คำที่ขึ้นต้นด้วย "ก" จำนวน 5,115 คำ


ก็ adv also
ก็ conj as a result
ก. n gram
ก.ค. n July
ก.ค. n Office of the Teacher Civil Service Commission
ก.ต. n Judicial Service Commission
ก.พ. n February
ก.พ. n Office of the Civil Service Commission
ก.ม. n law
ก.ล.ต. n The Securities and Exchange Commission
ก๊ก n group
กก n base
กก n sedge
กก v cuddle
กก v brood
กก v stay with
กก. clas kilogramme
กก. n committee
กกกอด v hug
กกจ. n Department of Employment
กกช้าง n name of plant
กกท. n Sports Authority of Thailand
กกธูป n name of plant
กกุธภัณฑ์ n regalia
กค n Ministry of Finance
กคช. n National Housing Authority
ก่ง v bend
ก่ง adj arched
กง n wheel
ก๊ง v drink wine
ก๊ง clas cup
ก๋ง n grandfather
กงการ n business
กงจักร n gear wheel
กงฉาก n carpenter´s steel square
กงล้อ n wheel
กงสี n firm
กงสุล n consul
กงสุลใหญ่ n consul general
กงเกวียน n wheels of a cart
กงเต๊ก n ceremony of releasing soul from purgatory
กงเต๊ก n Chinese funeral ceremony
กงโก้ adv bent
ก้งโค้ง v stoop
กงไฉ่ n pickled cabbage
ก็ช่าง adv accordingly
กฎ n rule
กฎ n regulation
กฎกระทรวง n ministerial regulations
กฎข้อบังคับ n regulation
กฎจราจร n traffic regulations
กฎทบวง n ministerial regulations
กฎธรรมชาติ n natural law
กฎบังคับ n regulation
กฎบัตร n charter
กฎบัตรสหประชาชาติ n United Nations Charter
กฎปฏิบัติ n law
กฎมณเฑียรบาล n royal law
กฎมนเทียรบาล n royal family laws
กฎยุทธวินัย n code of military ethics
กฎระเบียบ n set of regulations
กฎศีลธรรม n regulations of morality
กฎหมาย n law
กฎหมายตราสามดวง n first Thai enacted law
กฎหมายธรรมนูญ n charter
กฎหมายพาณิชย์ n commercial law
กฎหมายระหว่างประเทศ n international law
กฎหมายสูงสุด n constitution
กฎหมายอาญา n criminal law
กฎหมายแพ่ง n civil law
กฎหมายแรงงาน n labour legislation
กฎหมู่ n mob rule
กฎอัยการศึก n martial law
กฎเกณฑ n norm
กฎเกณฑ์ n regulation
กฎเบื้องต้น n first duty
กฎแห่งกรรม n reciprocal deeds
กฏเกณฑ์ n criterion
กฐิน n Kathin
กฐินทาน n the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery
กณิการ์ n night jasmine
กด n catfish
กด v press
กดกริ่ง v ring a bell
กดขี่ v oppress
กดขี่ข่มเหง v oppress
กดคอ v compel
กดดัน v force
กดตรา v seal
กดน้ำ v duck
กดปุ่ม v press
กดปูด n crow pheasant
กดราคา v lower the price
กดหัว v intimidate
กดออด v ring the bell
ก็ดี adv or
ก็ดี v may as well
กดแตร v honk
ก็ต่อเมื่อ conj when
กตัญญุตา n gratefulness
กตัญญู v be grateful
กตัญญูกตเวที v be grateful
กตัญญูกตเวที v be grateful to someone (and reciprocate with loyalty)
กตัญญูรู้คุณ v be grateful to someone (and reciprocate with loyalty)
ก็ตาม adv no matter
ก็ตามที adv somehow
ก็ตามใจ adv as you like it
กติกา n treaty
กติกา n rule
กติกาสัญญา n pact
กตเวทิตา n gratitude
กตเวที adj grateful
กถา n words
กถามุข n preface
กทท. n Port Authority of Thailand
กทธ. n Department of Mineral Resources
กทพ. n Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
กทม. n Bangkok
ก้น n bottom
ก่น v be absorbed in
ก่น v reproach
ก่น v dig out
กน. n Department of Internal Trade
กนก n gold
ก้นกบ n coccyx
ก้นกรอง n cigarette butt
ก้นกรองบุหรี่ n cigarette butt
ก้นกระดก v get cocky
ก้นกอย n anus
ก้นกุฏิ n one´s favorite disciple
ก้นขบ n cylindrophis ruffus
ก้นตะกรน n dregs
ก้นถุง n reserve money
ก้นบึ้ง n abyss
ก้นปอด n lean buttocks
ก้นย้อย n fat buttocks
ก่นสร้าง v clear
ก้นสอบเล็ก adj lean buttocks
ก้นหอย n spiral
กนอ. n The Industrial Estate Authority of Thailand
กนิษฐา n younger sister
ก้นแฟบ n lean buttocks
กบ n frog
กบ n plane
กบ v overfill
กบ n sharpener
กบข. n Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund
กบฎ n rebel
กบฏ v revolt
กบฏ v rebel
กบฏ n rebel
กบดาน v hide
กบาล n head
กบิล n monkey
กบิล n system
กบิล n rule
กบเหลาดินสอ n sharpener
กบไสไม้ n plane
กปน. n The Metropolitan Waterworks Authority
กปภ. n The Provincial Waterworks Authority
กปร. n Office of the Royal Development Projects Board
กปส. n Public Relations Department
กพร. n Department of Skill Development
กฟน. n The Metropolitan Electricity Authority
กฟผ. n The Electricity Generating Authority of Thailand
กฟภ. n Provincial Electricity Authority
ก้ม v bend down
กม. clas kilometre
ก้มตัว v bend down/over
กมล n heart
กมล n lotus
ก้มลง v bend down/over
ก้มศีรษะ v nod
ก้มหน้า v low one´s head
ก้มหน้า v persevere
ก้มหน้าก้มตา v concentrate
ก้มหัว v bow the head
ก้มหัว v yield (to)
กร n hand
กรกฎ n Cancer
กรกฎาคม n July
กรง n prison cell
กรง n cage
กรง n baluster
กรงขัง n cage
กรงขัง n jail
กรงนก n birdcage
กรงเล็บ n claws
กรณฑ์ n square root
กรณิการ์ n night jasmine
กรณี clas case
กรณี n case
กรณีจำเป็น n case of necessity
กรณีที่ conj in case of
กรณีพิพาท n conflict
กรณีพิเศษ n special case
กรณียกิจ n obligation
กรณีย์ n activity
กรณีศึกษา n case study
กรด n acid
กรดกำมะถัน n sulfuric acid
กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก n DNA
กรดน้ำมะนาว n citric acid
กรดน้ำส้ม n acetic acid
กรดผลไม้ n Alpha Hydroxy Acid
กรดฟอสฟอริก n phosphoric acid
กรดมะนาว n citric acid
กรดอะมิโน n amino acid
กรดไขมัน n fatty acid
กรน v snore
กรบูร n Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl
กรม n department
กรมการ n governmental administrative staff
กรมการขนส่งทหารบก n Military Transportation Department
กรมการขนส่งทหารเรือ n Naval Transportation Department
กรมการขนส่งทางบก n Department of Land Transport
กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade
กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade
กรมการค้าภายใน n Department of Internal Trade
กรมการจัดหางาน n Department of Employment
กรมการบินพาณิชย์ n Department of Aviation
กรมการปกครอง n Department of Local Administration
กรมการประกันภัย n Department of Insurance
กรมการผังเมือง n Department of Town and Country Planning
กรมการฝึกหัดครู n Department of Teacher Education
กรมการพัฒนาชุมชน n Community Development Department
กรมการรักษาดินแดน n Territorial Defense Department
กรมการศาสนา n Religious Affairs Department
กรมการศึกษานอกโรงเรียน n Department of Non-Formal Education
กรมการอาสารักษาดินแดน n defending the territory
กรมการแพทย์ n Department of Medical Services
กรมควบคุมความประพฤติ n Department of Probation
กรมควบคุมมลพิษ n Pollution Control Department
กรมควบคุมโรคติดต่อ n Department of Communicable Disease Control
กรมคุมประพฤติ n Department of Probation
กรมชลประทาน n Royal Irrigation Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ n Department of Cooperative Auditing
กรมตำรวจ n Royal Thai Police Department
กรมทรัพยากรธรณี n Department of Mineral Resources
กรมทรัพย์สินทางปัญญา n Department of Intellectual Property
กรมทหารราบ n department of infantry
กรมทะเบียนการค้า n Department of Commercial Registration
กรมท่า n harbour department
กรมท่า adj blue
กรมทางหลวง n Department of Highways
กรมที่ดิน n Department of Lands
กรมธนารักษ์ n Treasury Department
กรมธรรม์ n insurance policy
กรมธรรม์ประกันภัย n casualty insurance policy
กรมบังคับคดี n Legal Execution Department
กรมบัญชีกลาง n Comptroller General´s Department
กรมประชาสงเคราะห์ n Department of Public Welfare
กรมประชาสัมพันธ์ n Public Relations Department
กรมประมง n Department of Fisheries
กรมปศุสัตว์ n Department of Livestock Development
กรมป่าไม้ n Royal Forest Department
กรมพระธรรมนูญ n The Judge Advocate General´s Department
กรมพระยา n Krom Phraya
กรมพระราชวัง n Krom Phrarajawang
กรมพลศึกษา n Department of Physical Education
กรมพัฒนาที่ดิน n Land Development Department
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน n Department of Skill Development
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน n Department of Energy Development and Promotion
กรมพิธีการทูต n Department of Protocol
กรมยุโรป n Department of European Affairs
กรมราชทัณฑ์ n Department of Corrections
กรมราชองครักษ์ n Royal Aide de Camp Department
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม n Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
กรมวิชาการ n Department of Curriculum and Instruction Development
กรมวิชาการเกษตร n Department of Agriculture
กรมวิชาการเกษตร n Department of Agriculture
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ n Department of Medical Science
กรมวิทยาศาสตร์บริการ n Department of Science Service
กรมวิเทศสหการ n Department of Technical and Economic Cooperation
กรมศิลปากร n Fine Arts Department
กรมศุลกากร n Customs Department
กรมส่งเสริมการส่งออก n Department of Export Promotion
กรมส่งเสริมการเกษตร n Department of Agricultural Extension
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม n Department of Environmental Quality Promotion
กรมส่งเสริมสหกรณ์ n Cooperatives Promotion Department
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม n Department of Industrial Promotion
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย n Department of Treaties and Legal Affairs
กรมสมเด็จ n Krom Somdej
กรมสรรพสามิต n Excise Department
กรมสรรพากร n Revenue Department
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน n Department of Labour Protection and Welfare
กรมสามัญศึกษา n Department of General Education
กรมสารนิเทศ n Department of Information
กรมสุขภาพจิต n Department of Mental Health
กรมหมื่น n Krom Muen
กรมหลวง n Krom Luang
กรมองค์การระหว่างประเทศ n International Organizations Department
กรมอนามัย n Department of Health
กรมอาชีวศึกษา n Department of Vocational Education
กรมอาชีวศึกษา n Department of Vocational Education
กรมอาเซียน n Department of ASEAN Affairs
กรมอุตุนิยมวิทยา n Meteorological Department
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ n Department of American and South Pacific Affairs
กรมเกรียม v be grieved
กรมเจ้าท่า n Harbour Department
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ n Department of Business Economics
กรมเอเซียตะวันออก n Department of East Asian Affairs
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา n Department of South Asian, Middle East and African Affairs
กรมโยธาธิการ n Public Works Department
กรมโรงงานอุตสาหกรรม n Department of Industrial Works
กรมไปรษณีย์โทรเลข n Post and Telegraph Department
กรรชิง n long-handled umbrella
กรรชิง n long-handled tiered umbrella
กรรณ n ear
กรรณิการ์ n night jasmine
กรรตุ n doer
กรรตุการก n nominative case
กรรตุวาจก n active voice
กรรพิธี n rite
กรรภิรมย์ n five-terraced umbrella
กรรม n sin
กรรม n object
กรรม n deed
กรรมกร n unskilled laborer
กรรมการ n referee
กรรมการ n committee
กรรมการก n objective case
กรรมการตัดสิน n umpire
กรรมการผู้จัดการ n managing director
กรรมการหญิง n female committee
กรรมการิณี n female committee
กรรมฐาน n meditation
กรรมตามทัน n retribution
กรรมตามสนอง n retribution
กรรมบูชา n rite
กรรมพันธุ์ n heredity
กรรมพิธี n rite
กรรมวาจก n passive voice
กรรมวาจา n declaration
กรรมวิธี n process
กรรมวิบาก n retribution
กรรมสิทธิ์ n ownership
กรรมสิทธิ์ n copy-right
กรรมสิทธิ์รวม n mutual right of ownership
กรรมหนัก n misery from bad deeds
กรรมาชีพ n proletariat
กรรมาธิการ n commissioner
กรรมเก่า n one´s past deeds
กรรมเวร n fate
กรรมเวรา n fate
กรรเชียง n oar
กรรเชียง v row
กรรเชียง n backstroke
กรรโชก v extort
กรรไกร n scissors
กรรไตร n scissors
กรรไตร n scissors
กรรไตร n scissors
กรวด n pebble
กรวด v pour
กรวดทราย n gravel
กรวดน้ำ v pour water
กร้วม adv sound of chewing
กรวย n cone
กรวยเชิง n cone-shaped design
กรสุทธิ์ n cleansing of hands before the Brahmin rite
กรอ v spin (the yarn)
กรอ v grind
กรอ. n Department of Industrial Works
กรอก v fill in
กรอก v pour
กรอกแกรก adv rustlingly
กรอง v braid
กรอง v string (garland-flower)
กรอง v percolate
กรอด adv leanly
กร่อน v erode
กรอบ n convention
กรอบ n frame
กรอบ adj crisp
กรอบความคิด n concept idea
กรอบประตู n door frame
กรอบรูป n picture frame
กรอบหน้า n forehead´s ornament
กรอบเช็ดหน้า n frame
กรอบแกรบ adv rustlingly
กรอม v cover
กร่อม adv slowly
กรอมใจ v grieve
กร่อย v be unpleasant
กร่อย v dull
กร่อย adj brackish
กระ n hawksbill turtle
กระ n freckle(s)
กระคน n front-strap around the elephant´s neck
กระง่องกระแง่ง adv falteringly
กระง่อนกระแง่น adv infirmly
กระจก n pane of glass
กระจกข้าง n wing mirror
กระจกข้างรถ n wing mirror
กระจกตา n cornea
กระจกนูน n convex
กระจกฝ้า n ground glass
กระจกรถ n windshield
กระจกส่อง n mirror
กระจกสะท้อนแสง n solartag
กระจกสี n stained glass
กระจกหน้ารถ n windscreen
กระจกหน้ารถ n wind shield
กระจกหน้ารถยนต์ n wind shield
กระจกหลัง n rear window
กระจกหุง n stained glass
กระจกเงา n mirror
กระจกเว้า n concave lens
กระจกใส n clear glass
กระจง n chevrotain
กระจอก n sparrow
กระจอก adj shoddy
กระจอกงอกง่อย adj poor
กระจอกเทศ n ostrich
กระจองอแง adv vociferously
กระจ้อย adj tiny
กระจ้อยร่อย adj tiny
กระจะ adv clear
กระจัด v disperse
กระจัดกระจาย v scatter
กระจัดกระจาย v scatter
กระจัดพลัดพราย v scatter
กระจับ n water chestnut
กระจับปิ้ง n shield suspended over the pubic portion of a small girl
กระจับปิ้ง n silver genital-cover of a girl
กระจับปิ้ง n shield suspended over the pubic portion of a small girl
กระจับปิ้ง n a gold or silver genital cover of a girl
กระจับปิ้ง n fig-leaf worn by little girl
กระจับปี่ n four-stringed lute
กระจ่า n ladle made of coconut shell
กระจ่า n dipper
กระจ่าง adv clearly
กระจ่าง v brighten
กระจ่างแจ้ง adv bright
กระจาด n basket
กระจาบ n weaverbird
กระจาย v disperse
กระจาย v spread
กระจาย v disseminate
กระจายข่าว v spread news
กระจายข่าว v defame
กระจายข่าว v spread news
กระจายข่าว v spill the beans
กระจายตัว v split
กระจายอำนาจ v decentralize
กระจายเชื้อ v spread
กระจายเสียง v broadcast
กระจายแถว v deploy
กระจายแสง v give out light
กระจิด adj tiny
กระจิดริด adj small
กระจิดริด adj tiny
กระจิบ n Long-tailed Tailorbird
กระจิริด adj tiny
กระจิ๋ว v be tiny
กระจิ๋ว adj tiny
กระจิ๋ว adj tiny
กระจิ๋วหลิว adj tiny
กระจุก n tuft
กระจุกกระจิก adj trifling
กระจุกกระจุย adv messily
กระจุ๋งกระจิ๋ง adv tete-a-tete
กระจุ๊บ n lamp holder
กระจุบกระจิบ adv miscellaneously
กระจุ๋มกระจิ๋ม adj delicate
กระจุย adv dispersedly
กระจุย v collapse
กระจุยกระจาย v be scattered
กระจุยกระจาย adv messily
กระจุยกระจาย adv dispersedly
กระจุยกระจาย v collapse
กระจู้ n bottle-shaped eel-trap
กระจู๋กระจี๋ v coo
กระฉอก v spill
กระฉอกกระแฉก v spill
กระฉ่อน adv far and wide (rumour)
กระฉับกระเฉง adj vigorous
กระฉิ่ง n long-handled umbrella
กระชดกระช้อย adj graceful
กระชอน n colander
กระชอมดอก n flower bearing no fruit
กระช้อยนางรำ n species of plant
กระชัง n floating basket (for keeping fish in water)
กระชั้น v close
กระชั้น adj urgent
กระชั้น adv speedily
กระชั้นชิด v close
กระชับ v fit closely
กระชับ v strengthen
กระชาก v expose
กระชาก adj snappish
กระชาก adv loud
กระชาก v jerk
กระชากเสียง v shout
กระชิง n long-handled umbrella
กระชุ n crate (made of loosely woven strips of bamboo)
กระชุก clas table of weight used in the former time
กระชุ่มกระชวย v be hale and hearty
กระซ่องกระแซ่ง adv shakily
กระซ่องกระแซ่ง adv limp
กระซับ n an officer who takes care of goods in the cargo ship
กระซับปากเรือ n an officer who takes care of goods in the cargo ship
กระซิก adv sobbingly
กระซิก v snuggle up
กระซิกๆ adv weepingly (without making a loud noise)
กระซิกๆ adv sobbingly
กระซิกกระซวย v snuggle up
กระซิกกระซี้ v banter
กระซิบ v whisper
กระซิบกระซาบ v whisper
กระซิบบอก v whisper
กระซี้กระซิก adv sobbingly
กระซุบกระซิบ v gossip
กระซู่ n Sumatran rhinoceros
กระดก v tilt
กระดก v flap
กระดกกระดนโด่ v has an ill manner
กระด้ง n threshing basket
กระดวง n a half shell of coconut
กระด้วมกระเดี้ยม v be slowly
กระดอ n penis
กระดอง n carapace
กระดอง n shell of a tortoise
กระดองหาย n an implement for spreading straw out on the threshing floor
กระดองเต่า n turtle´s back
กระดอน v bounce
กระดักกระเดี้ย adv weakly
กระดังงา n ilang ilang
กระดังงาใหญ่ n ilang ilang
กระดาก v be embarrassed
กระดากกระเดื่อง v feel embarrassed
กระดากอาย v be embarrassed
กระดากใจ v be ashamed
กระด้าง v be tough
กระด้าง adj harsh
กระด้าง adj hard
กระด้างกระเดื่อง v disobey
กระด้างกระเดื่อง adj rebellious
กระดาน n board
กระดาน clas game
กระดานชนวน n slate
กระดานดำ n blackboard
กระดานถีบ n mud sled
กระดานลื่น n slide
กระดานหก n seesaw board
กระดานหมากรุก n chessboard
กระดานโต้คลื่น n surfboard
กระดานไฟ n heat treatment board (after giving birth of a child)
กระดาษ n paper
กระดาษกรอง n filter paper
กระดาษก๊อบปี้ n carbon paper
กระดาษกาว n masking tape
กระดาษข่อย n paper made from the fibres of streblus asper
กระดาษชานอ้อย n bagasse
กระดาษชำระ n toilet paper
กระดาษซับ n bond
กระดาษซับมัน n facial tissue
กระดาษทราย n sandpaper
กระดาษทิชชู n tissue paper
กระดาษปอนด์ n fine printing paper
กระดาษฟาง n straw paper
กระดาษฟุลสแก๊ป n foolscap
กระดาษลอกลาย n stencil paper
กระดาษวาดแบบ n drawing board
กระดาษว่าว n kite-making paper
กระดาษสา n mulberry paper
กระดาษสายรุ้ง n rainbow paper
กระดาษสี n colored paper
กระดาษหนังสือพิมพ์ n newsprint
กระดาษอาร์ต n art paper
กระดาษเขียนจดหมาย n writing paper
กระดาษเขียนแบบ n drawing board
กระดาษเงินกระดาษทอง n silver and gold paper
กระดาษเช็ดปาก n paper napkin
กระดาษแก้ว n cellophane
กระดาษแข็ง n cardboard
กระดาษโรเนียว n duplicating paper
กระดาษไข n stencil paper
กระดำกระด่าง adj spotted
กระดิก v beckon
กระดิกกระเดี้ย v move
กระดิ่ง n bell
กระดิบ v wriggle
กระดิบๆ adv slowly
กระดี่ n Trichogaster trichopterus
กระดี๊กระด๊า v giggle mirthfully
กระดึง n cowbell
กระดึ๊บ v crawl
กระดึบ v wriggle
กระดืบ v crawl
กระดุกกระดิก v move
กระดุ้งกระดิ้ง adv girlishly
กระดุบๆ adv slowly
กระดุบกระดิบ adv slowly
กระดุม n button
กระดูก n bone
กระดูก adj stingy
กระดูกก้นกบ n coccyx
กระดูกขัดมัน adj stingy
กระดูกคอ n neck bone
กระดูกงู n keel
กระดูกจมูก n bridge
กระดูกซี่โครง n rib
กระดูกนำเสียง n auditory ossicles
กระดูกสันหลัง n backbone
กระดูกหน้าผาก n frontal bone
กระดูกอ่อน n tyro (tiro)
กระดูกอ่อน n cartilage bone
กระดูกอึ่ง n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
กระดูกเขียด n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
กระดูกเชิงกราน n pelvis
กระดูกเทอร์บิเนต n turbinate bone
กระดูกโกลน n stirrup-shaped bone of ear
กระดูกโครงอก n rib
กระดูกโหนกแก้ม n jugal bone
กระดูกไหปลาร้า n collarbone
กระตรุด n charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck
กระต้วมกระเตี้ยม adv inactively
กระต่องกระแต่ง adv to and fro
กระต๊อบ n hut
กระต่าย n rabbit
กระต่าย n coconut grater
กระต่ายขูดมะพร้าว n coconut grater
กระต่ายจีน n coconut grater
กระต่ายเต้น n rhythm of old Thai classical
กระติก n water canteen
กระติกน้ำ n water canteen
กระติกน้ำร้อน n vacuum bottle
กระติกน้ำแข็ง n vacuum flask
กระตือรือร้น v be enthusiastic
กระตุก v pull violently
กระตุก v have a spasm
กระตุกกระติก v shake
กระตุ้งกระติ้ง adj girlish
กระตุ้น v urge
กระตุ้น v stimulate
กระตุ่น n mole
กระตุ้นเตือน v stimulate
กระตุ้นเร้า v encourage
กระตูบ n hut
กระถด v move back or out a little
กระถาง n pot
กระถางดอกไม้ n flowerpot
กระถางต้นไม้ n flowerpot
กระถางธูป n joss stick pot
กระถิก n small squirrel
กระถิน n Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit
กระถินหอม n Acacia farnesiana Willd.
