คำที่ขึ้นต้นด้วย "อ" จำนวน 2,387 คำ


อ. n district
อ. n teacher; master; professor
อ.จ. n teacher; master; professor
อ.ด. n Doctor of Philosophy
อ.บ. n bachelor of arts
อ.ม. n Master of Arts
อ.ส.ค. n Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
อ.ส.ม.ท. n The Mass Communication Organization of Thailand
อ.อ.ป. n The Forest Industry Organization
อก n Ministry of Industry
อก n breast
อก n soul
อก. n public prosecutor
อกตั้ง adv at full speed
อกตั้ง v throw out one´s chest
อกตัญญุตา n ingratitude
อกตัญญู adj ungrateful
อกตัญญู v be ungrateful
อกรรมกริยา n intransitive verb
อกสั่นขวัญแขวน v tremble with fright
อกสามศอก adj broad-chested
อกหัก v be broken-hearted
อกหัก adj broken-hearted
อกอีแป้นจะแตก int Alas
อกุศล n evil ways
อกุศลกรรม n sin
อกุศลเจตนา n malice
อกแตก v explode
อกแตก adj having a waterway pass through the middle
อกแตก int Alas
อกไก่ n chicken breast
อกไก่ n chicken breast
อกไก่ n ridgepole (of a roof)
อคติ n prejudice
อคส. n Public Warehouse Organization
องก์ n act
องคชาต n penis
องคมนตรี n Privy Councilor
องครักษ์ n bodyguard
องครักษ์ n aide-de-camp
องคาพยพ n organs of the body
องคุลี clas unit of length equal to the width of a knuckle
องคุลี n finger
องค์ n numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas
องค์ n organ
องค์ 4 n four divisions
องค์กฐิน n set of new robes offered to Buddhist monks
องค์กร n organization
องค์กรการศึกษา n the harry durance foundation for education in Thailand
องค์กรพัฒนาเอกชน n Non Government Organizations
องค์กรอิสระ n independent entity
องค์กรเอกชน n private organization
องค์การ n organization
องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน n Organization of Petroleum Exporting Countries
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ n Bangkok Mass Transit Authority
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ n Bangkok Mass Transit Authority
องค์การคลังสินค้า n Public Warehouse Organization
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA
องค์การตลาด n Marketing Organization
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร n The Marketing Organization for Farmers
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร n Marketing Organization for Farmers
องค์การทอผ้า n The Textile Organization
องค์การธุรกิจ n business organization
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา) n NASA
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร n Metropolitan Rapid Transit Authority
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน n International Organization for Standardization
องค์การรัฐบาล n government organization
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ n Express Transportation Organization of Thailand
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ n UNESCO
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก n War Veterans Organization of Thailand
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ n NATO
องค์การสวนยาง n Rubber Estate Organization
องค์การสวนสัตว์ n Zoological Park Organization
องค์การสหประชาชาติ n United Nations Organization
องค์การสะพานปลา n Fish Marketing Organization
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย n Mass Communication Organization of Thailand
องค์การอนามัยโลก n World Health Organization
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ n Forest Industry Organization
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น n Government Cold Storage Organization
องค์การเภสัชกรรม n Government Pharmaceutical Organization
องค์การเอกชน n private organization
องค์การแก้ว n The Glass Organization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ n International Labour Organization
องค์การโทรศัพท์ n The Telephone Organization
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย n Telephone Organization of Thailand
องค์ประกอบ n ingredient
องค์ประกอบ n accessory
องค์ประกอบ n structure
องค์ประกอบ n structure
องค์ประกอบ n factor
องค์ประกอบ n factor
องค์ประกอบ n component
องค์ประกอบพื้นฐาน n basic element
องค์ประชุม n quorum
องค์ฟอกหนัง n The Tanning Organization
องค์รัชทายาท n crown prince
องศา clas celsius
องศา clas degree
องศา clas Fahrenheit
องศาฟาเรนไฮต์ clas Fahrenheit
องศาเซนติเกรด clas centigrade
องศาเซลเซียส n degree Celsius
องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย n Telephone Organization of Thailand
องอาจ adv bravely
องอาจ adj brave
องอาจ v be brave
องอาจ adj fearless
องอาจ adj sturdy
องอาจ v be proud of
องอาจ adj proud of
องอาจ adv proudly
องอาจภาคภูมิ v be proud of
องอาจภาคภูมิ adj proud of
องอาจภาคภูมิ adv proudly
องุ่น n grape
อจ. n teacher; master; professor
อจญ. n head-master; principal
อชก. n Asian Games
อณู n molecule
อณู adj small
อณู clas molecule
อด v abstain
อด v miss
อด v bear
อดๆ อยากๆ v starve
อดกลั้น v tolerate
อดข้าวอดน้ำ v starve
อดตาย v starve to death
อดตาหลับขับตานอน v go without sleep
อดทน v endure
อดทนอดกลั้น v tolerate
อดนม v wean
อดนอน v not get/have a wink of sleep
อดมื้อกินมื้อ v go hungry
อดสู adj ashamed
อดสู v feel ashamed
อดหลับอดนอน v not sleep at all
อดหัวโต v be hungry
อดอยาก v starve
อดอยากปากหมอง v die of starvation
อดอยากปากแห้ง v starve
อดอยากยากจน v be destitute
อดออม v save
อดอาหาร v starve
อดิเรก n hobby
อดิเรกลาภ n windfall
อดีต n the past
อดีต adj former
อดีตกาล n ancient times
อดีตชาติ n past existence
อดีตภพ n past life
อดีตสมัย n former times
อดีตสมัย n the past
อดีตสมัย n ancient times
อดีตเมีย n ex-wife
อดุล adj peerless
อดุลย์ adj peerless
อดเหล้า v abstain from liquors
อดแห้งหัวโต v be hungry
อดโซ v be hungry
อดใจ v restrain oneself
อต. n The Marketing Organization
อต. n The Meteorological Department
อตก. n The Marketing Organization for Farmers
อติชาต adj born superior to one´s family
อติพจน์ n hyperbole
อติราช n great king
อติเรกลาภ n windfall
อธรรม adj iniquitous
อธรรม adj unfair
อธิกมาส n leap month
อธิกรณ์ n charge
อธิกวาร n leap day added in certain lunar years
อธิกสุรทิน n leap day
อธิการบดี n chancellor
อธิการบดี n chancellor
อธิคม n achievement
อธิบดี n director-general
อธิบดี n director-general
อธิบดีผู้พิพากษา n chief judge
อธิบาย v state
อธิบาย v interpret
อธิบาย v reveal
อธิบาย v explain
อธิบาย v describe
อธิบาย v exemplify
อธิบาย v explain
อธิบาย v enumerate
อธิบาย v explain
อธิบาย v give details
อธิบายความ v explain
อธิบายความ v explain
อธิป n chief
อธิป n king
อธิปไตย n sovereignty
อธิษฐาน v pray
อนงค์ n beautiful woman
อ้นอ้อ n Apium
อนัตตา adj soulless
อนันตริยกรรม n sins with five heaviest punishment
อนันต์ adv countless
อนาคต n future
อนาคตกาล n future
อนาจาร n obscenity
อนาจาร v be lewd
อนาถ adj pitiful
อนาถ v pity
อนาถ adv pitifully
อนาถา adj destitute
อนาถา adj orphan
อนาถา adv pitifully
อนาถใจ adj pitiful
อนาถใจ v pity
อนาทร v care
อนาธิปไตย n anarchy
อนามัย n sanitation
อนารยชน n barbarian
อนารยธรรม n barbarism
อนารยะ adj uncivilized
อนาล็อก n analogue
อนิจกรรม n death
อนิจจัง adv impermanent
อนิจจัง int Alas!
