คำที่ขึ้นต้นด้วย "ข" จำนวน 1,622 คำ


ขงจื๊อ n Confucius
ขจร v spread
ขจรขจาย v spread
ขจอก adj crippled
ขจัด v expel
ขจัดขจาย v scatter
ขจัดคราบ v wipe
ขจัดปัญหา v eliminate (a problem)
ขจัดปัดเป่า v exorcise
ขจัดปัดเป่า v relieve
ขจัดปัดเป่า v relieve
ขจัดพลัดพราก v scatter
ขจาย v spread
ขจิต v decorate
ขจิริด adj small
ขจี v be verdant
ขจุย v be scattered
ขจุยขจาย v be scattered
ขณะ conj while
ขณะที่ conj when
ขณะนั้น adv at that time
ขณะนี้ adv at present
ขณะหนึ่ง n moment
ขณะเดียวกัน conj at the same time
ขณะเมื่อ conj when
ขณะใด ques when
ขณะใด ques when
ขด n coil
ขด v coil
ขด clas coil
ขดงอ v coil
ขดตัว v curl oneself up
ขดลวด n coil
ขตอย n scorpion
ข้น v thicken
ขน n hair
ขน v transport
ข้น adj thick
ขนของ v move things
ขนคิ้ว n brows
ขนง n eyebrows
ขนด n coil
ขนถ่าย v transfer
ขนถ่ายสินค้า v transfer goods
ขนนก n feather
ขนบ n custom
ขนบธรรมเนียม n tradition
ขนบธรรมเนียม n custom
ขนบธรรมเนียม n custom
ขนบประเพณี n tradition
ขนพอง v bristle in anger
ขนพองสยองเกล้า v be horrified
ขนพองสยองเกล้า adj terrible
ขนม n sweets
ขนมกล้วยบวชชี n banana in coconut milk
ขนมขบเคี้ยว n snack
ขนมครก n kind of Thai sweetmeat
ขนมจันอับ n Chinese sweetmeat made of many ingredients
ขนมจาก n Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar
ขนมจีน n Thai vermicelli eaten with curry
ขนมจีนซาวน้ำ n noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ขนมจีบ n kind of Chinese snacks
ขนมชั้น n kind of Thai sweetmeat
ขนมด้วง n Thai grub-like sweetmeat
ขนมตะโก้ n Thai pudding with coconut topping
ขนมถ้วย n coconut milk custard in small porcelain cup
ขนมทองพลุ n Thai sweetmeat made of fried flour
ขนมทองม้วน n Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมทองเอก n Thai sweetmeat made of egg yolk and sugar
ขนมธรรมเนียม n tradition
ขนมธรรมเนียม n custom
ขนมนางเล็ด n name of a round and flat sweetmeat
ขนมบัวลอย n name of Thai sweetmeat
ขนมบ้าบิ่น n Thai dessert
ขนมปลากริมไข่เต่า n name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar
ขนมปัง n bread
ขนมปังประกบไส้ n sandwich
ขนมปังปอนด์ n loaf
ขนมปังฝรั่งเศส n French loaf
ขนมปังแถว n long loaf
ขนมปังแผ่น n slice of bread
ขนมปั้นสิบ n name of a kind of Thai food
ขนมปาท่องโก๋ n deep-fried doughstick
ขนมผิง n Thai sweetmeat made of flour, egg and sugar
ขนมฝักบัว n Thai pancake
ขนมพาย n pie
ขนมรังนก n Thai sweetmeat made of fried sweet-potato
ขนมลอดช่อง n rice noodles made of rice eaten with coconut cream
ขนมสาลี่ n Thai sponge cake
ขนมหวาน n dessert
ขนมหวานเย็น n slow train
ขนมอี๋ n name of Chinese sweetmeat
ขนมเข่ง n kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket
ขนมเข่ง n Chinese pastry in the shape of a basket
ขนมเค้ก n cake
ขนมเบื้อง n kind of Thai sweetmeat
ขนมเบื้องญวน n Vietnamese stuffed crispy omelette
ขนมแป้งจี่ n kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar
ขนมแป้งจี่ n deep-fried pancake
ขนมโก๋ n kind of Chinese pancake made of rice-flour
ขนมไทย n Thai dessert
ขนมไส้ไก่ n a coil-shaped pastry with a chicken filling
ขนย้าย v move
ขนย้ายสินค้า v transfer goods
ขนรักแร้ n armpit hair
ขนลุก v bristle in anger
ขนลุกซู่ v have hair standing on end
ขนส่ง n transportation
ขนส่ง v transport
ขนส่งมวลชน n mass transportation
ขนส่งสินค้า v transport goods
ขนสัตว์ n wool
ขนสินค้า v transfer goods
ขนหยอง v quail
ขนหัวลุก v quail
ขนอง n back
ขนอบ v be still
ขนอ่อน n down
ขนอุย n down
ขนัด clas plot
ขนัด n row
ขนัน v bar
ขนาง v be abashed
ขนาด n size
ขนาดที่ conj even
ขนาดนั้น adv only
ขนาดนี้ adv such
ขนาดย่อม adj small
ขนาดยา n dose
ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ n Kilobyte
ขนาดเล็ก adj small-sized
ขนาดใหญ่ adj large-sized
ขนาดใหญ่พิเศษ n extra large
ขนาน clas numerative noun for drugs and medicines
ขนาน v be parallel
ขนานนาม v call
ขนานน้ำ n kind of boat-port
ขนานลี่ n paralleling boats
ขนานใหญ่ adv heavily
ขนาบ v brace
ขนาบ v castigate
ขนาบคาบเกี่ยว v overlap
ขนาย n tusk of a female elephant
ขนิษฐ n younger sister
ขนิษฐา n younger sister
ขนเพชร n public hair
ข้นเหนียว adj very sticky
ขนแกะ n fleece
ข้นแค้น adj destitute
ข้นแค้น v be destitute
ขนแมว n flaw
ขนไก่ n chicken feather
ขบ v crush
ขบ v feel stiff and sore
ขบ v think over
ขบกัด v bite
ขบขัน v be amused at
ขบคิด v consider
ขบคิด v think over
ขบฉัน v chew
ขบฉัน n priest´s mastication
ขบถ n rebel
ขบถ v rebel
ขบถ n rebellion
ขบปัญหา v solve a problem
ขบวน n procession
ขบวนการ n process
ขบวนการ n movement
ขบวนการออกซิเดชัน n oxidation
ขบวนขันหมาก n procession of the groom´s parents
ขบวนรถ n procession of vehicles
ขบวนรถไฟ n train
ขบวนแห่ n procession
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน v gnash one´s teeth with anger
ขบเคี้ยว v crunch
ขบเผาะ n pubescence
ขบเมื่อย v feel stiff
ขบไม่แตก v be unable to solve a problem
