คำที่ขึ้นต้นด้วย "ท" จำนวน 1,982 คำ


ท.ญ. n dentist
ท.ทบ. n Royal Thai Army Radio and Television
ท.บ. n Doctor of Dental Surgery
ท.พ. n dentist
ท.ร.ท. n The TV Pool of Thailand
ท.ส. n aide-de-camp
ท.ส. n aide-de-camp
ทกท. n Bangkok International Airport
ทกล้า n soldier
ทค. n Department of Commercial Registration
ทชี n priest
ทด n dike
ทด v carry (a number)
ทด v compensate
ทดท้อ v be discouraged
ทดน้ำ v irrigate
ทดรอง v advance money
ทดลอง v test
ทดลองทำ v try out
ทดลองปฏิบัติ v try out
ทดสอบ v test
ทดสอบ v test
ทดเลข v carry (a number)
ทดแทน v compensate
ททท. n The Tourism Authority of Thailand
ทน v be durable
ทน v endure
ท้น v overflow
ท้น v protrude
ทนความร้อน adj fire-proof
ทนต์ n ivory
ทนต์ n tooth
ทนทรหด adv endurably
ทนทาน v endure
ทนทายาด adv endurably
ทนทำ v drudge
ทนทุกข์ v suffer
ทนทุกข์ทรมาน v suffer
ทนฝืน v force (oneself)
ทนาย n lawyer
ทนายความ n lawyer
ทนายหน้าหอ n majordomo
ทนโท่ adv obviously
ทนไป v persist
ทนไฟ v fireproof
ทนไฟ adj fire-proof
ทนไม่ได้ v can´t bear
ทนไม่ไหว v can´t bear
ทบ clas fold
ทบ v fold
ทบ v compound
ทบ. n Royal Thai Army
ทบต้น v compound (interest)
ทบทวน v repeat
ทบทวน v reconsider
ทบทวนดู v recall
ทบวง n bureau
ทบวงการ n official organization
ทบวงมหาวิทยาลัย n Ministry of University Affairs
ทม n Ministry of University Affairs
ทมบ n dead women who dwelled in the forest
ทมอ adj grey
ทมิฬ adj cruel
ทมิฬ n Tamil
ทยอย adv one by one
ทยอย v follow one after another
ทยา adj good
ทร. n Royal Thai Navy
ทรกรรม n hardship
ทรง v keep one´s balance
ทรง n form
ทรง v have
ทรง v sustain
ทรงกรม v set up a new department
ทรงกระบอก n cylinder
ทรงกลด v be encircled by a halo
ทรงกลม n sphere
ทรงกับทรุด v remain unchanged
ทรงข้าวบิณฑ์ n a kind of rice-grain-shaped design
ทรงครรภ์ v be pregnant
ทรงครรภ์ v be pregnant
ทรงครรภ์ v be pregnant
ทรงครรภ์ v be pregnant
ทรงคุณค่า v be valuable
ทรงคุณภาพ v be of good quality
ทรงคุณวุฒิ v be qualified
ทรงตัว v balance
ทรงธรรม adj righteous
ทรงบ๊อบ n bob
ทรงบาดาล n Cassia glauca
ทรงประพาส n insignia´s cap
ทรงประพาส n name of provincial governor´s dress
ทรงประพาส n name of king´s dress
ทรงปั้นหยา n Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ทรงผม n hairstyle
ทรงผม n hairstyle
ทรงพระครรภ์ v be pregnant
ทรงพระครรภ์ v be pregnant
ทรงพระครรภ์ v be pregnant
ทรงพระครรภ์ v be pregnant
ทรงพลังอำนาจ v be powerful
ทรงมหาดไทย n circular head with parted hair
ทรงมหาดไทย n circular and parted topknot
ทรงลังกา adj spherical pagoda shape with glass lotus base
ทรงสติ v be conscious
ทรงสภาพ v be in a state of
ทรงหกเหลี่ยม n hexagon
ทรงหม้อตาล n military cap
ทรงอานุภาพ adj mighty
ทรงอานุภาพ adj mighty
ทรงอานุภาพ adj mighty
ทรงอำนาจ v be powerful
ทรงอิทธิพล v be influential
ทรงเก้าเหลี่ยม n nonagon
ทรงเกียรติ adj honourable
ทรงเกียรติ v honour
ทรงเครื่อง v cut the hair
ทรงเครื่อง adj extra-ingredient
ทรงเครื่อง v be decorated
ทรงเจ้า v to be incarcerated with spirits
ทรงเจ้าเข้าผี v sorcerer´s dance to exorcise evil spirits
ทรงแปดเหลี่ยม n octagon
ทรงไว้ v keep
ทรชน n ruffian
ทรชาติ n wicked race
ทรพล adj bad
ทรพล adj weak
ทรพิษ n smallpox
ทรพี n ladle
ทรพี n ungrateful child
ทรมาทรกรรม n hardship
ทรมาทรกรรม v torture
ทรมาน v torture
ทรมานทรกรรม v torture
ทรมานใจ v live with suffering
ทรยศ v betray
ทรยศหักหลัง v betray
ทรยุค n evil period
ทรรปณะ n mirror
ทรรปณ์ n mirror
ทรรศนะ n viewpoint
ทรรศนาการ n sightsee
ทรรศนีย์ adj beautiful
ทรราช n tyrant
ทรราช n tyrant
ทรลักษณ์ adj ugly
ทรวง n chest
ทรวงอก n chest
ทรวดทรง n shape
ทรสองทรสุม v assemble
ทรหด v tolerate
ทรหด adv resistingly
ทรหดอดทน adj unyielding
ทรหดอดทน adj unyielding
ทรหดอดทน adj unyielding
ทรหน n difficult path
ทรหวล v blown away
ทรหึง adv boisterously
ทรหึง adj for a long time
ทรหึงทรหวล adv noisy
ทรอมโบน n trombone
ทรอึง v to be conceited
ทระนง v to be arrogant
ทระนงตัว v be proud
ทระนงศักดิ์ v be proud
ทระสองทระสุม v assemble
ทระหด v tolerate
ทระหด adv resistingly
ทระหึง adv boisterously
ทรัพยสมบัติ n property
ทรัพยสิทธิ n property right
ทรัพยสิทธิ n property right
ทรัพยากร n resource
ทรัพยากรธรณี n underground resource
ทรัพยากรธรรมชาติ n natural resource
ทรัพย์ n property
ทรัพย์นอกพาณิชย์ n things outside commerce
ทรัพย์สมบัติ n property
ทรัพย์สิน n asset
ทรัพย์สินทางปัญญา n intellectual property
ทรัพย์ในดิน n underground resource
ทรัมเป็ต n trumpet
ทรัสต์ n trust company
ทรานซิสเตอร์ n transistor
ทราบ v know
ทราบฝ่าพระบาท v know
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท v know
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม v know
ทราบเกล้าฯ v know
ทราบเค้าเงื่อน v know the whereabouts (of a criminal)
ทราบเรื่อง v witness
ทราบเรื่อง v know
ทราบเรื่องราว v know
ทราบเหตุการณ์ v witness
ทราม adv profusely
ทราม adj bad
ทรามชม n beautiful woman
ทรามวัย n young girl
ทรามสงวน n beautiful woman
ทรามสงวน n beautiful woman
ทรามสวาท n beautiful woman
ทรามสวาท n darling
ทรามสวาท n beautiful woman
ทรามเชย n beautiful woman
ทราย n sand
ทรายขาว n white sand
ทรายขาว n Scolopsis leucotaenia (Pomadaside)
ทรายละเอียด n finely powdered sand
ทรายแก้ว n kind of sand-sized white and clear quartz
ทรายแป้ง n finely powdered sand
ทรุด v sink
ทรุดตัว v subside
ทรุดนั่ง v sink into a chair
ทรุดลง v stoop
ทรุดลง v stoop
ทรุดโทรม v be declined
ทฤษฎี n theory
ทฤษฎีบท n theorem
ทลาย v disintegrate
ทลาย v break
ทวง v demand
ท้วง v object
ท้วงติง v warn against
ทวงถาม v press the claim
ท่วงท่า n manner
ท่วงทำนอง n tune
ท่วงที n attitude
ทวงบุญคุณ v ask for a debt of gratitude
ทวงสิทธิ v claim
ทวงสิทธิ์ v ask for right
ทวงหนี้ v press the claim
ทวด n great-grandfather
ทวดน้อย n a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother
ทวน n lance
ทวน v review
ทวน v proceed against
ทวนกระแส v go against
ทวนกลับ v repeat
ทวนความ v inquire
ทวนคำ v repeat one´s word
ทวนทบ v review
ทวนทาง adj confronting
ทวนลม adv against the wind
ทวนสบถ v break the curse
ทวนสาบาน v break the vow
ทวนเข็มนาฬิกา adv anticlockwise
ท้วม v be plump
ท่วม v flood
ท้วมๆ adv moderately
ท้วมๆ v be plump
ท่วมท้น v overwhelm