อนิจจา int Alas
อนินทรีย์ adj inorganic
อนึ่ง conj in addition to
อนุ adj small
อนุกรม n sequence
อนุกรรมการ n subcommittee
อนุกระเบียด clas unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
อนุกาชาด n Junior Red Cross
อนุกูล v help
อนุชน n next generation
อนุชา n brother
อนุญาต v allow
อนุญาโตตุลาการ n arbitrator
อนุญาโตตุลาการ n arbitrator
อนุทิน n diary
อนุบท n chorus
อนุบาล n curator
อนุบาล n kindergarten
อนุบาล v take care of
อนุประโยค n subordinate clause
อนุปริญญา n diploma
อนุพงศ์ n collateral branch of a family
อนุภรรยา n minor wife
อนุภาค n particle
อนุภาคบีตา n beta rays
อนุภาคเบตา n beta rays
อนุมัติ v approve
อนุมาตรา n subsection
อนุมาน v deduce
อนุมูลกรด n acid radical
อนุรักษนิยม adj conservative
อนุรักษนิยม n conservatism
อนุรักษนิยม n conservatism
อนุรักษนิยม n conservatism
อนุรักษ์ v conserve
อนุวงศ์ n collateral branch of a family
อนุศาสนาจารย์ n missionary
อนุศาสน์ n instruction
อนุศาสน์ n explanation
อนุสรณ์ n remembrance
อนุสรณ์สถาน n monument
อนุสัญญา n convention
อนุสาวรีย์ n monument
อนุเคราะห์ v help
อนุเถระ n junior monk
อนุโมทนา n congratulations
อนุโมทนา v say amen
อนุโลม v allow to grant
อนุโลม v adapt
อบ v be stuffy
อบ v perfume
อบ v bake
อบรม v train
อบรม v teach
อบรมบ่มนิสัย v teach
อบรมสั่งสอน v instruct
อบรมเลี้ยงดู v nurture
อบอวล v be full of perfume
อบอวล v spread
อบอวล adv fragrantly
อบอ้าว v be stuffy
อบอ้าว adj leeward
อบอุ่น v be pleasantly warm
อบอุ่น adj warm
อบอุ่นใจ v feel comforted
อบายมุข n all vices
อบายมุข n all vices
อบไอน้ำ v go to a sauna
อบไอน้ำ v go to a sauna
อปมงคล adj inauspicious
อปมงคล n unfavourable condition
อปราชัย n victory
อปโลกน์ adj as stated
อปโลกน์ v set up
อผศ. n The War Veterans Organization of Thailand
อพยพ v emigrate
อพิโธ่ int alas
อภัย v pardon
อภิธรรม n excellent law
อภิธรรม n one book of the Tripitaka
อภิธาน n glossary
อภิธานคำศัพท์ n dictionary
อภินิหาร n miracle
อภิบาล v take care of
อภิบาล v take care of
อภิปรัชญา n metaphysics
อภิปราย v debate
อภิมหาอำนาจ n superpower
อภิสิทธิ์ n privilege
อม v embezzle
อม v hide
อม v keep in the mouth
อมตะ adj immortal
อมตะ adj everlasting
อมพะนำ v be silent
อมยิ้ม v smile knowingly
อมยิ้ม adv smilingly
อมฤต adj immortal
อมเงิน v swindle
อย. n The Food and Drug Administration
อย่า aux do not
อยาก v be hungry
อยาก v desire
อยาก adv cravenly
อยาก v want
อยาก v crave
อยาก v desire
อยาก v wish
อยาก v thirst for
อยาก v desire
อยาก v desire (food)
อยาก(รับประทานอาหาร) v crave
อยากจะ v want
อยากจัด v crave
อยากดื่ม (เหล้า) v crave
อยากทราบ v eager to know
อยากนอน v be sleepy
อยากนอน v be sleepy
อยากน้ำ v be thirsty
อยากรู้ v eager to know
อยากรู้อยากเห็น adj curious
อยากรู้อยากเห็น v be curious
อยากได้ v be greedy
อยากได้ v covet
อยากได้ v be greedy
อยากได้ v be ambitious
อยากได้ v require
อยากได้ v desire
อย่าง n method
อย่าง n type
อย่าง adv severely
อย่างกว้างขวาง adv widely
อย่างกะทันหัน adv immediately
อย่างกับ conj like
อย่างขมีขมัน adv actively
อย่างคงทน adv permanently
อย่างครบถ้วน adv completely
อย่างคร่าวๆ adv briefly
อย่างคร่าวๆ adv approximately
อย่างคุ้นเคย adv intimately
อย่างงดงาม adv beautifully
อย่างงดงาม adv beautifully
อย่างง่ายดาย adv easily
อย่างงุนงง adv surprisingly
อย่างจริงจัง adv seriously
อย่างจริงใจ adv sincerely
อย่างจัง adv totally
อย่างจัง adv fully
อย่างจำกัด adv limitedly
อย่างจำกัดจำเขี่ย adv limitedly
อย่างฉับพลัน adv suddenly
อย่างชัดเจน adv clearly
อย่างชัดเจน adv obviously
อย่างชัดแจ้ง adv clarify
อย่างชัดแจ้ง adv obviously
อย่างดี adj good quality
อย่างดี adv well
อย่างดี adv well
อย่างดี adj good quality
อย่างตกใจ adv frightenedly
อย่างตรงไปตรงมา adv straightforwardly
อย่างต่อเนื่อง adv continuously
อย่างต่อเนื่อง adv continuously
อย่างตั้งใจ adv intentionally
อย่างถ่องแท้ adv clearly
อย่างถาวร adv permanently
อย่างถูกต้อง adv correctly
อย่างที่สุด adv extremely
อย่างน้อย adv at least
อย่างนั้น adv likewise
อย่างนั้น adv thereby
อย่างนั้น adv that
อย่างนี้ adv like this
อย่างประณีต adv elaborately
อย่างประหลาดใจ adv surprisingly
อย่างปลอดภัย adv safely
อย่างพอเพียง adv sufficiently
อย่างพิถีพิถัน adv carefully
อย่างมหาศาล adv immensely
อย่างมั่นคง adv stably
อย่างมั่นคงถาวร adv stably
อย่างมั่นเหมาะ adv surely
อย่างมั่นใจ adv surely
อย่างมาก adv extremely
อย่างมากมาย adv very much
อย่างมากมายมหาศาล adv largely
อย่างมากมายมหาศาล adv largely
อย่างมิดชิด adv completely
อย่างมิดชิด adv completely
อย่างมีความสุข adv happily
อย่างมีประสิทธิภาพ adv efficiently
อย่างมีระบบ adv systemically
อย่างมีระบบระเบียบ adv systemically
อย่างมีระเบียบ adv orderly
อย่างมีระเบียบ adv orderly
อย่างมีแบบแผน adv orderly
อย่างมีแบบแผน adv orderly
อย่างย่อ adv briefly
อย่างย่อๆ adv briefly
อย่างย่อๆ adv briefly
อย่างยอดเยี่ยม adj good quality
อย่างยอดเยี่ยม adv well
อย่างยอดเยี่ยม adv well
อย่างยอดเยี่ยม adj good quality
อย่างยั่งยืน adv permanently
อย่างยิ่ง adv very much
อย่างยิ่งยวด adv extremely
อย่างยุติธรรม adv fairly
อย่างรวดเร็ว adv increasingly
อย่างรวบรัด adv summary
อย่างรอบคอบ adv carefully
อย่างระมัดระวัง adv carefully
อย่างระแวดระวัง adv carefully
อย่างราบรื่น adv smoothly
อย่างร้ายแรง adv seriously
อย่างรีบด่วน adv immediately
อย่างรีบเร่ง adv immediately
อย่างรีบเร่ง adv hastily
อย่างรุนแรง adv severely
อย่างละเอียด adv thoroughly
อย่างลำบาก adv difficulty
อย่างลำบาก adv difficultly
อย่างลึกซึ้ง adv deeply
อย่างสงบ adv calmly
อย่างสงบเงียบ adv calmly
อย่างสนอกสนใจ adv interestedly
อย่างสนิทสนม adv intimately
อย่างสนุก adv joyfully
อย่างสนุกสนาน adv merrily
อย่างสนใจ adv interestedly
อย่างสบายใจ adv happily
อย่างสมบูรณ์ adv completely
อย่างสม่ำเสมอ adv always
อย่างสม่ำเสมอ adv always
อย่างสวยงาม adv beautifully
อย่างสวยงาม adv beautifully
อย่างสะดวก adv smoothly
อย่างสังเขป adv briefly
อย่างสั้นๆ adv briefly
อย่างสิ้นเชิง adv completely
อย่างสุจริต adv honestly
อย่างสุดความสามารถ adv with one´s full effort
อย่างสูง adv highly
อย่างหนัก adv harshly
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
อย่างหวุดหวิด adv narrowly
อย่างหวุดหวิด adv narrowly
อย่างเคย adv as usual
อย่างเคร่งครัด adv strictly
อย่างเงียบๆ adv calmly
อย่างเช่น conj such as
อย่างเด็ดขาด adv strictly
อย่างเดิม adv as it was
อย่างเดียว adv only
อย่างเดียว adj single
อย่างเดียว adv only
อย่างเดียว adv only
อย่างเดียวกัน adv of the same kind
อย่างเดียวกัน adv of the same kind
อย่างเต็มกำลัง adv with one´s full effort
อย่างเต็มความสามารถ adv with one´s full effort
อย่างเต็มที่ adv extremely
อย่างเตี้ยล่ำ adv chunkily
อย่างเที่ยงตรง adv accurately
อย่างเบามือ adv softly
อย่างเบามือ adv softly
อย่างเบิกบาน adv joyfully
อย่างเป็นจริงเป็นจัง adv really
อย่างเป็นทางการ adv officially
อย่างเป็นระบบ adv systematically
อย่างเป็นระเบียบ adv orderly
อย่างเป็นระเบียบ adv orderly
อย่างเป็นเอกฉันท์ adv by common consent
อย่างเปิดเผย adv openly
อย่างเพียงพอ adv sufficiently
อย่างเร่งด่วน adv hastily
อย่างเร่งรีบ adv hastily
อย่างเร็ว adv quickly
อย่างเรียบร้อย adv neatly
อย่างเห็นได้ชัด adv obviously
อย่างเหมาะควร adv suitably
อย่างเหมาะสม adv suitably
อย่างเอาจริงเอาจัง adv seriously
อย่างเอาเป็นเอาตาย adv seriously
อย่างเอาเป็นเอาตาย adv seriously
อย่างเอาใจใส่ adv attentively
อย่างแข็งขัน adv actively
อย่างแจ่มแจ้ง adv clearly
อย่างแท้จริง adv actually
อย่างแน่นอน adv certainly
อย่างแน่นอน adv certainly
อย่างแน่แท้ adv certainly
อย่างแน่แท้ adv certainly
อย่างแน่ใจ adv surely
อย่างแปลกใจ adv surprisingly
อย่างแม่นยำ adv accurately
อย่างแรง adv forcefully
อย่างแรงกล้า adv strongly
อย่างแรงกล้า adv strongly
อย่างโจ่งแจ้ง adv openly
อย่างใกล้ชิด adv closely
อย่างใด adv somehow
อย่างใดอย่างหนึ่ง adj either...or...
อย่างใดอย่างหนึ่ง adj either...or...
