably
สุขสม v be happy
สุขสันต์ adj happy
สุขสันต์ adv happily
สุขสันต์ v be happy
สุขสันต์วันเกิด n Happy Birthday
สุขสำราญ v be happy
สุขสำราญ adv comfortably
สุขสำราญ adv happily
สุขสำราญ v revel
สุขสำราญ v revel
สุขสำราญ v revel
สุขอนามัย n sanitation
สุขา n toilet
สุขาภิบาล n sanitation district
สุขาภิบาล n sanitation
สุขาวดี n paradise
สุขี v be happy
สุขุม adj mild
สุขุม v keep cool
สุขุม adj prudent
สุขุม v be prudent
สุขุม adv prudently
สุขุมคัมภีรภาพ adj prudent
สุขุมคัมภีรภาพ v be prudent
สุขุมคัมภีรภาพ adv prudently
สุขุมรอบคอบ adj prudent
สุขุมรอบคอบ v be prudent
สุขุมรอบคอบ adv prudently
สุขใจ v be happy
สุขใจ adj cheerful
สุขใจ v be delighted
สุขใจ v be pleased
สุขใจ v be delighted
สุขใจ v be cheerful
สุคติ n heaven
สุคนธรส n fragrant
สุงสิง v be friendly
สุจริต adj honest
สุจริตใจ adv honestly
สุจริตใจ v be honest
สุจิต adj well-accumulated
สุญญากาศ adj vacuum
สุญญากาศ n space
สุญญากาศ adj space
สุญญาอากาศ adj vacuum
สุด adv extremely
สุด adj tip
สุด v end
สุดๆ adv extremely
สุดๆ adv extremely
สุดกำลัง adv all-out
สุดกู่ adv too far
สุดขอบ adj extreme
สุดขั้ว adv extremely
สุดขีด adv extremely
สุดคณนา adv incalculably
สุดคณานับ adv incalculably
สุดความสามารถ adv with all one´s strength or might
สุดความสามารถ adv beyond one´s capability
สุดความสามารถ adv with all one´s might
สุดความสามารถ adv to the utmost
สุดความสามารถ adv fully
สุดคำพูด v have nothing to say
สุดคิด v be at the end of one´s tether
สุดจะทน v be unbearable
สุดจิต adv wholeheartedly
สุดจิตสุดใจ adv wholeheartedly
สุดจิตสุดใจ adv wholeheartedly
สุดซึ้ง adv gratefully
สุดตัว adv all money
สุดถนน adv the end of road
สุดท้อง adj youngest
สุดท้อง adj youngest
สุดทาง n destination
สุดทาง n dead end
สุดทางหนี v be cornered
สุดท้าย adj last
สุดท้าย adv finally
สุดท้าย adj last
สุดท้ายนี้ adv finally
สุดท้ายปลายโต่ง adj extreme
สุดที่รัก n sweetheart
สุดประมาณ adv immeasurably
สุดปัญญา v be at the end of one´s wit
สุดฝีมือ adv beyond one´s capability
สุดยอด adj topmost
สุดฤทธิ์ adv extremely
สุดฤทธิ์สุดเดช adv extremely
สุดฤทธิ์สุดเดช adv extremely
สุดลูกหูลูกตา adv endless
สุดลูกหูลูกตา adv distantly
สุดวิสัย adj beyond one´s capability
สุดวิสัย adv beyond one´s capability
สุดวิสัย adv beyond one´s capability
สุดสวาท n dear
สุดสัปดาห์ n weekend
สุดสายตา adv boundlessly
สุดสิ้น v end
สุดหนทาง v be at the end of one´s wit
สุดหล่อ adv smartly
สุดหล้าฟ้าเขียว adv over great space
สุดา n daughter
สุดา n woman
สุดเสียง adv loudly
สุดเหวี่ยง adv extremely
สุดเอื้อม adj outreach
สุดแต่ adv up to