กระถึก n small squirrel
กระทง n section
กระทง n banana leave vessel
กระทง n floating basket
กระทง clas item
กระทงความ n point
กระทบ v hit
กระทบ v affect
กระทบกระทั่ง v conflict
กระทบกระเทียบ adv sarcastically
กระทบกระเทียบ v satirize
กระทบกระเทือน v affect
กระทบกระเทือนใจ v hurt one´s feelings
กระทบกระแทก v be sarcastic
กระทบตา v strike the eyes
กระทบใจ v hurt one´s feelings
กระทบไหล่ v meet
กระทรวง n ministry
กระทรวงกลาโหม n Ministry of Defence
กระทรวงการคลัง n Ministry of Finance
กระทรวงการต่างประเทศ n The Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงการต่างประเทศ n Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงคมนาคม n Ministry of Transportation and Communications
กระทรวงพาณิชย์ n Ministry of Commerce
กระทรวงมหาดไทย n Ministry of Interior
กระทรวงยุติธรรม n Ministry of Justice
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม n Ministry of Science Technology and Environment
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม n Ministry of Science, Technology and Environment
กระทรวงศึกษาธิการ n Ministry of Education
กระทรวงสาธารณสุข n Ministry of Public Health
กระทรวงอุตสาหกรรม n Ministry of Industry
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ n Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม n Ministry of Labour and Social Welfare
กระท่อนกระแท่น adv brokenly
กระท่อนกระแท่น adj fragmentary
กระท่อม n Mitragyna speciosa
กระท่อม n hut
กระท้อมกระแท้ม adj small
กระทะ n pan
กระทะใบบัว n very big pan
กระทั่ง prep until
กระทั่งถึง prep till
กระทา n partridge
กระทาย n small basket
กระทำ v perform
กระทำกามกิจ v engage in sexual intercourse
กระทำการ v do
กระทำการร่วมเพศ v rape
กระทำความผิด v violate
กระทำงาน v operate
กระทำชำเรา v rape
กระทำตน v behave
กระทำตาม v perform
กระทำตาม v observe
กระทำผิด v misbehave
กระทำผิด v make a mistake
กระทำผิด v sin
กระทำผิด v do evil
กระทำผิด v commit
กระทำผิด v violate
กระทำผิด v break a law
กระทำผิดกฎหมาย v break a law
กระทำพิธี v perform a ceremony
กระทิกกระทวย adv gigglingly
กระทิง n Gaur
กระทิงโทน n male wild ox
กระทืบ v trample
กระทืบเท้า v trample
กระทุ้ง v poke
กระทุง n Spotted-billed Pelecan
กระทุงหมาบ้า n Dregea volubilis
กระทุ้งเส้า v beat the cadence for the oarsmen in a boat race
กระทุ่ม v splash
กระทุ่ม n Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp.
กระทุ่มน้ำ v splash the water
กระทู้ n theme
กระทู้ถาม n question
กระนั้น conj nevertheless
กระนั้นก็ตาม conj however
กระนี้ adv like this
กระนี้หรือ int expression of surprising
กระบวน n artfulness
กระบวน n line
กระบวน clas process
กระบวน n convention
กระบวนการ n procedure
กระบวนการถ่ายทอด n transfer method
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ n scientific approach
กระบวนการยุติธรรม n process of judgement
กระบวนการสื่อสาร n communication
กระบวนการเรียนรู้ n learning process
กระบวนความ n procedure
กระบวนจีน n Chinese decorative design
กระบวนทหาร n army
กระบวนทัพ n procession of troops
กระบวนท่า n technique
กระบวนท่า n technique
กระบวนเพลง n music rhythm
กระบวนแห่ n procession
กระบวย n dipper
กระบวร adj elegant
กระบวร v decorate
กระบอก n sea mullet
กระบอก adj tube-shaped
กระบอก n bamboo flask
กระบอก clas classifier of flask
กระบอก clas classifier of gun
กระบอกฉีด n sprayer
กระบอกตา n eye socket
กระบอกน้ำ n can
กระบอกปืน n gun barrel
กระบอกสูบ n cylinder
กระบอกเพลา n axle
กระบอกเสียง n mouthpiece
กระบอกโทรศัพท์ n mouthpiece
กระบอกไม้ไผ่ n bamboo tube
กระบอง n club
กระบองเพชร n cactus
กระบะ n pick-up
กระบะ n tray
กระบัง n shield
กระบาล n head
กระบิ n piece
กระบิด v twist
กระบิดกระบวน n trick
กระบิล n system
กระบี่ n monkey
กระบี่ n Krabi
กระบี่ n sword
กระบี่กระบอง n swordplay (for self-defence and physical training)
กระบี่ธุช n flag of victory
กระบือ n buffalo
กระบุง n wicker basket
กระบุงโกย adj abundant
กระบุ่มกระบ่าม adv falteringly
กระบู้กระบี้ adj distorted
กระปมกระปำ adj knotted
กระปมกระเปา adj knobbed
กระปรอก n a kind of torch
กระปรี้กระเปร่า adj vigorous
กระปลกกระเปลี้ย adv feebly
กระปวกกระเปียก v be weak
กระปอก n a kind of torch
กระป้อกระแป้ adv feebly
กระป๋อง clas can
กระป๋อง n can
กระป๋องน้ำ n can
กระปอดกระแปด adv grumblingly
กระปั้วกระเปี้ย v be weak
กระปุก n pot
กระปุ๊กลุก adv chubbily
กระปุกหลุก adv chubbily
กระปุกออมสิน n piggy bank
กระปุ่มกระป่ำ adj rough
กระปุ่มกระป่ำ adj knobby
กระผม pron I
กระผลีกระผลาม v be hasty
กระผีก n bamboo container
กระผีก adj trivial
กระผีก clas unit of the capacity
กระผีกริ้น adj trivial
กระพรวน n small bell
กระพร่องกระแพร่ง adv brokenly
กระพริบ v twinkle
กระพริบตา v blink
กระพอก n bamboo food-case with a cover
กระพอง n two humps on the sides of an elephant´s head
กระพ้อม n large woven basket for paddy
กระพัก n ledge
กระพัง n marsh
กระพัด n strap binding the howdah
กระพี้ n alburnum
กระพือ v spread
กระพือ v flap
กระพือข่าว v spread rumours
กระพือปีก v flap
กระพุ้ง n bulge
กระพุ้งแก้ม n bulge of the cheek
กระพุ่ม n pointed tip
กระพุ่มมือ v put the hands together
กระฟัดกระเฟียด v move angrily
กระมอมกระแมม v dirty
กระมัง adv like as not
กระมิดกระเมี้ยน v be shy
กระย่องกระแย่ง adv limp
กระยาง n heron
กระยาจก n beggar
กระยาทิพย์ n kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut
กระยาบวช n food containing no fish or meat
กระยาสนาน n king´s utensil for taking a bath
กระยาสังเวย n offering(s)
กระยาสารท n Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and sugar
กระยาหาร n food
กระยาเลย adj various
กระยิก v close in on step by step
กระยึกกระยัก adv not smoothly
กระยึกกระยือ adj crooked
กระยืดกระยาด adv slowly
กระรอก n squirrel
กระลำพุก n Randia uliginosa Poir.
กระลุมพุก n mallet
กระวนกระวาย v fidget
กระวนกระวายใจ adj anxious
กระวาน n Amomum krervanh Pierre
กระวีกระวาด v hurry
กระวีกระวาด v hurry
กระวูดกระวาด adv hurriedly
กระษัย n wasting disease
กระษัยลงฝัก n hernia
กระษาปณ์ n coinage
กระสร้อย n minnow
กระสวน n pattern
กระสวย n shuttle
กระสอบ n sack
กระสะ n mine tailings
กระสัน v yearn
กระสัน v bind
กระสัน v lust
กระสับกระส่าย v fidget
กระสา n heron
กระสาบ n leather bag
กระสาย n solvent
กระสือ n filth-eating spirit
กระสือดูด n thin person
กระสือดูด n winzed banana
กระสุงกระสิง v associate with
กระสุน n bullet
กระสุนปลอม n blank cartridge
กระสุนปืน n bullet
กระสุนวิถี n trajectory of a projectile
กระสุนหลอก n blank cartridge
กระสูทธิ์ n cleansing of hands before the Brahmin rite
กระหนอกระแหน adv pleasingly and lively (talk)
กระหนาบ v make pincer movement
กระหนาบ v rebuke
กระหนาบคาบเกี่ยว v overlap
กระหน่ำ v pound (repeatedly)
กระหนุงกระหนิง adv (talk) sweetly
กระหมวด v knot
กระหม่อม n top of the head
กระหม่อม pron I
กระหมิบ v constrict
กระหมุบกระหมิบ v mutter
กระหย่ง adv (walk) on the toes
กระหย่ง กระโหย่ง v stand on tiptoe
กระหย่อม n cluster
กระหยะ n garbage
กระหยิ่ม v be happy
กระหยิ่มใจ v be proud of
กระหยิ่มใจ v be pleased
กระหยิ่มใจ v be complacent
กระหรอด n bulbul
กระหรี่ n prostitute
กระหรี่ n prostitute
กระหรี่ n whore
กระหวัด v recall
กระหวัด v cuddle
กระหวัดถึง v recall
กระหัง n an evil spirit
กระหัด n layman
กระหัด n householder
กระหาง n evil spirit
กระหาง n an evil spirit
กระหาย v thirst for
กระหาย v desire
กระหายจัด v crave
กระหายน้ำ v be thirsty
กระหายเลือด v lust for blood
กระหายเลือด adj hungry for blood
กระหึ่ม adv reverberate
กระหึม v reverberate
กระหืดกระหอบ v feel breathless
กระอวล v send forth
กระออดกระแอด adv sickly
กระอ้อมกระแอ้ม adv evasively
กระอัก v cough up
กระอักกระอ่วน v hesitate
กระอักกระไอ adv evade
กระอั้วแทงควาย n Thai amusement played at royal cerebration
กระอิดกระเอื้อน v be reluctant
กระอิดกระเอื้อน v be reluctant to speak
กระอึกกระอัก v hesitate
กระเง้ากระงอด v be peevish
กระเง้ากระงอด adv peevishly
กระเจอะกระเจิง adv in disorder
กระเจิง adv in disorder
กระเจิดกระเจิง v disperse
กระเจิดกระเจิง v stray
กระเจี๊ยบ n Roselle
กระเจี๊ยว n penis
กระเฉด n water minosa
กระเชอ n bamboo basket
กระเช้า n basket
กระเช้าสวรรค์ n Ferris wheel
กระเช้าไฟฟ้า n cable car
กระเชียง n oar
กระเชียง n crab legs
กระเชียงปู n crab legs
กระเซ็น v spatter
กระเซอ v be stupid
กระเซอะกระเซอ v be stupid
กระเซอะกระเซิง adv aimlessly
กระเซ้า v tease
กระเซ้ากระซี้ v importune
กระเซิง adj unkempt
กระเด้ง v bounce
กระเด็น v bounce off
กระเด้า v move the bottom up and down
กระเดาะ v click
กระเดิด v tip
กระเดียด v carry on one´s hip
กระเดียด v incline
กระเดือก v swallow
กระเดือก n Adam´s apple
กระเดื่อง v be well-known
กระเดื่อง n mortar
กระเตง v carry
กระเต็น n kingfisher
กระเตาะ n Crangon
กระเตาะ adj adolescent
กระเตาะกระแตะ adv totteringly
กระเตื้อง v improve
กระเถิบ v move slightly
กระเท่ adv lopsidedly
กระเทียบเปรียบเปรย adv sarcastically
กระเทียบเปรียบเปรย v satirize
กระเทียม n garlic
กระเทียมหอม n leek
กระเทียมใบ n leek
กระเทือน v shake
กระเทือนใจ v be affected
กระเท่เร่ adv slantingly
กระเบน n ray
กระเบนเหน็บ n lumbar portion of the spine
กระเบียด clas quarter of an inch
กระเบียดกระเสียร v economize
กระเบื้อง n tile
กระเบื้อง n tile
กระเบื้องดินเผา n earthenware
กระเบื้องปรุ n Chinese glazed tile
กระเบื้องมุงหลังคา n roof-tile
กระเบื้องยาง n asphalt
กระเบื้องรู n Chinese glazed tile
กระเบื้องลอน n carved tile
กระเบื้องเคลือบ n glazed tile
กระเป๋า n bag
กระเป๋ากางเกง n pocket
กระเป๋าฉีก v lose all one´s money
กระเป๋าถือ n handbag
กระเป๋าธนบัตร n wallet
กระเป๋านักเรียน n school bag
กระเป๋าน้ำร้อน n hot water bottle
กระเป๋ารถ n conductor
กระเป๋ารถเมล์ n conductor
กระเป๋าสตางค์ n purse
กระเป๋าสะพาย n shoulder bag
กระเป๋าหนัก adj rich
กระเป๋าหนังสือ n school bag
กระเป๋าหิ้ว n handbag
กระเปาะ n bulb
กระเปาะ n protuberance
กระเปาะ n bezel (of a ring)
กระเปาะเหลาะ adj round
กระเป๋าเงิน n wallet
กระเป๋าเดินทาง n baggage
กระเป๋าเสื้อ n pocket
กระเป๋าเอกสาร n briefcase
กระเป๋าแห้ง v be penniless
กระเป๋าไฟฟ้า n heating pad
กระเพาะ n stomach
กระเพาะปลา n fish maw
กระเพาะปัสสาวะ n bladder
กระเพาะอาหาร n stomach
กระเพื่อม v ripple
กระเย้อกระแหย่ง v tiptoe
กระเล็น n small squirrel
กระเวน v roam
กระเษมสานต์ n happiness
กระเสด n sandbank
กระเส็นกระสาย n particle
กระเส็นกระสาย adv spatteringly
กระเส็นกระสาย adv a bit
กระเส่า v shiver
กระเสาะ adj weak
กระเสาะกระแสะ adv sickly
กระเสียน adv fittingly
กระเสือกกระสน v strive
กระเห็น n palm civet
กระเหนียด v feel a sharp pain
กระเหนียด n Adhatoda vasica Nees
กระเหม็ดกระเหมียด v economize
กระเหม็ดกระแหม่ v economize
กระเหม่น v twitch
กระเหม่า n lampblack
กระเหรี่ยง n Karen
กระเหี้ยนกระหือรือ v be obsessed with ambition
กระเเหม็บ adv breathe weakly
กระแจะ n sachet powder
กระแจะ n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
กระแชง n canopy (of a boat)
กระแซง n sun-shade made of leaves
กระแซะ v snuggle up
กระแด่วๆ adv convulsively
กระแดะ v be affected
กระแดะกระแด๋ v be affected
กระแต n small gong
กระแต n tree shrew
กระแทก v hit
กระแทกกระทั้น adj sarcastic
กระแทกกระทั้น v bang things
กระแทกกระทั้น v bump
กระแทกกระเทือน v bump
กระแทกเสียง v speak sharply
กระแทกแดกดัน adv sarcastically
กระแทกแดกดัน adj sarcastic
กระแทะ n cart
กระแนะกระแหน v satirize
กระแบะมือ adj small
กระแบะมือ n handful
กระแพ้ง n bamboo which got a disease
กระแส n trend
กระแส n current
กระแสการเงิน n monetary flow
กระแสข่าว n informed sources
กระแสความ n content
กระแสความคิด n train of thought
กระแสง n radiance
กระแสง n colour
กระแสง n sound
กระแสจิต n telepathy
กระแสตรง n direct current
กระแสทวน n maverick
กระแสน้ำ n current
กระแสพระราชดำรัส n speech (of king)
กระแสรับสั่ง n order (of king)
กระแสรายวัน n current account
กระแสลม n wind
กระแสสลับ n alternating current
กระแสะ adj weak
กระแสเงิน n currency
กระแสเสียง n sound
กระแสเสียง n tone
กระแสไฟ n electric current
กระแสไฟตรง n direct current
กระแสไฟฟ้า n electric current
กระแหนะกระแหน v satirize
กระแหมบ adv pant
กระแหม่ว v contract
กระแหม่วท้อง v contract the belly
กระแหล่ง n flat-steeled bells
กระแอก n crow
กระแอบ n centipede
กระแอม v utter aham
กระแอมกระไอ v cough
กระแอมกระไอ v utter aham
กระโจน v leap
กระโจนหา v throw oneself on
กระโจม n tent
กระโจมกระจาม v dash against
กระโจมทอง n howdah
กระโจมอก v pull up one´s lower garment so as to cover the breasts
กระโจมไฟ n light-house
กระโชก v gust
กระโชก v shout
กระโชกกระชั้น v be abrupt and forcefully emphatic
กระโชกกระชาก v utter in a loud voice
กระโชกโฮกฮาก adv harshly
กระโซกระเซ v stagger
กระโดกกระเดก v waver
กระโดกกระเดก v be stiff in manner
กระโดง n mast
กระโดง n dorsal fin
กระโดงคาง n chin prominence
กระโดด v skip
กระโดด v plunge in/into
กระโดดร่ม v parachute
กระโดดสูง n high jump
กระโดดโลดเต้น v dance and jump with joy
กระโดดไกล n broad jump
กระโตกกระตาก v spill the beans
กระโตงกระเตง adv swingingly
กระโตน v jump
กระโถน n spittoon
กระโถนปากแตร n spittoon with trumpet-shape mouth
กระโน้น adv previously day
กระโปก n scrotum
กระโปรง n skirt
กระโปรงชั้นใน n petticoat
กระโปรงทอง n Tetrastigma campylocarpum
กระโปรงหน้ารถ n radiator bonnet
กระโปรงหลังรถ n boot
กระโวยกระวาย v shout
กระโหย v be weary
กระโหย่ง v walk on the toes
กระได n ladder
กระไดลิง n fixed ladder
กระไร adv how
กระไรเลย int expression of surprising
กระไอ n offensive odor
กระไอกระแอม v cough
กรัก n the core or heart-wood of jack-fruit tree
กรัง n mound
กรัง v dry
กรัณฑ์ n casket
กรัณย์ n duty
กรัน adj dwarf
กรัน n kind of banana
กรับ n wooden rhythm clappers