อย่างใส่ใจ adv attentively
อย่างใส่ใจ adv interestedly
อย่างใหญ่หลวง adv largely
อย่างใหญ่หลวง adv largely
อย่างไม่อ้อมค้อม adv straightforwardly
อย่างไร ques how
อย่างไรก็ดี adv however
อย่างไรก็ตาม conj however
อย่างไรบ้าง ques what
อย่างไรบ้าง ques what
อย่างไรเล่า ques how
อย่างไหน pron which one
อย่างไหน pron which one
อย่าลืม v Don´t forget
อยุติธรรม v be unjust
อยุติธรรม adj unjust
อยุติธรรม n injustice
อยุธยา n Phra Nakhon Si Ayutthaya
อยู่ v proceed
อยู่ v be possessed
อยู่ v settle
อยู่ v remain
อยู่ v stay
อยู่ v dwell
อยู่ v be locate
อยู่ v hold
อยู่ v dwell
อยู่ v dwell
อยู่กรรม v be under interdiction
อยู่กับที่ v fix
อยู่กิน v live together as husband and wife
อยู่งาน v attend
อยู่ดีๆ adv unexpectedly
อยู่ดีกินดี v live well
อยู่ตลอดไป adv continuously
อยู่ต่อหน้ากัน v confront
อยู่ตัว v be stable
อยู่ตัว v be stable
อยู่ทรง v be well fit
อยู่ท้อง v be full
อยู่ท้อง adv fully
อยู่ที่ v reside
อยู่นิ่ง v be motionless
อยู่มือ v be under control
อยู่ยง v maintain
อยู่ยง v be invulnerable
อยู่ยงคงกระพัน v be invulnerable
อยู่ยาม v stand on guard
อยู่ยืด adv eternally
อยู่ร่วม v coexist
อยู่รอด v survive
อยู่รอด v survive
อยู่หมัด adv under one´s control
อยู่หมัด v get somebody in hand
อยู่ห่างๆ v stay away
อยู่อาศัย v live
อยู่เฉย adv silently
อยู่เฉย v maintain one´s composure
อยู่เวร v be on duty
อยู่เหย้าเฝ้าเรือน v be always at home
อยู่โยง v stay at home
อยู่ในข่าย v be within the scope of something
อยู่ในสภาพ v be in
อยู่ในเกณฑ์ v be in line for
อยู่ในเส้นทาง v be in the way
อยู่ไกลๆ v stay away
อยู่ไฟ v lie by the fire after childbirth
อยู่ไม่สุข adj restless
อยู่ไม่สุข v be restless
อรชร v be slender
อรชร adj slender
อรชรอ้อนแอ้น adj slender
อรชรอ้อนแอ้น v be slender
อรทัย n maiden
อรทัย n beautiful woman
อรนุช n beautiful woman
อรพินท์ n lotus
อรรจน์ n praise
อรรณพ n ocean
อรรถ n content
อรรถกถา n exegesis
อรรถกถาจารย์ n exegete
อรรถคดี n lawsuit
อรรถบท n essence
อรรถประโยชน์ n advantage
อรรถรส n beautiful wording
อรรถรส n beautiful wording
อรรถศาสตร์ n semantics
อรรถศาสตร์ n utilitarianism
อรรถาธิบาย n explanation
อรรถาธิบาย v explain
อรรถาธิบาย v explain
อรรธ n half
อรรธจักร n zodiacal condition when a planet is on one side
อรรธจันทร์ n grandstand
อรรธสระ n sound of halfway between a vowel and a consonant
อรหัง n Buddha
อรหัง n Buddhist saint
อรหัตผล n attainment of Arhatship
อรหัตมรรค n path of Arhatship
อรหัน n sorcerer
อรหัน n fabulous winged animal with two feet and a man-like head
อรหันต์ n Buddhist saint
อร่อย adj delicious
อรัญ n forest
อรัญญิก n forest
อรัญวาส n temple in the forest
อรัญวาส n temple in the forest
อรัญวาสี n forest dweller
อรัญวาสี n sect of monks who lived in the jungle
อร่าม adj glittering
อร่ามเรือง adj shiny
อริ n enemy
อริยกะ n Aryan
อริยทรัพย์ n seven noble treasures
อริยผล n four noble fruits
อริยมรรค n four paths of saintship in Buddhism
อริยมรรค n noble path (which has eight factors or eightfold noble path)
อริยสงฆ์ n Buddhist saint
อริยะ adj civilized
อริยะ n one who has attained final sanctification
อริยาบท n posture
อรุณ n dawn
อรุณรุ่ง n morning
อรุณสวัสดิ์ n Good morning
อรุโณทัย n dawn
อรูป adj immaterial
อรูป adj intangible
อรไท n powerful woman
อลงกต v decorate
อลงกรณ์ n ornament
อลงกรณ์ n adornment
อลงการ n decoration
อลงการ n ornament
อลงการ adv attractive decorated
อลงการ v be attractive decorated
อลวน adj confused
อลหม่าน v be in disorder
อลหม่าน adv chaotically
อล่องฉ่อง v be gorgeous
อลักเอลื่อ adj uncomfortable
อลักเอลื่อ adv uncomfortably
อลักเอลื่อ v be uncomfortable
อลักเอลื่อ v be uncomfortable
อลักเอลื่อ v be uncomfortable
อลังการ n embellishment
อลังการ n ornament
อลังการ v be attractively decorated
อลังการ adv attractively decorated
อลัชชี adj unconventional
อลัชชี adj shameless
อลัชชี n sham monk
อล่างฉ่าง adv openly
อลึ่งฉึ่ง v swell up
อลึ่งฉึ่ง v swell up
อลูมินัม n aluminium
อลูมิเนียม n aluminium
อลเวง adj chaotic
อลเวง v be chaotic
อ้วก v vomit
อ้วก adv onomatopoeia from the sound of vomiting
อ้วก n vomit
อ้วก v vomit
อวกาศ n space
อวชาตบุตร n son who is inferior to his father
อวด v show off
อวดกล้า v be brazen
อวดฉลาด v be pretentious
อวดฉลาด v show off one´s ability
อวดฉลาด adj pretentious
อวดฉลาด v think oneself smart
อวดฉลาด adj pretentious
อวดดี adj overconfident
อวดดี v be conceited
อวดตัว adj boastful
อวดตัว v boast
อวดภูมิ v be pretentious
อวดรวย v show off one´s riches
อวดรวย v show off one´s riches
อวดรู้ v think oneself smart
อวดรู้ adj pretentious
อวดอ้าง adv boastfully
อวดอ้าง v claim
อวดอำนาจ v show one´s authority/power
อวดเก่ง v show off one´s ability
อวดเก่ง adj pretentious
อวดเบ่ง v flex one´s power
อวดโก้ v boast
อวดโต v brag
อวตาร v be reincarnated
อ้วน v be fat
อ้วน adj fat
อวน n seine
อ้วนจ้ำม่ำ adj chubby
อ้วนท้วน adj plump
อ้วนท้วน v be plump
อ้วนพี adj fat
อวนลอย n floating seine
อวนลาก n otter trawl
อ้วนอุ้ยอ้าย adj fat
อ้วนเตี้ย adj stocky
อวบ adj overweight
อวบน้ำ v full of water
อวบอ้วน adj plump
อวบอัด adj plump
อวบอัด v be plump
อวบอั๋น adj fleshy
อวบอิ่ม v be plump
อ่วม v be worse
อวมงคล n misfortune
อวย n pot with handles
อวย v grant
อวยชัย v wish one success
อวยชัยให้พร v wish one success
อวยพร v wish well
อวล v be full of perfume
อวสาน n end
อวสาน v end
อวัยวะ n organ
อวัยวะภายใน n internal organs
อวัยวะภายใน n internal organs
อวัยวะรับเสียง n cochlear
อวัยวะรูปหอยโข่ง n cochlea
อวัยวะสร้างน้ำตา n tear glands
อวัยวะสืบพันธุ์ n sexual organ
อวัยวะสืบพันธุ์ n sexual organ
อวัยวะหลอดกึ่งวง n semi-circular canal
อวัยวะเพศ n sexual organ
อวัยวะเพศ n sexual organ
อวัยวะเพศหญิง n vagina
อวิจี n abyss of hell
อวิชชา n ignorance
อวิญญาณกทรัพย์ n inanimate possessions
อวิญญู adj ignorant
อวีจิ n abyss of hell
อส. n Office of the Attorney General
อส.บ. n Bachelor of Industrial Technology
อสงไขย n number followed by 140 ciphers
อสงไขย adj countless
อสนี n thunderbolt
อสนี n thunderbolt of Indra
อสนีบาต n lightning
อสป. n Fish Marketing Organization
อสภ n corpse
อสมการ n inequality
อสมมาตร v be asymmetrical
อสมมาตร adj asymmetrical
อสรพิษ n venomous snake
อสังหาริมทรัพย์ n immovable property
อสังหาริมทรัพย์ n immovable property
อสัญ adj unconscious
อสัญกรรม n death
อสัญญี adj insensible
อสัญญี adj unconscious
อสัตย์ adj dishonest
อสุจิ n sperm
อสุจิ adj impure
อสุนีบาต n lightning
อสุภ n corpse
อสุภ adj disgusting
อสุรกาย n demon
อสุรา n giant
อสุรี n giant
อสูร n devil
อสูรกาย n monster
อสูรย์ n Daityas
อหังการ n pride
อหังการ v be self-important
อหังการ adj arrogant
อหังการ v be arrogant
อหังการ n egoism
อหังการ n arrogance
อหิงสา n nonviolence
อหิวาตกโรค n cholera
อหิวาต์ n cholera
อหึงสา n nonviolence
อ้อ int oh
อ้อ n reed grass
อ๋อ int oh
ออ v crowd
ออก v come out
ออก v give birth to
ออกกฎ v legislate
ออกกฎ v specify
ออกกฎ v specify
ออกกฎหมาย v legislate
ออกกำลัง v exert
ออกกำลัง v exercise
ออกกำลังกาย v exercise
ออกข้อสอบ v set examination questions
ออกขาย v market
ออกขาย v be launched
ออกขุนนาง v give a public audience to government officials
ออกความคิดเห็น v express an opinion
ออกความคิดเห็น v express an opinion
ออกความเห็น v express an opinion
ออกความเห็น v express an opinion
ออกคำสั่ง v order
ออกงาน v give the first performance
ออกงาน v go to party
ออกงิ้ว v make gesture as in the theatrical performance
ออกจะ aux rather
ออกจะตาย adv extremely
ออกจั่น v blossom
ออกจาก v depart
ออกจากงาน v quit
ออกชื่อ v name
ออกซิเดชัน n oxidation
ออกญา n title above Phra
ออกดอก v bloom
ออกดอก v lend
ออกดอก v cause a rash
ออกดอก (หมาก v blossom
ออกดอกออกผล v yield interests/ dividends
ออกดอกออกผล v bear flowers and fruits
ออกดอกเป็นเมล็ด v granulate
ออกตัว v defend
ออกตัว v be newly sold
ออกท่า v gesticulate
ออกท่าออกทาง v gesticulate
ออกทีวี v box
ออกทุกข์ v go out of mourning
ออกทุน v put up money
ออกนอกหน้า adv openly
ออกนอกหน้า adj open
ออกนอกเรื่อง adv divergently
ออกนอกเรื่อง v diverge
ออกบวช v become a monk
ออกบิณฑบาต v ask for alms
ออกปาก v ask a favor of
ออกปาก v say
ออกผล v bear fruit
ออกผล v produce results
ออกผื่น v break out in a rash
ออกฝี v have smallpox
ออกฝีดาษ v have smallpox
ออกพรรษา n the end of Buddhist lent
ออกพระราชกฤษฎีกา v enact
ออกพระราชกำหนด v enact
ออกพระราชบัญญัติ v enact
ออกมหาสมาคม v attend a meeting
ออกมา v come out
ออกยักษ์ออกโขน v jump noisily as in a masked play
ออกยาม v go off duty
ออกรถ v buy a new car
ออกรถ v start a trip
ออกรถ v start a trip
ออกรบ v battle
ออกรวง v produce grains
ออกรส v taste
ออกรส v be enjoyable
ออกรส adv with gusto
ออกรับ v speak up for
ออกร้าน v set up a booth
ออกรายการทีวี v box
ออกรายการทีวี v box
ออกรายการโทรทัศน์ v box
ออกรายการโทรทัศน์ v box
ออกฤทธิ์ v activate
ออกฤทธิ์ v run wild
ออกฤทธิ์ออกเดช v be out of control
ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์ v be out of control
ออกลาย v reveal one´s bad behavior
ออกลิงออกค่าง v act mischievously
ออกลูก v give birth to
ออกวัง v live in one´s own palace
ออกวางตลาด v be launched
ออกศึก v go to war
ออกสนาม v enter the playing ground
ออกหนังสือพิมพ์ v publish a newspaper
ออกหน้า v show off
ออกหน้า v precede
ออกหน้าออกตา v act openly
ออกหน้าออกตา adv openly
ออกหมายจับ v swear out
ออกหมายเรียก v issue a warrant for
ออกหัด v have the measles
ออกหาก v become estranged
ออกห่าง v stay away from
ออกอาการ v act up
ออกอากาศ v broadcast
ออกอุบาย v contrive up
ออกัน v congregate
ออกเครือ v put forth fruit
ออกเงิน v pay
ออกเดินทาง v depart
ออกเมล็ด v granulate
ออกเรือ v sail
ออกเรือน v marry
ออกเสียง v vote
ออกเสียง v pronounce
ออกแขก v make public appearance
ออกแขก v welcome visitors
ออกแบบ v design
ออกแรง v exert
ออกแรง v physically help
ออกโขน v act as a masked player
ออกโฉนด v issue a title deed
ออกโทรทัศน์ v box
ออกโทรทัศน์ v box
ออกโรง v come forward
ออกโรง v premiere
ออกโรง v begin a show
ออกใช้ v put into practice
ออกใช้ v put into practice
ออกไข่ v lay an egg
ออกไข้หัว v have smallpox
ออกไปให้พ้น v Go away!