ท่วมท้น adv abundantly
ท่วมหัว adv very much
ท่วมหัว v overflow the head
ทวย n group
ทวยราษฎร์ n people
ทวยหาญ n legion
ทวยเทพ n choir of angels
ทว่า conj but
ทวาทศ n twelve
ทวาทศมาส n twelve months
ทวาทศี n the twelfth
ทวาย n name of people in Tibet-Burma tribe
ทวาย n name of Thai dressed salad
ทวาย n name of classical Thai song
ทวาร n door
ทวารทั้งเก้า n nine passages of the body
ทวารนายก n porter
ทวารบดี n porter
ทวารบาล n porter
ทวารประดับ n name of a ancient verse
ทวารปาละ n porter
ทวารหนัก n anus
ทวารักษี n porter
ทวาราวดี n Dhavaravati Kingdom
ทวารเบา n urethra
ทวิ n two
ทวิช n bird
ทวิช n Brahman
ทวิชงค์ n Brahman
ทวิชาติ n Brahman
ทวิชาติ n bird
ทวิบท n biped
ทวิบาท n biped
ทวิป n elephant
ทวิภาค n two portions
ทวิภาคี n bilateralness
ทวิภาคี n bilateral contract made by 2 nations
ทวิรท n elephant
ทวิรท n elephant
ทวี v multiply
ทวีคูณ n double
ทวีคูณ v multiply
ทวีธาภิเษก n name of celebration that king ascended the throne
ทวีป n continent
ทวีปมืด n Africa
ทวีปยุโรป n Europe
ทวีปออสเตรเลีย n Australia
ทวีปอาฟริกา n Africa
ทวีปอเมริกา n America
ทวีปอเมริกาเหนือ n North America
ทวีปอเมริกาใต้ n South America
ทวีปเอเชีย n Asia
ทวีปเอเซีย n Asia
ทวีปแอฟริกา n Africa
ทศ n ten
ทศกัณฐ์ n Ravana
ทศกัณธร n Ravana
ทศครีพ n Ravana
ทศชาติ n ten incarnations of the Buddha
ทศท. n Telephone Organization of Thailand
ทศทิศ n ten directions
ทศนิยม n decimal
ทศบารมี n ten virtues
ทศพร n the 1st part of the story of lord Buddha life
ทศพร n ten blessing
ทศพล n Buddha
ทศพักตร์ n Ravana
ทศพิธราชธรรม n virtues of the king
ทศมาส n the tenth month
ทศมุข n Ravana
ทศวรรษ n decade
ทศเศียร n Ravana
ทษ.บ. n Bachelor of Agricultural Technology
ทษ.ม. n Master of Agricultural Technology
ทส. n aide-de-camp
ทหาร n military
ทหารกองหนุน n reserve unit
ทหารกองเกิน n registered personnel
ทหารช่าง n army engineer
ทหารนาวิกโยธิน n leatherneck
ทหารบก n army officer
ทหารประจำการ n officer in service
ทหารปืนใหญ่ n artilleryman
ทหารผ่านศึก n veteran
ทหารพราน n scout
ทหารม้า n trooper
ทหารยาม n sentry
ทหารรักษาพระองค์ n army officer
ทหารราบ n infantry-man
ทหารหาญ n soldier
ทหารอากาศ n air force man
ทหารเกณฑ์ n conscript
ทหารเรือ n mariner
ทหารเหล่าม้า n cavalry
ท้อ n peach
ท้อ v discourage
ท่อ n tube
ทอ v weave
ทอ. n Royal Thai Airforce
ท่อง v ford
ท่อง v wander
ท้อง n abdomen
ท่อง v recite
ทอง n gold
ทองกร n bracelet
ท้องกาง adj be inflate belly
ทองขาว n platinum
ท้องขึ้น v have flatulence
ท้องขึ้นท้องพอง v have flatulence
ท้องขึ้นท้องเฟ้อ v have flatulence
ท่องขึ้นใจ v memorize
ท้องคลอง n canal bed
ท้องคัดท้องแข็ง adv rock with laughter
ท่องคาถา v chant continuously
ทองคำ n gold
ทองคำขาว n white gold
ทองคำบริสุทธิ์ n pure gold
ทองคำรูปพรรณ n gold ornament
ทองคำเปลว n gold leaf
ทองคำแท้ n pure gold
ท้องคุ้ง n concave bank of river
ท่องจำ v memorize
ท้องฉนวน n path partitioned with curtains for ladies in the palace
ทองชมพูนุท n pure gold
ทองชุบ n plated gold
ทองดอกบวบ n light-yellow colour gold
ทองดำ n name of black cricket
ทองดำ n black gold
ทองดำ n a species of mango
ทองต้นแขน n ornaments for the arms
ท้องตรา n general order
ท้องตลาด n market
ทองตะกู n artificial gold
ทองตะโก n artificial gold
ทองตากู n artificial gold
ท้องถนน n road
ท้องถิ่น n region
ท้องถิ่น adj local
ท้องถิ่น n locality
ทองทราย n sandy gold
ทองทศ clas unit of money exchange in the ancient time
ท้องทะเล n open sea
ท้องที่ n locality
ท้องที่ n area
ท้องที่ n district
ทองทึบ adj gold cladding
ท้องทุ่ง n field
ทองธรรมชาติ n natural gold
ทองธรรมชาติ n Butea frondosa
ทองนพคุณ n pure gold
ทองนพคุณเก้าน้ำ n gold
ทองนอก n fine gold
ท้องน่อง n calf
ท้องน้อย n underbelly
ท้องนา n paddy field
ท้องน้ำ n water area
ท่องบ่น v recite
ทองบรอนซ์ n bronze
ทองปลายแขน n a species of mango
ทองปลายแขน n gold bracelet
ท้องผุท้องพัง adj putrid
ท้องผูก v be constipated
ท้องผูก n constipation
ทองพระกร n bracelet
ท้องพระคลัง n treasury
ท้องพระโรง n throne room
ทองพลุ n a kind of Thai snack
ท้องพอง v be a distended stomach
ทองพัดดึงส์ clas unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ clas unit of money exchange (equal to 4 baht)
ท้องฟ้า n sky
ทองม้วน n a kind of sweetmeats
ท้องมาน n dropsy
ท้องร่วง v have diarrhea
ท้องร้อง v (stomach) rumble with hunger
ท้องร่อง n gutter
ทองริน n inferior gold
ทองรูปพรรณ n gold ornament
ท้องว่าง v have empty stomach
ทองวิทยาศาสตร์ n plated gold
ท้องสนามหลวง n Phra Men Ground
ทองสักโก n brass leaf used for covering a pagoda
ทองสัมฤทธิ์ n bronze
ท้องสาว n first pregnancy
ท้องสำนวน n content
ท่องสื่อ n Chinese translator in the old time
ท่องหนังสือ v learn
ทองหมั้น n engagement gold
ท้องหมา n deflated belly
ท้องหมู n potbelly
ทองหยอง n gold ornament
ทองหยอด n a kind of Thai sweetmeat
ทองหยิบ n a kind of Thai sweetmeat
ทองอังกฤษ n tinsel
ท้องอัสดงคต n lotus-figure at the base of temple´s wall
ท้องอืด n flatulence
ท้องอืดท้องเฟ้อ n flatulence
ท้องอืดท้องเฟ้อ v have flatulence
ทองเค n fine gold
ท้องเดิน v have diarrhea
ท่องเที่ยว v tour
ทองเนื้อเก้า n pure gold
ทองเนื้อเก้า n natural gold
ทองเนื้อเก้า n gold
ทองเนื้อแท้ n pure gold
ทองเนื้อแท้ n pure gold
ทองเนื้อแท้ n pure gold
ทองเนื้อแท้ n natural gold
ทองเปลว n gold leaf
ท้องเฟ้อ n flatulence
ท้องเรื่อง n subject matter
ท้องเลว adj starving
ท้องเสีย v have diarrhea
ท้องเสีย n diarrhea
ทองเหลือง n brass
ทองเอก n a kind of Thai sweetmeat
ท้องแก่ adj far gone in pregnancy
ท้องแก่ v be far gone in pregnancy
ทองแกมแก้ว n filigree jewelry decorated with fake diamonds
ท้องแข็ง adv rock with laughter
ท้องแขน n inside part of the arm
ท้องแขวน adv very hungry
ทองแดง n a species of cricket
ทองแดง n copper
ทองแท้ n pure gold
ทองแท้ n pure gold
ทองแท้ n natural gold
ท้องแบน n landing craft
ท้องแฟบ n deflated belly
ท้องแรก n first pregnancy
ทองแล่ง n gold thread
ท้องแห้ง v starve
ทองใบ n gold leaf
ทองไม่รู้ร้อน v be ignore
ท้องไร่ n field
ทอด v cast
ทอด n period
ทอด v fry
ทอดกฐิน v present robes to monks at the end of Buddhist Lent
ทอดกาย v stretch oneself on
ทอดกาย v be a gold-digger
ทอดตลาด v sell by auction
ทอดตัว v lie