กรับ v dry
กรัม clas gram
กราก v rush
กราก adv rough
กราก adv grating sound
กราง v rasp
กร่าง n banyan tree
กร่าง v swagger
กราง adv sound of rubbing plan´s leaves
กรางเกรียง adv sound of rubbing plan´s leaves
กราด adv sweepingly
กราดวง n halfcut coconut
กราดเกรี้ยว v furious
กราน v assert
กร้าน adj rough
กรานกฐิน v Kathina Khandhaka
กราบ n gunwale
กราบ v prostrate oneself
กราบกราน v prostrate oneself
กราบทูล v inform (a prince)
กราบบังคมทูลพระกรุณา v inform (The king, a Royal Highness)
กราบพระ v prostrate oneself to worship Buddha
กราบลา v take leave (of one´s host)
กราบเท้า v Dear Sir
กราบเท้า v prostrate oneself at one´s feet
กราบเรียน v respectedly inform (a superior)
กราบเรียน v inform (respectfully inform)
กราบเรือ n gunwale
กราบไหว้ v worship
กราฟ n graph
กราม n molar
กรามช้าง n kind of banana
กราย v pass closely
กราย v swagger
กร่าย n kind of knitting belt
กราย n Spotted featherback
กร้าว adj tough
กราว adv clamorously
กราวรูด adv thoroughly
กราวเกรียว adv clamorously
กราวเกรียว v uproariously
กรำ v tolerate
กร่ำ n bush pile for catching fish
กร่ำ v cut with a large field knife
กร่ำ adv always
กร่ำกรุ่น adj blurred
กรำแดด v be exposed to the sun
กริก adv click
กริ๊ก adv click
กริ๊ง v jingle
กริ่ง n metal Buddha image
กริ่ง n bell
กริ่ง v be doubtful
กริ่งเกรง v fear
กริ่งใจ v suspect
กริช n dagger
กริน n elephant
กริน n elephant
กรินทร์ n head elephant
กริบ adv extremely
กริ่ม adv be happy
กริม n Trichopsis vittatus
กริยา n verb
กริยาคุณศัพท์ n predicative adjective
กริยาช่วย n auxiliary verb
กริยานุเคราะห์ n auxiliary verb
กริยาวลี n verb phrase
กริยาวิเศษณานุประโยค n adverbial clause
กริยาวิเศษณ์ n adverb
กริยาวิเศษณ์วลี n adverbial phrase
กริยาสกรรม n transitive verb
กริยาอกรรม n intransitive verb
กริ้ว v angry
กริว n turtle
กริว v uproariously
กริวกราว adv tumultuously
กริ้วโกรธ v get angry
กริ้วโกรธ v get angry
กริ้วโกรธ v angry
กรี n elephant
กรี n elephant
กรีก n Greek
กรีก n Greece
กรีฑา n amusement
กรีฑา n athletics
กรีฑาประเภทลาน n field events
กรีฑาประเภทลู่ n track and road
กรีฑาสถาน n stadium
กรี๊ด v scream
กรีด v slit
กรีด v whet
กรีด v scratch
กรีด v scrape
กรีด v scream
กรี๊ดกร๊าด adv shrilly
กรีดกราด adv shriekingly
กรีดกราด v shriek
กรีดกราย adv swagger
กรีดนิ้ว v gesture with the fingers
กรีดร้อง v scream
กรี๊ดสลบ v scream
กรีดเลือด v draw blood
กรีธา v march
กรีธาทัพ v march
กรีธาพล v march
กรีนการ์ด n green card
กรีนพีซ n Greenpeace
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ n Greenpeace Southeast Asia Foundation
กรุ n underground hiding place
กรุ v cover inside
กรุก v engrossed with
กรุกกรัก adv sound of hard things bumping against each other
กรุง n city
กรุงธน n Thon Buri
กรุงธนบุรี n Thon Buri
กรุงปักกิ่ง n Beijing
กรุงปารีส n Paris
กรุงรัตนโกสินทร์ n Rattanakosin
กรุงสยาม n Siam
กรุงเก่า n old capital
กรุงเทพมหานคร n Bangkok
กรุงเทพฯ n Bangkok
กรุงเทพฯ n Bangkok
กรุณา adv please
กรุณา v kind
กรุณาคุณ n kindness
กรุ่น adv fragrantly
กรุ่น v smolder
กรุ่น v smoulder
กรุน v cut
กรุบ adj crisp
กรุบ adv sound of crushing
กรุบกรอบ adj crisp
กรุ๊ป n team
กรุ๊ปเลือด n blood groups
กรุ่ม adv often
กรุ้มกริ่ม v be pleased
กรุย v pave
กรุยกราย adv swaggeringly
กรุยทาง v pave
กรุสมบัติ n treasure
กรู v throng
กรูด adv graze along
กรูม v cover
กฤดาภินิหาร n grant grace
กฤดีกา n agreement
กฤตยฎีกา n agreement
กฤติกา n Pleiades
กฤษฎา n grant grace
กฤษฎาภินิหาร n power of accumulate merit
กฤษฎีกา n decree
กฤษณา n eaglewood
กล n magic
กล n trick
กล. n kilolitre
กลฉ้อฉล n trick
กลด n long-handled umbrella
กลดพระสุเมรุ n posture of Thai dance
กลบ v drown out
กลบ v conceal
กลบท n Thai jingle
กลบทช้างประสานงา n name of Thai verse
กลบมิด v drown out
กลบเกลี่ย v cover with earth and then smooth over the surface
กลบเกลื่อน v conceal
กลม adj round
กลมๆ adj round
กลมๆ adj small and round
กลมกล่อม adj mellow
กลมกลึง adj round-shaped
กลมกลืน v be harmonious
กลมกลืนกัน v harmonize
กลมดิก adj round
กลมารยา n trick
กลมเกลียว v get along well
กลยุทธ n trick
กลยุทธ์ n strategy
กลยุทธ์ทางการเมือง n political machinery
กลยุทธ์เชิงรุก n approach strategy
กลยุทธ์เชิงรุก n approach strategy
กลยุทธ์เชิงรุก n approach strategy
กลลวง n fraud
กลวง adj hollow
กล้วย n banana
กล้วยๆ adj easy
กล้วยกรามช้าง n kind of banana
กล้วยกินดิบ n kind of banana
กล้วยตาก n sun-dried banana
กล้วยทอด n deep-fried sliced banana
กล้วยน้ำว้า n Cultivated banana
กล้วยบวชชี n banana in coconut milk
กล้วยหอม n kind of banana
กล้วยเต่า n kind of banana
กล้วยแกร็น n winzed banana
กล้วยแขก n deep-fried sliced banana
กล้วยไข่ n kind of banana
กล้วยไม้ n orchid
กลวิธี n strategy
กลศาสตร์ n mechanics
กล้อ adj round
กล้อ v make circular
กลอก v roll
กลอกกลับ adv unreliably
กลอกกลิ้ง v roll to and fro
กลอกตา v goggle
กลอกลูกตา v goggle
กลอง n drum
กล่อง n box
กล้อง n camera
กล้องขยาย n microscope
กล้องจุลทรรศน์ n microscope
กล่องดนตรี n music box
กล่องดำ n black box
กล่องดำ n black box
กล่องดินสอ n pencil box
กล้องดูดาว n telescope
กล้องตาเรือ n periscope
กล้องถ่ายภาพ n camera
กล้องถ่ายรูป n camera
กลองทับ n kind of drums
กลองนำ n chief drummer
กลองยาว n tom-tom
กล้องยาสูบ n pipe
กล้องยาเส้น n pipe
กล้องระดับ n surveyor´s telescope
กล้องวัดมุม n theodolite
กล้องวัดระดับ n surveyor´s telescope
กล้องสนาม n field-glasses
กล้องสลัด n arming object
กล้องส่องกล่องเสียง n pharyngoscope
กล้องสองตา n binocular
กล้องส่องทางไกล n binocular
กลองสองหน้า n tabour
กลองสองหน้า n two-faced drum
กล้องสำรวจ n theodolite
กลองเพล n big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
กล่องเสียง n larynx
กล้องแกล้ง adj slim
กล้องโทรทรรศน์ n telescope
กล้องโทรทัศน์ n telescope
กล่องโฟม n foam box
กล่องไม้ขีดไฟ n match-box
กลอน n bolt
กลอน n verse
กล้อน adj bald
กล้อน v shave
กลอนด้น n unrhymed Thai verse
กลอนตลาด n a form of Thai octameter poem
กลอนลิลิต n a form of Thai verse
กลอนสด n extemporaneous rhyme
กลอนสวด n Thai religious verse
กลอนสุภาพ n a form of Thai octameter poem
กลอนเปล่า n prose poem
กลอนเพลงยาว n a form of Thai octameter poem
กลอนเสภา n Thai verse
กลอนแปด n a form of Thai octameter poem
กล่อม v calm
กล่อม v sing lullabies
กล่อมท้อง v soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
กล่อมมดลูก v massage with hot compress
กล่อมเกลา v train
กล่อมเกลี้ยง v nurture
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู v cherish
กล้อมแกล้ม v mumble
กล้อมแกล้ม adv indistinctively
กลอย n wild yam
กลอักษร n Thai jingle
กลอุบาย n trick
กลอุปกรณ์ n device
กลัก clas box
กลัก n small case
กลักไม้ขีดไฟ n match-box
กลัด v clasp
กลัดกระดุม v button up one´s coat
กลัดกลุ้ม v be worried
กลัดมัน adj lustful
กลัดมัน v have strong sexual desire
กลั่น v sift
กลั่น v distill
กลั้น v restrain
กลั่นกรอง v screen
กลั่นตัว v condense
กลั้นลมหายใจ v hold one´s breath
กลั้นวาจา v hold one´s tongues
กลั้นหายใจ v hold one´s breath
กลั่นแกล้ง v defame
กลั้นใจ v hold one´s breath
กลับ v return
กลับ v reverse
กลับ v become to
กลับกลอก adv unreliably
กลับกลอก adj unreliable
กลับกลาย v become
กลับกัน v reverse
กลับคำ v break one´s word
กลับคืน v go back
กลับคืน v put back
กลับชาติมาเกิด v reincarnate
กลับด้าน v reverse
กลับตัว v reform
กลับตัวกลับใจ v turn over a new leaf
กลับตาลปัตร v reverse
กลับบ้านเก่า v die
กลับมา v return to
กลับรถ v back a car
กลับระลึกขึ้นได้ v come to realize the truth
กลับรู้สึกตัวได้ v come to realize the truth
กลับหน้า v turn something inside out
กลับหัว v invert
กลับหัวกลับหาง v invert
กลับเนื้อกลับตัว v repent
กลับเป็น v become
กลับเพศ v transform somebody into another sex
กลับใจ v repent
กลับไปกลับมา adv unreliably
กลั้ว v gargle
กลั้ว v associate with
กลัว v fear
กลั้วคอ v gargle one´s throat
กลัวผี v afraid of ghost
กลัวลาน v horrify
กลัวหัวหด v horrify
กลัวเกรง v be in awe of
กลัวเมีย v be henpecked
กลัวใจ v admire from the bottom of one´s heart
กล้า n seedling
กล้า adj hardened
กล้า adj bold
กลาก n ringworm
กลาง adj middle
กลาง adj center
กลาง adj medium
กลาง adv neutrally
กลาง adj half
กลางๆ adj middle
กลางๆ adv neutrally
กลางกรุง n downtown
กลางคน adj middle-aged
กลางคัน adv halfway
กลางคืน n night
กลางช้าง n guard on the back of elephant in fighting
กลางดิน n the open air
กลางดึก adv late at night
กลางทาง adv on the way
กลางทุ่งนา n paddy field
กลางบ้าน adj folk
กลางปี adv in the midyear
กลางฝ่ามือ n the middle of the palm
กลางภาค n midterm
กลางวัน n daytime
กลางวันแสกๆ adv in broad daylight
กลางหาว n in the sky
กลางเก่ากลางใหม่ adj not very new nor old
กลางเดือน n the middle of the lunar month
กลางเทอม n midterm
กลางเมือง adj in public
กลางเมือง n people
กลางเวหา n in the sky
กลางแจ้ง adj outdoor
กลางแจ้ง adv in the open air
กลางแดด adv in the sun
กลางแปลง adj alfresco
กลางใจมือ n the middle of the palm
กลางใจเมือง n the center of town
กลาดเกลื่อน adv scatteringly
กลาบาต n guard at night
กลาบาต n shooting star
กล้าม n muscle
กล้าม n coconut´s kernel
กล้ามเนื้อ n muscle
กล้ามเนื้อตา n eye muscle
กล้ามเนื้อหัวใจ n cardiac muscle
กลาย v change to
กลาย v change
กลาย adj last
กลายพันธุ์ v mutate
กลายสี v change colour
กลายเป็น v become
กลายเป็นนิสัย v be habitual
กลายเป็นผลึก v crystallize
กล่าว v deliver a speech
กล่าว v say
กล่าวขวัญ v mention
กล่าวขาน v be well-known
กล่าวคือ conj that is to say
กล่าวตอบ v answer
กล่าวตาม v repeat after
กล่าวถึง v mention
กล่าวประชัน v argue
กล่าวย้ำ v restate
กล่าวร้าย v blame
กล่าวร้าย v condemn
กล่าวร้าย v incriminate
กล่าวลอยๆ v say nonspecifically
กล่าวลา v bid farewell
กล่าวสรุป v sum up
กล่าวสำทับ v reiterate
กล่าวสุนทรพจน์ v deliver a speech
กล่าวหา v accuse
กล่าวอ้าง v cite
กล่าวอีกนัยหนึ่ง adv in other words
กล่าวเกินจริง v exaggerate
กล่าวเตือน v warn
กล่าวเท็จ v lie
กล่าวโจมตี v attack verbally
กล่าวโต้ v retort
กล่าวโทษ v accuse
กล้าหาญ adv bravely
กล้าหาญ v be brave
กล้าหาญ adj brave
กล้าเผชิญ v brave
กล้าเสี่ยง v dare
กล้าแกร่ง adj bold
กล้าแข็ง adv ferociously
กล้าแข็ง adj bold
กลาโหม n Ministry of Defence
กล้าได้กล้าเสีย adj sporting
กล้าไม้ n seedling
กล้ำ v combine
กล้ำกราย v invade
กล้ำกราย v intrude
กล้ำกลืน v tolerate
กลิ้ง v roll
กลิ้งกลอก adj crafty
กลิ้งเกลือก v roll
กลิ้งเกลือก v wallow
กลิ่น n smell
กลิ่น (ใกล้จะบูด) n offensive odor
กลิ่นคาว n fishy smell
กลิ่นตัว n body odour
กลิ่นสาบ n (musty) smell
กลิ่นหอม n fragrance
กลิ่นอับ n bad smell
กลิ่นอาย n smell
กลิ่นเต่า n body odour
กลิ่นเหม็นอับ n bad smell
กลิ่นไอ n odor
กลิ้ม v lock stitch
กลี n plague of livestock
กลี adj evil
กลี่ n square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
กลี n wicked things
กลีบ n petal
กลีบดอก n petal
กลีบดอกไม้ n petal
กลีบตา n eyelid
กลีบบัว n petal of the lotus blossom
กลีบหิน n mica
กลียุค n Kali Yuga
กลึง v lathe
กลืน v swallow
กลืน v blend
กลืนกัน v blend
กลืนน้ำลาย v be mouth-watering
กลืนน้ำลาย v swallow
กลืนน้ำลาย v be hungry
กลืนน้ำลายตัวเอง v go back on one´s word
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก v be in a difficult situation
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก v be in an awkward predicament
กลุ่ม clas group
กลุ่ม n group
กลุ้ม v worry
กลุ่มก้อน n group
กลุ่มคน n crowd
กลุ่มคำ n phrase
กลุ่มชน n crowd
กลุ่มชาติพันธุ์ n ethnic group
กลุ่มตลาดร่วม n common market
กลุ่มตัวอย่าง n sample
กลุ่มทดลอง n sample
กลุ่มทำงาน n working group
กลุ่มทุติยภูมิ n secondary group
กลุ่มนี้ pron these
กลุ่มประเทศโอเปก n OPEC
กลุ่มปัญญาชน n intelligentsia
กลุ่มผลประโยชน์ n benefit group
กลุ่มผู้ใช้ n group of users
กลุ่มพันธมิตร n Allied
กลุ่มย่อย n groupwork
กลุ้มรุม v besiege
กลุ่มวัย n age group
กลุ้มอกกลุ้มใจ v worry
กลุ่มอาชีพ n occupational class
กลุ่มอายุ n age group
กลุ่มเป้าหมาย n target group
กลุ่มเพื่อนบ้าน n neighborhood
กลุ่มเรียกร้อง n demanding group
กลุ่มเลือด n blood groups
กลุ่มแนวนอน n horizontal group
กลุ้มใจ v worry
กลูโคส n glucose
กลเม็ด n trick
กลเม็ดเด็ดพราย n trick
กลโกง n trick
กลไก n mechanism
กลไกทางการเมือง n political machinery
กลไฟ n steamer
กวด v tighten
กวด v chase
กวดขัน v be strict
กวดวิชา v tutor
กวน v disturb
กวน v stir
ก๊วน n gang
กวนตีน v irritate
กวนบาทา v irritate
กวนประสาท v annoy
กวนเมือง v annoy
กวนโทสะ v anger
กวนโทสะ v enrage
กวนโทสะ v enrage
กวนโทโส v provoke
กวนโมโห v anger
กวนโอ๊ย v irritate
กวนใจ v disturb
ก๋วยจั๊บ n paste of rice flour
ก๋วยเตี๋ยว n noodle
ก๋วยเตี๋ยวผัด n fried noodle
กวะกวัก adv sound of Chinese white breasted water-rail
กวะกวัก v beckon
กวะแกว่ง v sway
กวัก v beckon
กวักๆ adv sound of Chinese white breasted water-rail
กวักมือ v beckon
กวัด v horn
กวัดแกว่ง v wave
กวัดไกว v sway
กวัดไกวไสส่ง v chase
กว่า adv more
กว่า prep till
กว่า det over
กวาง n deer
กว้าง adv widely
กว้าง v be wide
กว้าง n width
กว้างๆ adv extensively
กว้างขวาง v be well-known
กว้างขวาง adj liberal
กว้างขวาง v be broad
กวางจุก n barking deer
กวางดาว n sika deer
กวางตุ้ง n Canton
กวางตุ้ง n Cantonese
กวางทอง n name of Thai classical tune
กวางเดินดง n name of Thai dance
กว้างใหญ่ v be roomy
กว้างใหญ่ adj vast
กว้างใหญ่ไพศาล v be vast
กว้างใหญ่ไพศาล adj vast
กว้างไกล adj widespread
กวาด v sweep
กวาดต้อน v herd
กวาดตา v sweep one´s eyes over
กวาดล้าง v wipe out
กวาดสายตา v look around
กวาน n bureaucrat
กว่าน n bureaucrat
กว้าน v wind