ขม adj bitter
ขม n spinach
ขม n freshwater snail
ข่ม v suppress
ข่ม v oppress
ข่มขวัญ v frighten
ข่มขี่ v oppress
ขมขื่น v feel bitter
ข่มขืน v rape
ข่มขืนกระทำชำเรา n rape
ข่มขู่ v threaten
ข่มความรู้สึก v control one´s emotions
ข่มความรู้สึก v control one´s emotions
ข่มจิต v control oneself
ข่มจิตข่มใจ v control oneself
ข่มตา v force eyes to close
ข่มท้อง v press the abdomen to facilitate delivery of an infant
ข่มนาม v disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops
ขมวด v knot
ขมวด clas bundle
ขมวด v wind up
ขมวดคิ้ว v frown
ขมวดปม v tie a knot
ขมวดผม v curl one´s hair
ข่มหมู v intimidate
ขมอง n brain
ขม่อม n crown
ข่มอารมณ์ v control one´s emotions
ข่มอารมณ์ v control one´s emotions
ขมัง v be strong
ขมา v apologize
ขมิ้นยา n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ขมิ้นลิง n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ขมิบ v constrict
ขมีขมัน v enthuse
ขมีขมัน adv energetically
ขมีขมัน v be enthusiastic
ขมีขมัน adj vigorous
ขมึงทึง v be fierce
ขมึงทึง adv fiercely
ขมุกขมัว v dim
ขมุกขมัว v be dull
ขมุกขมัว adj dim
ขมุกขมัว v be dull
ขมุกขมัว adj dim
ขมุบขมิบ v mutter
ข่มเหง v bully
ข่มเหงคะเนงร้าย v bully
ข่มเหงรังแก v rebuke
ข่มเหงรังแก v tease
ข่มเหงรังแก v oppress
ข่มใจ v control oneself
ข่มใจ v restrain
ข่มใจ v control oneself
ข่มใจ v force
ข่มใจ v restrain
ข่มใจ v restrain oneself
ข่มใจ v restrain oneself
ข่มใจ v restrain
ขย้อน v vomit
ขยะ n refuse
ขยะ n garbage
ขยะ n filth
ขยะ n garbage
ขยะ n garbage
ขยะนิวเคลียร์ n nuclear waste
ขยะมูลฝอย n waste
ขยะมูลฝอย n waste
ขยะสังคม n dregs of society
ขยะแขยง v loathe
ขยะแขยง v loathe
ขยะแขยง v dislike
ขยัก v stop
ขยัน adj diligent
ขยัน v persevere
ขยัน adj industrious
ขยัน v be diligent
ขยัน adj diligent
ขยัน adj diligent
ขยัน v be diligent
ขยัน adv diligently
ขยัน adv diligently
ขยัน adv strenuously
ขยัน adv strenuously
ขยันขันแข็ง adv diligently
ขยับ v sway
ขยับ v move
ขยับ v move up
ขยับ v move back or out a little
ขยับ v move
ขยับที่ v move
ขยับหนี v make way for
ขยับเขยื้อน v move
ขยาด v be afraid of doing something again
ขยาด v be horrible
ขยาด v be afraid
ขยาด v be afraid to do something
ขยาด adj fearful
ขยาด v be afraid
ขยาด v fear
ขยาย v spread out
ขยาย v spread
ขยาย v spread
ขยาย v spread
ขยาย v stretch
ขยาย v grow
ขยาย v renew
ขยาย v renew
ขยาย v spread
ขยาย v loosen
ขยายขอบเขต v expand (boundaries)
ขยายความ v interpret
ขยายความ v explain
ขยายความ v enumerate
ขยายความ v explain
ขยายความ v elaborate
ขยายความ v explain
ขยายความ v explain
ขยายความใน v give details
ขยายตัว v expand (boundaries)
ขยายตัว v swell
ขยายผล v extend results
ขยายพันธุ์ v breed
ขยายพื้นที่ v expand (territory)
ขยายวง v expand (boundaries)
ขยายสาขา v increase the number of branches
ขยายอาณาเขต v expand (territory)
ขยายอำนาจ v increase power
ขยายอิทธิพล v extend one´s influence
ขยายเวลา v extend for
ขยายเสียง v amplify
ขยำ v crush
ขย้ำ v bite
ขยำ v massage
ขยำ v knead
ขยิบ v twinkle
ขยิบ v wink
ขยิบตา v blink
ขยี้ v crush
ขยี้ v crush
ขยุกขยิก v fidget
ขยุกขยิก v move
ขรม adv unanimously
ขรัว n abbot
ขริบ v hem
ขรึม v be solemn
ขรึม adj taciturn
ขรุขระ adj knotty
ขรุขระ adj knotty
ขรุขระ adj knotty
ขรุขระ adj knobby
ขรุขระ adj rough
ขรุขระ adj knobbed
ขรุขระ adj rough
ขรุขระ adj knobby
ขลัง adj sacred
ขลาด adj timid
ขลาด v scare
ขลาด adj cowardly
ขลาด adj chicken-hearted
ขลาด adj cowardly
ขลาด v be cowardly
ขลาดเขลา adj foolish
ขลาดเขลา v be foolish
ขลุก v engrossed with
ขลุกขลัก v have trouble
ขลุกขลัก v be inconvenient
ขลุกขลัก adj inconvenient
ขลุกขลิก adj little
ขลุกขลุ่ย adv engrossingly
ขลุกขลุ่ย v engrossed with
ขวดนม n bottle of milk
ขวดโหล n widemouthed glass jar
ข่วน v scratch
ข่วน v scratch
ข่วน v scratch
ขวนขวาย v work hard
ขวนขวาย v attempt
ขวนขวาย v seek for
ขวยอาย v be shy
ขวยอาย v feel shy
ขวยอาย v feel shy
ขวยเขิน v be shy
ขวยเขิน v shy
ขวยเขิน v embarrass
ขวยเขิน v shy
ขวยเขิน v be embarrassed
ขวยเขิน adj shy
ขวยเขิน adv shyly
ขวยเขิน v be shy
ขวยเขิน v feel bashful
ขวยเขิน v feel embarrassed
ขวยเขิน v feel shy
ขวยเขิน adv shyly
ขวยเขิน v feel shy
ขวยเขิน v feel shy
ขวยใจ v be embarrassed
ขวักไขว่ adv busily
ขวักไขว่ v swarm
ขวักไขว่ adv chaotically
ขวัญ n cherished possession
ขวัญ n cherished possession
ขวัญ n spirit
ขวัญกระเจิง v be frightened
ขวัญดี n high morale
ขวัญตา n lovely sight
ขวัญตา n beauty
ขวัญบิน v afraid
ขวัญบิน v frightened
ขวัญบิน v frightened
ขวัญบิน n scared
ขวัญบิน v fearful
ขวัญหนี v frightened
ขวัญหนีดีฝ่อ v frightened
ขวัญหาย n scared
ขวัญอ่อน v fearful
ขวัญเมือง n spirit of a city
ขวัญเสีย v afraid
ขวัญแขวน v be frightened
ขวัญใจ n beloved
ขวัด v horn
ขวั้น n girdle
ขวับ adv instantly
ขวับ adv crack of a whip
ขวา adj right
ขวาก n spike