ทอดตา v look around
ทอดถอนใจ v sigh
ทอดทิ้ง v neglect
ทอดที่ v make the royal bed
ทอดธุระ v leave one´s business or duty
ทอดน่อง adv stroll
ทอดผ้าป่า v make and off-season offering of robes and other needs to monks
ทอดพระเนตร v look at (of Royalty)
ทอดมัน n fried fish patty
ทอดมันปลา n name of Thai food made of fish
ทอดมันปลากราย n fried fish-paste balls
ทอดยอด v sprout
ทอดยอด n morning glory
ทอดรวง v head out
ทอดสมอ v cast anchor
ทอดสะพาน v encourage
ทอดสายตา v cast a look
ทอดหญ้า v feed animal with grass
ทอดหุ่ย adv indolently
ทอดอารมณ์ v get lost in day-dreams
ทอดอาลัย v despair
ทอดเงา v cast a shadow
ทอดเสียง v say with softened voice sounding sweet
ทอดเสียง v drawl
ทอดแห v throw a net
ทอดโกลน v lay down rollers
ท้อถ้อย v argue
ท้อถอย v discourage
ท่อถ้อย n debate
ทอท. n Airports Authority of Thailand
ท่อน n bit
ทอน v slash
ทอนกำลัง v reduce one´s power
ทอนซิล n tonsil
ท่อนซุง n log
ทอนสตางค์ v give the change
ท่อนหัว n head portion
ท่อน้ำ n water pipe
ทอนเงิน v give the change
ท่อนไม้ n log
ท้อป adv top
ทอประกาย v shine
ทอประกาย v shine
ทอผ้า v weave
ท่อพลาสติก n plastic tube
ทอฟฟี่ n toffee
ท่อมๆ adv walk for no special reason
ทอมบอย n tomboy
ทอย v pitch
ทอยกอง n pitch-and-toss
ท่อยาง n rubber hose
ท่อระบายน้ำ n drain
ท่อระบายน้ำ n ditch
ท่อระบายอากาศ n air-vent-pipe
ท่อลม n air hose
ทอล์คโชว์ n talk show
ท่อหายใจ n tracheotomy tube
ท่อหายใจ n snorkel
ทอหูก v interweave
ทอเรียม n thorium
ท่อแก๊ส n gas pipe
ท้อแท้ v tired
ท้อแท้ใจ v despond
ทอแสง v shine
ท้อใจ v be discouraged
ท่อไอเสีย n exhaust pipe
ทะนง v be proud
ทะนงตัว v be proud
ทะนงศักดิ์ v be proud
ทะนาน n name of an ancient measurement
ทะนาน clas capacity measure
ทะนานหลวง clas capacity measure equivalent litre
ทะนุถนอม v cherish
ทะนุบำรุง v nourish
ทะนุบำรุง v preserve
ทะมัดทะแมง v be earnest
ทะมัดทะแมง adv safely attired
ทะมัดทะแมง adv earnestly
ทะมึน adj towering
ทะมื่น adj towering
ทะยาทะแยแส v be generous
ทะยาน v rush
ทะยานอยาก v be grasping
ทะยานใจ v be foolhardy
ทะร่อท่อแร่ v interfere
ทะร่อทะแร่ v interfere
ทะลวง v pierce
ทะลวง v break through
ทะลัก v gush out
ทะลักทลาย v flow rapidly
ทะลักทะแลง v be irregular
ทะลาย clas numerative of coconuts
ทะลาย n coconut cluster
ทะลาย v be ruined
ทะลาย v destroy
ทะลึ่ง v intrude
ทะลึ่ง v be insolent
ทะลึ่งตึงตัง adv impolitely
ทะลึ่งทะลั่ง v rush
ทะลึ่งบ้อง v cut in
ทะลึ่งพรวด v rise suddenly
ทะลึ่งพรวด v rise suddenly
ทะลึ่งพรวด v rise suddenly
ทะลุ v pierce through
ทะลุกลางปล้อง v cut in
ทะลุดทะลาด v be hurried
ทะลุทะลวง v pierce
ทะลุปรุโปร่ง adv clearly
ทะลุเป้า v top
ทะวาย n fruit which ripens out of season
ทะเบียน n register
ทะเบียนการค้า n business registration
ทะเบียนคนไข้ n patient´s record
ทะเบียนบ้าน n census
ทะเบียนรถ n motor vehicle registration
ทะเบียนรถยนต์ n car registration
ทะเบียนสมรส n marriage license
ทะเบียนสำมะโนครัว n census
ทะเยอทะยาน v be ambitious
ทะเยอทะยานเกินตัว v be ambitious for great achievement
ทะเยอทะยาย adj ambitious
ทะเยอทะยาย v be over ambitious
ทะเล n marine
ทะเล adj marine
ทะเลตาย n Dead Sea
ทะเลทราย n desert
ทะเล้น v be cheeky
ทะเล้น v bulge
ทะเลน้ำนม n milky sea
ทะเลบ้า n name of a Thai classical song
ทะเลบ้า n turbulent sea
ทะเลปั่นป่วน n turbulent sea
ทะเลภายใน n inland sea
ทะเลสาบ n lake
ทะเลหน้าใน n inland sea
ทะเลหลวง n high sea
ทะเลอาณาเขต n territorial sea
ทะเลาะ v quarrel
ทะเลาะกัน v break
ทะเลาะกัน v conflict
ทะเลาะวิวาท v brawl
ทะเลาะเบาะแว้ง v brawl
ทะเลเพลิง n blaze
ทะเลใน n inland sea
ทะเลใหญ่ n ocean
ทะเลใหญ่ n ocean
ทะเลไหล่ทวีป n epicontinental sea
ทะเวน v roam
ทะแม่ง v be strange
ทะแม่ง adv suspiciously
ทะแม่งๆ adv strangely
ทะแยสามชั้น n name of Thai classical song
ทัก n a kind of basket made of bamboo used to collect salt
ทัก v greet
ทัก v warn
ทักขิญ n kindness
ทักขิญญ์ n kindness
ทักขิณา n gift
ทักขิณาวัฏ n clockwise
ทักขิโณทก n water of donation
ทักขิไณยบุคคล n monk
ทักท้วง v protest
ทักทาย v greet
ทักทายปราศรัย v greet
ทักทิน n evil days
ทักนิมิต v ask and answer in binding the boundary of a temple
ทักษะ n skill
ทักษา n name of the angles referred to in Thai astrology
ทักษิณ adv right hand side
ทักษิณ n south
ทักษิณนิกาย n doctrine
ทักษิณนิกาย n Hinayana
ทักษิณา n gift
ทักษิณาจาร n name of Brahmin doctrine
ทักษิณาทาน n giving alms to the dead
ทักษิณานุประทาน n the making of merits for the dead people
ทักษิณายัน n southern direction
ทักษิณาวรรต n clockwise
ทักษิโณทก n water poured out while giving alms symbolical of donation
ทั้ง pron whole
ทั้ง det both
ทั่ง n anvil
ทั้งๆ conj though
ทั้งๆ conj though
ทั้งๆ ที่ conj in spite of
ทั้งๆ ที่ conj although
ทั้งกายและจิตใจ adv body and mind
ทั้งกายและใจ adv body and mind
ทั้งขึ้นทั้งล่อง adv every way
ทั้งคน pron adverb used to emphasize the word which comes in front
ทั้งคืน adv all night long
ทั้งคู่ pron both
ทั้งชาติ pron entire nation
ทั้งชิ้น adv total
ทั้งดุ้น adv total
ทั้งตัว adv all over
ทั้งที่ conj even if
ทั้งที adv once in a while
ทั้งนั้น adv all (of it)
ทั้งนี้ conj in order that
ทั้งนี้ทั้งนั้น conj at any rate
ทั้งนี้เพราะ conj because of
ทั้งประเทศ pron entire nation
ทั้งปวง pron whole
ทั้งปี adv all the year round
ทั้งปี adj yearly
ทั้งปีทั้งชาติ adv always
ทั้งปีทั้งชาติ adv always
ทั้งผอง pron whole
ทั้งพวก pron whole
ทั้งมวล pron all
ทั้งวัน adv for daylong
ทั้งวันทั้งคืน adv around the clock
ทั้งสอง adj bilateral
ทั้งสอง pron both
ทั้งสองฝ่าย pron both sides
ทั้งสิ้น det whole
ทังสเตน n tungsten
ทั้งหมด pron absolutely
ทั้งหมดทั้งตัว adv all
ทั้งหมดทั้งตัว adv all
ทั้งหมดทั้งตัว adv all
ทั้งหมดที่มี adv all
ทั้งหลาย pron various
ทั้งหลายแหล่ det all
ทั้งอย่างนั้น adv without making any change
ทั้งอัน adv total
ทั้งเนื้อทั้งตัว adv all over
ทั้งเป็น adv alive
ทั้งเพ adv entirely
ทั้งเมือง pron nationwide
ทั้งแถว pron all
ทั้งโลก adj worldwide
ทัณฑกรรม n penalty
ทัณฑฆาต n mark dictate in a silent letter
ทัณฑนิคม n penal colony
ทัณฑวิทยา n penology
ทัณฑสถาน n prison
ทัณฑะ n ancient Thai measure of length equal to one metre
ทัณฑีบท n kind of Thai verse
ทัณฑ์ n penalty