ออกไฟ v be out of confinement
อ๋อง v top
อ่อง n kind of chilly sauce
อ๋อง n Chinese prince
อ่อง adv spotlessly
อ้องแอ้ง adj frail
อ้องแอ้ง v be frail
ออด v beseech
ออด n buzzer
ออด n cracking sound
ออดอ้อน v plead with
ออดอ้อนออเซาะ v talk sweetly
ออดแอด adv garrulously
ออดแอด adv sickly
อ๊อดแอ๊ด int squeaking sound
อ่อน adj immature
อ่อน v be young
อ่อน v deform
อ่อนๆ adj light
อ่อนกำลัง v weaken
อ่อนข้อ v yield
อ่อนข้อให้ v concede
อ่อนความ v be immature
อ่อนจิตอ่อนใจ v be discouraged
อ่อนช้อย v be delicate
อ่อนช้อย v be gentle
ออนซ์ clas ounce
อ่อนต่อโลก v be innocent
อ่อนต่อโลก v be innocent
อ่อนตัว v be down
อ่อนตัว v reduce
อ่อนน้อม adj well-mannered
อ่อนน้อมถ่อมตัว v be modest
อ่อนนิ่ม adj soft
อ่อนนุ่ม adj soft
อ่อนปวกเปียก adj weak
อ่อนปวกเปียก v weaken
อ่อนป้อแป้ adv flimsily
อ่อนระทวย v be feeble
อ่อนระโหย v be weary
อ่อนระโหยโรยแรง v be exhausted
อ่อนระโหยโรยแรง v be weary
อ่อนลง v dilute
อ่อนละมุน adj soft
อ่อนล้า v be exhausted
อ้อนวอน v plead
อ่อนวัย v be young
อ่อนหวาน adj sweet
อ่อนหัด adj inexperienced
อ่อนหัด v be inexperienced
อ่อนหิวนัก v be weak
อ่อนหู v obey
อ่อนหู v be bored
อ่อนอกออกใจ v fatigue
อ่อนอกอ่อนใจ v be crestfallen
อ้อนออด v implore
อ่อนเปลี้ย v be exhausted
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง v be exhausted
อ่อนเปียก adj weak
อ่อนเปียก v weaken
อ่อนเพลีย v be tired
อ่อนเยาว์ v be young
อ่อนแรง v be weak
อ่อนแอ v be feeble
อ้อนแอ้น adj slender
อ่อนโยน adj gentle
อ่อนโรย v be weary
อ่อนใจ v fatigue
อ่อนไท้ n powerful woman
อ่อนไท n powerful woman
ออนไลน์ v on line
อ่อนไหว adj blown
อ่อนไหว adj sensible
ออฟฟิศ n office
ออม v save
ออม v save
อ้อม v encircle
อ้อม v go by an indirect or roundabout route
อ่อม n a kind of Thai curry
อ้อมกอด n embrace
อ้อมค้อม v be circuitous
อ้อมค้อม adv circuitously
ออมชอม v compromise
ออมทรัพย์ v save up
ออมทรัพย์ v save up
ออมสิน n saving
ออมอด v save
ออมเงิน v save
อ้อมแขน n embrace
อ้อมแอ้ม adv mumblingly
อ่อย adv softly
อ่อย adj gentle
อ่อย v bait
อ้อย n sugar cane
อ่อย v tempt
อ๋อย adv groaningly
อ้อยควั่น n sugar cane peeled and chopped
อ้อยตะเภา n sugarcanes
อ้อยสำลี n sugarcanes
อ้อยอิ่ง v hesitate
อ้อยอิ่ง adv hesitatingly
อ่อยเหยื่อ v flirt
อ่อยเหยื่อ v bait
อ้อยแดง n red sugarcane
อ้อยแดง n red sugarcane
ออร์แกน n organ
ออสเมียม n osmium
ออเซาะ v cajole
อ้อแอ้ v babble
อ้อแอ้ adv prattlingly
อ๊ะ int eh!; Eh!
อะจีน n name of Javanese city
อะตอม n atom
อะมีบา n amoeba
อะร้าอร่าม adj enormous
อะร้าอร่าม adv dazzlingly
อะร้าอร่าม v be worried
อะลุ้มอล่วย v compromise
อะลูมิเนียม n aluminium
อะหม n ancient Assamese
อะเคื้อ v be beautiful
อะเซทิลีน n acetylene
อะเมริเซียม n americium
อะเอื้อย adv continuously
อะไร pron whatever
อะไร adv whatever
อะไร ques what
อะไร det any
อะไรก็ตาม n whatever
อะไรก็ตาม n whatever
อะไรได้ conj on the contrary
อะไหล่ n spares
อักกะ n sun
อักกะ n Calotropis gigantea
อักขรวิทยา n paleography
อักขรวิธี n orthography
อักขรสมัย n orthography rule
อักขระ n character
อักขระสมัย n orthography rule
อักขรานุกรม n alphabetic index
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ n gazetteer
อักษร n character
อักษร n orthography rule
อักษร 3 หมู่ n three-sound group
อักษรกลาง n medium tone consonant
อักษรกล้ำ n diphthong
อักษรควบ n cluster consonant
อักษรควบกล้ำ n diphthong
อักษรตัวเล็ก n small letter
อักษรตัวใหญ่ n capital letter
อักษรต่ำ n low-tone consonants
อักษรปริศนา n crossword puzzle
อักษรย่อ n abbreviation
อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Philosophy
อักษรศาตรบัณฑิต n Bachelor of Arts
อักษรศาตรมหาบัณฑิต n Master of Arts
อักษรศาสตรบัณฑิต n bachelor of arts
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต n master of arts
อักษรศาสตร์ n arts
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Arts
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต n Master of Arts
อักษรสมัย n method of reading and writing
อักษรสาสน n diplomatic letter
อักษรสาสน์ n diplomatic letter
อักษรสูง n high-level consonant
อักษรเทวนาครี n Devanagari
อักษรเลข n numerical code
อักษรเลข n secretary of the provincial governor
อักษรไขว้ n crossword puzzle
อักษะ n axis
อักษะ n Axis
อักอ่วน v be awkward
อักอ่วน adj awkward
อักเษาหิณี n high numeral
อักเสบ v inflame
อักโข adj plentiful
อักโขภิณี n high numeral
อักโขเภณี n high numeral
อัคคี n fire
อัคคีภัย n fire
อัคนิ n fire
อัคนิคณะ n flame
อัคนี n fire
อัครชายา n queen
อัครมหาเสนาบดี n prime minister
อัครมเหสี n queen
อัครราชทูต n minister
อัครสมณทูต n internuncio
อังกฤษ n England
อังกะลุง n ankalung
อังคณา n woman
อังคาร n Tuesday
อังคาร n Mars
อังคาร n ash
อังฆาต v touch
อั้งยี่ n Chinese secret society
อังสตรอม clas angstrom
อังสะ n shoulder
อังสา n shoulder
อั้งโล่ n Chinese brazier
อังไฟ v singe
อัจกลับ n brass lantern
อัจฉรา n angel
อัจฉรา n finger
อัจฉรา n flash
อัจฉริยบุคคล n genius
อัจฉริยภาพ n genius
อัจฉริยลักษณ์ n excellent manner
อัจฉริยะ adj genius
อัจนา n worship
อัชฌา n compromise
อัชฌา n courteousness
อัชฌาจาร n impoliteness
อัชฌาสัย n politeness
อัชฌาสัย n character
อัญขยม pron I
อัญชนะ n eye drops
อัญชลี n saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
อัญประกาศ n quotation marks
อัญประกาศ n quotation mark
อัญประกาศเดี่ยว n single quotation marks
อัญประกาศเดี่ยว n single quotation mark
อัญมณี n jewel
อัญรูป n allotropy
อัญเชิญ v install
อัฏฐ n eight
อัฏฐศีล n eight commandments
อัฐ n cowrie
อัฐบริขาร n eight necessities of a Buddhist monk
อัฒจันทร์ n grandstand
อัฒภาค n semicolon
อัฒสระ n sound of halfway between a vowel and a consonant
อัณฑะ n testis
อัด v record
อัด v pack
อัด v smoke
อัด v be crowded
อัด v hit
อัด v hold a breath
อัดจาระบี v lubricate
อัดฉีด v lubricate
อัดฉีด v encourage someone by giving them money
อัดบุหรี่ v inhale (when smoking)
อัดรูป v develop film
อัดลม n carbonated water
อัดสำเนา v photocopy
อัดออกัน v congregate
อัดออกัน v be stranded together in the dried place
อัดอั้น v smoulder
อัดอั้นตันใจ v feel utterly repressed
อัดอั้นตันใจ v smoulder
อัดอั้นตันใจ v constrain
อัดอั้นใจ v feel utterly repressed
อัดเทป v tape-record
อัดเสียง v record
อัดเสียง v dub
อัดแจ n name of Javanese city
อัดแบตเตอรี่ v charge battery
อัดแผ่นเสียง v record
อัดแอ v be crowded
อัดแอ adj crowded
อัตคัด adj poor
อัตคัด v be poor
อัตชีวประวัติ n autobiography
อัตตกามกิริยา v masturbate
อัตตา n ego
อัตตาธิปไตย n autocracy
อัตตาธิปไตย n autocracy
อัตตานิยม n egoism
อัตถะ n content
อัตถะ n usefulness
อัตถะ n need
อัตถ์ n content
อัตถ์ n usefulness
อัตถ์ n need
อัตนัย adj subjective
อัตประวัติ n autobiography