ขวากหนาม n barrier
ขวากหนาม n objections
ขว้าง v pitch
ขวางๆ รีๆ v obstructive
ขวางกั้น v hinder
ขว้างกา n a wooden weapon sharpened at both ends
ขว้างจักร n discus throwing
ขวางทาง v block
ขว้างทิ้ง v throw away
ขว้างปา v throw
ขวางหน้า v block the way
ขวางหูขวางตา v offend the eye
ขวางหูขวางตา v be offensive to the eye
ขวางเชิง v oppose
ขวางโลก adj perverse
ขวาจัด n rightist
ขวาน n axe
ขวานผ่าซาก adv plain-spoken
ขวานฟ้า n stone axe
ขวานหิน n stone axe
ขวามือ n right-hand side
ขวายขวน v seek for
ขวิด v butt
ขส.ทบ. n Military Transportation Department
ขส.ทร. n Naval Transportation Department
ขส.มก. n Bangkok Mass Transit Authority
ขสมก. n Bangkok Mass Transit Authority
ข่อ n ash
ข้อ n item
ข้อ n item
ข้อ n item
ข้อ n item
ขอ n hook
ขอ v beg
ขอก n territory
ข้อกฎหมาย n matters of law
ข้อกติกา n regulation
ข้อกล่าวหา n indictment
ข้อกล่าวอ้าง n excuse
ข้อกังขา n doubt
ข้อกำหนด n regulation
ขอขมา v apologize
ข้อขัดข้อง n objections
ข้อขัดแย้ง n disagreement
ข้อคดี n case
ข้อครหา n scandal
ข้อควรกระทำ n procedure
ข้อควรคำนึง n caution
ข้อควรปฏิบัติ n regulation
ข้อควรระมัดระวัง n warning
ข้อควรระวัง n caution
ข้อควรระวัง n warning
ข้อความ n statement
ขอความกรุณา v beg
ขอความช่วยเหลือ v ask for help
ขอความช่วยเหลือ v ask for help
ขอความช่วยเหลือ v ask for help
ข้อความที่บันทึกไว้ n annals
ข้อความย่อย n indentation
ขอความร่วมมือ v ask for cooperation
ข้อความสำคัญ n point
ขอความเห็น v consult
ขอความเห็น v consult
ขอความเห็น v consult
ข้อคัดย่อ n abstract
ขอคำแนะนำ v consult
ขอคำแนะนำ v consult
ข้อคิด n idea
ข้อคิดเห็น n opinion
ขอคืน v revoke
ขอคืน v draw
ขอคืนดี v reconcile
ขอคืนดี v reconcile
ขอคืนดี v reconcile
ของ n thing
ของ prep of
ข้อง n creel
ของกระจุกกระจิก n knickknack
ของกลาง n exhibit
ของกอง n fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ของกำนัล n gift
ของกิน n foodstuff
ของกินของใช้ n consumer product
ของกินเล่น n snack
ของกินเล่น n snack
ของกินเล่น n snack
ของขบฉัน n priest´s mastication
ของขบเคี้ยว n snack
ของขลัง n amulet
ของขวัญ n gift
ข้องขัด v have trouble
ข้องขัด v dissent
ของขึ้น n black magic; voodoo
ของขึ้น n insanity
ของค้าง n leftover
ของคาว n meat
ของจริง n authentic
ของจำเป็น n necessity
ของชำ n grocery
ของชำร่วย n souvenir
ของซื้อของขาย n goods
ของดี n charm
ของต้องห้าม n prohibition
ของตอบแทน n souvenir
ของตัวอย่าง n sample
ของต่างประเทศ n imported goods
ของต่ำ n low things
ของถวาย n offering/s
ของทดลอง n sample
ของทำทาน n offering
ของที่ตกค้าง n leftovers
ของที่ระลึก n souvenir
ของธรรมดา n ordinary
ของนอก n imported goods
ของนำเข้า n import
ของบริโภค n eatables
ของบูชา n offering
ของปลอม n fake
ของผสม n blend
ของผิดกฎหมาย n contraband
ของผิดกฎหมาย n contraband goods
ของผิดกฎหมาย n smuggled goods
ของผิดกฎหมาย n contraband
ของฝาก n gift
ของพื้นเมือง n local product
ของฟรี n premium
ของฟรี n premium
ของฟุ่มเฟือย n luxury
ของมัวเมา n bad influence
ของมัวเมา n bad influence
ของมีคม n sharp weapon
ของมีค่า n valuables
ของมึนเมา n liquor
ของยิ่งค่า n valuables
ของร้อน n stolen article
ของรัก n beloved (thing)
ของรักของหวง n beloved (thing)
ของรับไหว้ n token of a bride and bridegroom´s respect
ของรางวัล n prize
ของลับ n genital
ของล้ำค่า n valuables
ของวัด n ecclesiastical material
ของว่าง n snack
ของสกปรก n waste
ของสงฆ์ n ecclesiastical material
ของสงวน n genital
ของสด n fresh food
ของสดของคาว n fresh food
ของสดคาว n fresh food
ของสมนาคุณ n premium
ของส่วนตัว n personal effects
ของสังเวย n offering
ของสำคัญ n necessity
ของสูง n sacred thing
ของหนัก n heavy thing
ของหนีภาษี n smuggled goods
ของหมั้น n marriage price
ของหลวง n crown property
ของหวง n beloved (thing)
ของหวงแหน n treasure
ของหวาน n sweet
ของหอม n fragrant
ของหอม n perfume
ของ้อ v ask for forgiveness
ของอุปโภค n consumer goods
ของ้าว n scythe
ของเก๊ n fake
ของเก๊ n fake
ของเก่า n antiques
ของเก่า n antique
ของเก่าแก่ n antique
ข้องเกี่ยว v associate
ของเค็ม n salty food
ของเคียง n side dish
ของเซ่น n oblation
ของเซ่น n oblation
ของเซ่น n oblation
ของเซ่น n sacrificial offering
ของเด็กเล่น n toy
ของเดน n dregs
ของเถื่อน n contraband goods
ของเทียม n fake
ของเน่าเสีย n refuse
ของเมา n liquor
ของเล่น n toy
ของเล่นเด็ก n toy
ของเลื่อน n savoury
ของเลื่อนเตือนขันหมาก n savoury
ของเส้นไหว้ n offering
ของเสีย n waste
ของเหลว n liquid
ของเหลือ n remnant
ของแข็ง n solid
ของแจก n premium
ของแถม n premium
ของแท้ n genuine thing
ของแปลก n strange thing/goods
ข้องแวะ v associate with
ข้องแวะ v associate
ของแสลง n injurious food
ของแห้ง n dry foodstuff
ของโจร n steal
ของโบราณ n antique
ของโลก adj worldly
ของโลก adj worldly
ของโสโครก n waste
ข้องใจ v suspicious
ของใช้ n appliance
ของใช้ส่วนตัว n personal effects
ของให้ n gift
ของใหม่ n innovation
ของใหม่ n innovation
ของไร้ค่า n worthless thing