ทัณฑ์บน n parole
ทัด v wear
ทัดดอกไม้ n part of the body
ทัดดอกไม้ v put a flower behind one´s ear
ทัดทา n tool for gleaning paddy
ทัดทาน v prohibit
ทัดเทียม v equal
ทัดเทียมกัน adv equally
ทัดเทียมกัน v balance
ทัดเทียมกับ conj equal to
ทัน v catch up with
ทัน v overtake
ทัน adv in time
ทันการ adv in time
ทันการณ์ v be in time
ทันกิน adv in time
ทันคน v be quick-witted
ทันควัน adv suddenly
ทันตกรรม n dentistry
ทันตกรรมจัดฟัน n orthodontics
ทันตกรรมช่องปาก n community dentistry
ทันตกรรมบดเคี้ยว n occlusion
ทันตชะ n dental consonant
ทันตพยาธิวิทยา n oral pathology
ทันตสาธารณสุข n dental health
ทันตา adv immediately
ทันตาเห็น adv immediately
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต n Doctor of Dental Surgery
ทันตแพทย์ n dentist
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต n Doctor of Dental Surgery
ทันตแพทย์หญิง n dentist
ทันต์ n tooth
ทันท่วงที adv in time
ทันที adv immediately
ทันทีทันควัน adv immediately
ทันทีทันใด adv promptly
ทันทีที่ conj as soon as
ทันน้ำ v be in time for the tide
ทันน้ำทันฝน adv in time for the flood season and rainy season
ทันยุคทันสมัย v modernize
ทันฤดูกาล adv in time for the flood season and rainy season
ทันสมัย adj up-to-date
ทันสมัย v be up-to-date
ทันอกทันใจ adv fast
ทันอกทันใจ v be fast
ทันเกม v learn the other
ทันเวลา adv in time
ทันเหตุการณ์ v be in time
ทันเหตุการณ์ v be awakened to
ทันโลก v modernize
ทันใจ adv fast
ทันใจ v be fast
ทันใด adv suddenly
ทันใดนั้น adv instantly
ทับ v overlay
ทับ n kind of drums
ทับ n cottage
ทับกัน adv overlap each other
ทับถม v pile up
ทับถม v defame
ทับทรวง n a long necklace for decorate
ทับทิม n ruby
ทับทิม n pomegranate
ทับที่ adv lying on the place of a dead body
ทับลง v put over
ทับลัคน์ v astrological event
ทับศัพท์ v transliterate
ทับสิทธิ์ v abstain from voting
ทับหลัง n lintel
ทับหลังประตู n lintel
ทับหลังลัคน์ v astrological event
ทับหลังหน้าต่าง n lintel
ทับเกษตร n niche for an image of Buddha
ทับแพ n hut on the raft
ทับแพ เรือนแถว n cottage
ทัปน n mirror
ทัพ n troops
ทัพบก n army
ทัพพี n ladle
ทัพฟ้า n air force
ทัพสัมภาระ n timber or wood for building a house or vehicle
ทัพหน้า n the front line
ทัพหน้า n vanguard
ทัพอากาศ n air force
ทัพเรือ n navy
ทั่ว prep over
ทั่ว adv thoroughly
ทั่วๆ adv thoroughly
ทั่วๆ ไป adj general
ทั่วกัน adv all together
ทั่วตัว adv all over one´s body
ทั่วถึง adv throughout
ทั่วถึงกัน adv thoroughly
ทั่วทิศ adv everywhere
ทั่วทิศ adv everywhere
ทั่วทุกคน pron everyone
ทั่วทุกทิศ adv everywhere
ทั่วทุกทิศทุกทาง adv everywhere
ทั่วทุกทิศทุกทาง adv everywhere
ทั่วทุกสารทิศ adv everywhere
ทั่วทุกหนทุกแห่ง adv everywhere
ทั่วทุกหนทุกแห่ง adv everywhere
ทั่วทุกหัวระแหง adv everywhere
ทั่วทุกแห่ง adv everywhere
ทั่วประเทศ adj nationwide
ทั่วราชอาณาจักร adj nationwide
ทัวร์ n tour
ทั่วหน้า pron everyone
ทั่วเมือง adj nationwide
ทั่วโลก n worldwide
ทั่วโลก adj all over the world
ทั่วไป adj general
ทั่วไป adv in general
ทัศนคติ n attitude
ทัศนวิสัย n visibility
ทัศนศาสตร์ n optics
ทัศนศิลป์ n visual art
ทัศนศึกษา v field trip
ทัศนะ n viewpoint
ทัศนา v see
ทัศนาการ n vision
ทัศนาจร v tour
ทัศนียภาพ n scenery
ทัศนีย์ adj beautiful
ทัศนูปกรณ์ n visual instrument
ทัศน์ v see
ทัศน์ n viewpoint
ทัศไนย adj beautiful
ทัสนานุตริยะ n excellent vision
ท่า n wharf
ท่า n posture
ท้า v defy
ทา v paint
ทาก n slug
ทาง n way
ทาง n way
ทาง n palm leaf
ทาง n side
ทาง prep by
ทาง clas qualifier for palm leaves
ทาง prep from
ทางกฎหมาย adj legislative
ทางกรรมพันธุ์ adj hereditary
ทางกระสุน n trajectory
ทางกันดาร n extremely arid route
ทางกันดาร n extremely arid route
ทางกันดาร n extremely arid route
ทางกาย adj physical
ทางกายภาพ adj physical
ทางการ n government authorities
ทางการค้า adj commercial
ทางการทหาร n military
ทางการเงิน adj financial
ทางการเมือง adj political
ทางการแพทย์ adj medical
ทางขวา n right
ทางขวามือ adv on the right
ทางข้าม n crosswalk
ทางขึ้น n ascent
ทางคมนาคม n road
ทางจราจร n roadway
ทางจิต adj mental
ทางจิตวิทยา adj psychological
ทางจิตใจ adj spiritual
ทางช้างเผือก n milky way
ทางชีววิทยา adj biological
ทางซ้าย n left
ทางด่วน n expressway
ทางดำเนิน n mode of practices
ทางตรง n direct way
ทางตะวันตก adj west
ทางตัด n (newly-) laid road
ทางตัด n (newly-) laid road
ทางตัด n (newly-) laid road
ทางตัน n dead end
ทางตัน n deadlock
ทางต่างระดับ n grade separation
ทางทหาร adj military
ทางทะเล adj by sea
ทางทิศตะวันตก adj western
ทางทิศใต้ n the south
ทางทุรกันดาร n extremely arid route
ทางทุรกันดาร n extremely arid route
ทางทุรกันดาร n extremely arid route
ทางธรรม adj religious
ทางธรรมชาติ adj natural
ทางน้ำ n by water
ทางน้ำนม n milky way
ทางน้ำไหล n watercourse
ทางนู้น n that way
ทางบก adj by land
ทางบ้าน adj household
ทางบ้าน n folks at home
ทางป่า n jungle trail
ทางผ่าน n passage way
ทางพญานาค n orbit of the moon
ทางพันธุกรรม adj hereditary
ทางพับผ้า n zigzag
ทางพิเศษ n special way
ทางมะพร้าว n coconut leaf
ทางมะพร้าว n name of a species of snake
ทางม้าลาย n crosswalk
ทางยกระดับ n viaduct
ทางรถไฟ n by train
ทางรถไฟ n railroad
ทางรอง n secondary way
ทางรอด n survival
ทางร่างกาย adj physical
ทางราชการ n official
ทางลง n route of descent
ทางลัด n shortcut
ทางลับ n secret passageway
ทางลาด n ramp
ทางลำบาก n difficult path
ทางวัฒนธรรม adj cultural
ทางวิ่ง n track
ทางวิชาการ adj academic
ทางวิทยาศาสตร์ adj scientific
ทางศีรษะ n head part
ทางศีลธรรม adj moral
ทางสวรรค์ n heaven
ทางสังคม adj social
ทางสังคมวิทยา adj sociological
ทางสัญจร n thoroughfare
ทางสายกลาง n moderate practice
ทางสายรอง n minor road
ทางสายหลัก n mainroad
ทางหลวง n highway
ทางหลวงพิเศษ n motorway
ทางหลวงพิเศษ n motorway
ทางหัว n head part
ทางออก n exit
ทางออก n way out
ทางออกฉุกเฉิน n emergency exit
ทางอ้อม adj indirect
ทางอ้อม n detour
ทางอ้อมเมือง n bypass
ทางอากาศ n by air
ทางอาญา adj criminal
ทางอิเล็กทรอนิกส์ adj electronic
ทางอุตสาหกรรม adj industrial
ทางเก็บ n quick-timed musical sound
ทางเข้า n entrance
ทางเข้าออก n doorway
ทางเดิน n footpath
ทางเดินป่า n jungle trail
ทางเดินอาหาร n alimentary canal
ทางเดินเท้า n pedestal