กว้าน v haul up
กว้าน v haul
กว๊าน n lake
กว้านซื้อ v corner
กวี n poet
กวีนิพนธ์ n poetry
กศ.ด. n doctorate
กศ.บ. n undergraduate studies
กศ.ม. n graduate studies
กศก. n The Customs Department
กศน. n Department of Non-Formal Education
กศน. n non-formal education
กษ n Ministry of Agriculture and Cooperatives
กษัตรา n king
กษัตรา n great king
กษัตริย์ adj pure
กษัย n wasting disease
กษาปณ์ n coinage
กษีร n milk
กษีร n milk
กษีรา n milk
กษีรา n milk
กส.บ. n Bachelor of Agriculture
กส.ม. n Master of Agriculture
กสท. n The Communications Authority of Thailand
กสร. n Department of Labour Protection and Welfare
กสอ. n Department of Industrial Promotion
กสิกร n farmer
กสิกรรม n agriculture
กห n Ministry of Defence
กอ clas clump
กอ n clump
ก่อ v light (a fire)
ก่อ v lay (brick)
ก่อ v cause
ก้อ n name of a hill tribe in the northern Thailand
ก่อ v construct
ก่อ v construct
กอ.รมน. n Internal Security Operations Command
ก๊อก n tap
ก๊อกน้ำ n faucet
ก่อกรรม v commit a sin
ก่อกรรมทำเข็ญ v commit a sin
ก่อกวน v agitate
ก่อการ v start
ก่อการร้าย v terrorize
ก่อกำเนิด v initiate
ก่อกำเนิด v occur
ก่อขึ้น v make
ก่อควัน v smoke
ก่อความวุ่นวาย v stage an uprising
ก่อความไม่สงบ v stage an uprising
กอง v pile
กอง clas division
กอง n pile
กอง clas pile
กอง n division
กอง n group
ก้อง adv resoundingly
ก้อง v echo
ก้อง adj resounding
กองกลาง n central office
กองกลาง adj public
ก้องกังวาน v echo
กองกำลัง n troops
กองกำลังตำรวจ n constabulary
กองกูณฑ์ n bonfire
กองข้าว n rice offering for the spirit
กองตรวจคนเข้าเมือง n Civil Servant Provident Fund
กองทหาร n troops
กองทัพ n army
กองทัพน้อย n brigade
กองทัพบก n army
กองทัพมด n party
กองทัพอากาศ n airforce
กองทัพเรือ n navy
กองทุกข์ n sufferings
กองทุน n funds
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ n International Monetary Fund
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ n UNICEF
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ n The Government Pension Fund
กองบรรณาธิการ n publication department
กองบังคับการตำรวจจราจร n Thai Traffic Police Official
กองบัญชาการ n headquarters
กองบัญชาการทหารสูงสุด n the Supreme Command Headquarters
กองบิน n air squadron
กองบุญ n pile of merit
กองบุญ n pile of merit
กองปราบ n Crime Suppression Department
กองพล n division
กองพลน้อย n brigade
กองพะเนิน adv pile high
กองพะเนินเทินทึก v pile up
กองพัน n battalion
กองฟอน n ashes of a burnout pyre
กองมรดก n estate
กองยานพาหนะ n caravan
กองร้อย n company (of soldiers)
กองสุม v pile up
กองหนุน n reserve unit
กองหลัง n back
กองอำนวยการ n administration
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน n Internal Security Operations Command
กองเกวียน n caravan
กองเกิน n reserve forces
กองเกียรติยศ n honor guard
กองเงิน n funds
กองเชียร์ n cheering team
กองเป็นภูเขาเลากา v pile up
กองเรือ n fleet of ships
กองเรือรบ n fleet
กองโจร n guerrilla band
กองไฟ n bonfire
กอซ n gauze
กอด v embrace
กอดก่าย v hug
กอดจูบ v pet
กอดมือกอดตีน v fawn on
กอดรัด v embrace
กอดอก v cross one´s arm
กอดแข้งกอดขา v fawn on
ก่อตั้ง v set up
ก่อตัว v start
ก่อน adv formerly
ก่อน adj in the past
ก้อน n lump
ก้อน clas piece
ก่อน conj before
ก้อนกรวด n pebble
ก่อนกำหนด adv ahead of schedule
ก้อนขี้หมา n knob on the crocodile´s mouth
ก่อนคริสต์ศักราช n before Christian era
ก้อนดิน n clod of earth
ก่อนที่ conj before
ก่อนที่จะ conj before
ก่อนที่จะ conj before
ก่อนนั้น n formerly
ก่อนหน้า prep before
ก่อนหน้า conj before
ก่อนหน้านี้ n former times
ก่อนหน้านี้ adv previously
ก้อนหิน n stone
ก่อนอาหาร adv before meals
ก้อนอิฐ n brick
ก่อนอื่น adv firstly
ก่อนเที่ยง n ante meridian
ก้อนเนื้องอก n tumor
ก่อนเพื่อน adv firstly
ก้อนเมฆ n cloud
ก้อนเมฆ n cloud
ก่อนเวลา adv ahead of schedule
ก้อนเส้า n pieces of stone which used as stove
กอบ v scoop up
กอบ n an amount of two handfuls
กอบกู้ v save
กอบด้วย v feature
ก๊อบปี้ n carbon paper
ก๊อบปี้ v copy
กอบมือ clas handful
กอบโกย v grab
กอปร v have
ก่อปัญหา v make problem
ก้อย n little finger
ก้อย n reverse side
ก้อร่อ v pose
ก้อร่อก้อติก v pose
ก่อร่างสร้างตัว v build up a fortune
กอริลลา n gorilla
ก่อรูป v start
ก่อรูป v assemble
ก่อฤกษ์ v lay the corner stone
กอล์ฟ n golf
ก่อวินาศกรรม v sabotage
ก่อสร้าง v build
ก่อสร้างบ้าน v build a house
กอหญ้า n clump of grass
ก่อหวอด v originate
ก่ออิฐ v brick
ก่อเกิด v initiate
ก่อเรื่อง v make trouble
ก่อเรื่องขึ้น v make a quarrel
ก่อเวร v do evil
ก่อเหตุ v make trouble
ก่อเหตุ v make trouble
ก่อเหตุ v make trouble
ก่อเหตุขึ้น v make a quarrel
กอเอี๊ยะ n Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
ก่อให้เกิด v cause
ก่อไฟ v light
กะ n shift
กะ v estimate
กะๆ v estimate roughly
กะกร่อม n tool to catch a sea crab
กะจ้อยร่อย adj very small
กะชะ n pannier
กะชึ่กกะชั่ก adv unhurriedly
กะซวก v abruptly stab
กะดำกะด่าง adj discoloured
กะดี n mosque
กะดี่ v lift up
กะดุ้ง n kind of fish trap
กะตรุด n tiny rolled metal amulet inscribed with magic words
กะตรุด n tiny rolled metal amulet with sacred letter
กะต้วมกะเตี้ยม adv inactively
กะต้ำ n a kind of fishtrap
กะตุด n tiny rolled metal amulet with sacred letter
กะทกรก n Tetrastigma campylocarpum
กะทกรก n passion fruit
กะทะ n frying pan
กะทัดรัด adv concisely
กะทัดรัด adj fitting
กะทัน n monkey apple
กะทันหัน adv suddenly
กะทิ n coconut milk
กะบอนกะบึง adj peevish
กะบ่อนกะแบ่น adv insufficiently
กะบัง n shield
กะบังลม n diaphragm
กะบังหน้า n headdress
กะบิล n rule
กะบึงกะบอน adj peevish
กะปริดกะปรอย adv tricklingly
กะปริบ v wink
กะปริบกะปรอย adv tricklingly
กะปลกกะเปลี้ย v be tired
กะปลกกะเปลี้ย adj tired
กะปวกกะเปียก adv weakly
กะปอม n chameleon
กะป้ำกะเป๋อ v be clumsy and stupid
กะปิ n shrimp paste
กะปูด n crow pheasant
กะผลุบกะโผล่ v come and go
กะพรวดกะพราด adv thoughtlessly
กะพร่องกะแพร่ง adv insufficiently
กะพริบ v blink
กะพริบ v wink
กะพริบตา v blink
กะพรุน n jelly-fish
กะพล้อ n water tube
กะพ้อ n water tube
กะพอง n frontal humps of an elephant
กะพอง n nodes on the two sides of elephant´s head
กะพอง n two humps on the sides of an elephant´s head
กะร่องกะแร่ง adv shatteringly
กะรัง n coral
กะรัต clas karat
กะรัตหลวง n a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
กะริง n snare for trapping the skipping animals
กะรุงกะรัง adv disorderly
กะรุ่งกะริ่ง adj ragged
กะรุน n corundum
กะลวย n plume
กะล่อน adj slippery
กะล่อมกะแล่ม v speak evasively
กะล่อมกะแล่ม v chew imperfectly
กะล่อยกะหลิบ adv actively
กะละปังหา n coralline
กะละมัง n basin
กะละออม n waterpot
กะละแม n kind of Thai toffee like caramel
กะลังตังไก n Laportea interrupta Chew
กะลา n coconut shell
กะลา n half of coconut shell
กะลาสี n sailor
กะลาหัว n skull
กะลำพอ n Intsia palembanica Miq.
กะลิ้มกะเหลี่ย v flirt
กะวะ n Buceros bicornis
กะหนอกะแหน adv pleasingly and lively (talk)
กะหน็องกะแหน็ง adj speaking with foreign accent
กะหนุงกะหนิง adv whisperingly
กะหมอก n fire
กะหร่อง adj thin
กะหรอด n bulbul
กะหร็อมกะแหร็ม adv scatteringly
กะหริ่ง n snare for trapping the skipping animals
กะหรี่ n curry
กะหรี่ปั๊บ n curry puff
กะหล่อยกะหลิบ adv actively
กะหลาป๋า n Eugenia javanica
กะหล่ำ n cauliflower
กะหล่ำปลี n cabbage
กะหลีกะหลอ adv mutter
กะหำ n testicles
กะออม n waterpot
กะเกณฑ์ v exact
กะเดี๋ยว adv just a moment
กะเตงๆ adv swayingly
กะเตงๆ v swayingly hug
กะเท่ adv slantingly
กะเทย n hermaphrodite
กะเทาะ v peel off
กะเทาะ v shell
กะเทาะ v crack
กะเทาะ v shell
กะเทาะเปลือก v shell
กะเปิ๊บกะป๊าบ adj rough
กะเผลก adv lamely
กะเพรา n basil
กะเร่อกะร่า adv clumsily
กะเรี่ยกะราด adv shyly
กะเล่อกะล่า adj clumsy
กะเหรี่ยง n Karens
กะเหรี่ยงต้องสู้ n Karen tribe
กะเหลนเป๋น adv overly long
กะเอว n waist
กะเอาว่า v assume
กะแช่ n palm wine
กะแด่ว adv writhingly
กะแพ้ง n diseased bamboo
กะแล n species of plant
กะแล n a kind of tree
กะแสไฟฟ้า n electric power
กะแอ adj young
กะโตงกะเตง adv swayingly
กะโปโล adj nonsensical
กะโผลกกะเผลก v hobble
กะโผลกกะเผลก adv lamely
กะโล่ n sun helmet
กะโหลก n skull
กะโหลก n coconut shell
กะโหลกมะพร้าว n hard shell of coconut
กะไหล่ v plate with gold
กั๊ก clas quarter
กัก v dam up
กัก v confine
กักกัน v detain
กักขฬะ adj rough
กักขัง v detain
กักคุม v detain
กักด่าน v be put under quarantine
กักตัว v detain
กักตุน v hoard
กักบริเวณ v confine within an area
กักเก็บ v store
กั้ง n mantis shrimp
กังก้า v show to fight it out
กังขา v doubt
กังฉิน adj corrupt
กังฟู n Kung fu
กังวล v worry
กังวลใจ v worry
กังวาน adv reverberantly
กังสดาล n moon-shaped bell
กังหัน n pin wheel
กังหัน n windmill
กังหันน้ำ n water turbine
กังหันลม n wind wheel
กังหันใบพัด n turbo-propeller
กังหันไฟฟ้า n turbogenerator
กังหันไอน้ำ n steam turbine
กังหันไอพ่น n jet turbine
กังเกียง v be immiscible
กัจฉะ n armpit
กัญชา n hashish
กัญญา n girl
กัณฑ์ n chapter
กัณฑ์ clas section
กัณฑ์ทศพร n the 1st part of the story of lord Buddha life
กัณฑ์มหาพน n name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
กัณฑ์มหาราช n name of the 11th chapter of มหาชาติ
กัณฑ์เทศน์ n gifts of the Buddhist priests
กัณหธรรม n evil ways
กัณหปักษ์ n waning phase of the moon
กัด v corrode
กัด v bite
กัด v quarrel
กัดกร่อน v erode
กัดป่า n kind of fresh-water fish
กัดฟัน v gnash (the teeth)
กัดฟัน v endure
กัดลาก n kind of fish-trap
กัดวาง n kind of fish-trap
กัดเซาะ v scour
กัดไม่ปล่อย v take action seriously
กัตติกา n Pleiades
กัน pron one another
กัน v separate
กัน v shave
กัน adv together
กั่น n heft of a knife
กั้น v separate
กัน v keep out
กันกระเทือน adj shockproof
กันกระแทก adj shockproof
กันกระแทก v prevent something from bumping
กั้นกาง v separate
กั้นกาง v obstruct
กันชน n bumper
กันชิง n long-handled tiered umbrella
กันดาร v lack of
กันต์ v shave
กันท่า v interpose
กันที่ v reserve
กันน้ำ v be waterproof
กั้นบัง n name of Thai plants
กันผม v trim
กันฝน adj rainproof
กันพิรุณ n five-terraced umbrella
กันยา n young girl
กันยายน n September
กันย์ n young girl
กันย์ n Virgo
กั้นรั้ว v fence
กันสนิม adj rust-proof
กันสาด n awning
กั้นหยั่น n two edged sword
กันเชอ n small bamboo basket
กันเอง adv intimately
กันแซง n flank guard
กันแซง n sun-shade made of leaves
กันแดด adj sunproof
กันแทรก n guards of the chief commander
กั้นแบ่ง v share
กันและกัน pron one another
กันแสง v weep
กันโชก v extort
กันได n evidence
กันไตร n scissors
กับ n trap
กับ prep with
กับ conj and
กับ prep on
กับ prep with
กับข้าว n dishes
กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร) n Buddhist priest´s food
กับดัก n trap
กับระเบิด n mine
กับแก้ n gecko
กับแกล้ม n food eaten with alcoholic drinks
กัป n eon
กัปตัน n captain
กัปตันเรือ n captain of the ship
กัปปิยการก n one who waits on Buddhist priest
กัปปิยภัณฑ์ n suitable presents
กัปปิยโวหาร n suitable speech
กัปปิยโวหาร n proper speech for a monk
กัปปีย์ n Buddhist priest´s food
กัมปนาท n sounds of tremor or earthquake
กัมประโด n compradore
กัมพูชา n Cambodia
กัมมันตภาพรังสี n radioactivity
กัมมันตรังสี v radioactive
กัลปนา v devote
กัลปพฤกษ์ n tree of the genus cassis with pink flowers
กัลปังหา n sea fan
กัลปาวสาน adv eternally
กัลป์ n eternity
กัลยา n beautiful woman
กัลยาณมิตร n true friend
กัลยาณี n beautiful girl
กา n crow
กา v mark
กา n kettle
กาก n garbage
กากกะรุน n emery
กากขยาก n scraps
กากข้าว n paddy mixed with milled rice
กากคติ n kind of Thai verse
กากถ่านหิน n coke
กากน้ำตาล n molasses
กากนิวเคลียร์ n nuclear waste
กากบาท n cross
กากรุน n Carborundum
กากหมู n crackling
กากอ้อย n bagasse
กากะทิง n Alexandria laurel
กากะเยีย n stand for palm-leaf books
ก๋ากั่น adj brazen
กากี n khaki
กากี n female crow
กากี adj promiscuous
กากี่นั้ง n one of us
กากีแกมเขียว n olive-green
กากเดน n remnant
กากเพชร n Carborundum
กากโลหะ n dregs
กากโลหะ n dregs
กาง v put up
ก้าง n fishbone
กาง v spread out
กาง v open
ก้างขวางคอ n fishbone got stuck in one´s throat
ก้างขวางคอ n one who causes interruption
กางของ n Millingtonia hortensis Linn.
ก้างปลา n fishbone
กางปีก v spread the wings
กางมุ้ง v hang up a mosquito net
กางร่ม v raise an umbrella
กางออก v spread
กางออก v stretch
กางออก v pull
กางเกง n trousers
กางเกงขาก๊วย n kind of shorts in Chinese style
กางเกงขายาว n long pants
กางเกงขาสั้น n shorts
กางเกงชั้นใน n underpants
กางเกงชายหาด n beach trousers
กางเกงยีน n jeans
กางเกงลิง n underpants
กางเกงว่ายน้ำ n swimming trunks
กางเกงแพร n silk pants
กางเกงใน n underpants
กางเกียง v be immiscible
กางเขน n Cross
กางเขน n Copsychus saularis
กางแขน v stretch the arms
กาจับหลัก n wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
กาจับหลัก n act of holding mahout´s hook
กาจับหลัก n kind of trap in ancient time used only for human
กาชาด n red cross
ก๊าซ n gas
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ n carbon dioxide
ก๊าซชีวภาพ n biogas
ก๊าซชีวภาพ n biogas
ก๊าซธรรมชาติ n natural gas
ก๊าซน้ำตา n tear gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว n liquid propane gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว n liquid propane gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว n liquid propane gas
ก๊าซพิษ n poison gas
ก๊าซมีเทน n methane
ก๊าซมีเทน n methane
ก๊าซหุงต้ม n liquid propane gas
ก๊าซหุงต้ม n liquid propane gas
ก๊าซหุงต้ม n liquid propane gas
กาซะลอง n Millingtonia hortensis Linn.