อัตภาพ n (personal) circumstances
อัตรา n rank
อัตรา n rate
อัตราการตาย n death rate
อัตราการเกิด n birth rate
อัตราการเต้นของหัวใจ n pulse rate
อัตราขยาย n expansion ratio
อัตราความเร็ว n speed
อัตราค่าจ้าง n wage rate
อัตราค่าดอกเบี้ย n interest rate
อัตราจ้าง n wage rate
อัตราชีพจร n pulse rate
อัตราดอกเบี้ย n interest rate
อัตราภาษี n tax rate
อัตราร้อยละ n percentage
อัตราวัด n measurement
อัตราวัด n measurement
อัตราส่วน n ratio
อัตราเงินเดือน n rate of salary
อัตราเร็ว n speed
อัตราเสี่ยง n risk level
อัตราแลกเปลี่ยน n exchange rate
อัตวินิบาตกรรม n suicide
อัตวิสัย n subject
อัตโนมัติ adj automatic
อัตโนมัติ adv automatically
อัธยาศัย n mind
อั้น v retain
อั๋น adj plump
อัน clas piece
อัน n piece
อันดับ n rank
อันดับ n level
อันดับหนึ่ง adv first
อันดับแรก adv first
อันตรธาน v disappear
อันตรภาค n interval
อันตราย n danger
อันตรายต่อชีวิต n danger to life
อันตรายถึงตาย n danger to life
อั้นตั้น adj stocky
อั้นตู้ v be utterly mystified
อันที่จริง adv in fact
อันทุ n chain
อันธการ n darkness
อันธการ n ignorance
อันธการ n evening
อันธพาล adj delinquent
อันธพาล n social evil doer
อันธิกา n evening
อันน้อย adj minor
อันนั้น pron that (one)
อันนี้ pron this (one)
อั้นลมหายใจ v hold one´s breath
อันว่า conj for
อันหนึ่งอันเดียวกัน adv harmoniously
อันเดียว adj single
อันเตวาสิก n disciple
อันเนื่องมาจาก conj as the result of
อันเป็น n accident
อันเป็นไป n accident
อั้นไว้ v endure
อับ n cassette
อับ adj smelly
อับ adj dead-end
อับ adj leeward
อับ adj without
อับ adv unfortunately
อับจน v be at the end of one´s rope
อับจน v be impoverished
อับจน v be impoverished
อับจน v be impoverished
อับจน v be at a loss (for a solution)
อับชื้น adj smelly
อับปัญญา v be at the end of one´s wit
อับปาง v capsize
อับปาง v go bankrupt
อับอาย v feel ashamed
อับอาย v disgrace
อับอาย v be disgraceful
อับอาย adj defamed
อับอาย v be disgraceful
อับอาย adv disgracefully
อับอาย v be inglorious
อับอาย v embarrass
อับอาย v lose face
อับอาย v feel ashamed
อับอายขายหน้า v be disgraceful
อับเฉา v ballast
อับเฉา adj gloomy
อับเฉา adv gloomily
อับเฉา v be gloomy
อับโชค v be unlucky
อัปมงคล adj inauspicious
อัปมงคล n unfavourable condition
อัปยศ adj defamed
อัปยศ adv disgracefully
อัปยศอดสู v disgrace
อัปราชัย n victory
อัปรีย์ adj unpropitious
อัปรีย์จัญไร adj unpropitious
อัปลักษณ์ adj ugly
อัปสร n angel
อัมพร n sky
อัมพร n sky
อัมพร n sky
อัมพฤกษ์ n paralysis
อัมพฤกษ์ n middle line of the body
อัมพวัน n mango orchard
อัมพวา n mango orchard
อัมพา n mother
อัมพา n mother
อัมพาต n paralysis
อัมพาต n paralysis
อัมพิล adj sour
อัมพุ n water
อัมพุช n lotus
อัมพุช n fish
อัมพุชินี n lotus pond
อัมพุท n cloud
อัยการ n prosecutor
อัยการสูงสุด n Attorney-General
อัยกี n grandmother
อัยยะ n master
อัยยิกา n grandmother
อัลตราไวโอเลต n ultraviolet
อัลบั้ม n album
อัลเคน n paraffin
อัศจรรย์ adj miraculous
อัศจรรย์ v wonder
อัศจรรย์ใจ v be amazed
อัศจรรย์ใจ v be surprised
อัศว n horse
อัศว n horse
อัศวมุข adj horse-faced
อัศวยุช n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
อัศวานึก n cavalry
อัศวิน n knight
อัศวินี n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
อัศวเมธ n ceremony of horse sacrifice
อัศวโกวิท adj skilled in horsemanship
อัศเจรีย์ n exclamation mark
อัศเจรีย์ n exclamation mark
อัสดง v set
อัสดงคต adj western
อัสดม v set
อัสดร n excellent horse
อัสนี n thunderbolt
อัสสนี n constellations containing 7 stars
อัสสุ n tear
อัสสุชล n tear
อา n uncle
อ้า v spread out
อ่า v decorate
อากร n revenue
อากรขาออก n export duty
อากรขาเข้า n import duty
อากรสรรพสามิต n excise
อากรแสตมป์ n revenue stamp
อากังขา n wish
อากัป n dressing well
อากัปกริยา n attitude
อากัปกิริยา n manner
อากัปกิริยา n manner
อาการ n symptom
อาการ n organ
อาการท้องผูก n constipation
อาการท้องอืด n flatulence
อาการท้องเฟ้อ n flatulence
อาการนาม n abstract noun
อาการนิ่ง n silent acceptance
อาการนิ่ง n tacitly
อาการป่วย n symptom
อาการสงบ n tacitly
อาการสาหัส n coma
อาการสาหัส v be in a coma
อาการหนัก v be in a severe condition
อาการหอบหืด n laboured breathing in asthma
อาการเงียบ n silent acceptance
อาการแตก n act of breaking or destroying
อาการไอ n cough
อากาศ n climate
อากาศ n air
อากาศ n space
อากาศ n air
อากาศธาตุ n space
อากาศธาตุ n emptiness
อากาศธาตุ n air
อากาศนาวา n plane
อากาศพลศาสตร์ n aerodynamics
อากาศยาน n aircraft
อากาศหนาว n cold wind
อากาศเสีย n air pollution
อากาศโยธิน n air force man
อากูล adj undone
อาขยาน n recitation
อาขยาน n narration
อาขยาน n praying
อาขยาน n tale
อาคม n magic
อาคันตุกะ n visitor
อาคาร n building
อาคารชุด n condominium
อาคารบ้านเรือน n houses
อาคารสงเคราะห์ n housing
อาคารสำนักงาน n office building
อาคารสูง n high-rise building
อาคารสูง n skyscraper
อาคารเรียน n school building
อาคารเรียน n school building
อาคเนย์ n southeast
อาคเนย์ adj southeastern
อาฆาต v feud
อาฆาตพยาบาท v revenge
อาฆาตพยาบาท v vindicate
อาฆาตมาดร้าย v have a great malice
อาฆาตแค้น v feud
อ่าง n basin
อางขนาง v be embarrassed
อ้างคำพูด v quote
อ้างถึง v refer to
อ่างทอง n Ang Thong
อ่างล้างมือ n washbasin
อ่างล้างหน้า n washbasin
อ่างล้างหน้า n sink
อ้างว่า v claim
อ้างว้าง v isolate
อ้างสิทธิ์ v claim
อ่างอาบน้ำ n bathtub
อ้างอิง adj referable
อ้างอิง v refer
อ้างอิงถึง v implicate
อ่างเก็บน้ำ n reservoir
อาจ adj brave
อาจ aux could
อาจ adv can
อาจจะ aux may
อาจจะ adv possibly
อาจจะ adj able
อาจจะ aux may
อาจม n feces
อาจริยวัตร n proper behavior toward teachers
อาจริยวาท n Mahayana
อาจหาญ v bold
อาจอง adv bravely
อาจอง adj brave
อาจาด n Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
อาจาร n conduct
อาจาร n manner
อาจาร n custom
อาจารย์ n teacher
อาจารย์ n Acharn
อาจารย์ n teacher
อาจารย์ที่ปรึกษา n adviser
อาจารย์ผู้บรรยาย n lecturer
อาจารย์ผู้สอน n teacher
อาจารย์พิเศษ n special instructor
อาจารย์ใหญ่ n headmaster
อาจิณ adv regularly
อาจเอื้อม v be presumptuous
อาจได้อาจเสีย conj word indicating of uncertainty
อาชญากร n criminal
อาชญากรรม n crime
อาชญากรสงคราม n war criminal
อาชญาบท n provision of law
อาชญาบัตร n license
อาชญาวิทยา n criminology
อาชญาศึก n martial law
อาชญาสิทธิ์ n absolute power
อาชญาเทวดา n rod of punishment of the gods (possibly lightning)
อาชวะ n rectitude
อาชา n horse
อาชาน n birth
อาชาไนย adj wellborn
อาชาไนย adj easily trained
อาชีพ n occupation
อาชีพ n work
อาชีพอิสระ n freelance
อาชีว n occupation
อาชีวศึกษา n vocational education
อาชีวะ n occupation
อ้าซ่า adv fully open
อาญา n criminal case
อาญา n penalty
อาญาศึก n martial law
อาญาสิทธิ์ n absolute power
อาณัติ n mandate
อาณัติสัญญาณ n given signal
อาณา n authority
อาณาจักร n territory