ทางเดียว adj one way
ทางเทคนิค adj technical
ทางเทคโนโลยี adj technological
ทางเท้า n footpath
ทางเท้า n by land
ทางเบี่ยง n road diversion
ทางเพศ adj sexual
ทางเรือ adj by sea
ทางเรือ n sea route
ทางเลี่ยง n bypass
ทางเลี่ยงเมือง n bypass
ทางเลือก n choice
ทางเศรษฐกิจ adj economical
ทางเหนือ n northern part
ทางเอก n main way
ทางแก้ n solution
ทางแก้ไข n settlement
ทางแคบ n narrow path
ทางแพร่ง n cross-road
ทางแม่น้ำ adj by sea
ทางแม่น้ำ n by water
ทางแยก n crossroad
ทางโค้ง n curve
ทางโคจร n orbit
ทางโคจร n orbit
ทางโท n secondary way
ทางโน้น adj there
ทางโลก adj secular
ทางใจ adj mental
ทางใต้ n southern part
ทางใน n meditation
ทางไกล adj long distance
ทางได้ n profit
ทางไปรษณีย์ n by post
ทางไฟฟ้า adj electronic
ท่าจอดเรือ n harbour
ท่าจะ aux possibly
ท่าช้างประสานงา n Thai dancer´s posture
ทาฐิกะ n beard
ทาฒิกะ n beard
ท้าตีท้าต่อย v challenge
ท่าทาง n style
ท่าทาง n demeanor
ท้าทาย v challenge
ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว n posture of diving
ท่าที n attitude
ทาน n alms
ทาน v eat
ท่าน pron you
ทาน v check up
ทาน v resist
ทานกัณฑ์ n third chapter of the Maha chat
ทานข้าว v have a meal
ท่านชาย n prince
ทานตะวัน n sunflower
ทานบดี n almsgiver
ทานบน n parole
ทานบารมี n height of liberality
ท่านผู้หญิง n lady
ทานพ n monster
ทานมัย adv almsgiving
ทานศีล adv usually give alms
ท่านหญิง n princess
ท่านอนคว่ำ n prone position
ท่านอนตะแคง n lying on side
ท่านอนหงาย n lying on back
ทานอาหาร v have a meal
ทานา n monster
ท่าน้ำ n waterside
ทานเลี้ยง v feast
ทานไว้ v endure
ทานไว้ v resist
ทาบ v put over
ทาบกัน v join
ทาบกัน v dovetail
ทาบกิ่ง v graft
ทาบทาม v sound out
ทาบรัศมี v scramble for superiority
ทาบไม่ติด v be not comparable
ทาปาก v wear lipstick
ท้าพนัน v bet
ทาม n beachhead
ทาม v place over
ทาม n string
ท่ามกลาง prep among
ท่ามาก v hesitate
ท้าย n rear
ท้าย n last
ทาย v guess
ทายก n grantor
ท้ายครัว n adultery with somebody´s wife
ท้ายครัว n kitchen
ท้ายครัว n wife
ท้ายทอย n occipital bone
ท้ายที่สุด adv at last
ท้ายน้ำ n last stages of a current or tide
ท้ายน้ำ n lowest reaches
ทายปัญหา v ask a riddle
ท้ายปี adv end of a year
ท้ายฝน n end of rainy season
ท้ายสุด adv finally
ท้ายสุด adj last
ทายา v apply some remedy to the wound
ทายา adj good
ทายาด adv extremely
ทายาท n heir
ทายาทโดยธรรม n statutory heir
ทายิกา n female giver
ท้ายเขื่อน n last stages of a current or tide
ท้ายเรือ n stern
ท้ายเรือน n backyard
ท้ายแถว n last in a row
ท้ายโต่ง n end
ทายใจ v read somebody´s mind
ทารก n infant
ทารกแรกคลอด n new-born baby
ทารกในครรภ์ n fetus
ทาริกา n girl baby
ทารุณ v ill treat
ทารุณกรรม n ill treatment
ทารุณจิตใจ v hurt
ทารุณโหดร้าย v be cruel
ทาลิปสติก v wear lipstick
ท้าว n title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign
ท้าว n dame
ท้าวกุเวร n God of Wealth
ท้าวคาง v rest one´s chin on one´s hands
ทาวน์เฮาส์ n town house
ทาวน์เฮาส์ n town house
ท้าวมหาพรหม n Brahma
ท้าวราพณะ n Ravana
ท่าวิดพื้น n push-up
ท้าวเวสวัณ n God of Wealth
ท้าวเอว adv akimbo
ทาส n slave
ทาส n slave
ทาสทาน n bad alms
ทาสปัญญา n wicked idea
ทาสผู้หญิง n slave
ทาสา n slave
ทาสี v paint
ทาสี n slave
ท่าอากาศยาน n airport
ท่าอากาศยานกรุงเทพ n Bangkok International Airport
ท่าเดียว adv only
ท่าเทียบเรือ n harbour
ท่าเรือ n harbour
ท่าเรือจ้าง n ferry landing
ทำ v observe
ทำ v act
ทำ v do
ทำ v have plastic surgery
ทำ v commit
ทำ v make
ทำ v work
ทำกรรม v commit
ทำกรรมทำเวร v sin
ทำกันได้ v do something without hesitating
ทำกับข้าว v cook
ทำการ v work
ทำการกสิกรรม v cultivate
ทำการกสิกรรม v do paddy farming
ทำการค้า v trade
ทำการทำงาน v work
ทำการบ้าน v do homework
ทำการปรองดอง v make concessions
ทำการเกษตร v cultivate
ทำการเพาะปลูก v cultivate
ทำการเพาะปลูก v farm
ทำการแทน v depute
ทำกำไร v make a profit
ทำขวัญ v perform ceremony for encouragement
ทำขวัญ v compensate
ทำครัว v cook
ทำคลอด v deliver (a baby)
ทำความ v make a quarrel
ทำความดี v do good
ทำความตกลง v contract
ทำความรู้จัก v make oneself known to someone
ทำความสะอาด v clean
ทำความสะอาดร่างกาย v wash
ทำความเข้าใจ v try to understand
ทำความเข้าใจ v try to understand
ทำความเข้าใจ v try to understand
ทำความเคารพ v salute
ทำคุณ v oblige
ทำคุณ v carry out the sorcery
ทำคุณทำไสย v carry out the sorcery
ทำงาน v work
ทำงานต่อ v continue working
ทำงานทำการ v work
ทำงานบ้าน v do housework
ทำงานมาก v work hard
ทำงานหนัก v work hard
ทำงามหน้า v behave shamefully
ทำจาก v make of
ทำชั่ว v do evil
ทำชื่อ v make good reputation
ทำซ้ำ v repeat
ทำด้วยตัวเอง v do single-handed
ทำดี v make good thing
ทำดีที่สุด v do my best
ทำตน v behave
ทำต่อ v follow
ทำตัว v behave
ทำตัวเด่น v show off
ทำตา v show one´s feeling with one´s eyes
ทำตาม v imitate
ทำตามอย่าง v imitate
ทำตามแบบ v imitate
ทำถนน v break (/blaze) a trail
ทำถนน v break (/blaze) a trail
ทำถนน v build a road
ทำท่า aux seem
ทำท่า v act
ทำทาง v break (/blaze) a trail
ทำท่าทำทาง v act
ทำทาน v donate
ทำที v deceive
ทำนบ n dam
ทำนอง n way
ทำนอง n rhythm
ทำนองคลองธรรม n ethics
ทำนองเดียวกับ conj likewise
ทำนองเพลง n melody
ทำนองเสนาะ n rhythm of prose
ทำนองเสียง n tune
ทำนา v farm
ทำนาย v foretell
ทำนายทายทัก v foretell
ทำนายใจ v read somebody´s mind
ทำนุ v maintain
ทำนุบำรุง v care
ทำนูล v tell
ทำนูล v carry on one´s head
ทำบาป v sin
ทำบาปทำกรรม v sin
ทำบุญ v make merit
ทำบุญทำกุศล v make merit
ทำบุญทำกุศล v make merit
ทำบุญทำกุศล v make merit
ทำบุญทำกุศล v make merits
ทำบุญทำทาน v make merit
ทำบุญสุนทาน v make merit
ทำบุญสุนทาน v make merit
ทำปก v bind book
ทำปฏิกิริยา v react
ทำประตู v kick a ball into the goal
ทำประโยชน์ v make benefit
ทำปลา v clean a fish before cooking
ทำปากทำคอ v assume an attitude in speaking
ทำผิด v make a mistake
ทำผิดกฎหมาย v break the law
ทำพยศ v rampage
ทำพิธี v perform a ceremony
ทำพิษ v cause trouble
ทำฟัน v treat people´s teeth
ทำมาค้าขาย v trade
ทำมาหากิน v earn a living
ทำมิดีมิร้าย v commit dark deeds
ทำมือทำไม้ v gesture
ทำรัง v build nest
ทำราชการ v work in the government office
ทำร้าย v harm
ทำร้ายจิตใจ v hurt one´s feeling
ทำร้ายร่างกาย v attack
ทำฤทธิ์ v rampage