ของไหล n fluid
ของไหว้ n sacrificial offering
ข้อจำกัด n limitation
ขอฉาย n tool for spreading out straw on the floor
ขอช้าง n hook
ข้อชี้ชัด n indicator
ข้อซักถาม n question
ขอด v knot
ขอด v scale
ขอด v scrape the bottom
ข้อด้อย n disadvantage
ข้อด้อย n defect
ข้อด้อย n weakness
ข้อดี n merit
ขอดีด้วย v reconcile
ขอดีด้วย v reconcile
ขอดเชือก n knot
ข้อตกลง n contract
ข้อตกลง n contract
ข้อตกลง n condition
ข้อตกลง n contract
ข้อตกลง n treaty
ข้อตกลง n rule
ข้อตกลง n regulation
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ n NAFTA
ข้อต่อ n joint
ข้อต่อรอง n negotiation
ข้อต่อไหล่ n shoulder joint
ขอตัว v beg off
ข้อตำหนิ n disadvantage
ข้อตำหนิ n fault
ข้อติชม n criticism
ข้อติเตียน n scandal
ขอทาง v ask to give way
ขอทาน v beg for money
ขอทาน n beggar
ขอที v I beg of you
ขอน n log
ข้อน v hit
ขอนสัก n teak log
ข้อน่าสังเกต n observation
ขอนแก่น n Khon Kaen
ขอนไม้ n log
ขอบ n edge
ข้อบกพร่อง n fault
ขอบกั้น n edge
ขอบขัณฑสีมา n boundary
ขอบข่าย n framework
ขอบคุณ v thank
ข้อบ่งชี้ n indicator
ขอบชายคา n edge of the roof
ขอบตา n eye socket
ขอบป่า n edge of a forest
ขอบพระคุณ v thank
ขอบฟ้า n horizon
ข้อบังคับ n regulation
ข้อบัญญัติ n code of law
ข้อบัญญัติโทษ n penalty
ขอบเขต n boundary
ขอบเขต n limit
ขอบใจ v thank
ขอบไร n circumspect
ข้อปฎิบัติ n precept
ข้อปฏิบัติ n procedure
ขอประทาน v request
ขอประทาน v beg for one´s grant
ขอประทานโทษ v apologize
ข้อปลีกย่อย n detail
ข้อปัญหา n crux
ข้อผิดพลาด n error
ข้อผูกพัน n commitment
ข้อผูกมัด n obligation
ขอฝน v pray for rainfall
ขอพระราชทาน v request to a Thai monarch
ข้อพับ n foldable joint
ข้อพิพาท n dispute
ข้อพิพาทแรงงาน n labor dispute
ข้อพิสูจน์ n proof
ข้อพึงกระทำ n procedure
ข้อพึงปฏิบัติ n procedure
ข้อพึงระวัง n caution
ขอม n Khmer
ข้อมือ n wrist
ข้อมูล n data
ข้อมูลขนาดใหญ่ n a large amount of information
ข้อมูลข่าวสาร n news information
ข้อมูลจริง n correct information
ข้อมูลดิบ n raw data
ข้อมูลภาพ n pictorial information
ข้อมูลร่วม n common data
ข้อมูลรูปภาพ n pictorial information
ข้อมูลออก n output data
ข้อมูลเข้า n input data
ข้อมูลเข้า-ออก n input output
ข้อยกเว้น n exception
ข้อยืนยัน n proof
ขอยืม v borrow
ข้อยุ่งยาก n crux
ข้อยุติ n conclusion
ขอร้อง v beg
ข้อรังเกียจ n objection
ขอรับ end yes
ขอรับกระผม end yes
ข้อรับรอง n proof
ข้อราชการ n official issue
ข้อละเว้น n prohibition
ขอลา v ask to leave
ข้อวิจารณ์ n criticism
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ n criticism
ข้อศอก n elbow
ขอศีล v request for percepts
ข้อสงสัย n doubt
ข้อสมมติ n assumption
ข้อสมมติฐาน n presumption
ข้อสรุป n conclusion
ข้อสอบ n examination
ข้อสังเกต n notice
ข้อสัญญา n contract
ข้อสัญญา n obligation
ข้อสัญญา n contract
ข้อสัญญา n commitment
ข้อสันนิษฐาน n presumption
ขอสับ n hook
ข้อสำคัญ n important aspect
ขอสิ่งของ v request to a Thai monarch
ขอสิ่งของ v beg for one´s grant
ข้อหา n allegation
ข้อห้าม n prohibition
ข้ออธิบายขยายความ n key
ขออนุญาต v ask for permission
ขออนุมัติ v ask the approval
ขออภัย v apologize
ข้ออ้าง n excuse
ข้ออ้างอิง n reference
ขออโหสิ v ask for forgiveness
ขออโหสิกรรม v ask for forgiveness
ขอเกี่ยว n hook
ขอเกี่ยวเรือ n hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
ขอเข้าเฝ้า v ask to present before a King
ข้อเขียน n essay
ขอเงิน v beg for money
ข้อเฉลย n key
ขอเดชะ unk May it please Your Majesty
ข้อเด่น n strength
ข้อเตือนความจำ n annals
ข้อเท็จจริง n fact
ข้อเท้า n ankle
ข้อเปรียบเทียบ n comparison
ขอเฝ้า v ask to present before a King
ข้อเรียกร้อง n demand
ขอเวลา v spare some time
ข้อเสนอ n proposal
ข้อเสนอแนะ n suggestion
ข้อเสีย n disadvantage
ข้อเสียหาย n fault
ข้อเสียเปรียบ n disadvantage
ข้อเสือ n crank
ข้อเหวี่ยง n crank
ข้อแก้ตัว n old story
ข้อแก้ไข n editing
ข้อแตกต่าง n difference
ขอแต่งงาน v propose marriage to
ข้อแนะ n suggestion
ข้อแนะนำ n suggestion
ข้อแม้ n condition
ข้อแย้ง n contradictory
ขอแรง v ask for assistance
ข้อแลกเปลี่ยน n exchange
ขอแสดงความนับถือ v Yours truly
ขอแสดงความยินดี v congratulate
ข้อโต้เถียง n dispute
ข้อโต้เถียง n argument
ข้อโต้แย้ง n argument
ขอโทษ v apologize
ขอโทษขอโพย v apologize
ขอให้ v request
ข้อใหญ่ใจความ n important matter
ข้อไข n key
ข้อได้เปรียบ n advantage
ขอไปที adv perfunctory
ข้อไหล่ n shoulder joint
ขะมอมขะแมม v be dirty
ขะมักเขม้น v be energetic
ขะมักเขม้น adv energetically
ขะมักเขม้น adv energetically
ขะมุกขะมอม v be dirty
ขะยิก v close in on step by step
ขะยุก v incite
ขะยุก v close in on step by step
ขะเน็ด n a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks
ขะเย้อขะแหย่ง v stand on tiptoe
ขะเย้อแขย่ง v stagger
ขะเย้อแขย่ง adv awkwardly
ขะเย้อแขย่ง v tiptoe
ขะแยะ v bump lightly
ขะแยะ v pound lightly
ขัง v imprison
ขัง v be stagnant
ขัณฑสกร n saccharine
ขัณฑสีมา n boundary