สุดแท้แต่ v be up to
สุดแรง adv extremely
สุดแรง adv with all one´s might
สุดแรง v do with all one´s strength
สุดแรงเกิด adv with all one´s might
สุดแล้วแต่ adv up to
สุดโต่ง adj extreme
สุดใจ adv wholeheartedly
สุทธิ n net
สุทธิ adj net
สุธี n sage
สุนทร adj sweet
สุนทร adj beautiful
สุนทรพจน์ n speech
สุนทรียภาพ n aesthetics
สุนทรียภาพ n arts and appreciation
สุนทรียศาสตร์ n aesthetics
สุนทรียะ adj aesthetic
สุนัข n dog
สุนัขข้างถนน n stray dog
สุนัขจรจัด n stray dog
สุนัขจิ้งจอก n fox
สุนัขดมกลิ่น n sniffer dog
สุนัขดมกลิ่น n sniffer dog
สุนัขตำรวจ n police dog
สุนัขป่า n wolf
สุปรีดิ์ n gladness
สุพรรณ n gold
สุพรรณถัน n sulphur
สุพรรณบุรี n Suphan Buri
สุภาพ v be polite
สุภาพ adv politely
สุภาพ adj polite
สุภาพชน n gentleman and lady
สุภาพบุรุษ n gentleman
สุภาพสตรี n lady
สุภาพสตรี n lady
สุภาพอ่อนโยน adj polite
สุภาพเรียบร้อย adj polite
สุภาษิต n proverb
สุภาษิต n proverb
สุ่ม v catch fish with a coop
สุ่ม n coop-like trap for catching fish
สุ่ม n chicken coop
สุม v pile up
สุ่ม v choose at random
สุ่ม v choose at random
สุมควัน v smoke
สุ่มตัวอย่าง v take a random
สุมทุม n bush
สุมทุมพุ่มไม้ n bush
สุ่มปลา n coop-like trap for catching fish
สุมยุง v fumigate
สุ่มสี่สุ่มห้า adv blindly
สุมหัว v conspire
สุมาตรา n Sumatra
สุ้มเสียง n falsetto
สุ่มไก่ n chicken coop
สุมไฟ v start a fire
สุร n god
สุรบถ n heaven
สุรา n spirits
สุราบาน n liquor
สุราบาน n drinking
สุรารักษ์ n god
สุราลัย n heaven
สุราษฎร์ n Surat Thani
สุราษฎร์ธานี n Surat Thani
สุราเมรัย n liquor
สุรินทร์ n Surin
สุริยการ n sunlight
สุริยกาล n daytime
สุริยคติ n calendar
สุริยคราส n solar eclipse
สุริยง n sun
สุริยง n sun
สุริยน n sun
สุริยมณฑล n ball or sphere of the sun
สุริยอุปราคา n Eclipse of the sun
สุริยอุปราคา n solar eclipse
สุริยอุปราคา n solar eclipse
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยะ n sun
สุริยัน n sun
สุริยัน n sun
สุริยัน n sun
สุริยัน n sun
สุริยัน n sun
สุริยา n sun
สุริยุปราคา n Eclipse of the sun
สุริยเคราะห์ n solar eclipse
สุริเยนทร์ n sun
สุริเยนท์ n sun
สุริเยศ n sun
สุรีย์ n sun
สุรุ่ยสุร่าย v squander
สุรุ่ยสุร่าย adj prodigal
สุรเสียง n voice of authority
สุรโลก n heaven
สุวรรณ n gold
สุวาน n dog
สุวินัย adj teachable
สุวิมล adj clear
สุสาน n graveyard
สุเรนทร์ n Indra
สุเหร่า n mosque
สุโข v be happy
สุโขทัย n Sukhothai
สุโขทัย n Sukhothai era
สุโขทัย n Sukhothai
สุโขสโมสร v be happy
สู่ v share
สู่ prep to
สู่ v visit
สู้ v battle against
สู้ v be not better than
สู้ v fight
สู้กับความจริง v confront the truth
สู่ขวัญ v welcome back