ทำฤทธิ์ทำเดช v run wild
ทำฤทธิ์ทำเดช v be out of control
ทำฤทธิ์ทำเดช v rampage
ทำลวกๆ v do casually
ทำลาย v destroy
ทำลายขวัญ v discourage
ทำลายชื่อเสียง v malign
ทำลายพิษ v detoxify
ทำลายล้าง v smash
ทำลายสถิติ v break the record
ทำลายเกียรติ v discredit
ทำลายเชื้อ v sterilize
ทำลิง v be naughty
ทำลิงทำค่าง v act mischievously
ทำลิงทำค่าง v be naughty
ทำวัตร v say prayers to Buddha
ทำวัตรค่ำ v pray in the evening
ทำวัตรพระ v say prayers to Buddha
ทำวัตรเช้า v pray in the morning
ทำวัตรเย็น v pray in the evening
ทำศพ v cremate
ทำศึก v war
ทำสงคราม v war
ทำสมาธิ v concentrate
ทำสวน v garden
ทำสวนทำไร่ v do paddy farming
ทำสวนทำไร่ v garden
ทำสัญญา v contract
ทำสาว v repair the vagina
ทำสำเนา v duplicate
ทำสำเร็จ v succeed
ทำสำเร็จ v succeed
ทำหนังสือ v make a book
ทำหน้าตาย v assume or make a deadpan face
ทำหน้าทำตา v make funny face
ทำหน้าที่ v perform
ทำหน้าที่ v be function of
ทำหน้าที่แทน v represent
ทำหมัน v sterilize
ทำหูทวนลม v listen with no attention
ทำหูทวนลม v pay no attention
ทำอย่างตั้งใจ v concentrate
ทำอันตราย v hurt
ทำอาหาร v cook
ทำอิดเอื้อน v loiter
ทำอีกครั้ง v repeat
ทำอุบาย v trick
ทำเกินขอบเขต v overstep
ทำเกินไป v overdo
ทำเครื่องหมาย v point
ทำเงิน v make money
ทำเจ็บ v hurt
ทำเฉย v be standoffish
ทำเนา v be so-so
ทำเนา adv never mind
ทำเนียบ n residence
ทำเนียบ n directory
ทำเนียบขาว n the White House
ทำเนียบท่าเรือ n port of discharge
ทำเนียบนาม n names listed by a king
ทำเนียบรัฐบาล n Government House
ทำเบ่ง v put on airs
ทำเป็น v be able to
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน v feign indifference
ทำเป็นนิสัย v have the habit (of)
ทำเป็นนิสัย v have the habit (of)
ทำเป็นนิสัย v have the habit (of)
ทำเป็นเล่น v treat (a serious matter) as a trifle
ทำเพลง v play
ทำเล n site
ทำเลดี n golden location
ทำเลทอง n golden location
ทำเลที่ตั้ง n location
ทำเล่นๆ v be flippant
ทำเล็บ v dress a fingernail
ทำเลว v do evil
ทำเล่ห์กล v trick
ทำเวร v be on duty
ทำเวร v do evil
ทำเวรทำกรรม v sin
ทำเวลา v make time
ทำเสน่ห์ v charm
ทำเสน่ห์ยาแฝด v charm
ทำเสียเจ็บ v hurt
ทำเหตุ v trouble
ทำเอา v cause
ทำเอาเจ็บ v hurt
ทำแต้ม v kick a ball into the goal
ทำแท้ง v abort
ทำแทน v replace
ทำแผล v bandage
ทำโดยพลการ v act arbitrary
ทำโดยลำพัง v act arbitrary
ทำโดยลำพัง v do single-handed
ทำโทษ v punish
ทำใจ v restraint one´s mind
ทำใจจดจ่อ v concentrate
ทำให้ v cause
ทำให้กว้าง v widen
ทำให้คด v bend
ทำให้จำยอม v subdue
ทำใหญ่ v act big
ทำให้ดำรงอยู่ v maintain
ทำให้ดีขึ้น v enhance
ทำให้ตรง v bend
ทำให้ตลอด v follow
ทำให้ทรงอยู่ v maintain
ทำให้บาดเจ็บ v hurt
ทำให้บาดเจ็บ v injure
ทำให้พอใจ v console
ทำให้พินาศ v destroy
ทำให้พึงใจ v console
ทำใหม่ v repeat
ทำให้มัวหมอง v malign
ทำให้ราบ v subdue
ทำให้รุ่งเรืองขึ้น v enhance
ทำให้สบายใจ v console
ทำให้สำเร็จ v succeed
ทำให้สิ้นพยศ v subdue
ทำให้สิ้นฤทธิ์ v subdue
ทำให้หมดจด v clean
ทำให้หมดทุกข์ v ease
ทำให้หยุด v switch off
ทำให้หลง v charm
ทำให้หลงรัก v charm
ทำให้หลงใหล v charm
ทำให้หลุดพ้น v release
ทำให้อยู่ในอำนาจ v subdue
ทำให้เกิด v cause
ทำให้เจ็บ v hurt
ทำให้เชื่อง v subdue
ทำให้เดือดร้อน v disturb
ทำให้เบิกบาน v console
ทำให้เป็นรูๆ v perforate
ทำให้เรียบ v level
ทำให้เสมอ v level
ทำให้เสร็จ v finish
ทำให้เสียหาย v malign
ทำไก๋ v feign innocence
ทำได้ v be able to
ทำได้ลงคอ v do something without hesitating
ทำไปทำมา v result unexpectedly at last
ทำไพ่ v shuffle cards
ทำไฟ v generate electricity
ทำไม ques why
ทำไม่รู้ไม่ชี้ v feign innocence
ทำไม่รู้ไม่เห็น v feign innocence
ทำไร่ v farm
ทำไร่ทำนา v do paddy farming
ทำไร่ทำสวน v garden
ทำไร่ไถนา v farm
ทิฆัมพร n sky
ทิ้ง v leave
ทิ้ง v run away
ทิ้ง v drop
ทิ้ง v discard
ทิ้งๆ ขว้างๆ adv unsolicitously for
ทิ้งๆ ขว้างๆ v abandon
ทิ้งกระจาด n name of Chinese and Vietnamese custom
ทิ้งขว้าง v leave off
ทิ้งจดหมาย v mail a letter
ทิ้งช่วง v delay
ทิ้งช่วง v delay
ทิ้งช่วง v delay
ทิ้งตัว v sit down
ทิ้งทวน v do something in last occasion
ทิ้งทาน v donate
ทิ้งท้าย v come to a pondering end
ทิ้งท้าย adv finally
ทิ้งฟ้อง v discontinue
ทิ้งมะพร้าวห้าว n posture of diving
ทิ้งย่อ v have a posture of diving
ทิ้งร่องรอย v leave marks
ทิ้งรอย v leave marks
ทิ้งระยะ v delay
ทิ้งระยะ v delay
ทิ้งระยะ v delay
ทิ้งสมอ v anchor
ทิ้งสายตา v cast a look
ทิงเจอร์ n tincture
ทิ้งไป v leave
ทิ้งไป v leave
ทิ้งไป v run away
ทิ้งไพ่ v lay down a card
ทิชชู n tissue paper
ทิชากร n bird
ทิฐิ n conviction
ทิด n man who resumes secular life
ทินกร n sun
ทินศูนย์ n bad day
ทินเนอร์ n thinner
ทิป v tip
ทิป n tip
ทิพ n heaven
ทิพ n day
ทิพยจักษุ n celestial eye
ทิพยจักษุญาณ n divine insight
ทิพยญาณ n omniscience
ทิพยพยาน n sacred witness
ทิพยมานุษ n celestial human
ทิพยรส n excellent taste
ทิพยอำนาจ n power of heaven
ทิพยเนตร n all-seeing eye
ทิพย์ adj divine
ทิพากร n sun
ทิพโสต n celestial ears
ทิ่ม v stab
ทิม n row rooms for resting or storage purpose in the palace
ทิ่มตำ adv stabbingly
ทิ่มตำ v stab
ทิ่มตำใจ v sting
ทิ่มแทง v stab
ทิ่มแทง adv sarcastically
ทิ่มแทงใจ v grieve
ทิ่มแทงใจ v sting
ทิว n row
ทิวทัศน์ n view
ทิวภาพ n view
ทิวภาพ n scenery
ทิวา n day
ทิวากร n sun
ทิวากาล n daytime
ทิวเขา n mountain range
ทิวแถว n row
ทิวไม้ n line of trees
ทิศ n direction
ทิศตะวันตก n West
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ n northwest
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ n southwest
ทิศตะวันออก n east
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ n Northeast
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
ทิศทักษิณ n south
ทิศทักษิณ n South
ทิศทาง n direction
ทิศทางการเงิน n monetary flow
ทิศบูรพา n east
ทิศประจิม n west
ทิศประจิม n West
ทิศปัจฉิม n West
ทิศพายัพ n northwest
ทิศหรดี n southwest
ทิศอาคเนย์ n southeast
ทิศอิสาน n Northeast
ทิศอีสาน n northeast
ทิศอุดร n north
ทิศา n direction
ทิศานุทิศ n everywhere
ทิศาปาโมกข์ n famous instructor
ทิศเหนือ n North
ทิศใต้ n South
ทิเบต n Tibet
ที่ n ordinal number
ที่ clas qualifiers for places
ที่ pron that
ที่ n word for utensil
ที่ prep at
ที่ n place
ที่ n land
ที่ prep to
ที n time
ที n occasion