ขัด v go against
ขัด v rub
ขัด v cross
ขัด v go against
ขัด v act immorally
ขัดกัน v conflict
ขัดกับ v contrary to
ขัดขวาง v obstruct
ขัดข้อง v have trouble
ขัดข้อง v dissent
ขัดขา v cross someone´s leg
ขัดขา v oppose
ขัดขืน v defy
ขัดคอ v interrupt
ขัดคำสั่ง v disobey an order
ขัดจังหวะ v interrupt
ขัดดอก v work or give things in exchange for interest
ขัดต่อ v contrary to
ขัดตา v be unpleasant to look at
ขัดตาทัพ v oppose for a time
ขัดถู v polish
ขัดนัยน์ตา v be unpleasant to look at
ขัดบท v interrupt
ขัดผลประโยชน์ v conflict of interest
ขัดฟัน v brush the teeth
ขัดมัน v polish
ขัดยอก v sprain
ขัดลาภ v make unfortunate
ขัดลูกตา v be offensive to the eye
ขัดสน v lack
ขัดสมาธิ v sit cross-legged
ขัดสี v mill
ขัดสี v scrub
ขัดสีฉวีวรรณ v wash
ขัดหนัก v suffer from a constipation
ขัดห้าง v build a platform on a tree
ขัดหู v jar
ขัดหู adv be unpleasing to the ear
ขัดหูขัดตา v be offensive to the eye
ขัดหูขัดตา v be unpleasant to look at
ขัดเกลา v discipline
ขัดเขมร v pull up one´s the panung
ขัดเขมร v be drawn up high
ขัดเขิน v embarrass
ขัดเคือง v be indignant
ขัดเคืองใจ v be irritated
ขัดเงา v polish
ขัดเบา v be unable to urine
ขัดแข็ง v be obstinate
ขัดแข้งขัดขา v oppose
ขัดแค้น v anger
ขัดแตะ n lath
ขัดแย้ง v oppose
ขัดใจ v offend
ขัตติยมานะ n pride of king
ขัน v laugh
ขัน adv amusingly
ขัน v crow
ขัน v tighten
ขัน n bowl
ขั้น n stage
ขั้น clas step
ขันกว้าน v turn a capstan
ขันชะเนาะ v twist a rope tight by means of a stick
ขั้นดี n optimum
ขั้นต้น n preliminary
ขันต่อ v gamble
ขั้นตอน n step
ขั้นตอนวิธี n algorithm
ขั้นต่ำ n minimum
ขั้นต่ำ adj minimum
ขันติ n patience
ขันติธรรม n toleration
ขันตี n patience
ขั้นท้ายสุด n final stage
ขันที n eunuch
ขั้นที่หนึ่ง n first step
ขันธ์ n group
ขันน้ำ n bowl
ขันน้ำ n cup
ขันน้ำ n cup
ขันน้ำ n bowl
ขันน้ำพานรอง n bowl with a supporting stand
ขั้นบันได n steps
ขันบาตร n alms bowl
ขั้นพื้นฐาน adj foundation
ขันลงหิน n alloy bowl rubbed with stone
ขั้นวิกฤติ n critical point
ขันสมอ v turn a capstan to raise an anchor
ขั้นสุดท้าย n final stage
ขั้นสูง n advanced stage
ขั้นสูงสุด adj ultimate
ขันหมาก n tray of gifts (from the groom to the bride´s family)
ขั้นอันตราย n dangerous stage
ขันอาสา v volunteer
ขันเชิง n bowl with base attached
ขันแข็ง adv diligently
ขั้นแรก n first step
ขั้นแรกเริ่ม n first step
ขันโตก n kind of wooden utensil in northern Thailand
ขับ v drive away
ขับ v drive
ขับกล่อม v lull
ขับขี่ v drive
ขับดัน v drive
ขับถ่าย v defecate
ขับพล v march an army
ขับรถ v drive
ขับร้อง v sing
ขับลำ v sing
ขับออก v dismiss
ขับเคลื่อน v propel
ขับเคลื่อนด้วย v be powered by
ขับเคี่ยว v fight
ขับแสง v radiate
ขับไล่ v drive out
ขับไล่ไสส่ง v drive out
ขับไส v expel
ขับไสไล่ส่ง v expel
ขั้ว n pole
ขั้ว n stem (of a flower)
ขั้ว n pole
ขั้วกระจก n focus of glass
ขั้วนิเสธ n cathode
ขั้วบวก n anode
ขั้วปฏิฐาน n anode
ขั้วผล n calyx
ขั้วลบ n cathode
ขั้วแม่เหล็ก n magnetic pole
ขั้วโลก n pole
ขั้วโลกเหนือ n North Pole
ขั้วโลกใต้ n South Pole
ขั้วไฟฟ้านิเสธ n cathode
ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน n anode
ข่า n hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand
ข่า n galangal
ขา n gambler
ขา n leg
ข้า pron I
ข้า n slave
ข่า n Mon-Cambodian hilltribe
ขาก v spit
ขากถุย v spit
ขากน้ำลาย v spit
ขากรรไกร n jaw
ขากลับ n return trip
ขาก๊วย n kind of shorts in Chinese style
ขากเสมหะ v spit
ขากเสลด v spit
ข้าง n side
ข้าง prep next to
ข้าง n side
ข้าง n side
ข้างๆ prep by
ข้างๆ คูๆ adv obstinately
ข้างกบ n window frame
ข้างกบ n window frame
ข้างขึ้น n waxing moon
ข้างซ้าย n left
ข้างต้น det above
ข้างถนน n roadside
ข้างทาง n sideways
ข้างท้าย n at the end
ข้างท้าย n at the end
ข้างท้าย n backside
ข้างนอก n outside
ข้างนอก adv outside
ข้างน้อย adj minority
ข้างบน n upstairs
ข้างบน prep above
ข้างบนสุด adj uppermost
ข้างบิดา n paternal
ข้างมาก adj majority
ข้างมารดา n maternal
ข้างล่าง n downstairs
ข้างล่าง adv below
ข้างหน้า prep in front
ข้างหน้า n future
ข้างหน้า n in front
ข้างหลัง n rear
ข้างหลัง prep behind
ข้างหลัง n back
ข้างหลังบ้าน n backyard
ข้างเคียง adj adjacent
ข้างเคียง adj beside
ข้างเดียว adv one-sided
ข้างแรม n waning moon
ข้างใดข้างหนึ่ง n either of the two
ข้างใต้ adv under
ข้างใต้ prep under
ข้างใต้ n under
ข้างใน n inside
ข้างใน prep inside
ขาจร n irregular customer
ขาด v torn
ขาด v miss
ขาด v lack of
ขาดๆ วิ่นๆ v be worn-out
ขาดกระจาย v be tattered
ขาดกัน v be separated
ขาดการติดต่อ v lose contact with
ขาดการศึกษา v be uneducated
ขาดคราว v be unavailable at the particular time
ขาดความมั่นใจ v have no confidence
ขาดความเชื่อมั่น v have no confidence
ขาดคอช้าง v be killed on the neck of an elephant
ขาดค่า v be worthless
ขาดค่า v be worthless
ขาดคำ adv hardly had one spoken