ก๊าซเฉื่อย n inert gas
ก๊าซเชื้อเพลิง n fuel gas
ก๊าซไข่เน่า n hydrogen sulfide
กาญจนบุรี n Kanchanaburi
กาญจนา n gold
กาญจน์ n gold
กาญจน์ n gold
กาญจน์ n gold
ก๊าด n kerosene
กาต้มน้ำ n kettle
กาน v prune
ก้าน n stem
ก้าน clas piece
ก้านขด n Kankhot
ก้านคอ n nape
ก้านดอก n stalk
ก้านดอก n flower stalk
ก้านดอกไม้ n stem
กานดา n woman
ก้านตอง n curved strips of wood nailed to the insides of small boats
ก้านต่อดอก n name of decorating pattern
ก้านธูป n incense stick
ก้านบัว n leg bracelets
กานพลู n clove
ก้านมะพร้าว n name of a species of snake
กาน้ำ n kettle
กาน้ำ n cormorant
ก้านแย่ง n name of decorating pattern
ก้านใบ n leaf stalk
ก้านไม้ n branch
ก้านไม้ขีด n stalk of a match
กาบ n spathe (of plants)
ก้าบๆ int quacks of a duck
กาบกล้วย n leaf sheaf of banana tree
กาบปูเล n small tray made of betel leaves
กาบพรหมศร n surface decoration veneered on posts
กาบหอย n shell
กาบหอย n shell
กาบู n arch tile
กาบเขียง n green husk of coconut
กาฝาก n parasite plant
กาพย์ n poem
กาพย์กลอน n poem
กาฟักไข่ n kind of Thai children game
กาม n lust
ก้าม n claw
ก้ามกราม n Macrobrachium carcinus
กามกรีฑา n sexual dalliance
กามกิจ n sexual intercourse
กามคุณ n five sensual desires
กามฉันท์ n sensual excitement
ก้ามดาบ n fiddler crab
กามตัณหา n sensuality
กามตายด้าน n sexual impotence
ก้ามปู n rain tree
กามภพ n places of sensuality
กามราคะ n sexual intercourse
กามวิตก n sensual thought
กามวิตถาร n sexual pervert
กามสมังคี adj sensual
กามา n lust
กามาพจร n world of sexual pleasure
กามามิศ n seducing of sensuality
กามารมณ์ n lustful mood
กามาวจร n world of sexual pleasure
กามิศ adj full of sexual desire
กามเทพ n Cupid
กามโรค n venereal disease
กาย n body
ก่าย v rest on
กายกรรม n gymnastics
ก่ายกอง adj many
ก่ายกอด v hug
ก่ายขา v lie the legs
กายบริหาร n exercise
กายพันธน์ n waist´s belt
กายภาพ adj physical
กายภาพบำบัด n physical therapy
กายวิภาคศาสตร์ n anatomy
กายสิทธิ์ adj magic
กายาพยพ n body portions
กายินทรีย์ n sensory organs
การ n task
การก n doer
การก n case (in grammar)
การกดขี่ n oppression
การกดขี่ n oppression
การกดดัน n pressure
การกบฏ n treason
การกรอก n filling
การกรอก n forcing down
การกรอง n filtration
การกร่อน n erosion
การกร่อน n wearing out
การกระจัดกระจาย n disintegration
การกระชาก n dragging off
การกระชาก n pulling
การกระซิบ n whispering
การกระตุก n shake
การกระตุก n dragging off
การกระตุก n pulling
การกระตุก n convulsion
การกระตุ้น n incitement
การกระตุ้น n stimulation
การกระทบ n bumping against
การกระทบ n crash
การกระทบกระทั่ง n conflicting with
การกระทำ n practice
การกระทำ n behaviour
การกระทำ n demeanor
การกระทำ n manners
การกระทำ n behaviour
การกระทำการ n execution
การกระทำทางสังคม n social action
การกระทำทารุณ n ill treatment
การกระทำผิด n making a mistake
การกระทุ้ง n crash
การกระพริบ n winking
การกระหมวดผม n coiling
การกระเกรียม n preparation
การกระแทก n bumping against
การกระแทก n crash
การกระโชก n dragging off
การกระโดดร่ม n skydiving
การกระโดดเชือก n skipping
การกราบ n prostration
การกลบ n filling up
การกลมกลืน n harmonization
การกลั่น n extraction
การกลั่นกรอง n sifting
การกลั่นทำลาย n destructive distillation
การกลั่นน้ำมัน n oil refinery
การกลับ n turning over
การกลับกลาย n alteration
การกลับคืน n returning
การกลาย n mutation
การกลาย n changing to
การกลายพันธุ์ n mutation
การกลายเป็น n becoming
การกล่าว n speaking
การกล่าว n calling
การกล่าวขวัญ n speaking about
การกล่าวซ้ำ n recitation
การกล่าวตอบ n retort
การกล่าวถึง n mention
การกล่าวนำ n introduction
การกล่าวหา n accusation
การกล่าวอ้าง n quotation
การกลิ้ง n rolling
การกลึง n shaping with a lathe
การกลืน n swallowing
การกลืน n harmonization
การกลุ้มรุม n besieging
การกวด n chasing
การกวดจับ n chasing
การกวน n stirring
การกวน n disturbance
การกวาด n sweep
การกวาดล้าง n purge
การกสิกรรม n agriculture
การก่อการร้าย n rebellion
การก่อกำเนิด n rise
การกอด n embrace
การกอดรัด n embrace
การก๊อปปี้ n copying
การก่อรูป n formation
การก่อวินาศกรรม n sabotage
การก่อวินาศกรรม n sabotage
การก่อสร้าง n construction
การก่อไฟ n lighting
การกักตุน n hoard
การกังวล n pondering
การกัด n erosion
การกัน n prevention
การกางใบ n unfurling a sail
การกายบริหาร n exercise
การก้าวก่าย n interference
การก้าวหน้า n progression
การกำ n grasping
การกำกับ n supervising
การกำหนด n decree
การกำหนด n specification
การกำหนด n enactment
การกำหนด(เวลา) n appointment
การกำหนดความหมาย n definition
การกำหนดราคา n pricing
การกำหนดศัพท์ n coining (new terms)
การกำเนิด n occurrence
การกินการอยู่ n way of living
การกินสินบน n corruption
การกินอยู่ n way of living
การกีดกัน n obstruction
การกีฬา n sports
การกีฬาแห่งประเทศไทย n Sport Authority of Thailand
การกุศล n charity
การกู้ n raising a loan
การกู้ชาติ n saving the country
การกู้ยืม n raising a loan
การกู้เงิน n loaning money
การกู้เรือ n salvage
การขจัดพิษ n antidote
การขนย้าย n transportation
การขนส่ง n shipping
การขนส่งมวลชน n mass transportation
การขนานนาม n naming
การขบคิด n thinking over
การขบฉัน n chew
การข่มกิเลส n penance
การข่มขืน n rape
การข่มขู่ n threat
การขมวดผม n coiling
การข่มเหง n ill treatment
การข่มเหง n doing harm
การข่มใจ n restraint
การข่มใจ n restraint
การขยับ n moving
การขยับขยาย n expansion
การขยาย n addition
การขยาย n expansion
การขยายความ n explanation
การขยายตัว n growth
การขยายพันธุ์ n reproduction
การขยายพันธุ์สัตว์ n animal breeding
การขยายอาณาเขต n territory expansion
การขยายใหญ่ n growth
การขว้าง n throwing
การขอความเห็น n consulting
การขอยืม n borrowing
การขอร้อง n asking
การขออนุมัติ n asking for approval
การขัด n brushing
การขัด n disobedience
การขัด n hulling
การขัด n scrub
การขัดกัน n confliction
การขัดขวาง n hindrance
การขัดข้อง n hitch
การขัดขืน n disobedience
การขัดเกลาทางสังคม n socialization
การขัดแย้งกัน n split
การขับ n driving
การขับ n dismissal
การขับขี่ n driving
การขับขี่ยวดยานพาหนะ v traffic
การขับร้อง n singing
การขับไล่ n expulsion
การขาด n depletion
การขาดทุน n loss
การขาดอาหาร n malnutrition
การขาน n calling
การข้าม n crossing
การขาย n commerce
การขาย n business
การขาย n trade
การขาย n trade
การขาย n sale
การขายทอดตลาด n auction
การขายบริการทางเพศ n prostitution
การขี่ n riding
การขี่จักรยาน n riding a bicycle
การขีดเขียน n writing
การขึ้นต้น n introduction
การขึ้นราคา n increasing
การขึ้นลง n fluctuation
การขืน n unwillingness
การขืนใจ n raping en masse
การขุด n scoop
การขุดแต่ง n digging out
การขู่ n threat
การขูด n scraping
การขโมย n stealing
การคงอยู่ n maintenance
การคงอยู่ n living
การคด n bend
การคดโกง n cheat
การคน n stirring
การค้นคว้า n research
การค้นคว้าวิจัย n research
การค้นหา n seeking
การคบ n association
การคบค้า n association
การคบค้าสมาคม n making friends with
การคบหา n association
การคบหา n association
การคมนาคม n transportation
การครองชีพ n livelihood
การครองราชย์ n enthronement
การครองเรือน n marriage
การครอบ n covering
การครอบครอง n possession
การครัว n kitch-work
การครัว n cooking
การคร่ำครวญ n moan
การครุ่นคิด n pondering
การครูด n scraping
การคลอด n childbirth
การคลอดบุตร n childbirth
การคล้อยตาม n deference
การคลัง n finance
การคลาน n climb
การคลาย n slackening
การคลายอารมณ์ n relaxation
การคลายเครียด n relaxation
การคลำ n pat
การคลำ n touch
การคลี่คลาย n disentanglement
การคลุม n wrapping
การคลุม n covering
การคลุ้มคลั่ง n craze
การควบ n gallop
การควบคุม n supervising
การควบคุม n supervision
การควบคุมคุณภาพ n quality control
การควบคุมดูแล n supervision
การควบคุมทางสังคม n social control
การควบแน่น v condensation
การควั่น n cutting into rings
การคว้าน n coring
การค่อนขอด n jeering
การค้อม n bending
การคอมไพล์ n compilation
การคอย n waiting
การคะเน n anticipation
การคั่ง n congestion
การคัด n filtration
การคัดค้าน n objection
การคัดสรร n choosing
การคัดเลือก n choosing
การคั่น n interposition
การค้า n business
การค้าของเถื่อน n bootleg
การค้าขาย n trade
การคาด n anticipation
การคาด n buckling
การคาด n girding
การคาดการณ์ n prediction
การคาดคะเน n prediction
การคาดคะเน n assessment
การคาดคะเน n assumption
การคาดคะเน n anticipation
การคาดคะเน n estimate
การคาดหมาย n prediction
การคาดเดา n assumption
การค้าน n objection
การค้าประเวณี n prostitution
การค้าผูกขาด n monopoly
การคาย n spitting
การคายน้ำ n transpiration
การคารวะ n homage
การค้าเสรี n free trade
การค้าแบบผูกขาด n monopoly
การค้าแบบเสรี n free trade
การค้ำจุน n supporting
การคำนวณ n calculation
การคำนับ n homage
การคิด n activities of mind
การคิด n analysis
การคิด n thinking over
การคิด n contemplation
การคิดคำนึง n consideration
การคิดคำนึง n thinking
การคิดถึง n recall
การคิดถึง n recall
การคิดทบทวน n meditation
การคืน n returning
การคุ n smolder
การคุม n supervision
การคุมกำเนิด n birth control
การคุ้มครอง n protection
การคุมประพฤติ n probation
การคุย n boast
การคุย n chatting
การคุยโทรศัพท์ n telephoning
การคุยโม้ n boast
การคูณ n multiplication
การฆ่า n murder
การฆ่า n massacre
การฆาตกรรม n murder
การฆ่าตัวตาย n suicide
การฆ่าฟัน n killing
การฆ่าสังหาร n murder
การงด n cancellation
การงดออกเสียง n abstention
การงดเว้น n abstinence
การงดเว้น n refrain
การงอก n bloom
การงาน n work
การจด n writing
การจด n writing
การจดบันทึก n taking notes
การจนตรอก n deadlock
การจนมุม n deadlock
การจบ n end
การจร n wandering
การจราจร n traffic
การจราจรติดขัด n traffic jam
การจราจรทางอากาศ n air traffic
การจราจล n rebellion
การจลาจล n insurrection
การจ้อง n staring
การจองจำ n bondage
การจองหอง n pride
การจักจี้ n tickling
การจักสาน n basket making
การจัด n arrangement
การจัดการ n administration
การจัดการการศึกษา n education administration
การจัดการงานบุคคล n personnel management
การจัดการเงิน n finance
การจัดจำหน่าย n sale
การจัดประเภท n categorization
การจัดพวก n categorization
การจัดพวก n division
การจัดระบบ n systematization
การจัดระเบียบทางสังคม n social organization
การจัดลำดับ n arrangement
การจัดส่ง n distribution
การจัดสวน n garden arrangement
การจัดเตรียม n preparation
การจัดเรียง n arrangement
การจัดแจง n arrangement
การจัดแจง n arrangement
การจัดแต่ง n decoration
การจับ n touch
การจับกลุ่ม n gathering
การจับกุม n arresting
การจับปลา n fishing
การจับสัตว์ n hunting
การจับสัตว์น้ำ n fishery
การจาก n separation
การจาก n abandonment
การจากไป n departure
การจ้างแรงงาน n employment
การจ่าย n distribution
การจ่ายแจก n distribution
การจารึก n inscribing
การจำนน n succumbing
การจำลอง n duplication
การจำหน่าย n sale
การจำแนก n classification
การจำแนกประเภท n classification
การจิก n pecking
การจิก n pecking (of an animal)
การจี้ n tickling
การจี้ n robbery
การจุ n containing
การจุดไฟ n lighting
การจูงใจ n persuasion
การฉกชิง n snatch
การฉลอง n festival
การฉวย n snatch
การฉวยโอกาส n taking advantage of the occasion (a situation an opportunity)
การฉ้อฉล n cheat
การฉ้อราษฎร์บังหลวง n corruption
การฉาย n projection
การฉาย n shine
การฉายฟิล์ม n projection
การฉายแสง n x-ray
การฉายแสงอัลตราไวโอเลต n x-ray
การฉีก n tearing
การฉุด n drag
การฉุด n drag
การชก n boxing
การชกมวย n boxing
การชงชา n tea making
การชดเชย n return
การชดเชย n returning
การชดเชยความผิด n expiation
การชดใช้ค่าเสียหาย n compensation
การชน n fight
การชน n collision
การชนช้าง n fighting on an elephant´s back
การชนะ n winning
การชลประทาน n irrigation
การช่วย n lending a hand
การช่วย n helping
การช่วยกัน n gathering for growing rice
การช่วยกัน n cooperation
การช่วยงาน n helping
การช่วยเหลือ n patronage
การช่วยเหลือ n cooperation
การช่วยเหลือ n supporting
การช่วยเหลือ n assistance
การช้อน n scoop
การชะ n erosion
การชะงัก n standstill
การชะงักงัน n standstill
การชะลอ n delay
การชัก n convulsion
การชัก n deduction
การชักจูง n induction
การชักจูง n lead
การชักจูง n influence
การชักนำ n induction
การชักนำ n lead
การชั่ง n weight measurement
การช่าง n craftsmanship
การช่างฝีมือ n craftsmanship
การชำระหนี้ n settlement
การชำรุด n dilapidation
การชิง n competition
การชิงชัย n competition
การชิงชัย n competition
การชิงดีชิงเด่น n beating
การชี้ทาง n direction
การชี้นำ n lead
การชี้แจง n explanation
การชี้แนว n orientation
การชี้แนะ n suggestion
การชูไว้ n maintenance
การซ้อน n overlap
การซ้อน n piling
การซ่อน n hiding
การซ้อนกัน n alluvion
การซ้อนทับ n piling
การซ้อม n beat
การซ้อม n rehearsal
การซ่อมแซม n repair
การซัก n investigation
การซักรีด n laundry
การซัด n hurl
การซ้ำ n repeat
การซ้ำซ้อน n repetition
การซึม n lifelessness
การซึมผ่าน n insertion
การซึมเศร้า n lifelessness
การซื้อ n buying
การซื้อขาย n trading
การซื้อหา n buying
การซุบซิบ n gossip
การซุบซิบนินทา n gossip
การฌาปนกิจศพ n cremation
การฎีกา n petition to the Supreme Court
การณ์ n event
การดม n smelling
การดมกลิ่น n sniffing
การดอง n pickling
การดัดผม n having a permanent wave
การดัน n plow
การดัน n push
การดับชีพ n death
การดับทุกข์ n end of the suffering
การดาย n clearness
การดำรง n maintenance
การดำรง n living
การดำรงชีพ n earning a living
การดำรงชีพ n living
การดำรงชีพ n living
การดำรงชีพ n existence
การดำรงชีพ n existence
การดำรงชีวิต n living
การดำรงชีวิต n living
การดำรงตำแหน่ง n holding the post of
การดำรงอยู่ n existence
การดำรงอยู่ n existence
การดำริ n contemplation
การดำเนินการ n administration
การดำเนินชีวิต n way of life
การดำเนินเรื่อง n continuity
การดิ้นรน n struggling
การดีดนิ้ว n snap
การดีดสีตีเป่า n playing music
การดึง n drag
การดึง n drag
การดึง n dragging off
การดึง n pulling
การดึง n tearing
การดึง n convulsion
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ n honeymoon
การดื่มสุรา n drinking
การดื่มเหล้า n drinking
การดื้อแพ่ง n obstinateness
การดุน n push
การดู n looking
การดู n seeing
การดู n sightsee
การดูงาน n observation
การดูงานต่างประเทศ n going abroad on a tour of investigation
การดูดกลืน n absorption
การดูถูก n despising
การดูหมิ่น n despising
การดูแล n protection
การดูแล n care
การดูแล n supervising
การดูแลรักษา n maintenance
การดูแลเบื้องต้น n first aid
การตก n fall
การตกงาน n unemployment
การตกต่ำ n subsidence
การตกปลา n angling
การตกลง n acceptance
การตกลง n contract
การตกลง n agreement
การตกลงใจ n making a decision
การตกอับ n misfortune
การตกเลือด n bleeding
การตกเลือด n miscarriage
การตกแต่ง n decoration
การตกแต่ง n adornment
การตกแต่ง n decoration
การตกแต่ง n embellishment
การตบแต่ง n dressing
การต้ม n deceit
การต้ม n boiling
การต้มตุ๋น n deceit
การตรวจจับ n checking
การตรวจตรา n patrol
การตรวจวัด n measure
การตรวจเลือด n blood test
การตระหนัก n consciousness
การตระเตรียม n preparation
การตระเวน n patrol
การตรัสรู้ n enlightenment
การตรา n enactment
การตรากฎหมาย n enactment
การตริตรอง n meditation
การตรึกตรอง n meditation
การตลาด n marketing
การต่อ n tow
การตอก n hammering
การตอกกลับ n retort
การตอกย้ำ n emphasis
การต่อกิ่ง n graft
การต่อตา n graft
การต่อต้าน n fight
การต่อท้าย n tow
การตอน n castration
การตอน n graft
การต้อนรับ n greeting
การตอบ n answer
การตอบข้อสอบ n answer
การตอบรับ n acceptance
การตอบสนอง n reaction
การตอบสนอง n reaction
การตอบสนอง n return
การตอบแทน n return
การตอบแทนคุณ n gratitude
การตอบโต้ n retort
การต่อย n boxing
การต่อยมวย n boxing
การต่อว่า n warning
การต่อว่า n condemnation
การต่อสู้ n war
การต่อสู้ n clash
การต่อสู้ n struggle
การต่อสู้ n campaign
การต่อสู้ n war
การต่อสู้ n fight against
การต่อสู้ n struggle
การต่อสู้ n battle
การต่อสู้ n war
การต่อสู้ n fight
การต่อสู้ n fight
การต่อสู้ชิงชัย n competition
การต่อเติม n expansion
การตะเบ็ง n roar
การตะโกน n shouting
การตัก n scoop
การตักเตือน n warning
การตั้งกฎเกณฑ์ n decree
การตั้งชื่อ n naming
การตั้งฐานะ n establishment
การตั้งต้น n beginning
การตั้งตัว n establishment
การตั้งถิ่นฐาน n habitation
การตั้งมั่น n clinging (to)
การตั้งรกราก n habitation
การตั้งราคา n pricing
การตั้งสติ n concentration
การตั้งหลักฐาน n establishment
การตั้งหลักแหล่ง n habitation
การตัด n chipping
การตัด n clearness
การตัด n reduction
การตัด n slitting
การตัด n chop
การตัดต่อ n editing
การตัดตอน n extractability
การตัดทอน n reduction
การตัดทอน n summary
การตัดทอน n deprivation
การตัดสินใจ n making a decision
การต่างประเทศ n foreign affairs
การตาย n death
การตำหนิ n warning
การตำหนิ n condemnation
การติ n condemnation
การติง n objection
การติดขัด n suspension
การติดต่อ n connection
การติดต่อ n connection
การติดต่อ n visit
การติดต่อ n association
การติดต่อ n transportation
การติดต่อสื่อสาร n communication
การติดต่อสื่อสาร n transmitting
การติดต่อสื่อสาร n communication
การติดตา n graft
การติดสุรา n alcoholic
การติดเหล้า n alcoholic
การติดไฟ n lighting
การตี n hammering
การตี n hammering
การตีกลอง n beating a drum
การตีความหมาย n interpretation
การตุน n hoard
การถกเถียง n controversy
การถดถอย n decline
การถดถอย n going back
การถนอม n preservation
การถม n filling
การถล่ม n attack
การถล่ม n collapse
การถ่วง n drag
การถวายความเคารพ n homage
การถวายบังคม n homage
การถอดถอน n demotion
การถอดออก n demotion
การถอน n redemption
การถอน n demolition
การถอนตัว n withdrawal
การถอนพิษ n antidote
การถอนฟัน n drawing a tooth
การถอนสายบัว n homage
การถอย n going back
การถอยกลับ n return
การถัก n weaving
การถาก n chipping
การถากถาง n jeering
การถาง n clearness
การถ่ายทอดความหมาย n interpretation
การถ่ายทำ n making a film
การถ่ายทำภาพยนตร์ n shooting
การถ่ายภาพ n photography
การถ่ายรูป n taking a photograph of
การถ่ายหนัง n taking a photograph of
การถ่ายเทอากาศ n ventilation
การถ่ายเลือด n blood transfusion
การถ่ายแบบ n taking a photograph of
การถ่ายแฟชั่น n taking a photograph of
การถ่ายโฆษณา n taking a photograph of
การถีบจักรยาน n riding a bicycle
การถึง n arrival
การถึงแก่กรรม n death
การถึงแก่กรรม n death
การถือตัว n pride
การถือตัว n pride
การถือตัว n egoism
การถือตัว n arrogance
การถือธุดงค์ n pilgrimage keeping
การถือยศถือศักดิ์ n standing on one´s dignity
การถือเอาว่า n supposition
การถู n rubbing
การทด n carrying forward
การทดลอง n experiment
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา n Test of English as Foreign Language
การทดแทน n returning
การทนฝืน n unwillingness
การทบทวน n revision
การทรงตัว n balancing act
การทรงไว้ n maintenance
การทรมาน n ill treatment
การทรุด n subsidence
การทลาย n collapse
การท้วง n objection
การทวง n asking repayment for services rendered
การท้วงติง n objection
การทหาร n military
การทอ n weaving
การท่อง n recitation
การท่อง n tour
การท่องคาถา n prayer
การท่องคาถา n chanting an incantation
การท่องจำ n recitation
การท่องมนต์ n prayer
การท่องมนต์ n chanting an incantation
การท่องเที่ยว n tourism
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย n The Tourism Authority of Thailand
การทอดกฐิน n ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
การทอดทิ้ง n desertion
การทอดผ้าป่า n offering robes to Buddhist priests at monastery
การทอน n reduction
การทะนุบำรุง n maintenance
การทะเลาะ n quarrel
การทะเลาะวิวาท n quarrel
การทะเลาะเบาะแว้ง n quarrel