ที clas time
ที่ 12 n the twelfth
ที่ๆ n right place
ที่กรอง n screen
ที่กรอง n filter
ที่กรอง n sieve
ที่กล่าวมาข้างต้น adj above-mentioned
ที่กำบัง n shelter
ที่กำบัง n refuge
ที่กำบังภัย n air raid shelter
ที่ค้างแรม n camp
ที่คาดหวัง n expectancy
ที่คุมขัง n prison
ทีฆชาติ n snake
ทีฆนิกาย n name of the first canto of the Buddhist scriptures
ทีฆสระ n long vowels
ที่จริง adv actually
ที่จริงแล้ว adv in fact
ที่จองจำ n cell
ที่จอดรถ n car park
ที่จอดรถประจำทาง n bus stop
ที่จะ conj that
ที่จับ n handle
ที่ซ่อน n hiding place
ที่ดอน n upland
ที่ดิน n earth
ที่ดิน n land
ที่ดินมือเปล่า n outlaw land
ที่ดินวัด n churchyard
ที่ต่อ n connection
ที่ตั้ง n location
ที่ต่ำ n lowland
ที่ต่ำที่สูง n (be mindful of) one´s own place
ที่ตีไข่ n whisk
ที่ถือ n handle
ทีท่า n posture
ทีท่า n attitude
ที่ทาง n area
ที่ทำการ n office
ที่ทำการป่าไม้ n forestry office
ที่ทำการไปรษณีย์ n post office
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง n General Post Office
ที่ทำกิน n workplace
ที่ทำงาน n office
ที่ทำมาหากิน n workplace
ที่ธรณีสงฆ์ n temple ground
ที่นอน n place to sleep
ที่นอน n mattress
ที่นั่ง n throne
ที่นั่ง n seat
ที่นั่ง n situation
ที่นัดพบ n appointment place
ที่นั่น adv over there
ที่นั่น pron there
ที่นา n farmland
ที่น้ำซับ n capillary water
ที่น้ำซึม n area which water always ooze out
ที่นี่ n door
ทีนี้ n now
ที่นี่ adv here
ที่บรรจุน้ำ n tank
ที่บังตา n bamboo blind
ที่บังแดด n awning
ที่บูชา n shrine
ที่ประกอบการ n office
ที่ประกอบการ n office
ที่ประกาศ n board
ที่ประชุม n conference
ที่ประทับ n seat
ที่ประทับ n movable throne
ที่ประทับ n a place of worship
ที่ประทับตรา n seal
ที่ปรึกษา n adviser
ที่ปรึกษาความงาม n B.A.
ที่ปรึกษาพิเศษ n special advisor
ที่ปรึกษาอาวุโส v senior advisor
ที่ปลงศพ n cemetery
ที่ปลอดบุหรี่ n non-smoking area
ที่ปลอดภัย n safety zone
ที่ปัดน้ำฝน n wiper
ที่ปั๊มลม n air compressor
ที่ผ่านมา adv preceding
ที่ผูก n stake
ที่ผูก n pole
ที่ฝังศพ n cemetery
ที่พัก n lounge
ที่พัก n shelter
ที่พัก n habitat
ที่พัก n palace
ที่พัก n residence
ที่พัก n residence
ที่พัก n official residence
ที่พัก n residence
ที่พัก n home
ที่พัก n residence
ที่พักข้างทาง n motel
ที่พักข้างทาง n motel
ที่พักข้างทาง n motel
ที่พักผ่อน n recreation place
ที่พักผ่อนหย่อนใจ n recreation place
ที่พักผู้โดยสาร n bus stop
ที่พักฟื้น n convalescent home
ที่พักริมทาง n motel
ที่พักริมทาง n motel
ที่พักริมทาง n motel
ที่พักอาศัย n residence
ที่พักอาศัย n housing
ที่พักอาศัย n homestead
ที่พักแรม n camp
ที่พำนักพักพิง n residence
ที่พึ่ง n supporter
ที่พึงประสงค์ adj desirable
ที่พึงพอใจ adj desirable
ที่พึ่งพาอาศัย n living place
ที่พึ่งพิง n supporter
ที่พึ่งสุดท้าย n last resort
ทีม n team
ทีมงาน n work team
ที่มั่น n stronghold
ที่มา n origin
ที่มีความสำคัญในการรบ adj strategic
ทีมเฉพาะกิจ n specific unit
ทีมเฉพาะกิจ n specific unit
ทีมเวิร์ก n teamwork
ที่ยอมรับ adj acceptable
ที่รกร้างว่างเปล่า n waste lands
ที่รวม n center
ที่รอง n altar
ที่รองถ้วย n saucer
ที่รองรับ n base
ที่ระลึก n souvenir
ที่รัก n dear
ที่รักยิ่ง adj dear
ที่รับรอง n lounge
ที่ร้าง n vacant land
ที่ราบ n plain
ที่ราบลุ่ม n low land
ที่ราบสูง n highland
ทีละ det each
ทีละขั้น adv step by step
ทีละน้อย adv gradually
ทีละน้อยๆ adv gradually
ทีละเล็กทีละน้อย adv gradually
ทีละเล็กละน้อย adv gradually
ที่ลับ n secret place
ที่ลับ n genitals
ที่ลับตา n unseen place
ที่ลี้ภัย n refuge
ที่ลุ่ม n lowland
ที่ว่า pron that
ที่ว่าการ n government office
ที่ว่าการอำเภอ n district office
ที่ว่าง n space
ที่วางจาน n disk rack
ที่ว่างเปล่า n vacant
ที่วางแขน n armrest
ทีวี n television
ทีวีพูล n The TV Pool of Thailand
ทีวีสี n color television
ที่ส่วนรวม n public land
ที่สอง n second
ที่สังสรรค์ n club
ที่สาธารณะ n public land
ที่สาม n third
ที่สี่ n fourth
ที่สุด adj most
ที่สุด adv most
ที่สูง n upland
ที่สูบลม n tire pump
ที่หก n sixth
ทีหน้า n next time
ทีหน้าทีหลัง n next time
ที่หนีบกระดาษ n clip
ที่หนึ่ง adv first
ที่หมาย n aim
ที่หมาย n destination
ที่หลบภัย n refuge
ทีหลัง adv later
ที่หลับที่นอน n place to sleep
ที่หวัง n expectancy
ที่ห่างไกล n faraway
ที่อยู่ n source
ที่อยู่ n centre
ที่อยู่ n habitat
ที่อยู่ n house
ที่อยู่ n habitation
ที่อยู่ n dwelling
ที่อยู่ n area
ที่อยู่ n residence
ที่อยู่ n residence
ที่อยู่ n home
ที่อยู่ n location
ที่อยู่ n location
ที่อยู่ n mansion
ที่อยู่ n a place of worship
ที่อยู่ n residence
ที่อยู่ n habitat
ที่อยู่อาศัย n residence
ที่อยู่อาศัย n residence
ที่อยู่อาศัย n house
ที่อยู่อาศัย n houses
ที่อยู่อาศัย n housing
ที่อยู่อาศัย n homestead
ที่อยู่อาศัย n habitation
ที่อยู่อาศัย n home
ที่อยู่อาศัย n residence
ที่อับ n airless
ที่อาบน้ำ n bathroom
ที่อาศัย n habitation
ที่อาศัย n residence
ที่อาศัย n residence
ที่อาศัย n habitat
ที่อาศัยถาวร n residence
ที่อื่น n elsewhere
ที่อื่นๆ n elsewhere
ที่เก็บ n storage
ที่เก็บน้ำ n tank
ที่เก็บบรรณสาร n archives
ที่เกาะ n handle
ที่เกิด n birthplace
ที่เกิดเหตุ n scene
ทีเขาทีเรา n his time his turn
ที่เขี่ยบุหรี่ n ashtray
ที่เขี่ยบุหรี่ n ashtray
ที่เจาะรูกระดาษ n punch
ที่เชื่อถือได้ adj reliable
ทีเด็ด n good strategy
ทีเดียว adv very
ทีเดียว adv absolutely
ที่เที่ยว n touring place
ที่เปล่าเปลี่ยว n desolated place
ที่เผาศพ n crematory
ที่เผาศพ n crematory
ที่เผาศพ n royal funeral pyre
ที่เร้นลับ n dark corner
ทีเล่นทีจริง adv half-seriously
ที่เหลือ n remainder
ที่เหลือ n remainder
ทีเอ็นที n TNT
ที่แจ้ง n outdoor
ที่แท้ conj in fact
ทีแรก adv at first
ที่แล้ว det last
ที่แวดล้อม n surrounding
ที่โน่น pron over there
ที่โน่น adv over there
ที่โล่ง n outdoor
ที่โล่งแจ้ง n open air
ทีโอที n Telephone Organization of Thailand
ทีใครทีมัน n his time his turn
ที่ใด pron where
ที่ใส่กระดูก n cinerary urn
ที่ใส่น้ำ n tank
ที่ใส่อัฐิ n cinerary urn
ทีไร adv whenever
ที่ไหน pron where
ที่ไหนๆ pron wherever
ที่ไหนบ้าง pron where else
ที่ไหนได้ conj on the contrary
ทึก n water
ทึก v presume
ทึกทัก v assume
ทึ่ง v be surprised
ทึ้ง v pull
ทึ้ง v pull
ทึนทึก adj almost old
ทึบ adj stifling
ทึบ adj dull
ทึบ adj opaque (of glass, liquid, etc.)