อาณาจักร n territory
อาณาจักรทวาราวดี n Dhavaravati Kingdom
อาณานิคม n colony
อาณาบริเวณ n territory
อาณาประชาราษฎร์ n citizens
อาณาประโยชน์ n personal advantage
อาณาเขต n border
อาด adv valiantly
อาดๆ adv valiantly
อาดูร v lament
อาตมทาน n self-sacrifice
อาตมภาพ pron I
อาตมัน n soul
อาตมา pron I
อาตี๋ n Chinese boy
อาถรรพณะ n mystery
อาถรรพณะ adj mysterious
อาถรรพณ์ n mystery
อาถรรพณ์ adj mysterious
อาถรรพ์ n mystery
อาถรรพ์ adj mysterious
อาทร n care
อาทร v care
อาทาน n holding
อาทิ conj such as
อาทิก adj first
อาทิตย์ n Sunday
อาทิตย์ n sun
อาทิตย์ n week
อาทิเช่น conj for example
อาทึก adj first
อาธรรม adj iniquitous
อาธรรม adj unfair
อ่าน v read
อาน n saddle
อาน adj injured
อาน n rig
อาน v eat
อาน v whet
อาน adj sterile
อาน adv greatly
อานก v love
อานน n mouth
อานน n hole
อานน n face
อานน n door
อานนท์ n joy
อานนท์ n Annonta
อ่านผ่านๆ v skim (through)
อานม้า n saddle
อานรถ n saddle
อ่านหนังสือ v read
อ่านออกเขียนได้ v be literate
อ่านออกเสียง v read aloud
อานันท์ n Annonta
อานันท์ n joy
อานิก v love
อานิสงส์ n result of merit
อานิสงส์ n advantage
อานุภาพ n power
อานุภาวะ n power
อ่านเล่น v read for entertain
อ่านใจ v read one´s mind
อ่านไม่ออก v be illegible
อ่านไม่ออก v be illiterate
อาบ v bathe
อาบ adj soaked
อาบ v glaze
อาบ v soak
อาบ v drench
อาบ v anoint
อาบน้ำ v take a bath
อาบน้ำ v bathe
อาบน้ำ v bathe
อาบน้ำ v bathe
อาบน้ำ v clean
อาบน้ำ v wash
อาบน้ำตา v be soaked with tears
อาบน้ำศพ v bath a dead body before putting it in a coffin
อาบน้ำศพ n bathing rites for the corpse
อาบน้ำอาบท่า v bathe
อาบยาพิษ adj dipped in poison
อาบหน้า v have a tearful face
อาบัติ n offence
อาบัน v commit
อาบัน v attain
อาบเหงื่อต่างน้ำ v make a living by the sweat of one´s brow
อาบเหงื่อต่างน้ำ adv very hard and exhausted
อาบเอิบ v be imbued
อาบแดด v sunbathe
อาปะ n water
อ้าปากค้าง v be agape and tongue-tied
อ้าปากค้าง v be agape and tongue-tied
อ้าปากหวอ v be agape and tongue-tied
อ้าปากหวอ v be agape and tongue-tied
อาพาธ v be ill
อาฟตา n ASEAN Free Trade Area
อาฟต้า n AFTA
อาฟริกา n Africa
อาภรณ์ n clothes
อาภัพ adj unlucky
อาภัพ v be unlucky
อาภา n light
อาภากร n sun
อาภาส n light
อาม n third daughter
อามิษ n enticement
อามิส n allurement
อามิสสินจ้าง n bribery
อาย v be ashamed
อาย v be shy
อ้ายขิก n carved wood of penis
อ้ายขิก n small wooden image of penis
อ้ายจ๋อ n monkey
อายตนะ n sense
อายัด v seize
อายัดทรัพย์ v seize
อายัต adj industrious
อายัน n ascetic
อายัน n solstice
อายาจนะ n request
อายาจนะ n invitation
อายุ n age
อายุกษัย n death
อายุการใช้งาน n useful life
อายุขัย n end of life
อายุขัย n average age
อายุความ n prescription
อายุมาก adj old
อายุยืน n long life
อายุรกรรม n medicine
อายุรศาสตร์ n science of medicine
อายุรเวช n physician
อายุรเวท n medical science
อายุรแพทย์ n physician
อายุสั้น v be short-lived
อายุสั้น adj short-lived
อายุใช้งาน n useful life
อายเหนียม v be bashful
อารมณ์ n temper
อารมณ์ n (taking into) consideration
อารมณ์ n characteristics
อารมณ์ของพระอรหันต์ n grief in laws
อารมณ์ขัน n humour
อารมณ์ดี v be in a good temper
อารมณ์บูด v lose temper
อารมณ์ร้อน v be quick-tempered
อารมณ์ร้าย adj bad-tempered
อารมณ์ร้าย adj bad-tempered
อารมณ์สะเทือนใจ n emotion
อารมณ์เก็บกด n mental complex
อารมณ์เสีย v be upset
อารมณ์ไม่ดี v lose temper
อารยชน n civilized people
อารยชาติ n civilized nation
อารยธรรม n civilization
อารยประเทศ n civilized country
อารยะ adj civilized
อารยัน n Aryan
อารักขา n protection
อารักขา v protect
อารักษเทวดา n god
อารักษ์ n protection
อารักษ์ n guardian deity
อารัมภกถา n preface
อารัมภบท n preface
อารัมภบท v introduce
อาราธนา v invite
อาราธนา v ask
อาราธนาธรรม v request for the Dharma
อาราธนาพระปริตร v request for praying
อาราธนาศีล v request for percepts
อาราม n temple
อาราม n pleasure
อาราม adv urgently
อารี v be generous
อารี adj generous
อารีอารอบ adj kind
อาร์กอน n argon
อาร์กิวเมนต์ n argument
อาร์ต n art paper
อาร์ม n arm
อาร์เจนตินา n Argentina
อาละวาด v act madly
อาลัย v feel sad
อาลัยอาวรณ์ v be attached to
อ้าว int exclamation of surprise or protest
อ้าว adv fast
อ่าว n bay
อาวรณ์ v cling
อาวรณ์ n shelter
อ้าวว้าง v lonesome
อาวาส n temple
อาวาส n possessor
อาวาสิก n monk
อาวาหมงคล n marriage which the bride move into groom´s house
อาวาหะ n marriage which the wife moves into husband´s house
อาวุธ n weapon
อาวุธชีวภาพ n biological weapon
อาวุธพระอินทร์ n thunderbolt of Indra
อาวุธยุทธภัณฑ์ n armament
อาวุธยุทโธปกรณ์ n arm
อาวุธเคมี n chemical weapon
อาวุธเชื้อโรค n biological weapon
อาวุธแหลม n thunderbolt of Indra
อาวุโส adj senior
อ่าวไทย n gulf of Thailand
อาศรม n hermitage
อาศัย n habitat
อาศัย v use
อาศัย v settle
อาศัย v apply
อาศัยอยู่ v stay overnight
อาศัยอยู่ v stay
อาศัยไหว้วาน v ask for
อาศิร n benediction
อาศิรพจน์ n blessings
อาศิรพาท n blessings
อาศิรวจนะ n blessings
อาศิรวาท n blessings
อาสนะ n seat
อาสน์ n seat
อาสน์สงฆ์ n platform seat for monk
อาสภ n corpse
อาสัญ v die
อาสัญ n death
อาสัตย์ adj dishonest
อาสา v volunteer
อาสาสมัคร n volunteer
อาสาฬหบูชา n the day before the Buddhist Lent
อาสิญจ์ v sprinkle
อาสิญจ์ v pour
อาสิญจ์ v water
อาสิน n income from fruit trees
อาสูร v pity
อาสูร v have compassion for
อาสูร v be worried
อาหนี n anise
อาหม n Assamese
อาหรับราตรี n Arabian Nights
อาหลักอาเหลื่อ adj uncomfortable
อาหลักอาเหลื่อ v be uncomfortable
อาหาร n food
อาหารกระป๋อง n canned food
อาหารกระป๋อง n canned food
อาหารกลางวัน n luncheon
อาหารการกิน n food
อาหารคาว n meat dish
อาหารค่ำ n dinner
อาหารจานด่วน n fast food
อาหารจานด่วน n fast food
อาหารจานหลัก n main courses
อาหารจีน n Chinese food
อาหารฉายรังสี n irradiated food
อาหารทะเล n seafood
อาหารประจำ n regular meal
อาหารประจำวัน n daily food
อาหารปาก n target for gossip
อาหารมื้อเย็น n dinner
อาหารรองรัง n provisions
อาหารว่าง n snack
อาหารสด n fresh food
อาหารสะดวกซื้อ n convenience food
อาหารสะดวกซื้อ n convenience food
อาหารสัตว์ n feed
อาหารสัตว์ n feed
อาหารสำเร็จ n prepared food
อาหารสำเร็จรูป n delicatessen
อาหารหนัก n heavy meal
อาหารหวาน n dessert
อาหารเช้า n breakfast
อาหารเที่ยง n luncheon
อาหารเย็น n dinner
อาหารเสริม n supplementary food
อาหารแห้ง n dried food
อ้าออก v pull
อาเจียน v vomit
อาเชี่ยน n Asian
อาเชี่ยน adj Asian
อาเซม n ASEM
อาเซียน n Association of Southeast Asian Nations
อาเทศ n advice
อาเทศ n command
อาเทศ n rule
อาเทศ n explanation
อาเพศ n portent
อาเศียรพจน์ n blessings
อาเศียรพาท n blessings
อาเศียรวจนะ n blessings
อาเศียรวาท n blessings
อาเสี่ย n rich Chinese merchant
อ้าแขน v accept
อาแป๊ะ n Chinese uncle
อาโป n water
อาโลก n sight
อาโลก n looking