การทัก n greeting
การทักทาย n greeting
การทักทายปราศรัย n greeting
การทับ n filling
การทับ n piling
การทับถม n incrimination
การทับถม n alluvion
การทับศัพท์ n transliteration
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย n Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
การทาบกิ่ง n graft
การทาบทาม n overture
การทารุณ n ill treatment
การทาสี n painting
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย n Airports Authority of Thailand
การท่าเรือแห่งประเทศไทย n Port Authority of Thailand
การทาเล็บ n nail-tinting
การทำ n arrangement
การทำกับข้าว n cooking
การทำกับข้าวกับปลา n cooking
การทำการสักการะ n worship
การทำขวัญ n compensation
การทำขวัญ n compensation
การทำขวัญนาค n performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
การทำขึ้น n invention
การทำครัว n cooking
การทำความตกลง n contract
การทำงาน n work
การทำงาน n work
การทำชั่ว n making a mistake
การทำซ้ำๆ n repetition
การทำดี n doing good
การทำตน n behaviour
การทำตาม n imitation
การทำทาน n charity
การทำนุบำรุง n maintenance
การทำบาป n perpetration (a sin)
การทำบุญ n giving alms
การทำบุญ n charity
การทำบุญกุศล n charity
การทำบุญทำกุศล n charity
การทำบุญทำทาน n charity
การทำบุญสุนทาน n charity
การทำผิด n making a mistake
การทำฟาร์ม n farming
การทำมาหากิน n occupation
การทำยา n pharmacy
การทำร้าย n doing harm
การทำร้ายร่างกาย n battery
การทำลาย n act of breaking or destroying
การทำลาย n sabotage
การทำลาย n destruction
การทำลาย n oppression
การทำลาย n oppression
การทำลาย n demolition
การทำลายพิษ n antidote
การทำลายล้าง n demolition
การทำศพ n making funeral arrangements
การทำศึก n war
การทำสงคราม n battle
การทำสงคราม n war
การทำสมาธิ n meditation
การทำสัญญา n contract
การทำหน้าที่แทน n being on duty
การทำหมัน n sterilization
การทำอาหาร n cooking
การทำแผนที่ n cartography
การทำโทษ n penalty
การทำให้เกิดประโยชน์ n utilization
การทิ้ง n desertion
การทิ้ง n abandonment
การทิ้ง n abandonment
การทิ้งขว้าง n desertion
การทิ้งระเบิด n attack
การทึ้ง n tearing
การทุบ n hammering
การทุบตี n beat
การทุ่มเท n devotion
การทูต n diplomacy
การธนาคาร n banking
การธำรง n maintenance
การธำรงไว้ n keeping
การนองเลือด n bloodshed
การนอนหลับ n sleep
การน้อม n bending
การน้อมไหว้ n salutation
การนั่งคุกเข่า n kneeling
การนัด n appointment
การนัด n sniffing
การนัดพบ n appointment
การนัดหมาย n appointment
การนัดหยุดงาน n strike
การนับ n measurement
การนับ n measurement
การนำ n lead
การนำ n bringing
การนำทาง n guide
การนำพา n bringing
การนำมา n bringing
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย n The Industrial Estate Authority of Thailand
การนินทา n gossip
การนิพนธ์ n composition
การนิยาม n definition
การนึกถึง n recall
การนึกถึง n recall
การนึกถึง n miss
การบด n oppression
การบด n oppression
การบน n vow
การบ่น n grumble
การบนบานศาลกล่าว n vow
การบ่นว่า n grumble
การบ่ม n cure
การบรรจบ n convergence
การบรรจุ n package
การบรรจุหีบห่อ n package
การบรรทุก n loading
การบรรพชา n ordination
การบรรยาย n lecture
การบรรลุ n achievement
การบรรลุผล n success
การบรรลุเป้าหมาย n achievement
การบรรเทา n slackening
การบรรเทาทุกข์ n cure
การบรรเลง n play
การบรรเลงดนตรี n play
การบรรเลงเพลง n play
การบริการ n serve
การบริการความสะดวก n facility
การบริการร่างกาย n exercise
การบริจาค n alms
การบริหาร n administration
การบริหารกาย n exercise
การบริหารการศึกษา n education administration
การบริหารงานบุคคล n personnel management
การบริหารธุรกิจ n business administration
การบริหารร่างกาย n exercise
การบริหารร่างกาย n exercise
การบวก n combination
การบวงสรวง n worship
การบวช n ordination
การบวชเณร n ordination
การบอก n speaking
การบอก n narration
การบอก n stating
การบอก n giving information
การบอกกล่าว n giving information
การบอกข่าว n public relations
การบอกทาง n guide
การบอมบ์ n attack
การบังคับใช้ n enforcement
การบังเกิด n happening
การบังเกิด n birth
การบังเกิด n occurrence
การบัญชี n accountancy
การบัญญัติ n enactment
การบัญญัติกฎหมาย n legislation
การบัญญัติกฎหมาย n enactment
การบัญญัติศัพท์ n coining (new terms)
การบันทึกภาพ n taking pictures
การบันทึกเสียง n sound recording
การบากบั่น n fight against
การบาดหมางกัน n split
การบ้าน n homework
การบ้านการเมือง n politics
การบ้านการเรือน n housekeeping
การบำบัด n cure
การบำรุง n preservation
การบำรุงรักษา n maintenance
การบำรุงรักษา n preservation
การบิน n aviation
การบิน n flying
การบิน n flying
การบินร่อน n flying
การบีบคั้น n pressure
การบีบบังคับ n pressure
การบุกรุก n trespass
การบุญ n charity
การบูชา n sacrificial ceremony
การบูชา n sacrifice
การบูชา n worship
การบูชา n sacrifice
การบูชายัญ n sacrifice
การบูชายัน n sacrifice
การบูร n Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl
การบูรณะ n restoration
การบูรณะ n repair
การปก n covering
การปกครอง n administration
การปกปิด n wrapping
การปฏิบัติ n practice
การปฏิบัติชอบ n doing good
การปฏิบัติตน n behaviour
การปฏิบัติแทน n being on duty
การปฏิรูป n reform
การปฏิวัติ n revolution
การปฏิสังขรณ์ n restoration
การปฏิสันถาน n greeting
การปรนนิบัติ n serve
การประกวด n contest
การประกวดนางงาม n beauty contest
การประกอบอาหาร n cooking
การประกาศ n stating
การประกาศ n revelation
การประจันหน้า n clash
การประจุ n package
การประชุม n meeting
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง n video conference
การประชุมสุดยอด n summit
การประชุมเอเชีย-ยุโรป n ASEM
การประดับ n decoration
การประดับ n adornment
การประดับ n decoration
การประดับ n embellishment
การประดิษฐ์ n invention
การประดุง n support
การประท้วงหยุดงาน n strike
การประทุก n loading
การประทุษร้าย n doing harm
การประปานครหลวง n The Metropolitan Waterworks Authority
การประปาส่วนภูมิภาค n The Provincial Waterworks Authority
การประพฤติ n behaviour
การประพฤติชอบ n doing good
การประพฤติชั่ว n perpetration (a sin)
การประพฤติตัว n demeanor
การประพฤติผิด n misdemeanor
การประพฤติผิด n misdemeanor
การประพันธ์ n composition
การประมวลผล n data processing
การประมาณ n assessment
การประมูล n auction
การประมูลราคา n bid
การประลอง n competition
การประสบความสำเร็จ n achievement
การประสบผลสำเร็จ n achievement
การประสาน n integration
การประหมัด n boxing
การประหยัด n saving
การประหยัด n saving
การประเมิน n assessment
การประเมินผล n evaluation
การปรักปรำ n accusation
การปรักหักพัง n dilapidation
การปรับตัว n adapting
การปรับปรุง n adaptation
การปรากฏ n phenomenon
การปรากฏตัว n appearance
การปรากฏให้เห็น n phenomenon
การปราศรัย n speech
การปรึกษา n consulting
การปรึกษาหารือ n consulting
การปรุงยา n pharmacy
การปรุงยา n pharmacy
การปรุงอาหาร n cooking
การปลงผม n hair-shaving
การปลงศพ n cremation
การปลด n demotion
การปลดออก n demotion
การปล้น n robbery
การปล้น n robbery
การปล้น n robbery
การปลอก n chipping
การปล่อย n abandonment
การปลุกปล้ำ n raping en masse
การปลุกเร้า n stimulation
การปลุกเสก n chanting an incantation
การป่วย n sickness
การป้องกัน n prevention
การปองร้าย n revenge
การปะทะ n clash
การปะทะคารม n war of words
การปะทุ n explosion
การปัน n distribution
การปัน n distribution
การปั้นเรื่อง n writing a story
การปา n throwing
การปิ้ง n roasting
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย n Petroleum Authority of Thailand
การปีน n climb
การผจญภัย n adventure
การผดุง n support
การผดุง n keeping
การผนวก n combination
การผลัก n push
การผลักดัน n push
การผลัดเปลี่ยน n changing
การผลิ n bloom
การผลิต n production
การผสมผสาน n integration
การผสมพันธุ์ n reproduction
การผสมพันธุ์สัตว์ n animal breeding
การผสาน n integration
การผ่อน n slackening
การผ่อน n pay in installments
การผ่อนคลาย n relaxation
การผ่อนชำระ n pay in installments
การผ่อนปรน n lessening
การผ่อนผัน n abatement
การผ่อนให้ n lessening
การผัดเปลี่ยน n replacement
การผันแปร n alteration
การผ่า n slitting
การผ่าเหล่า n mutation
การผิดคำสั่ง n disobedience
การผิดใจ n conflict
การผูก n tying
การผูกมัด n bondage
การผูกยึด n tying
การฝักใฝ่ n carefulness
การฝังศพ n burial
การฝังเข็ม n acupuncture
การฝันเฟื่อง n romance
การฝาก n entrustment
การฝ่าฝืน n disobedience
การฝ่าฟัน n fight against
การฝีมือ n handicraft
การฝึกงาน n job training
การฝึกซ้อม n training
การฝึกฝน n training
การฝึกสอน n practice of teaching
การฝึกหัด n training
การฝึกหัด n training
การฝึกหัด n rehearsal
การฝึกหัดงาน n job training
การฝึกอบรม n training
การฝึกอบรม n training
การฝืน n unwillingness
การฝืน n disobedience
การฝืนกฎ n disobedience
การพ่น n spurting
การพนัน n gamble
การพบกัน n meeting
การพบปะ n visit
การพบปะ n association
การพบเจอ n seeing
การพบเห็น n seeing
การพยากรณ์อากาศ n weather forecast
การพยาบาลเบื้องต้น n first aid
การพยายาม n attempt
การพยายาม n fight against
การพยายาม n fight
การพรรณนา n description
การพร่อง n depletion
การพราก n separation
การพร่ำว่า n grumble
การพลัดพราก n separation
การพลิก n turning over
การพลี n devoting
การพลี n sacrifice
การพ่วง n addition
การพ่วง n tow
การพอก n filling
การพ้องกัน n accordance
การพักผ่อน n relaxation
การพักผ่อนหย่อนใจ n recreation
การพักอาศัย n dwelling
การพัง n collapse
การพัง n subsidence
การพัฒนา n development
การพัฒนาทางด้านภาษา n language development
การพัฒนาภาษา n language development
การพัน n tying
การพา n carrying
การพาณิชย์ n business
การพำนัก n dwelling
การพิจารณา n meditation
การพิจารณา n analysis
การพิจารณา n analysis
การพิจารณา n analysis
การพิจารณาใหม่ n revision
การพินิจ n analysis
การพินิจพิเคราะห์ n analysis
การพินิจพิเคราะห์ n contemplation
การพิสูจน์ n proof
การพิเคราะห์ n analysis
การพึ่งพาอาศัยกัน n dependence
การพุ่ง n focusing
การพุ่ง n hurl
การพูด n speaking
การพูด n speaking
การพูด n speech
การพูด n speaking about
การพูดคุย n association
การพูดซ้ำเติม n incrimination
การพูดถึง n mention
การพูดปด n lie
การพูดลับหลัง n gossip
การพูดเท็จ n lie
การพูดโต้ตอบ n retort
การพูดโทรศัพท์ n telephoning
การฟ้องร้อง n accusation
การฟ้อนรำ n dance
การฟัก n hatching
การฟักไข่ n hatching out
การฟังเทศน์ n hearing a sermon
การฟัน n chop
การฟันฝ่า n struggle
การฟาดฟัน n struggle
การฟื้นตัว n recovery
การฟื้นฟู n restoration
การฟื้นฟูสภาพ n recovery
การภาวนา n prayer
การม้วยมรณ์ n death
การมอง n staring
การมอบ n assignation
การมอบฉันทะ n assignation
การมอบหมาย n assignation
การมอบอำนาจ n assignation
การมัด n tying
การมั่วสุม n conspiring
การมีคู่ครอง n married life
การมีชัยชนะ n victory
การมีชีวิตอยู่ n survival
การมุ่ง n focusing
การยกธงขาว n succumbing
การยกยอ n praise
การยกย่อง n praise
การยกย่อง n glorification
การยกย่อง n praise
การยกย่องชมเชย n praise
การยกเลิก n withdrawal
การยกเลิก n close
การยกเลิก n refrain
การยกเลิก n divorce
การยกเลิก n cancellation
การยกเว้น n exemption
การยกโทษ n forgiveness
การยกโทษ n forgiving
การยอ n praise
การย่อ n summary
การย่อ n stoop
การย่อตัว n stoop
การย้อนกลับ n return
การยอมจำนน n succumbing
การยอมรับ n acceptance
การย้อมสี n dyeing
การยอมแพ้ n submissiveness
การยอมแพ้ n succumbing
การยอมให้ n lessening
การย่อยอาหาร n digestion
การย่อหน้า n indentation
การยักยอก n embezzlement
การยังชีพ n occupation
การยั้งใจ n restraint
การยัด n cramming
การยัดเยียด n cramming
การยัน n push
การยับยั้ง n suppression
การยับยั้งชั่งใจ n restraint
การยั่วยุ n incitement
การย่าง n roasting
การย่าง n walk
การย้ายถิ่น n migration
การย่ำ n tread
การย้ำ n repetition
การย่ำยี n oppression
การย่ำยี n oppression
การย่ำเท้า n tread
การยินยอม n approval
การยินยอม n acceptance
การยิ้ม n smiling
การยิ้มแย้ม n smiling
การยึด n sticking to
การยึดมั่น n clinging (to)
การยึดอำนาจ n seizing power
การยืดหยุ่น n lessening
การยืนกราน n insistence
การยืนขึ้น n getting up
การยืนคำ n insistence
การยื่นคำร้อง n filing a petition
การยื่นมือ n interference
การยืนยัน n proof
การยืนยัน n ratification
การยืนยัน n insistence
การยืนยัน n guarantee
การยืม n borrowing
การยืมเงิน n loaning money
การยื้อ n drag
การยุติ n end
การยุบ n collapse
การยุบ n contraction
การยุยง n incitement
การรด n pouring
การรถไฟแห่งประเทศไทย n State Railway of Thailand
การรบ n battle
การรบ n war
การรบ n war
การรบ n campaign
การรบ n war
การรบดุเดือด n bloodshed
การรบทัพจับศึก n fighting in the war
การรบพุ่ง n war
การรบเร้า n imploring
การร่วง n fall
การรวบรวม n accumulation
การรวบอำนาจ n centralization
การร่วม n connection
การรวม n combination
การรวม n melt
การรวมกัน n integration
การร่วมทุน n co-investment
การร่วมประเพณี n sexual intercourse
การร่วมประเวณี n intercourse
การร่วมประเวณี n intercourse
การร่วมประเวณี n sexual intercourse
การร่วมมือ n cooperation
การร่วมมือ n cooperation
การร่วมรส n intercourse
การร่วมรส n sexual intercourse
การร่วมรัก n sexual intercourse
การร่วมรัก n intercourse
การร่วมสังวาส n sexual intercourse
การรวมอำนาจ n centralization
การร่วมเพศ n intercourse
การร่วมเพศ n sexual relations
การร่วมแรง n cooperation
การร่วมแรงร่วมใจ n harmony
การร่วมแรงร่วมใจ n cooperation
การร่วมใจ n cooperation
การรอ n wait
การรอคอย n wait
การร้อง n cry
การร้องขอ n request
การร้องทุกข์ n petition to the Supreme Court
การร้องทุกข์ n accusation
การร้องทุกข์ n complaint
การร้องเพลง n singing
การร้องเรียน n complaint
การร้องไห้ n cry
การร้องไห้ฟูมฟาย n cry
การร่อน n flying
การร่อน n panning
การร่อยหรอ n wearing out
การระคายเคือง n irritation
การระงับ n suppression
การระงับใจ n restraint
การระดมความคิดเห็น n brainstorming
การระดมความเห็น n brainstorming
การระดมความเห็น n brainstorming
การระดมสมอง n brainstorming
การระดมสมอง n brainstorming
การระบายสี n drawing
การระบายอากาศ n ventilation
การระบุ n specification
การระมัดระวัง n caution
การระลึก n recall
การระลึกถึง n recall
การระวัง n caution
การระวัง n carefulness
การระวังรักษา n carefulness
การระเบิด n explosion
การรักษา n preservation
การรักษา n maintenance
การรักษา n keeping
การรักษา n cure
การรักษา n carefulness
การรักษา n preservation
การรักษา n maintenance
การรักษาการ n being on duty
การรักษาเบื้องต้น n first aid
การรั้ง n drag
การรั้ง n convulsion
การรังแก n doing harm
การรัฐประหาร n coup d´etat
การรัด n tying
การรับจ้าง n employment
การรับช่วง n inheritance
การรับทราบ n acknowledgement
การรับประกัน n guarantee
การรับรอง n proof
การรับรอง n ratification
การรับรอง n contract
การรับรอง n guarantee
การรับรู้ n acknowledgement
การรับใช้ n serve
การรั่วไหล n leakage
การร้าง n divorce
การรายงานข่าว n publication
การรายงานผล n report
การร่ายมนต์ n chanting an incantation
การร่ายรำ n dance
การรำ n dance
การรำพึง n consideration
การรำลึก n recall
การร่ำไห้ n cry
การริน n pouring
การรื่นเริง n laughter
การรื้อ n revival
การรื้อ n demolition
การรุกราน n trespass
การรุกล้ำ n trespass
การรุดหน้า n advancement
การรุน n push
การรุมโทรม n raping en masse
การรู้ตัว n consciousness
การรู้รส n sense
การรู้สึก n consciousness
การรู้สึก n sense
การรู้สึก n consciousness
การรู้แจ้ง n enlightenment
การรู้แจ้งเห็นจริง n enlightenment
การลง n going back
การลงข่าว n publication
การลงความเห็น n conclusion
การลงชื่อ n signature
การลงทุน n investment
การลงนาม n signature
การลงเอย n end
การลงแขก n gathering for growing rice
การลงแขก n raping en masse
การลงแรง n exerting one´s efforts
การลด n going back
การลด n subsidence
การลด n reduction
การลด n contraction
การลดความอ้วน n losing weight
การลดน้ำหนัก n losing weight
การลดลง n going back
การลดหย่อน n abatement
การล้มละลาย n bankruptcy
การล้มล้าง n demolition
การล้มเลิก n close
การลวง n illusion
การลวง n artifice
การลวง n artifice
การลวง n temptation
การลวง n deception
การลวง n pretence
การล่วงมารยาท n impoliteness
การล่วงล้ำ n trespass
การล่อ n temptation
การลอกเลียน n imitation
การลอกเลียน n copying
การลอกแบบ n imitation
การลอบฆ่า n assassination
การลอบทำร้าย n ambush
การลอบสังหาร n assassination
การลอยตัว n float
การล่อลวง n trick
การล่อลวง n temptation
การล่อหลอก n temptation
การละ n refrain
การละคร n drama
การละทิ้ง n abandonment
การละลาย n dissolution
การละวาง n abandonment
การละเมิด n disobedience
การละเมิด n disobedience
การละเมิดประเพณี n impoliteness
การละเล่น n amusement
การละเลย n desertion
การละเว้น n exemption
การละเว้น n refrain
การลัก n stealing
การลักขโมย n stealing
การลักขโมย n stealing
การลา n farewell
การลาก n drag
การล้าง n rubbing
การล้างบาป n expiation
การลาจาก n separation
การลาด n pouring
การลาดตระเวน n patrol
การล่าสัตว์ n hunting
การลำพอง n pride
การล้ำหน้า n offside
การลำเลิก n asking repayment for services rendered
การลำเลียง n transportation
การลิดรอน n deprivation
การลุก n getting up
การลุ่มหลง n engrossment
การลูบ n pat
การลูบคลำ n pat
การลูบคลำ n touch
การลู่เข้า n convergence
การวน n whirl
การวนรอบ n whirl
การวัด n measurement
การวัด n measurement
การว่า n grumble
การว่ากล่าว n warning
การว่ากล่าว n grumble
การว่างงาน n unemployment
การวางท่า n putting on airs
การวางผังเมือง n city planning
การวางฟอร์ม n putting on airs
การวางไข่ n laying (eggs)
การวาดเขียน n drawing
การวิงวอน n request
การวิ่งสามขา n three-legged race
การวิจัย n research
การวิจัยพื้นฐาน n basic research
การวิจัยเชิงทดลอง n experimental research
การวิจัยและการพัฒนา n research and development
การวิจารณ์ n criticism
การวิจารณ์ n criticism
การวินิจฉัยโรค n diagnosis
การวิพากย์วิจารณ์ n condemnation
การวิพากษ์ n criticism
การวิพากษ์วิจารณ์ n criticism
การวิวาท n dispute
การวิเคราะห์ n meditation
การวิเคราะห์ n analysis
การวิเคราะห์งาน n analysis
การวิเคราะห์วิจารณ์ n criticism
การวิเคราะห์เนื้อหา n content analysis
การศึก n war
การศึกษา n education
การศึกษาค้นคว้า n research
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต n doctorate
การศึกษาต่อเนื่อง n continuous education
การศึกษาต่ำ v be uneducated
การศึกษานอกระบบ n nonformal education
การศึกษานอกสถานที่ n field trip
การศึกษานอกโรงเรียน n non-formal education
การศึกษาบัณฑิต n undergraduate studies
การศึกษามหาบัณฑิต n graduate studies
การศึกษาระดับสูง n advanced education
การศึกษาเฉพาะกรณี n case study
การศึกษาเล่าเรียน n education
การศึกษาเล่าเรียน n study
การศึกษาเล่าเรียน n education
การศึกสงคราม n battle
การสกัด n extraction
การสกัด n carving
การสงคราม n battle
การสงวน n preservation
การส่งออก n exporting
การสงเคราะห์ n giving alms
การสงเคราะห์ n lending a hand
การส่งเสริม n push
การส่งเสียง n making a noise
การส่งเสียงร้อง n cry
การสดุดี n honor
การสนองคุณ n gratitude
การสนอม n preservation
การสนับสนุน n push
การสนับสนุน n supporting
การสนใจ n interest
การสมมติ n supposition
การสมรส n wedding
การสมรส n wedding
การสมรส v wedding
การสมสู่ n intercourse
การสมัครงาน n job application
การสมาคม n association
การสรรหา n choosing
การสรรเสริญ n praise
การสรรเสริญเยินยอ n praise
การสรรเสริญเยินยอ n praise
การสร้างขึ้น n invention
การสร้างคำ n word formation
การสร้างฐานะ n establishment
การสร้างเรื่อง n writing a story
การสรุป n summary
การสรเสริญ n praise
การสละ n abandonment
การสละราชสมบัติ n abdication
การสลัก n carving
การสลัด n shake
การสลับ n alternation
การสลายตัว n disintegration
การสวด n praying
การสวดคาถา n prayer