ทึบ adj dense
ทึบแสง v opaque
ทึ่ม adj dull
ทึม adj dark
ทึมๆ adj dim
ทึมทึก adj almost old
ทื่อ v stiff
ทื่อ v go straight in
ทื่อ adj blunt
ทื่อ adj dull
ทุ pref bad
ทุก det every
ทุกๆ det every
ทุกๆ ชีวิต n all of life
ทุกๆ ที่ adv everywhere
ทุกขณะ adv all the time
ทุกขทรมาน n distress
ทุกขนิโรธ n extinction of suffering
ทุกขลาภ n a gain through suffering
ทุกขสมุทัย n cause of arising of suffering
ทุกขารมณ์ n distress
ทุกขเวทนา n suffering
ทุกข์ adv sufferably
ทุกข์ทรมาณ n suffering
ทุกข์ทรมาน v suffer
ทุกข์ยาก v be troubled by
ทุกข์ยาก v become poverty-stricken
ทุกข์ยาก v be in dire strait
ทุกข์ร้อน v suffer
ทุกข์ระทม v be agonized
ทุกข์สุข n happiness and sorrow
ทุกข์เข็ญ n suffering
ทุกข์เข็ญ n suffering
ทุกข์เข็ญ n suffering
ทุกข์ใจ adj worried
ทุกคน pron everyone
ทุกครั้ง adv every time
ทุกครั้ง adv always
ทุกครั้งที่ adv when
ทุกคราว adv every time
ทุกคืน adv every night
ทุกชนิด n every kind
ทุกซอกทุกมุม adv everywhere
ทุกทาง adv totally
ทุกท่าน pron everyone
ทุกทิศทาง adv everywhere
ทุกที adv always
ทุกที่ adv everywhere
ทุกนิบาต n name of Buddhism bible
ทุกปี adv every year
ทุกผู้ทุกนาม pron everybody
ทุกฝ่าย n every side
ทุกพาย adv everywhere
ทุกรกิริยา n difficult deeds
ทุกรกิริยา n name of a Buddha posture
ทุกราย n everyone
ทุกวัน adv everyday
ทุกวันนี้ adv nowadays
ทุกวี่ทุกวัน adv daily
ทุกสิ่ง pron everything
ทุกสิ่งทุกอย่าง pron everything
ทุกสิ่งสรรพ pron everything
ทุกหน adv every time
ทุกหน adv every place
ทุกหนทุกแห่ง adv everywhere
ทุกหนทุกแห่ง n everywhere
ทุกหนทุกแห่ง adv everywhere
ทุกหย่อมหญ้า adv everywhere
ทุกหย่อมหญ้า adv everywhere
ทุกหัวระแหง n everywhere
ทุกหัวระแหง adv everywhere
ทุกอย่าง pron everything
ทุกเดือน adj monthly
ทุกเที่ยว adv every time
ทุกเมื่อ adv every time
ทุกเมื่อเชื่อวัน adv every time
ทุกเวลา adv anytime
ทุกแง่ทุกมุม n every aspect
ทุกแห่ง adv everywhere
ทุคตะ adj poor
ทุคติ n hell
ทุ่ง n field
ทุ้ง v pound
ทุ่งกว้าง n field
ทุ่งข้าว n field
ทุ่งนา n field
ทุ่งพระเมรุ n Phra Men Ground
ทุ่งหญ้า n grassland
ทุงเทง n Adenosma hirsutum Kurz.
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ n grassland
ทุ่งโล่ง n plain
ทุจริต v cheat
ทุจริต adj dishonest
ทุติยภูมิ n secondary cell
ทุทรรศนนิยม n pessimism
ทุน n capital
ทุ่น n pontoon
ทุนการศึกษา n scholarship
ทุ่นกำลัง v labor-saving
ทุ่นค่าใช้จ่าย v reduce the expenses
ทุนจดทะเบียน n authorized capital
ทุ่นตกปลา n quill-bob
ทุนทรัพย์ n capital
ทุนนอน n frozen capital
ทุนนิยม n capitalism
ทุนรอน n capital
ทุ่นระเบิด n underwater mine
ทุนรัฐบาล n government scholarship
ทุ่นลอย n buoy
ทุนวิจัย n research fund
ทุนส่วนตัว n private fund
ทุนสำรอง n reserved fund
ทุนสำรอง n reserves
ทุนสำรองเงินตรา n reserved fund
ทุนหมุนเวียน n working capital
ทุ่นอวน n float
ทุนิยม n pessimism
ทุ่นเงิน v economize
ทุนเดิม n original capital
ทุ่นเบ็ด n quill-bob
ทุนเรือนหุ้น n capital stock
ทุนเล่าเรียน n scholarship
ทุนเล่าเรียนหลวง n king´s scholarship
ทุ่นเวลา v save time
ทุ่นแรง v labor-saving
ทุบ v pound
ทุบตี v beat
ทุพพล adj weak
ทุพพลภาพ adj disabled
ทุพภิกขภัย n famine
ทุพภิกขันดรกัป n famine period
ทุพภิกขันดรกัปป์ n famine period
ทุ่ม v exert oneself
ทุ่ม clas hour (counting from 6 P.M.)
ทุ่ม v put in
ทุ่ม v throw
ทุ้ม adj bass
ทุ่มตลาด v dumping
ทุ่มตลาด v dumping
ทุ่มทุน v dump money to
ทุ่มน้ำหนัก v putt the weight
ทุ่มน้ำหนัก n shot put
ทุ่มเงิน v pay large amount
ทุ่มเถียง v argue
ทุ่มเถียง v argue
ทุ่มเท v exert
ทุ่มเทใจ v cheer
ทุ่มโถม v overwhelm
ทุย adj oval
ทุย n buffalo
ทุ้ย v drivel
ทุรกรรม n delinquency
ทุรกันดาร v be faraway
ทุรกันดาร adj faraway
ทุรคม n faraway
ทุรชน n villain
ทุรชาติ n wretched race
ทุรนทุราย v be restless
ทุรนทุราย v be impatient
ทุรนทุราย v fidget
ทุรพล adj weak
ทุรลักษณ์ adj evil-looking
ทุราคม n faraway
ทุราจาร n immodesty
ทุเรศ adj pitiable
ทุเรศทุรัง adj shabby
ทุเรียน n durian
ทุเลา v improve
ทุเลา v recover
ทุโภชนาการ n malnutrition
ทู้ v submit
ทู่ adj unsharpened
ทูก n boat
ทู่ซี้ v persist
ทูต n ambassador
ทูตสวรรค์ n angel
ทูตสันถวไมตรี n goodwill ambassador
ทูตา n ambassador
ทูตานุทูต n diplomat
ทูน v carry over the head
ทูนหัว n beloved
ทูนหัว v give
ทูบ n shaft
ทูมทาม adj loose
ทูล v inform
ทูลถาม v ask
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย v present
ทูลเกล้าฯ ถวาย v present
ทูเลียม n thulium
ทแกล้ว n soldier
ทแกล้ว v be brave
ทแยง v be askew
ทแยง adj oblique
ทแยง adv obliquely
ทแยง v be slanted
ทแยง adj oblique
ทแยงมุม adj diagonal
ทแยงมุม adv on the bias
ทโมน adj overgrown


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top