ขาดงาน v absence from work
ขาดช่วง v cease
ขาดดุล v run deficit
ขาดดุลการค้า v have a balance of trade deficit
ขาดตกบกพร่อง v be defective
ขาดตลาด v be lack of
ขาดตอน v discontinue
ขาดตัว adv at the fixed price
ขาดตัว adv at the lowest price
ขาดทักษะ v be without expertise
ขาดทักษะ v be without expertise
ขาดทุน v lose money
ขาดปาก adv completely
ขาดมือ v run out of
ขาดระยะ v broken off
ขาดลอย adv definitely
ขาดลุ่ย v be worn out
ขาดวิ่น v be ragged
ขาดสติ v lose one´s senses
ขาดสภาพคล่อง v be illiquid
ขาดสมาธิ v wander
ขาดสอบ v absent from examination
ขาดสะบั้น v terminate
ขาดสารอาหาร v nutrition deficiency
ขาดหาย v lose
ขาดหายไป v miss
ขาดอายุ v expire
ขาดอาหาร v lack of nutrition
ขาดเงิน v lack of money
ขาดเม็ด v stop (for rain)
ขาดเรียน v be absent
ขาดเหตุผล v have no reason
ขาดเหตุผล adv without reason
ขาดเหลือ v lack
ขาดแคลน v lack of
ขาดใจ v stop breathing
ขาดใจตาย v breath one´s last
ขาดไป v omit
ขาดไม่มีชิ้นดี v be tattered
ขาดไม่ได้ v be necessary
ขาตั้ง n tripod
ข้าทาส n slave
ข้าทาสบริการ n servant
ขาน v reply
ขาน v call out
ขานชื่อ v call out names during a roll call
ขานตอบ v call out in reply
ขานรหัส v call someone by signals
ขานรับ v answer
ขาบ n dark blue colour
ขาประจำ n steady customer
ข้าพระพุทธเจ้า pron I
ขาพับ n bend of the knee
ข้าพเจ้า pron I
ข้าม v skip
ข้าม v cross
ข้าม v skip
ข้ามๆ v skip
ข้ามคืน n overnight
ข้ามชาติ adj transnational
ข้ามถิ่น v cross the frontier
ข้ามฝั่ง v cross
ข้ามพรมแดน adj crossing borders
ข้ามฟาก v cross
ข้ามหน้า v be disrespectful
ข้ามหน้าข้ามตา v be disrespectful
ข้ามหัว v be disrespectful
ขาม้า n pectoral fin
ข้ามเขต v cross the frontier
ข้ามเรือ v cross the river (by a boat)
ข้ามแดน v cross the frontier
ข่าย n net
ขาย v sell
ข่าย n scope
ข่าย n extent
ขายของ v sell goods
ขายขาด v sell outright
ขายคล่อง v outsell
ข่ายงาน n network
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ n Local Area Network
ขายชาติ v betray one´s country
ขายชาติบ้านเมือง v betray one´s country
ขายชื่อ v betray away somebody´s name
ขายชื่อเสียง v betray away somebody´s name
ขายดิบขายดี v sell well
ขายดี v have (find) a good sale
ขายตรง n direct sale
ขายตัว v trade one´s body for money
ขายตัว v sell oneself
ขายตัว v prostitute oneself
ขายถูก v auction
ขายทอดตลาด v auction
ขายบ้านขายเมือง v betray one´s country
ขายปลีก v retail
ขายปลีก adj retail
ขายผ่อน v sell on credit
ขายฝาก v sell on consignment
ขายย่อย v retail
ขายลดราคา v auction
ขายส่ง v wholesale
ขายส่ง adj wholesale
ขายสด v sell on cash
ขายสิทธิ์ขายเสียง v sell votes
ขายสินค้า v sell goods
ขายหน้า v disgrace
ขายหน้าขายตา v feel ashamed
ขายหู v be unpleasant to hear
ขายเงินผ่อน v sell on credit
ขายเงินสด v sell on cash
ขายเงินเชื่อ v sell on credit
ขายเชื่อ v sell on credit
ขายเป็นเทน้ำเทท่า v sell well
ขายเลหลัง v auction off
ขายเลหลัง v auction
ขายเสียง v sell votes
ขายเหมา v wholesale
ข่ายโทรศัพท์ n telephone network
ข้ารับใช้ n a personal attendant of princes or nobles
ข้ารับใช้ n slave
ข้ารับใช้ n slave
ข้าราชการ n government officer
ข้าราชการการเมือง n political official
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ n senior government official
ข้าราชการชั้นสูง n senior government official
ข้าราชการประจำ n senior official
ข้าราชการพลเรือน n civil servant
ข้าราชบริพาร n courtier
ข้าราชสำนัก n courtier
ขาล n Year of the Tiger
ขาลาก v be weary
ขาว v be white
ขาว adj white
ข่าว n news
ข่าว n information
ข้าว n rice
ขาว n white
ขาว adj fair
ขาว v be white
ข้าวก้นบาตร n leftover (from the monk)
ข้าวก้นบาตร n leftovers
ข่าวกรอง n intelligence
ข้าวกระยาทิพย์ n kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut
ข้าวกล้อง n brown rice
ข้าวกล้า n rice seedlings
ข้าวกลางวัน n lunch
ข่าวกีฬา n sports news item
ข้าวของ n things
ข้าวของสัมภาระ n belongings
ข้าวของเครื่องใช้ n appliance
ข่าวคราว n news
ขาวจั๊วะ adj snow-white
ข้าวจ้าว n rice
ข้าวซ้อม n coarse rice
ข้าวซ้อมมือ n coarse rice
ขาวซีด adj pale
ขาวซีด v pale
ขาวซีด adj pale
ข่าวซุบซิบ n rumor
ข่าวด่วน n hot news
ข้าวดอ n stale rice
ข่าวดี n good news
ข้าวต้ม n soft-boiled rice
ข้าวต้มกุ๊ย n rice gruel
ข้าวต้มเครื่อง n rice congee mixed with meat
ข้าวตอก n popped rice
ข้าวตัง n rice crust
ข้าวตังหน้าตั้ง n spicy sauce
ข้าวตาก n dried cooked rice
ข้าวตู n dried rice balls
ข่าวท้องถิ่น n local news
ข้าวทิพย์ n rice porridge
ข้าวทิพย์ n kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut
ขาวนวล v be off-white
ข้าวนาปรัง n out-of-season rice
ข้าวนาสวน n first-rate grains
ข้าวนาเมือง n low-lying field
ข้าวนึ่ง n sticky rice
ขาวบริสุทธิ์ v be white
ข้าวบาร์เลย์ n barley
ข้าวบุหรี่ n Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวปลาอาหาร n nutrition
ข้าวปลูก n seed rice
ขาวผ่อง adj clearly white
ข้าวผัด n fried rice