อาโลก n light
อาโลกนะ n seeing
อาโลกนะ n consideration
อำ v be possessed
อำ v hide
อ่ำ n dusk
อ่ำ adj darken
อ้ำๆ อึ้งๆ adv murmur
อำนวย v give
อำนวยการ v direct
อำนวยความสะดวก v facilitate
อำนวยประโยชน์ v be beneficial
อำนวยผล v produce result
อำนวยพร v bless
อำนวยอวยชัย v wish one success
อำนวยอวยชัย v wish one success
อำนาจ n power
อำนาจ n authority
อำนาจ n power
อำนาจ n power
อำนาจครอบงำ n control
อำนาจจิต n will power
อำนาจซื้อ n buying power
อำนาจต่อรอง n bargaining power
อำนาจตุลาการ n judicial power
อำนาจทิพย์ n power of heaven
อำนาจนิติบัญญัติ n legislative power
อำนาจบริหาร n executive power
อำนาจบาตรใหญ่ n might
อำนาจฝ่ายต่ำ n evil power
อำนาจวาสนา n destiny
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ n power
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ n supernatural power
อำนาจศาล n jurisdiction of the court
อำนาจหน้าที่ n authority and function
อำนาจอธิปไตย n sovereignty
อำนาจอันชอบธรรม n authority
อำนาจเหนือธรรมชาติ n supernatural power
อำนาจใหญ่ n great power
อำพราง v conceal
อำพะนำ v be silent
อำพัน adj amber
อำมฤต adj immortal
อำมหิต adv brutally
อำมหิต adj heartless
อำมหิต adv heartlessly
อำมหิต v be heartless
อำมหิต adj cruel
อำมหิต adj ruthless
อำมหิต adv ruthlessly
อำมหิต adv brutally
อำมหิต adj brutal
อำมหิต adv cruelly
อำมาตย์ n court official
อำลา v bid farewell
อ้ำอึ้ง v be speechless
อำเภอ n district
อำเภอใจ adv at will
อำไพ adj bright
อำไพ adj beautiful
อิง v be based on
อิง v lean on
อิง v be based on
อิงค์ v move
อิงค์ adj strange
อิงประวัติศาสตร์ adj historical
อิงอร v snuggle up
อิงแอบ v snuggle up
อิจฉา v envy
อิจฉาตาร้อน v envy
อิจฉาตาร้อน adv enviously
อิจฉาริษยา v envy
อิจฉาริษยา v envy
อิฉัน pron I
อิฏฐารมณ์ n satisfaction
อิฐ n brick
อิด v be tired
อิด v be sick of
อิดๆ ออดๆ v be reluctant
อิดๆ เอื้อนๆ v reluctant to say or do anything
อิดหนาระอาใจ v be sick of
อิดออด adv reluctantly
อิดออด v be reluctant
อิดเอื้อน v reluctant to say or do anything
อิดโรย adv wearily
อิดโรย adj tired
อิดโรย v be exhausted
อิตถี n woman
อิตถีลิงค์ n feminine gender
อิตาเลียน adj Italian
อิตเทรียม n yttrium
อิตเทอร์เบียม n ytterbium
อิทธิ n power
อิทธิ n prosperity
อิทธิบาท n Four Rddhippada
อิทธิปาฎิหาริย์ n miracle
อิทธิพล n control
อิทธิพล n power
อิทธิพล n prestige
อิทธิฤทธิ์ n supernatural power
อินซูลิน n insulin
อินทผลัม n date palm
อินทผาลัม n date palm
อินทรธนู n shoulder loop
อินทรธนู n rainbow
อินทราภิเษก n three special attributes
อินทราภิเษก n coronation ceremony
อินทรายุธ n Indra´s weapon
อินทรียวัตถุ n organic matter
อินทรีย์ n intelligence
อินทรีย์ n mind and soul
อินทรีย์ n organism
อินท์ n Indra
อินพุตเอาต์พุต n input output
อินฟราเรด n infrared
อินัง v care
อินังขังขอบ v care
อินเดีย n India
อินเดียตอนกลาง n Central Indian
อินเดียม n indium
อินเตอร์เนชั่นแนล adj international
อินเทอร์เน็ต n Internet
อินเทอร์เน็ต n Internet
อิ่ม v be full
อิ่ม v be satisfied
อิ่มๆ v be satiated
อิ่มตัว v be full
อิ่มตัว v be full
อิ่มท้อง v be full
อิ่มท้อง adv fully
อิมพัลซ์ n impulse
อิ่มหนำ v be full
อิ่มหนำสำราญ v be full
อิ่มหมีพีมัน v be full
อิ่มอกอิ่มใจ v be delighted
อิมัลชัน n emulsion
อิ่มเอม v be delighted
อิ่มเอิบ v glow with happiness
อิ่มเอิบใจ v be joyful
อิ่มเอิบใจ v be happy
อิ่มใจ v be pleased
อิริยา n movement
อิริยาบถ n manner
อิริเดียม n iridium
อิส n bear
อิสตรี n woman
อิสรภาพ n freedom
อิสระ adj free
อิสระ adv freely
อิสระชน n freeman
อิสระเสรี n freedom
อิสระเสรี adv independently
อิสระในการพูด n freedom of speech
อิสระในการเขียน n liberty of writing
อิสริยาภรณ์ n decoration
อิสลาม n Islam
อิสลาม n Mohammedanism
อิสลาม n Mohammedanism
อิสิ n anchorite
อิหม่าม n imam
อิหร่าน n Iran
อิหลักอิเหลื่อ adv uncomfortably
อิหลักอิเหลื่อ v be uncomfortable
อิออน n ion
อิเล็กตรอน n electron
อิเล็กทรอนิกส์ n electronics
อิเล็กโทน n electone
อิเล็คตรอน n electron
อิเล็คโทน n electone
อิเลคโทน n electone
อี n word used on front of a woman´s name
อี๊ int ugh
อี๋ n name of Chinese sweetmeat
อี๋ adv painfully
อี๋ v flatter
อี-คอมเมิร์ช n E-Commerce
อีก adv again
อีกกรณีหนึ่ง det on the other hand
อีกครั้ง adv again
อีกด้วย adv also
อีกต่างหาก adv also
อีกทั้ง adv also
อีกทั้ง conj moreover
อีกที adv once more
อีกที adv once more
อีกนัยหนึ่ง conj in other words
อีกประการหนึ่ง conj on the other hand
อีกสักครู่ adv for a while
อีกหน่อย adv a little more; a little
อีก้อ n Akha
อีก๋อย n sandpiper
อีกา n crow
อีกแง่หนึ่ง conj in other words
อีกแล้ว adv again
อีกไม่ช้า adv soon
อีกไม่นาน adv soon
อีคิว n Emotional Intelligence
อีคิว n EQ
อีคิว n EQ
อีจู้ n fish trap
อีฉัน pron I
อีฉัน pron I
อีฉุยอีแฉก adj scattered
อีฉุยอีแฉก v be scattered
อีซี n EC
อีดำอีแดง n scarlet fever
อีตัว n whore
อีถ่าง n Mitragyna speciosa
อีนุงตุงนัง adv tangly
อีนุงตุงนัง adj tangled
อีบึ้ง n malopacus
อีบึ้ง n Malopaeus albstriatus
อีปุด n Megalops cyprinoides (Elopidae)
อียู n EU
อีรุงตุงนัง adv messily
อีล้ำ n moorhen
อีลุ่ยฉุยแฉก adv extravagantly
อีสป n Aesop
อีสาน n northeast
อีสุกอีใส n chickenpox
อีหนู n mistress
อีหลักอีเหลื่อ v be uncomfortable
อีหลุกขลุกขลัก v be inconvenient
อีหลุกขลุกขลัก adj inconvenient
อีหลุกขลุกขลุ่ย adv engrossingly
อีหลุยฉุยแฉก adv extravagantly
อี๋อ๋อ v flatter
อีเก้ง n barking deer
อีเก้อีกัง adv awkwardly
อีเต้อ n pick
อีเทอร์ n ether
อีเป็ด n duck-shaped boat
อีเป้า n diamond-shaped kite
อีเมล์ n electronic mail
อีเห็น n palm civet
อีเหนียว n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
อีเหละเขะขะ adj disorderly
อีเอ็มเอส n Express Mail Service
อีแก่ n card game
อีแก่ n old thing
อีแก่ pron old lady
อีแก่กินน้ำ n card game
อีแซว n Thai folk song
อีแร้ง n vulture
อีแอ่น n swallow
อีโก้ง n moorhen
อีโต้ n chopping knife
อีโหน่อีเหน่ n matter
อึ v shit
อึ n feces
อึก n gulp
อึกทึก adv noisily
อึกทึก v be noisy
อึกทึก adj noisy
อึกทึกครึกโครม adj noisy
อึกอัก v hesitate
อึ้ง v be silent
อึง adj noisy
อึ่ง n bullfrog
อึง v be noisy
อึงคะนึง adj noisy
อึงคะนึง adv noisily
อึงคะนึง v be noisy
อึงมี่ adv noisily
อึ่งยาง n bullfrog
อึงอล v be loud
อึงอล adj loud
อึ่งอ่าง n bullfrog
อึด v endure
อึ้ดทึ่ด adv puffily
อึดอัด v feel cramped
อึดอัด v frustrate
อึดอัดใจ v frustrate
อึดอัดใจ v be discontented
อึดอัดใจ v embarrassed
อึดอัดใจ v constrain
อึดใจ n one moment
อึดใจ adv in a moment
อึดใจ adv in a moment
อึดใจ n one moment
อึดใจหนึ่ง adv for a moment
อึน v be damp
อึ๋ม v be plump
อึมครึม adj nondescript
อึมครึม v be dull
อึมครึม v be dull
อึมครึม adj nondescript
อืด v distend
อืด adv slowly
อืด adj slow
อืด v be slow
อืดอาด adv tardily