การสวดคาถา n chanting an incantation
การสวดภาวนา n prayer
การสวดมนต์ n prayer
การสวม n putting on
การสวมกอด n embrace
การสวามิภักดิ์ n submissiveness
การสอด n insertion
การสอด n insertion
การสอดส่อง n scrutinization
การสอดใส่ n insertion
การสอน n instruction
การสอบปากเปล่า n oral examination
การสอบย่อย n test
การสอบสวน n investigation
การสอบสวน n investigation
การสอบแข่งขัน n competitive examination
การสะกดคำ n word spelling
การสะดุด n trip
การสะดุด n suspension
การสะบัด n shake
การสะสม n saving
การสะสม n saving
การสะสม n accumulation
การสะสม n hoard
การสักการะ n rite
การสังคมสงเคราะห์ n social work
การสั่งซื้อ n order
การสั่งสม n accumulation
การสังสรรค์ n association
การสังหาร n massacre
การสังเกต n observation
การสังเกต n observation
การสังเกต n analysis
การสังเกต n scrutinization
การสังเกตการณ์ n observation
การสังเกตการณ์ n scrutinization
การสัญจร n travel
การสั่น n shake
การสันนิษฐาน n assumption
การสั่นสะเทือน n trembler
การสั่นไหว n vibration
การสับ n chop
การสับ n shuffle
การสับเปลี่ยน n shuffle
การสัมผัส n touch
การสัมมนา n meeting
การสาง n brushing
การสาด n pouring
การสาธารณสุข n public health
การสาธิต n demonstration
การสาน n weaving
การสาบาน n taking a vow
การส่าย n sway
การสำคัญผิด n mistake
การสำนึก n consciousness
การสำรวจ n patrol
การสำรวจประชามติ n public opinion survey
การสำรอง n reservation
การสำลัก n choke
การสำเร็จ n achievement
การสิ้นทุกข์ n end of the suffering
การสิ้นสุด n death
การสิ้นสุด n end
การสิ้นอายุ n end of life
การสิ้นใจ n death
การสิ้นไป n waste
การสี n hulling
การสี n scrub
การสึก n erosion
การสึกกร่อน n erosion
การสึกหรอ n wearing out
การสืบค้น n investigation
การสืบพันธุ์ n reproduction
การสืบสวน n investigation
การสืบสาน n inheritance
การสืบเชื้อสาย n descent
การสืบเนื่อง n inheritance
การสื่อสาร n communication
การสื่อสารแห่งประเทศไทย n Communications Authority of Thailand
การสุขาภิบาล n sanitation
การสุ่มตัวอย่าง n random sampling
การสู้ n fight
การสู่ขอ n asking for a woman´s hand
การสูญพันธุ์ n extinction
การสูญเปล่า n waste
การสูด n inhalation
การสูดกลิ่น n sniffing
การสูบ n breathe (something) in
การสู้รบ n war
การสู้รบ n war
การสู้รบ n war
การสู้รบ n fighting in the war
การสู้รบ n battle
การสู่สม n intercourse
การสไตรค์ n strike
การหด n contraction
การหน่วง n drag
การหนี n going back
การหนุน n push
การหนุน n support
การหมกมุ่น n engrossment
การหมดกิเลส n extrication
การหมดตัว n bankruptcy
การหมดทุกข์ n end of the suffering
การหมดหนทาง n deadlock
การหมดเนื้อหมดตัว n bankruptcy
การหมดไป n waste
การหมักหมม n accumulation
การหมุน n whirl
การหมุนเวียน n circulation
การหยอด n dropping
การหยัน n jeering
การหย่า n divorce
การหย่าร้าง n divorce
การหยิบยืม n borrowing
การหยุด n end
การหยุด n suppression
การหยุด n standstill
การหยุด n suspension
การหยุดชะงัก n standstill
การหยุดพัก n rest
การหยุดยั้ง n suppression
การหยุดอยู่ n stop
การหยุดอยู่ n stop
การหลง n engrossment
การหลงเชื่อ n credulity
การหลงเชื่อ n credulity
การหล่น n fall
การหลบ n avoidance
การหลบหลีก n avoidance
การหลบหลีก n avoidance
การหลบเลี่ยง n avoidance
การหล่อ n casting
การหลอก n deception
การหลอกลวง n illusion
การหลอกลวง n temptation
การหลอกลวง n deception
การหลอกลวง n deceit
การหลอม n melt
การหลอมเหลว n dissolution
การหลับ n sleep
การหลีก n avoidance
การหลีกเลี่ยง n avoidance
การหลุด n extrication
การหลุด n fall
การหลุดพ้น n release
การหวน n return
การหวนกลับ n return
การหวนคิด n revision
การหว่าน n sowing
การหวี n brushing
การหวีดร้อง n making a noise
การห่อ n wrapping
การห้อมล้อม n besieging
การห้อย n hanging
การหักมุม n refraction
การหักห้าม n suppression
การหักห้ามใจ n restraint
การหักห้ามใจ n restraint
การหักออก n deduction
การหักเห n refraction
การหั่น n slitting
การหั่น n cutting
การหัวเราะ n laugh
การหาความรู้ n study
การหาความรู้ n education
การหาม n carrying (by two persons)
การหายใจ n inhalation
การหายใจออก n exhalation
การหายใจเข้า n inhalation
การหารือ n consulting
การหุงต้ม n cooking
การหุ้ม n wrapping
การอด n abstinence
การอดใจ n tolerance
การอดใจ n restraint
การอธิบาย n description
การอธิบาย n stating
การอธิบาย n description
การอธิบาย n explanation
การอธิบาย n explanation
การอนามัย n sanitation
การอนุญาต n approval
การอนุมัติ n approval
การอนุรักษ์ n conservation
การอนุเคราะห์ n patronage
การอนุเคราะห์ n lending a hand
การอบรม n training
การอบรม n teaching
การอบรมสั่งสอน n teaching
การอบรมเบื้องต้น n orientation
การอบรมเลี้ยงดู n teaching
การอพยพ n emigration
การอภัย n forgiving
การอภิปราย n speech
การอภิปราย n speech
การอยู่ป่า n forest dwelling
การอยู่รอด n survival
การอยู่อาศัย n dwelling
การอยู่ไฟ n lying by (/near) the fire after childbirth
การอวดดี n pride
การอวยพร n benediction
การอวยพร n blessing
การอวสาน n end
การออกกฎหมาย n legislation
การออกกำลัง n exercise
การออกกำลังกาย n exercise
การออกข่าว n publication
การออกดอก n bloom
การออกพระราชกฤษฎีกา n enactment
การออกพระราชกำหนด n enactment
การออกพระราชบัญญัติ n enactment
การออกศึก n fighting in the war
การออกอากาศ n broadcast
การออกแบบผลิตภัณฑ์ n product design
การออกแรง n exerting one´s efforts
การออม n saving
การออมทรัพย์ n saving
การอัดเสียง n sound recording
การอับโชค n misfortune
การอ้างถึง n mention
การอาบน้ำ n bath
การอาบน้ำศพ n bathing rites for the corpse
การอารัมภบท n introduction
การอาศัย n dwelling
การอำนวยความสะดวก n facility
การอำนวยพร n blessing
การอำลา n farewell
การอุดหนุน n assistance
การอุทิศ n devoting
การอุบัติ n occurrence
การอุบัติให้เห็น n phenomenon
การอุปถัมภ์ n patronage
การอุปสมบท n ordination
การอโหสิ n forgiving
การัง n coral
การัณย์ n duty
การันตี v guarantee
การันต์ n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
การิตวาจก n causative verb
การุญ n kindliness
การุณย์ n kindliness
การเก็งกำไร n speculation
การเกณฑ์ n enlistment
การเกณฑ์ทหาร n conscription for army service
การเก็บ n saving
การเก็บ n saving
การเก็บคืน n redemption
การเก็บตก n gleaning
การเก็บเงิน n collection
การเกริ่น n introduction
การเกลา n chipping
การเกลือก n rolling
การเกษตร n agriculture
การเกษียณ n retirement
การเกษียณอายุ n retirement
การเกาะ n sticking to
การเกิด n phenomenon
การเกิด n happening
การเกิด n birth
การเกิด n occurrence
การเกิด n rise
การเกิด n origin
การเกิด n birth
การเกิดผล n success
การเกิดใหม่ n reincarnation
การเกี่ยง n haggle
การเกี้ยวพาราสี n courting
การเกื้อกูล n lending a hand
การเกื้อหนุน n support
การเข็น n plow
การเข็น n push
การเข่นฆ่า n killing
การเขย่า n shake
การเข้าข้าง n inclination
การเข้าฌาน n meditation
การเข้าฌาน n meditation
การเข้าตาจน n deadlock
การเข้ายุ่ง n insertion
การเข้ารหัส n coding
การเข้าสู่ n approaching
การเข้าแทนที่ n replacement
การเข้าแทรก n insertion
การเข้าใกล้ n approach
การเข้าใกล้ n approach
การเข้าใจผิด n mistake
การเข้าใจผิด n mistake
การเขียน n writing
การเขียนเรื่อง n writing a story
การเขียนแผนที่ n cartography
การเขียนไทย n Thai dictation
การเคลื่อน n going back
การเคลื่อนที่ n movement
การเคลื่อนย้าย n transportation
การเคลื่อนไหว n movement
การเคลือบ n coating
การเคหะ n housing
การเคหะแห่งชาติ n National Housing Authority
การเคารพ n salutation
การเคาะ n hammering
การเงิน n finance
การเจ็บป่วย n sickness
การเจ็บไข้ n sickness
การเจ็บไข้ได้ป่วย n sickness
การเจรจาต่อรอง n negotiation
การเจริญ n progression
การเจริญพันธุ์ n reproduction
การเจริญเติบโต n progress
การเจริญเติบโต n growth
การเจอกัน n meeting
การเจาะ n drilling
การเจือจาน n assistance
การเฉลยปัญหา n giving the answer to
การเฉลิมฉลอง n celebration
การเฉือน n cutting
การเช็ด n rubbing
การเช็ด n scrub
การเช่า n hiring
การเช่าที่ดิน n hiring a piece of land
การเชิดชู n glorification
การเชือด n cutting
การเชื้อเชิญ n invitation
การเซ่น n sacrifice
การเซ่น n sacrifice
การเซ่นสรวง n sacrifice
การเซ่นสรวงบูชา n sacrifice
การเซ็นสัญญา n signing a contract
การเซ้าซี้ n imploring
การเซาะ n erosion
การเดา n view
การเดิน n walk
การเดินทะเล n navigation
การเดินทาง n tour
การเดินทาง n tour
การเดินทาง n travel
การเดินทางสำรวจ n patrol
การเดินเรือ n navigation
การเดิมพัน n gamble
การเต้นรำ n dancing
การเตรียม n arrangement
การเตรียม n preparation
การเตรียมการ n preparation
การเตรียมพร้อม n preparation
การเตะลูกโทษ n penalty kick
การเติบโต n growth
การเติบใหญ่ n growth
การเติม n combination
การเติม n addition
การเตือน n warning
การเตือน n warning
การเตือนสติ n warning
การเถียง n controversy
การเถียง n objection
การเท n pouring
การเท n forcing down
การเทิดทูน n praise
การเทิดพระเกียรติ n honor
การเทียบ n comparison
การเทียบเคียง n comparison
การเที่ยว n tour
การเที่ยวเตร่ n tour
การเน้น n repetition
การเบนเข้า n convergence
การเบี่ยงเบน n refraction
การเบียดเสียด n crowed
การเป็นรอง n disadvantage
การเป็นสามีภรรยา n married life
การเป็นสามีภรรยา n married life
การเป็นอิสระ n extrication
การเป็นไป n livelihood
การเป็นไป n livelihood
การเปรียบ n comparison
การเปรียบ n comparison
การเปรียบเทียบ n comparison
การเปรียบเทียบ n comparison
การเปล่งเสียง n shouting
การเปล่งเสียง n roar
การเปลี่ยน n change
การเปลี่ยน n turning over
การเปลี่ยน n shuffle
การเปลี่ยน n alternation
การเปลี่ยน n mutation
การเปลี่ยน n changing to
การเปลี่ยนแปลง n revolution
การเปลี่ยนแปลง n change
การเปลี่ยนแปลง n alteration
การเปลี่ยนแปลง n alteration
การเปลี่ยนแปลง n change
การเปิดฉาก n beginning
การเปิดฉาก n beginning
การเปิดเผย n stating
การเปิดเผย n revelation
การเผชิญหน้า n clash
การเผย n revelation
การเผา n burning down
การเผา n roasting
การเผาผลาญ n burning down
การเผาผลาญอาหาร n metabolism
การเผาศพ n cremation
การเผาไหม้ n combustion
การเผาไหม้ n burning down
การเผื่อ n reservation
การเฝ้าดู n care
การเฝ้าดู n observation
การเฝ้ามอง n observation
การเพ่ง n gaze
การเพ่งพินิจ n contemplation
การเพ่งมอง n contemplation
การเพ้อ n deliriousness
การเพ้อคลั่ง n craze
การเพาะพันธุ์ n reproduction
การเพาะพันธุ์สัตว์ n animal breeding
การเพิกถอน n withdrawal
การเพิ่ม n expansion
การเพิ่ม n carrying forward
การเพิ่ม n combination
การเพิ่ม n addition
การเพิ่มเติม n addition
การเมือง n politics
การเย็บปักถักร้อย n needlework
การเย็บผ้า n embroidery
การเย้ยหยัน n jeering
การเยาะเย้ย n jeering
การเยินยอ n praise
การเยียดยัด n cramming
การเยี่ยม n visit
การเยี่ยมเยียน n visit
การเยี่ยมเยียน n visit
การเยี่ยมเยียน n visit
การเยี่ยมเยือน n visit
การเยี่ยมเยือน n visit
การเยียวยา n cure
การเยียวยารักษา n cure
การเยือน n visit
การเร่งเร้า n incitement
การเร่งเร้า n stimulation
การเร้า n stimulation
การเริ่ม n beginning
การเริ่มต้น n auspicious inauguration
การเริ่มต้น n beginning
การเริ่มแสดง n beginning
การเรียก n calling
การเรียกคืน n redemption
การเรียง n arrangement
การเรียงคิว n raping en masse
การเรียน n education
การเรียนรู้ n learning
การเรียนหนังสือ n study
การเรี่ยไร n collection
การเรือน n housework
การเล็ง n gaze
การเล่นกล n jugglery
การเล่นกล n jugglery
การเล่นกีฬา n sport
การเล่นดนตรี n playing music
การเล่นพรรคเล่นพวก n favoritism
การเล่นพวกเล่นพ้อง n favoritism
การเล่นละคร n performance
การเล่นวิ่งเปี้ยว n flag race
การเล่นสนุก n amusement
การเล่นสมพาส n sexual dalliance
การเล่นเพลง n play
การเล็ม n chipping
การเล่า n narration
การเล่า n stating
การเล่าเรียน n study
การเล่าเรื่อง n description
การเลิก n abstinence
การเลิก n end
การเลิก n close
การเลิก n refrain
การเลิก n abandonment
การเลิก n divorce
การเลิกล้ม n withdrawal
การเลิกล้ม n close
การเลี่ยง n avoidance
การเลี้ยงชีพ n earning a living
การเลี้ยงดูสัตว์ n animal nourishing
การเลี้ยงตัว n balancing act
การเลี่ยงหลีก n avoidance
การเลียนแบบ n imitation
การเลียนแบบ n imitation
การเลียนแบบ n copying
การเลียนแบบ n duplication
การเลือก n filtration
การเลือกตั้ง n election
การเลือกเฟ้น n choosing
การเลื่อน n going back
การเว้น n exemption
การเวียน n whirl
การเวียนว่ายตายเกิด n cycle of birth and death
การเวียนเทียน n light waving rite
การเสก n chanting an incantation
การเสนอความคิดเห็น n opinion
การเสนอราคา n bid
การเสนอแนะ n suggestion
การเสพสังวาส n intercourse
การเสพสังวาส n sexual intercourse
การเสร็จสิ้น n end
การเสริม n expansion
การเสริม n combination
การเสริม n addition
การเสาะหา n seeking (for)
การเสีย n dilapidation
การเสี่ยง n risk
การเสี่ยงภัย n adventure
การเสี่ยงอันตราย n adventure
การเสี่ยงโชค n risk-taking
การเสียชีวิต n death
การเสียสละ n devoting
การเสื่อม n going back
การเสื่อมสภาพ n deterioration
การเสื่อมสลาย n degeneration
การเสแสร้ง n pretence
การเห็น n looking
การเห็น n seeing
การเห็น n vision
การเห็น n viewpoint
การเห็น n sense
การเห็นชอบ n acceptance
การเห็นด้วย n acceptance
การเหน็บแนม n jeering
การเหนี่ยว n bending
การเหนี่ยวนำ n induction
การเหยียดหยาม n despising
การเหยียบ n tread
การเหลา n chipping
การเหลื่อม n overlap
การเหลื่อมล้ำ n overlap
การเหาะ n flying
การเหิน n flying
การเหิน n flying
การเอ่ยถึง n mention
การเอาคืน n redemption
การเอาจริงเอาจัง n seriousness
การเอาชนะ n fight
การเอาชีวิตรอด n saving oneself
การเอาตัวรอด n saving oneself
การเอารัดเอาเปรียบ n taking advantage
การเอาอย่าง n imitation
การเอาออก n deduction
การเอาเปรียบ n taking advantage
การเอาใจใส่ n maintenance
การเอาใจใส่ n care
การเอาใจใส่ n interest
การแก้ตัว n excuse
การแก้บน n votive offering
การแก้ปัญหา n remedy
การแกล้งทำ n pretence
การแกว่ง n swing
การแก้หน้า n saving one´s face
การแกะ n carving
การแกะสลัก n carving
การแก้แค้น n vengeance
การแก้ไข n adaptation
การแก้ไข n editing
การแก้ไขปัญหา n remedy
การแข่งขัน n competition
การแข็งตัว n hardening
การแข่งม้า n horse racing
การแข่งรถ n motorsports
การแขวน n hanging
การแขวะ n coring
การแคะหู n ear picking
การแจก n distribution
การแจก n alms
การแจกจ่าย n distribution
การแจกแจง n distribution
การแจกแจง n explication
การแจ้ง n giving information
การแจ้งข่าว n publication
การแจ้งผล n report
การแจ้งให้ทราบ n giving information
การแช่ n chilling
การแช่ n soaking
การแซ่ซ้องสรรเสริญ n praise
การแตก n act of breaking or destroying
การแตก n destruction
การแตกกัน n split
การแตกร้าว n split
การแตกหัก n split
การแตกออก n division
การแตกแยก n disharmony
การแต่งกาย n dressing
การแต่งงาน v wedding
การแต่งตัว n dressing
การแต่งประโยค n composition
การแต่งเนื้อแต่งตัว n dressing
การแต่งเพลง n composing a song
การแต่งเรื่อง n writing a story
การแตะต้อง n touch
การแถลง n stating
การแถลงข่าว n publication
การแทน n replacement
การแทน n changing
การแทน n shuffle
การแทนที่ n replacement
การแทรก n insertion
การแนบ n addition
การแนบท้าย n addition
การแนะ n suggestion
การแนะนำ n advice
การแนะนำ n guidance
การแนะนำ n suggestion
การแนะนำเบื้องต้น n orientation
การแนะแนว n guidance
การแนะแนวทาง n guidance
การแนะแนวทาง n direction
การแบก n carrying (by two persons)
การแบ่ง n division
การแบ่ง n distribution
การแบ่ง n categorization
การแบ่ง n division
การแบ่งแยก n split
การแปร n change
การแปรง n brushing
การแปรง n brushing
การแปรผัน n alteration
การแปรเปลี่ยน n change
การแปลความหมาย n interpretation
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ n machine translation
การแปลภาษาด้วยเครื่อง n machine translation
การแผดเสียง n roar
การแผ่รังสี n radiation
การแผ่อาณาเขต n territory expansion
การแพ้ n defeat
การแพทย์ n medical profession
การแพ้ยา n allergy
การแพร่ข่าว n publication
การแพร่พันธุ์ n reproduction
การแพร่ภาพ n broadcast
การแพ้เปรียบ n disadvantage
การแฟบ n contraction
การแยก n division
การแยก n separation
การแยก n panning
การแยกกัน n divorce
การแยกทาง n divorce
การแยกออก n demolition
การแย้ง n objection
การแลกเปลี่ยน n trade
การแลกเปลี่ยน n commerce
การแลกเปลี่ยน n shuffle
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น n opinion
การแสดง n performance
การแสดงกล n jugglery
การแสดงกล n jugglery
การแสดงความคิดเห็น n opinion
การแสดงความจงใจ n declaration of intention
การแสดงความตั้งใจ n declaration of intention
การแสดงความมุ่งหมาย n declaration of intention
การแสดงความยินดี n congratulations
การแสดงดนตรี n concert
การแสดงตัว n appearance
การแสดงละคร n performance
การแสดงออก n expression
การแสดงเจตนา n declaration of intention
การแสดงไต่ลวด v walk on the tightrope
การแสร้งทำ n trickery
การแสร้งทำ n artifice
การแสร้งทำ n artifice
การแสร้งทำ n pretence
การแสวงหา n seeking
การแหย่ n tickling
การโกง n cheating
การโกนผม n hair-shaving
การโกหก n lie
การโกหก n deception
การโค้ง n bowing
การโค่นล้ม n demolition
การโฆษณา n advertisement
การโฆษณา n public relations
การโจมตี n attack
การโจมตีทางอากาศ n air strike
การโจรกรรม n robbery
การโดน n conflicting with
การโดน n bumping against
การโดน n crash
การโต้ตอบ n conversation
การโต้ตอบ n counter
การโต้วาที n debate
การโต้เถียง n controversy
การโต้แย้ง n controversy
การโน้ม n bending
การโน้มน้าว n influence
การโปรย n strewing
การโปรยปราย n strewing
การโผยิน n flying
การโม้ n brag
การโม้ n boast
การโยกย้าย n migration
การโยกย้ายถิ่นฐาน n emigration
การโยน n throwing
การโรย n strewing
การโหยหา n yearning
การโอนเอน n unstability
การโอบกอด n embrace
การโอ้อวด n brag
การโอ้อวด n boast
การใคร่ครวญ n analysis
การใคร่ครวญ n consideration
การใคร่ครวญ n thinking
การใช้งาน n usability
การใช้บน n votive offering
การใช้สอย n utilization
การใช้เหตุผล n analysis
การใช้ใบ n unfurling a sail
การใฝ่หา n seeking
การใส่ n package
การใส่ n putting on
การใส่ n insertion
การใส่รหัส n coding
การใส่ร้ายป้ายสี n accusation
การใส่ใจ n interest
การให้ n alms
การให้ความสะดวก n facility
การให้ความหมาย n definition
การให้ความหมาย n interpretation
การให้คำปรึกษา n guidance
การให้คำมั่น n contract
การให้ทาน n giving alms
การให้พร n blessing
การให้อภัย n forgiveness
การไกว n swing
การไข่ n laying (eggs)
การได้ยิน n sense
การได้เปรียบ n having an advantage over
การได้เสีย n intercourse
การไต่ n climb
การไต่ถาม n investigation
การไตร่ตรอง n meditation
การไต่สวน n investigation
การไถ n plow
การไถ่ n redemption
การไถ่บาป n expiation
การไป n arrival
การไปมาหาสู่ n visit
การไฟฟ้า n electricity authority
การไฟฟ้านครหลวง n The Metropolitan Electricity Authority
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย n The Electricity Generating Authority of Thailand
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค n The Provincial Electricity Authority
การไม่ปิดบัง n frankness
การไม่อ้อมค้อม n frankness
การไหว้ n salutation
การไหว้ n saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
การไหว้ n prostration
การไหว้บูชา n worship
การ์ด v guard
การ์ด n guard
การ์ด n card
การ์ด n greeting card
การ์ตูน n cartoon
การ์ตูน n Amphiprion bifasciatus (Pomacentridae)
กาล n tense
กาล n time
กาลกิณี n misfortune
กาลกิริยา n death
กาลครั้งหนึ่ง adv once
กาลนาน adv for ever and ever
กาลปาวสาน adv for ever and ever
กาลสมัย n age
กาลอก n chipping
กาลักน้ำ n siphon
กาลี n Kali
กาลี n bad
กาลเทศะ n time and place
กาลเทศะ n propriety
กาลเวลา n time
กาลแรกตรัสรู้ n first time of enlightenment of Buddha
กาว n glue
กาว n Lawsonia inermis Linn.