ข่าวพาดหัว n headline
ข้าวฟ่าง n millet
ข้าวมัน n rice cooked with coconut milk
ข้าวมันไก่ n rice steamed with chicken soup
ข่าวยกเมฆ n unfounded news
ข้าวยากหมากแพง n dearth
ข้าวราดแกง n rice and curry
ข่าวร้าย n bad news
ข่าวล้อมกรอบ n box
ข่าวล่า n latest news
ข่าวล่ามาเร็ว n latest news
ข่าวล่าสุด n fresh news
ข่าวลือ n rumor
ข่าวสด n fresh news
ขาวสนิท adj snow-white
ข้าวสวย n cooked rice
ขาวสะอาด v be clean
ข่าวสังคม n social news
ข่าวสั้น n news in brief
ข้าวสามเดือน n early rice
ข้าวสาร n rice
ข่าวสาร n information
ข้าวสาลี n wheat
ข้าวสุก n cooked rice
ข้าวหนัก n slow-growing rice
ข้าวหมก n Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวหมูแดง n serving of rice with roasted pork on top
ข้าวหลาม n glutinous rice roasted in bamboo joints
ข้าวหลามตัด n diamond-shape quadrangle
ข้าวหลามตัด n glutinous rice with coconut milk
ข้าวห่อ n wrapped food
ข้าวเกรียบ n crisp rice
ข้าวเกรียบปากหม้อ n kind of Thai snack
ข้าวเก่า n cooked rice left over from the previous meal
ข้าวเก่า n stale rice
ข้าวเก่า n stale rice
ข้าวเจ้า n rice
ข้าวเช้า n breakfast
ข้าวเที่ยง n lunch
ข้าวเบา n early rice
ข้าวเปลือก n paddy
ข้าวเปียก n rice paste
ข้าวเปียก n sopping-wet rice
ข้าวเปียก n rice paste
ข้าวเปียก n rice glue
ข้าวเม่า n pounded unripe rice
ข้าวเย็น n cooked rice left over from the previous meal
ข้าวเย็น n dinner
ข้าวเย็น n leftover rice
ข้าวเหนียว n sticky rice
ข่าวเหลวไหล n unfounded news
ข้าวแกง n rice and curry
ข้าวแช่ n rice in ice water
ข้าวแตน n sweetmeat made of steamed sticky rice
ข่าวแต้มสี n colour news
ข่าวโคมลอย n rumour
ข้าวโพด n corn
ข้าวโพดคั่ว n popcorn
ขาวโพลน v be white
ข้าวโอ๊ต n oat
ข่าวในประเทศ n local news
ข่าวใส่สี n colour news
ข่าวใหญ่ n big news
ข่าวไม่มีมูล n rumour
ข้าศึก n enemy
ข้าศึกศัตรู n enemy
ขาหนีบ n groin
ขาหยั่ง n tripod
ข้าหลวง n governor
ข้าหลวงน้อย n a personal attendant of princes or nobles
ข้าหลวงประจำจังหวัด n governor
ข้าหลวงประจำจังหวัด n governor
ข้าหลวงประจำจังหวัด n provincial governor
ข้าหลวงใหญ่ n governor-general
ขาออก n departure
ขาออก adj export
ขาออก n on the way out (of a room)
ขาอ่อน n thigh
ขาอ่อน v one´s legs give out
ข้าเก่า n old servant
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง n old servant
ขาเขยก adj crippled
ขาเข้า adj inbound
ขาเข้า n import
ข้าเจ้า pron I
ขาแข้ง n leg
ข้าแผ่นดิน n citizen
ขาโจ๋ n leader of the teenage group
ขำ v be pretty and charming
ขำ v laugh
ขำ v good-looking
ขำขัน v humor
ขิง n ginger
ขิงแห้ง n dried ginger
ขิม n Chinese cymbalo
ขี่ v drive
ขี้ v defecate
ขี้ n excrement
ขี่ v ride
ขี่ v be astride
ขี้กบ n wood shavings
ขี้กลัว v be cowardly
ขี้กลัว adj fearful
ขี้กลัว v be a chickenshit
ขี้กลาก n ringworm
ขี้ก้าง n tin slag
ขี้ขลาด adj timid
ขี้ขลาดตาขาว v be cowardly
ขี้ขลาดตาขาว adj timid
ขี้ขลาดตาขาว v be a chickenshit
ขี้ข้า n slave
ขี้ขโมย adj thieving
ขี้ครอก n Urend lobata
ขี้ครอก n slave
ขี้ครอก n a kind of plant
ขี้ครั่ง n sticklac
ขี้คร้าน v be lazy
ขี้คร้าน adv surely
ขี่คอ v carry (a baby) on one´s neck
ขี้คุก adj jailable
ขี้คุกขี้ตะราง adj jailable
ขี้คุย adj boastful
ขี้งก adj stingy
ขี้งก adj miserly
ขี้งอน adj peevish
ขี้จาบ adj rude
ขี้จุ๊ v lie
ขี้ฉ้อ adj swindled
ขี้ฉ้อตอแหล adj deceitful
ขี้ฉ้อตอแหล v deceive
ขีด v scratch
ขีด clas 100 grams
ขีด v mark
ขีด v mark
ขีดขั้น n limitation
ขีดคร่อม v cross a line
ขีดความสามารถ n capability
ขีดคั่น v limit
ขีดคั่น n limitation
ขีดฆ่า v cross out
ขีดจำกัด n limitation
ขีดสุด n peak
ขีดอันตราย n limit of danger
ขี้ดิน n mud
ขีดเขียน v to write
ขีดเส้น v stipulate
ขีดเส้น v draw a line
ขีดเส้นตาย v give a deadline
ขีดเส้นใต้ v underline
ขี้ตกใจ adj panicky (person)
ขี้ตด n Pherosophus
ขี้ตะกรัน n dregs
ขี้ตะกรัน n dregs
ขี้ตะกอน n dregs
ขี้ตังนี n name of small bee
ขี้ตา n gum (in the eye)
ขี้ตีน n dust on the foot or sole
ขี้ตืด adj stingy
ขี้ตื่น v feel excitable
ขี้ตู่ v be apt to make false claims
ขี้ตู่กลางนา v be apt to make false claims
ขี้ถัง adj bad
ขี้ทูด n leprosy
ขี้ทูดกุดถัง n leprosy
ขี้บ่น adj grumbling
ขี้ปด v lie
ขี้ปด v lie
ขี้ปดมดเท็จ v lie
ขีปนาวุธ n missile
ขีปนาวุธนำวิถี n ballistic missile
ขี้ประติ๋ว adj trifling
ขี้ปะติ๋ว adj trifling
ขี้ปาก n gossip
ขี้ผง n dust
ขี้ผง adj trivial
ขี้ผงแร่ n mine tailings
ขี้ผึ้ง n beeswax
ขี้ฝอย n garbage
ขี้ฝิ่น n drug addict
ขี้ฝุ่น n dust
ขี่ม้า v ride a horse
ขี้มือ n dirt on hands
ขี้มูก n mucus
ขี้ยา n drug addict
ขี้ยา adj addicted to drugs
ขี้ระแวง adj suspicious
ขี้รังแค n dandruff
ขี้ริ้ว adj ugly
ขี้ริ้วขี้เหร่ v be ugly
ขี้ริ้วขี้เหร่ adj ugly
ขี้ลม n dandruff
ขี้ลืม adj forgetful
ขี้วัว n cow dung
ขี้สงสัย adj suspicious
ขี้สงสาร v give in
ขี้สงสาร adj meek
ขี้สูด n name of small bee
ขี้หนอน n Chaefocarpus casfanocarpus Thw.