สู่ขอ v ask for the hand of the girl in marriage
สู้คดี v defend
สู้คดีความ v fight a lawsuit
สู้ความ v fight a lawsuit
สูง v be high
สูง v be tall
สูง adj high-pitched
สูง adj high
สูง adv high
สูง adj tall
สูงค่า adj priceless
สูงค่า v have immeasurable; have value
สูงง่อนแง่น v lamely tall
สูงชะลูด adj topmost
สูงชัน v be steep
สูงชัน adj steep
สูงชัน v be high and steep
สูงตระหง่าน adj lofty
สูงระฟ้า adj high-rise
สูงลิบลิ่ว adj sky-high
สูงลิ่ว adj sky-high
สูงวัย adj elderly
สูงศักดิ์ adj noble
สูงส่ง v be lofty
สูงส่ง v be lofty
สูงส่ง adj lofty
สูงสุด adj highest
สูงสุด adj supreme
สูงสุด adj highest
สูงอายุ adj old
สูงเด่น adv loftily
สูงเด่น v be eminent
สูงเด่น v be splendid
สูงโดด v lamely tall
สูงโปร่ง adj tall and slender
สูงใหญ่ adj gigantic
สูจิบัตร n program
สูญ v lose
สูญ v lose
สูญ adj empty (check example)
สูญญากาศ n vacuum
สูญพันธุ์ v become extinct
สูญพันธุ์ v become extinct
สูญสลาย v dissolve
สูญสิ้น v exhaust
สูญหาย v loss
สูญหาย v be extinct
สูญหาย v vanish
สูญเปล่า adj wasteful
สูญเสีย v ruin
สูญเสีย v lose
สูญไป v disappear
สูด v snuff
สูดกลิ่น v smell
สูดดม v smell
สูดลูกหูลูกตา adv boundlessly
สูต n driver
สูตร n formula
สูตร n formula
สูตรคูณ n multiplication table
สูตรสำเร็จ n fixed formula
สูตรเคมี n chemical formula
สู้ตาย v fight until death
สูติกรรม n childbirth
สูติบัตร n birth certificate
สูติศาสตร์ n obstetrics
สูติแพทย์ n obstetrician
สูท n suit
สู้ทน v endure
สูทศาสตร์ n cookery
สูทสากล n suit
สูบ v suck
สูบ v smoke
สูบ v pump
สูบฉีด v pump
สูบน้ำ v pump
สูบบุหรี่ v smoke
สูบฝิ่น v smoke opium
สูบฝิ่น v hit the pipe
สูบยา v smoke
สูบลม v pump the air into
สูบเลือด v suck blood
สู้พลางถอยพลาง v retreat and fight
สู้รบ v fight
สู้รบตบมือ v fight over
สู่รู้ v show off one´s knowledge/learning
สู่สม v cohabit
สูสี v be close
สู่สุคติ v dead
สู้หน้า v encounter
สู่หา v visit
สู้ไม่อั้น adv limitless
สู้ไม่ได้ v be not comparable
สเกต n skate
สเกต n skate
สเก๊ตช์ v sketch
สเก๊ตช์ n sketch
สเกตน้ำแข็ง n ice skate
สเกตบอร์ด n skateboard
สเตียรอยด์ n Steroids
สเปกตรัม n spectrum
สเปกโตรสโคป n spectroscope
สเปค n specification
สเปค n specification
สเปน n Spain
สเปรย์ v spray
สเปรย์ n spray
สเปอร์ม n sperm
สเปิร์ม n sperm
สแตมป์ n stamp
สแลง n slang
สโมสร n club
สโมสร n club
สโมสร v meet
สโมสรสันนิบาต n social function
สโรช n lotus
สโลแกน n slogan
สไตล์ n style
สไตล์ n style
สไบ n breast cloth
สไบเฉียง n shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back
สไปริลลัม n spirillum
สไลด์ n slide


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top