ก้าวก่าย v interfere
ก้าวย่าง v enter
ก้าวย่าง n step
ก้าวร้าว adj aggressive
ก้าวร้าว v be aggressive
ก้าวล่วง v progress
ก้าวล่วง v violate
ก้าวหน้า v progress
กาวาง n Marian plum
ก้าวเข้าสู่ v enter
ก้าวเฉียง v sail sawtoothly
ก้าวเฉียง v speak evasively
ก้าวเดิน v step
ก้าวเดิน v walk
กาวใจ n glue
ก้าวไกล v advance
กาษา n kind of cloth
ก๊าส n gas
กาสา n kind of cloth
กาสาวพัสตร์ n yellow robe
กาสิโน n casino
กาฬ n black mark of death
กาฬ adj black
กาฬทวีป n Africa
กาฬปักษี n infantile convulsions
กาฬวาต n hurricane
กาฬสินธุ์ n Kalasin
กาฬโรค n bubonic plague
กาฮัง n Buceros bicornis
กาเฟอีน n caffeine
กาเมศ adj full of sexual desire
กาเมสุมิจฉาจาร n adultery
กาเยน n amber
กาเยนทรีย์ n body
กาเวียน n kind of kettle
กาแฟ n coffee
กาแฟร้อน n hot coffee
กาแฟสด n fresh coffee
กาแฟเย็น n iced coffee
กาแล็กซี n galaxy
กาแล็กโทส n galactose
กาแลคซี่ทางช้างเผือก n milky way
กาไหล่ v plate
กาไหล่ adj plated
ก่ำ v ruddy
ก่ำ adv deeply
ก้ำ n direction
กำ clas handful
กำ v grasp
กำ n linear measure equal to eight inches
กำ n spokes of a wheel
กำกวม adj ambiguous
กำกวม v be ambiguous
กำกวม n Burmese stork-billed kingfisher
กำกัด v restrict
กำกับ v control
กำกับ v attach
ก้ำกึ่ง adj well-matched
ก้ำกึ่ง v be well-matched
กำจร v spread
กำจัด n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
กำจัด v eradicate
กำจัดคราบ v wipe
กำจัดปัญหา v end a problem
กำจาย v spread
กำจาย n Caesalpinia digyna Rottler
กำชับ v reiterate
กำชับกำชา v reiterate
กำซาบ v permeate
กำซำ n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
กำด้น n nape of the neck
กำดัด adj young
กำดัน n occipital bone
กำตัด n gambling game without a banker
กำถั่ว n gamble by betting on how many seeds are held in both hands
กำทวน v clamor
กำธร n clamor
กำนัน n village headman
กำนัล v present
กำนัล n present
กำนัล n maid of honour
กำบัง n shelter
กำบัง v cover
กำบัด v brush away
ก่ำบึ้ง n malopacus
ก่ำบึ้ง n Malopaeus albstriatus
กำปั้น n fist
กำปั่น n ship
กำปั่น n coffer
กำปั่น n species of durian
กำปั้นทุบดิน adv indistinctively
กำพด n great castle of elephant´s head
กำพต n arrow
กำพร้า v orphan
กำพร้า adj orphaned
กำพร้า n Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
กำพราก n bamboo stick
กำพืด n ancestry
กำมพฤกษ์ n tree of the genus cassis with pink flowers
กำมะถัน n sulphur
กำมะหยี่ n velvet
กำมะหยี่ n Tagetes erecta
กำมือ clas handful
กำมือ n fist
กำยาน n gum benjamin
กำยาน n Styrax benzoides
กำยำ adj sturdy
กำยำ v be sturdy
กำยำล่ำสัน adj able-bodied
กำราก n elephant in rut
กำราบ v suppress
กำลัง n circumference of the tree
กำลัง n power
กำลัง n power
กำลัง aux being
กำลังกาย n strength
กำลังกาย n strength
กำลังกาย n strength
กำลังกาย n strength
กำลังขับ n drive
กำลังคน n man power
กำลังงาน n power to work
กำลังช้างสาร n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
กำลังซื้อ n purchasing power
กำลังดี adj just right
กำลังดี adv just
กำลังผลิต n productivity
กำลังพล n forces
กำลังภายใน n internal energy
กำลังม้า n horse-power
กำลังวังชา n strength
กำลังสำรอง n reserve power
กำลังหนุน n reserve power
กำลังหักแสง n refraction
กำลังเทียน clas watt
กำลังเร็ว n speed
กำลังเสริม n reserve power
กำลังแรงงาน n labor force
กำลังใจ n spirit
กำลังไฟฟ้า n electric power
กำสรวล v cry
กำหนด v specify
กำหนด v decide
กำหนด n specification
กำหนดกฎเกณฑ์ n regulation
กำหนดกฎเกณฑ์ v specify
กำหนดการ n schedule
กำหนดข้อต่อรอง v impose condition
กำหนดข้อแม้ v impose a condition
กำหนดความหมาย v interpret
กำหนดค่า v appraise
กำหนดจุดหมาย v set a course for
กำหนดชื่อ v name
กำหนดทรัพย์ v register
กำหนดนโยบาย v set a policy
กำหนดประเด็น v fix an issue
กำหนดมาตรการ v lay down measures
กำหนดระเบียบ v lay down regulations
กำหนดราคา v fix the price
กำหนดราคา v appraise
กำหนดราคา v fix a price
กำหนดรูปแบบ v set a format
กำหนดรูปแบบ v set a format
กำหนดเกณฑ์ v lay down a rule
กำหนดเกณฑ์ v lay down a rule
กำหนดเงื่อนไข v set conditions
กำหนดเงื่อนไข v set conditions
กำหนดเงื่อนไข v set conditions
กำหนดแผนการ v plan
กำหนดโทษ v impose a punishment
กำหนดใจ v intend
กำหนดไว้ v stamp
กำหนดไว้ v note
กำหนัด v lust
กำหนัด n lust
กำหมัด v clench one´s hand
กำหราก n elephant in rut
กำเกียง v be immiscible
กำเดา n catarrhal fever
กำเดา n nosebleed
กำเดาะ adj adolescent
กำเนิด n origin
กำเนิด v be born
กำเนิด v originate
กำเพลิง n flintlock gun
กำเริบ v increase
กำเริบ v mutiny
กำเริบกาม v have an intensified lustful
กำเริบเสิบสาน v mutiny
กำเสาะ adj weak
กำเสาะ v search for
กำเหน็จ n goldsmith´s fee
กำแพง n wall
กำแพ้ง n diseased bamboo
กำแพงภาษี n tariff wall
กำแพงเพชร n Kamphaeng Phet
กำแพงเมือง n city wall
กำแพงเมืองจีน n Chinese Wall
กำแพงแก้ว n low wall surrounding a pagoda
กำแหง v dare
กำไร n profit
กำไรสุทธิ n net profit
กำไล n bangle
กำไลมือ n bracelet
กำไลมือ n bracelet
กำไลแผง n bracelet
กิ๊กก๊อก adj poor
กิ่ง n branch
กิ่ง clas classifier of ivory
กิ่งก้อย adj little
กิ่งก้อย n little finger
กิ้งก่า n chameleon
กิ่งก้าน n branch
กิ่งก้านสาขา n branch
กิ่งก้านสาขา n branch
กิ้งกือ n millipede
กิ่งอำเภอ n sub-district
กิ่งไม้ n branch
กิจ n duty
กิจ. งาน n business
กิจกรรม n activity
กิจกรรมนอกหลักสูตร n extracurricular activity
กิจกรรมเข้าจังหวะ n rhythmic activities
กิจการ n business
กิจการค้า n commerce
กิจการงาน n work
กิจจะลักษณะ adv formally
กิจจะลักษณะ adj formal
กิจจา n matter
กิจธุระ n business
กิจวัตร n routine
กิจวัตร adv often
กิจวัตรประจำวัน n daily routine
กิจอันเป็นธรรม n righteousness
กิดาหยัน n royal pages
กิตติ n rumour
กิตติ n praise
กิตติกรรมประกาศ n acknowledgement
กิตติคุณ n prestige
กิตติมศักดิ์ adj honorary
กิตติศัพท์ n fame
กิน v take off
กิน v use
กิน v corrupt
กิน v eat
กินกริบ v corrupt
กินกัน v harmonize
กินกำลัง v require labor
กินกำไร v seek additional profits
กินขวา v exceed in the right side
กินขาด v be superior
กินข้าว v eat
กินครึ่งทิ้งครึ่ง v eat extravagantly
กินความ v include
กินช้อน v take meal with a spoon
กินชัน n name of small bee
กินซ้าย v exceed in the left side
กินดอก v practice usury
กินดอกเบี้ย v practice usury
กินดอง v wedding
กินดอง v feast at a marriage
กินดาย v take off the opponent´s all chesses
กินดิบ v win easily
กินดิบ n kind of banana
กินดีอยู่ดี v live happily
กินตะเกียบ v take meal with chopsticks
กินตา v deceive the eyes
กินตำแหน่ง v hold the position
กินทาง v transgress the white line (in driving )
กินทิ้งกินขว้าง v waste grain
กินที่ v take up room
กินนร n mythical creature
กินนรรำ n a Thai dancing posture
กินนรรำ n kind of Thai verse
กินนอกกินใน v embezzle
กินนอน v do nothing without eat and sleep
กินนอน adj boarding
กินน้ำมัน v consume gas
กินน้ำลึก v have a draught
กินบวช v be in initiated into monkhood
กินบวช v eat vegetarian meal
กินบ้านกินเมือง adv absolutely still
กินปลิง n name of bird
กินผัว v bring death to the husband
กินพื้นที่ v cover
กินมือ v eat with fingers
กินยาถ่าย v purge
กินรวบ n illegal lottery
กินรี n half-bird half-woman
กินรูป v look smaller than reality
กินลม v take the air
กินลม v catch the wind
กินลมชมวิว v go for a walk
กินล้างกินผลาญ v eat extravagantly
กินลึก v affect deeply
กินลึก adj profound
กินลึก v have a deep draft
กินส้อม v eat with fork
กินสั่ง v be overeaten
กินสำรับ v eat food in a set
กินสินบน v be corrupted
กินสินบน v corrupt
กินสินบน v embezzle
กินสี่ถ้วย v feast in a party
กินอยู่พูวาย v live in clover
กินอาหาร v have a meal
กินเกลี้ยง v eat up
กินเครา n kind of bird in literature
กินเจ v practice vegetarianism
กินเนื้อที่ v take up room
กินเปล่า v get something for nothing
กินเปี้ยว n white-collared kingfisher
กินเมีย adj having many deceased wives
กินเมีย v bring death to the wife
กินเมือง v govern a town
กินเรียบ v eat up
กินเลี้ยง v feast
กินเวลา v take time
กินเศษกินเลย v embezzle
กินเศษกินเลย v molest
กินเส้น v like
กินเหล้า v drink
กินเหล้า v drink
กินแจ v practice vegetarianism
กินแถว pron all
กินแถว v take off opponent´s whole row of chesses
กินแรง v be a parasite
กินแรง v require labor
กินแหนง v doubt
กินแหนงแคลงใจ v be mutually suspicious
กินโต๊ะ v besiege
กินโต๊ะ v banquet
กินโต๊ะจีน v banquet
กินใจ v impress
กินใจ v distrust
กินใจ adj impressive
กินใน v doubt
กินไม่ลง v difficult to win
กินไม่ลง v be unable to eat
กิ๊บ n hairpin
กิมิวิทยา n helminthology
กิริณี n female elephant
กิรินท n great elephant
กิริยา n verb
กิริยา n manners
กิริยาดี n politeness
กิริยาท่าทาง n manner
กิริยามารยาท n manners
กิริยาสะท้อน n reaction
กิริยาอาการ n conduct
กิริเนศวร n great elephant
กิ่ว adj compressed
กิเลน n kylin
กิเลส n desires
กิโมโน n kimono
กิโยตีน n guillotine
กิโล n kilometre
กิโล clas kilogram
กิโลกรัม clas kilogram
กิโลบิต n kilobit
กิโลมกะ n fascia
กิโลลิตร n kilolitre
กิโลวัตต์ n kilowatt
กิโลเมตร n kilometre
กิโลเฮิรตซ์ n kilohertz
กิโลไซเกิล clas kilocycle
กิโลไบต์ n Kilobyte
กิโลไบต์ n kilobyte
กี๋ n tripod for potted plant
กี่ ques how much
กี่ n loom
กี่กระตุก n loom
กีฏวิทยา n entomology
กีด v obstruct
กีดกัน v obstruct
กีดกั้น v hinder
กีดขวาง v obstruct
กีดหน้าขวางตา v hinder
กีดเกะกะ v obstruct
กีตาร์ n guitar
กี่ทอผ้า n loom
กีบ clas Laotian currency
กีบ n hoof
กีบแรด n Angiopteris evecta (Marattiaceae)
กี่มากน้อย adv how many
กีฬา n sport
กีฬากระโดดสูง n high jump
กีฬากระโดดไกล n broad jump
กีฬากลางแจ้ง n outdoor sports
กีฬาชนไก่ n cockfighting
กีฬาชักกะเย่อ n tug-of-war
กีฬาซีเกมส์ n Southeast Asia Games
กีฬาทางน้ำ n marine sport
กีฬาทุ่มน้ำหนัก n shot put
กีฬายกน้ำหนัก n weight lifting
กีฬาวิ่งผลัด n relay race
กีฬาโอลิมปิก n olympic
กีฬาในร่ม n indoor sports
กึก adv suddenly
กึกก้อง adv resoundingly
กึกกัก adv sound or clattering
กึกกัก adv (proceed) in jerks
กึกกือ v be strange
กึกกือ adj weird
กึง adv bang
กึ่ง n half
กึ่ง adj medium
กึ่งกลาง n center
กึ่งทางการ adj semi-formal
กึ่งทางการ adj semi-formal
กึ่งพุทธกาล n half of the Buddhist era
กึ่งราชการ adj semi-official
กึ่งสุกกึ่งดิบ adj half-cooked
กึ่งหนึ่ง n half
กึ่งโลหะ adj metalloid
กึ๋น n gizzard
กึ๋น n intelligence
กุ v lie
กุ๊ก n cook
กุกๆ กักๆ adv inconveniently
กุ๊กๆ กิ๊กๆ adv tinkle
กุกกัก adv sound or clattering
กุกกัก adv inconveniently
กุ๊กกิ๊ก adv tinkle
กุกะมะเทิ่ง v be insolent
กุ้ง n shrimp
กุ้งก้ามกราม n giant freshwater prawn
กุ้งก้ามเกลี้ยง n prawn
กุ้งชุบแป้งทอด n fried prawn balls
กุ้งดีด n Crangon
กุ้งดีดขัน n Crangon
กุ้งตะกาด n metapenacus
กุ้งตะเข็บ n Penaeopsis
กุ้งนาง n prawn
กุ้งฟัด n dried prawn without skin
กุ้งมังกร n lobster
กุ้งยิง n sty
กุ้งหนามใหญ่ n lobster
กุ้งหลวง n giant freshwater prawn
กุ้งเคย n small sized shrimp
กุ้งเต้น n Orchestia agilis
กุ้งเล็ก n Penaeopsis
กุ้งแช่น้ำปลา n shrimp in fish sauce
กุ้งแสม n a species of prawn
กุ้งแห้ง n skinniness
กุ้งแห้ง n dried salted prawn
กุญชร n elephant
กุญแจ n key
กุญแจกล n combination lock
กุญแจประจำหลัก n keynote
กุญแจปากตาย n wrench
กุญแจผี n skeleton key
กุญแจมือ n handcuffs
กุญแจรหัส n combination lock
กุญแจรหัส n key code
กุญแจสายยู n padlock
กุญแจเลื่อน n monkey wrench
กุญแจเสียง n clef
กุญแจแหวน n spanner
กุฎี n monk´s cell
กุฎุมพี n rich man
กุฏิ n monk´s house
กุณฑล n earring
กุณฑี n jug
กุณโฑ n water pitcher
กุด v cut off
กุด v maim
กุด adj maimed
กุดัง n storage
กุดัง n truck
กุดั่น n pattern with four-petalled flower
กุดั่น n filigree jewelry decorated with fake diamonds
กุทัณฑ์ n arrow
กุน n the year of the pig
กุ๊น v hem
กุนซือ n consultant
กุนเชียง n (Chinese) sausage
กุบ n hat
กุบ n leather sheath
กุบกับ adv thuddingly
กุม v hold
กุม v control
กุมขมับ v hold the head with hand
กุมฝอย n garbage
กุมภ n pot
กุมภัณฑ์ n giant
กุมภาพันธ์ n February
กุมภ์ n Aquarius
กุมมือ v hold one´s hand
กุมอำนาจ v seize power
กุมาร n child
กุมารี n daughter
กุมารเวชศาสตร์ n pediatrics
กุมารแพทย์ n pediatrician
กุมเหง v bully
กุ๊ย n tramp
กุ๋ย adv shame on one
กุ๋ยๆ adv shame on one
กุยเฮง n Chinese jacket
กุลธิดา n good daughter
กุลบุตร n good son
กุลสตรี n lady
กุลา n star-shaped kite
กุลาซ่อนผ้า n kind of game to hide a handkerchief
กุลาตีอก n kind of game in royal ceremony
กุลาตีไม้ n kind of game in royal ceremony
กุลี clas package of 20 pieces of cloth
กุลี n coolie
กุลีกุจอ v enthuse
กุศราช n kind of ancient patterned cloth
กุศล n merit
กุศลกรรม n good deeds
กุศลกรรมบถ n ten principles of an honest man
กุศลจิต n charity
กุศลผลบุญ n good deeds
กุศลเจตนา n virtuous intention
กุศโลบาย n strategy
กุสุมาลย์ n flower
กุหนี n gunny sack
กุหลาบ n rose
กุเรื่อง v cook up
กู้ v salvage
กู้ v retrieve
กู่ v holler
กู pron I
กู้ v borrow
กู้ชาติ v liberate
กู่ตะโกน v call
กูบ n howdah
กูบช้าง n howdah
กูบช้าง n howdah
กูปรี n kouprey
กู้ภัย v rescue
กู้ยืม v borrow
กูรมะ n turtle
กู่ร้อง v holler
กูรำ n serow
กู้หน้า v retrieve situation
กู้เงิน v borrow money
กู่เรียก v call
กู่เรียก v holler
กู้เรือ v salvage
ก็เพราะว่า conj because
ก็เมื่อ conj when
กเรณู n elephant
กเรณู n elephant
กเรนทร n elephant
กเรนทร์ n head elephant
กเรนทร์ n elephant
ก็แค่ adv merely
ก็แล้วกัน adv as you like it
ก็แล้วแต่ adv up to
ก็ได้ adv all right


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top