ขี้หมา n knob on the crocodile´s mouth
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง adj trivial
ขี้หลงขี้ลืม adj forgetful
ขี่หลัง v ride piggyback
ขี้หวง v be greedy
ขี้หวง adj chary
ขี้หึง adj jealous
ขี้หึงหวง adj jealous
ขี้หู n earwax
ขี้หูขี้ตา n gum (in the eye)
ขี้อ้น n Urend lobata
ขี้อ้น n a kind of plant
ขี้อวด adj showy
ขี้อวด adj boastful
ขี้อ้อน adj cry-baby
ขี้อาย adj bashful
ขี้อิจฉา adj envious
ขี้เกรงใจ adj diffident
ขี้เกลือ n sweat stain
ขี้เกียจ adj lazy
ขี้เกียจ v lazy
ขี้เกียจขี้คร้าน v be lazy
ขี้เกียจมาก adj lazy
ขี้เข็บ n small nonpoisonous centipede-like reptile
ขี้เขม่า n soot
ขี้เค้า n slave
ขี้เซา v be sleepy
ขี้เซา v sleepy
ขี้เต่า n underarm odor
ขี้เถ้า n ashes
ขี้เท่อ adj dull
ขี้เท่อ adj dull
ขี้เทือก n mire
ขี้เมฆ n cloud
ขี้เมา n drunkard
ขี้เมา adj drunken
ขี้เมาหยำเป adj drunken
ขี้เมาหยำเป v be dead drunk
ขี้เรื้อน n leprosy
ขี้เรื้อนกวาง n eczema
ขี้เล่น adj playful
ขี้เล็บ n nail dirt
ขี้เลื่อย n saw dust
ขี้เลื่อย adj dull
ขี้เหนียว adj stingy
ขี้เหร่ adj ugly
ขี้เหล็ก n kind of tree
ขี้เหล้า adj drunk/drunken
ขี้เหล้าเมายา adj drunken/drunk
ขี้แง v be a crybaby
ขี้แง adj weepy
ขี้แมลงวัน n fleck
ขี้แย adj whining
ขี้แร่ n ore cinder
ขี้โกง adj tricky
ขี้โคลน n mud
ขี้โม้ adj bragful
ขี้โมโห adj resentful
ขี้โย n cheroot
ขี้โรค adj sickly
ขี้โว adj showy
ขี้โวยวาย v feel excitable
ขี้โอ่ adj showy
ขี้ไคล n scurf
ขี้ไต้ n torch
ขึ้ง v be angry
ขึง v stretch
ขึงขัง adj be serious
ขึงขัง v be severe
ขึงตา v stare
ขึงพืด v spread out
ขึ้งเครียด adj sullen
ขึ้งเคียด v rage
ขึ้งโกรธ v rage
ขึ้น v be in luck
ขึ้น v develop
ขึ้น adv more
ขึ้น v depend on
ขึ้น v get on
ขึ้น v grow
ขึ้น v increase
ขึ้น v go up
ขึ้น v be lucky
ขึ้น v come into being
ขึ้น adv increasingly
ขึ้น adv be tenable
ขึ้น (เรือ) v transfer
ขึ้นๆ ลงๆ v up and down
ขึ้นๆ ลงๆ v rise and fall
ขึ้นๆ ลงๆ adv fluctuate
ขึ้นกับ v be under
ขึ้นครองราชย์ v rule
ขึ้นครองราชย์ v be enthroned
ขึ้นครองราชสมบัติ v ascend the throne
ขึ้นครู v learn a new thing at the first time
ขึ้นครู v pay respect for a teacher
ขึ้นคอ v carry (a baby) on one´s neck
ขึ้นคาน v be an old maid
ขึ้นคาน v cradle a boat to repair
ขึ้นชื่อ v be famous
ขึ้นชื่อลือชา adj be celebrated
ขึ้นชื่อลือนาม adj be celebrated
ขึ้นซัง v be in a save place
ขึ้นต้น v begin
ขึ้นตรงต่อ v belong to
ขึ้นตรงต่อ v belong to
ขึ้นทะเบียน v register
ขึ้นบก v land
ขึ้นบัญชี v enter one´s name
ขึ้นปาก adv fluently
ขึ้นปาก v learn by heart
ขึ้นป้าย v label
ขึ้นปีใหม่ v begin the new year
ขึ้นฝั่ง v land
ขึ้นมา v upward
ขึ้นรถ v get in a car
ขึ้นรถไม่ทัน v miss a train
ขึ้นระวาง v be enrolled
ขึ้นรา v be moldy
ขึ้นราคา v raise the price
ขึ้นลง v up and down
ขึ้นลง v rise and fall
ขึ้นลง adv fluctuate
ขึ้นศาล v go to law
ขึ้นสนิม v become rusty
ขึ้นสมอง v be embedded in one´s memory
ขึ้นสมอง v enter one´s brain
ขึ้นหน้าขึ้นตา adj famous
ขึ้นหน้าขึ้นตา adj famous
ขึ้นหม้อ v become fluffy rice
ขึ้นหิ้ง v rule nominally
ขึ้นอยู่ v depend on
ขึ้นอยู่กับ v depend on
ขึ้นเขียง v be in a dilemma
ขึ้นเงา v become shiny
ขึ้นเงิน v cash
ขึ้นเงินเดือน v raise the salary
ขึ้นเสียง v raise one´s voice
ขึ้นเหนือล่องใต้ v be always on a journey
ขึ้นแท่น v sent to press
ขึ้นแป้น v be sent to press
ขึ้นแป้น v hold the championship
ขึ้นโรงขึ้นศาล v go to court
ขึ้นใจ v learn by heart
ขึ้นไป v go upward
ขึ้นไป adv over
ขึ้นไม้ขึ้นมือ v make gestures
ขื่น v be bitter
ขืน v force
ขืน v disobey
ขื่นขม v feel bitter
ขืนทำ v insist on
ขืนใจ v act against
ขืนใจ v rape
ขื่อ n crossbeam
ขื่อจมูก n nasal septum
ขื่อมุก n joint connecting the two shells of a pearl oyster
ขุด v dig
ขุดค้น v delve
ขุดคุ้ย v expose
ขุดคุ้ยข่าว v dig into news
ขุดรากถอนโคน v overthrow
ขุดรากถอนโคน v eradicate
ขุดรากถอนโคน v extirpate
ขุดเจาะ v drill
ขุดโค่น v overthrow
ขุดโค่นถอนโคน v overthrow
ขุ่น v be turbid
ขุน v feed
ขุน n titled official
ขุ่นข้อง v be estranged
ขุ่นข้องหมองหมาง v be estranged
ขุ่นข้องหมองใจ v be moody
ขุนคีรี n great mountain
ขุนทอง n hill myna
ขุนนาง n nobleman
ขุนน้ำ n stream from a top of mountain
ขุนพล n warlord
ขุ่นมัว v depress
ขุนศึก n warlord
ขุ่นหมอง v distress
ขุนเขา n great mountain
ขุ่นเคือง v annoy
ขุ่นเคืองใจ v be estranged
ขุนเพ็ด n carved wood of penis
ขุ่นแค้น v feud
ขุนโจร n bandit leader
ขุ่นใจ v be moody
ขุม n pit
ขุม n treasure
ขุมขน n pore
ขุมทรัพย์ n treasure
ขุมนรก n abyss of hell
ขุมสมบัติ n treasure trove
ขุย n scaly residue
ขุยอินทรีย์ n humus
ขุยไผ่ n bamboo seeds
ขู่ v intimidate
ขู่กรรโชก v blackmail
ขู่กระโชก v extort
ขู่ขวัญ v threaten
ขู่คำราม v growl
ขูด v scrape
ขูดขีด v scratch
ขูดขีด v mark
ขูดรีด v fleece
ขูดลอก v scrape
ขูดเลือด v overcharge
ขูดเลือดขูดเนื้อ v overcharge
ขู่ตะคอก v bellow
ขู่เข็ญ v coerce
ขโมย v steal
ขโมย n thief
ขโมยย่องเบา n burglar


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top