อืดอาด adj tardy
อืดอาด v be tardy
อื่น adj another
อื้น v speak
อื้อ adv abundant
อือ int yeah
อื้อฉาว v be scandalous
อื้อฉาว adj scandalous
อื้อซ่า adj abundant
อือออ v agree with
อื้ออึง adj loud
อื้ออึง v (of the ears) ring
อื้อฮือ int ah
อุ n rice wine
อุก v dare
อุก n Hemipimlodus borneenis
อุกกาบาต n meteorite
อุกฉกรรจ์ adj serious
อุกฉกรรจ์ v be serious
อุกฤษฏ์ adj highest
อุกฤษฏ์ adj excellent
อุกลาบาต n shooting star
อุกอาจ v be outrageous
อุกอาจ adj outrageous
อุกอาจ adv outrageously
อุ้ง n palm
อุ้งมือ n palm
อุ้งมือ n control
อุ้งเท้า n talon
อุจ adj high
อุจจาระ n stools
อุจาด adj disgraceful
อุจาระ n feces
อุณหภูมิ n temperature
อุณหภูมิระดับอัลตรา n UHT
อุณา n fleece
อุณา n hair between eyebrows
อุณาโลม n hair between eyebrows
อุณาโลม n infantry cap insignia
อุด v plug
อุดตัน adj blocked
อุดตัน v block up
อุดฟัน v fill teeth
อุดม v abound
อุดมการณ์ n ideology
อุดมการณ์ทางการเมือง n political ideology
อุดมคติ n ideal
อุดมคตินิยม n idealism
อุดมศึกษา n higher education
อุดมศึกษา n higher education
อุดมสมบูรณ์ adv plentifully
อุดมสมบูรณ์ v be plentiful
อุดมสมบูรณ์ v abound
อุดมสมบูรณ์ adv plentifully
อุดร n north
อุดร n left
อุดรธานี n Udon Thani
อุดหนุน v aid (with money)
อุดอู้ adj stuffy
อุดอู้ v stifle
อุดเตา n iron
อุตดม adj best
อุตดม adj plentiful
อุตดร n north
อุตดร n left
อุตพิด n Typhonium trilobatum Schott
อุตพิษ n Typhonium trilobatum Schott
อุตรดิตถ์ n Uttaradit
อุตรนิกาย n Uttaranikaya
อุตริ adj queer
อุตริ v be queer
อุตลุด adv in mess
อุตสาหกรรม n industry
อุตสาหกรรมการผลิต n manufacture industry
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว n tourist industry
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Industrial Technology
อุตสาหกรรมศิลป์ n industrial arts
อุตสาหกรรมหนัก n heavy industry
อุตสาหกรรมเกษตร n agro-industry
อุตสาหกรรมเบา n light industry
อุตสาหะ v work hard
อุตสาหะ v persist
อุตสาหะ v try
อุตสาหะ v persevere
อุตสาหะ v be diligent
อุตสาหะ v endure
อุตสาหะ v persevere
อุตุ n season
อุตุ adv soundly
อุตุนิยมวิทยา n meteorology
อุทก n water
อุทกธรณีวิทยา n hydrogeology
อุทกธาร n current
อุทกภัย n flood
อุทกวิทยา n hydrology
อุทกศาสตร์ n hydrography
อุทธัจ n fantasy
อุทธัจ n embarrassment
อุทบาตร n water-pot
อุทยาน n park
อุทยานแห่งชาติ n national park
อุทร n abdomen
อุทัยธานี n Uthai Thani
อุทาน v exclaim
อุทาร adj excellent
อุทาร adj high
อุทาหรณ์ n example
อุทิศ v sacrifice
อุทิศ v donate on behalf of
อุทิศ v donate on behalf of
อุทิศตัว v devote oneself to
อุทิศถวาย v dedicate
อุทุกธาร n current
อุทุมพร n Ficus glomerate
อุธัจ n embarrassment
อุธัจ n fantasy
อุ่น v heat up
อุ่น adj warm
อุ่น v be warm
อุ่นๆ adj warm
อุ่นสบาย v be pleasantly warm
อุ่นหนาฝาคั่ง adv abundantly
อุ่นเครื่อง v warm up
อุ่นใจ v feel relieved
อุบ v conceal
อุบ v keep
อุบล n lotus
อุบล n water lily
อุบลราชธานี n Ubon Ratchathani
อุบอิบ adv mumblingly
อุบะ n garland
อุบัติ v be born
อุบัติ v happen
อุบัติการณ์ n incident
อุบัติขึ้น v happen
อุบัติภัย n accident
อุบัติเหตุ n accident
อุบาท n birth
อุบาทว์ adj wicked
อุบาทว์ v be wicked
อุบาย n trick
อุบาสก n layman
อุบาสิกา n laywoman
อุป fixp vice-
อุปกรณ์ n tool
อุปกรณ์การสื่อสาร n communication tool
อุปกรณ์การเกษตร n agricultural equipment
อุปกรณ์การเขียน n stationery
อุปกรณ์การเดินทาง n luggage
อุปกรณ์การเรียนการสอน n teaching aid
อุปกรณ์การแพทย์ n medical appliance
อุปกรณ์ควบคุม n control equipment
อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ n fishing gear
อุปกรณ์ประดับยนต์ n car accessory
อุปกรณ์ประดาน้ำ n diving apparatus
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก n facilities
อุปกรณ์เครื่องใช้ n apparatus
อุปกรณ์เชิงกล n device
อุปกรณ์โทรคมนาคม n telecommunication
อุปกรณ์ไฟฟ้า n electrical equipment
อุปกรม n beginning
อุปกรม n approach
อุปกรม n attempt
อุปการ n support
อุปการ v help
อุปการะ v support
อุปการะ n kindness
อุปการะ v foster
อุปการะ v bring up
อุปการะคุณ n support
อุปการี n supporter
อุปกิเลส n sixteen causes of sorrow
อุปจาร n approach
อุปจาร n vicinity
อุปถัมภ์ adj patronizing
อุปถัมภ์ v support
อุปถัมภ์ค้ำชู v support
อุปทาน n imagination
อุปทาน n supply
อุปทูต n charge d´affaires
อุปนัย n induction
อุปนายก n vice president
อุปนิสัย n habit
อุปพันธ์ n connection
อุปพันธ์ n attachment
อุปมัย n simile
อุปมา v compare
อุปมา n simile
อุปมาน n comparison
อุปมาน v infer
อุปมาอุปไมย n analogy
อุปมาโวหาร n figure of speech
อุปรากร n opera
อุปราคา n eclipse
อุปลักษณ์ n metaphor
อุปสงค์ n demand
อุปสมบท v go into priesthood
อุปสรรค n crisis
อุปสรรค n obstacle
อุปสรรค n problem
อุปสรรค n barrier
อุปสรรค n objections
อุปสรรค n obstacle
อุปสรรค n inconvenience
อุปัชฌาย n preceptor
อุปัชฌายะ n preceptor
อุปัชฌาย์ n preceptor
อุปัฏฐาก n attendant of a monk
อุปัทวันตราย n danger
อุปาทาน n attachment
อุปาทาน n imagination
อุปโภค v consume
อุปโยค n utilization
อุปโลกน์ v suppose
อุปโลกน์ adj as stated
อุปโลกน์ v set up
อุปไมย n analogy
อุ้ม v carry
อุ้ม v absorb
อุมงค์ n tunnel
อุ้มชู v take care of
อุ้มท้อง v be pregnant
อุ้มน้ำ v absorb water
อุ้มบาตร v hold an alms bowl
อุ้มสม v match
อุมา n Uma
อุ่ย int oops
อุ้ย adj heavy and firm
อุ๊ย int ow!
อุ๊ยตาย int ow!
อุ้ยอ้าย adj clumsy
อุ้ยอ้าย adv clumsily
อุ้ยอ้าย v lumber
อุระ n chest
อุรังอุตัง n orang-utan
อุรา n ewe
อุรา n chest
อุรุ adj great
อุรุ n sand
อุษา n dawn
อุษา n aurora
อุสุม n alveolar fricative consonant
อุสุม n warmth
อุสุม n heat
อุสุม n summer
อุฬาร adj gigantic
อุฬาร adj grand
อุเทศ n explanation
อุเหม่ int sound of threatening
อุแว้ n sound of baby´s crying
อุแว้ v cry
อุโฆษ adj famous
อุโบสถ n ubosot
อุโบสถ n pray in every fortnight
อุโบสถ n ubosot (the eight commandments)
อุโบสถ n Buddhist holy day
อุโบสถกรรม n giving a recitation
อุโมงค์ n tunnel
อุโมงค์ใต้ดิน n underground tunnel
อุไร n gold
อู่ n source
อู่ n cradle
อู้ adv howlingly
อู่ n dock
อู้ v dawdle
อู่ n garage
อู่ซ่อมรถ n garage
อู่ซ่อมรถ n garage
อู่ต่อเรือ n dock
อู่น้ำ n wet dock
อูม v swell
อูม adj plump
อู่รถ n garage
อูรุ n thigh
อู่ลอย n floating dock
อู้อี้ adj indistinct
อู้อี้ adv indistinctly
อู้ฮู int uhu
อู่เรือ n dock
อู่แห้ง n dry dock
อเนก adj multi-
อเนกประสงค์ adj multi-purpose
อเนกอนันต์ adv incalculably
อเมริกา n United States of America
อเมริกา n United States of America
อเวจี n abyss of hell
อโฆษะ adj voiceless
อโณทัย n rising sun
อโลหะ n non-metal
อโศก n Asoka tree
อโหสิ v forgive
อโหสิ n forgiveness
อโหสิกรรม n non-existence of the consequences for sins
อโหสิกรรม v forgive
อโหสิกรรม n forgiveness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top