คำที่ขึ้นต้นด้วย "ห" จำนวน 2,393 คำ


ห.ร.ม n greatest common factor
ห.ร.ม. n highest common factor, H.C.F.
ห.ร.ม. n highest common factor, H.C.F.
หก v spill
หก n six
หกกลับ v return
หกกลับ v tumble
หกกลิ้ง v tumble
หกคว่ำ v capsize
หกคะเมน v fall head over heels
หกล้ม v fall
หกหัน adj turned around
หกหัน v veer around
หกเหลี่ยม n hexagon
หกโล่ v tumble
หงอ v fear
หงอก adj white
หงอน n crest
หงอนไก่ n cockscomb
หง่อม v be aged
หงอย adv listlessly
หงอยเหงา adj lonely
หงาย v turn face up
หงายท้อง v be defeated
หงายท้อง v overturn
หงายมือ v open the palm of the hand
หงายหลัง v fall over
หงำ adv very
หงำเหงอะ adj aged
หงิก v be crinkled
หงิกงอ v contort
หงิม v reserve
หงิมๆ adj quiet
หงุดหงิด v be moody
หงุบ v nod
หจก. n limited partnership
หญ้า n grass
หญ้ากก n sedge
หญ้าข้าวกล่ำ n flower of Aeginetia pedunculata
หญ้าตีนกา n goose grass
หญ้าปากคอก adj simple
หญ้ารกช้าง n Tetrastigma campylocarpum
หญ้าเพ็ก n Arundinaria pusilla
หญ้าแห้วหมู n nut grass
หญิง n female
หญิงขายตัว n prostitute
หญิงขายบริการ n prostitute
หญิงงาม n beautiful woman
หญิงงาม n beautiful woman
หญิงงาม n beautiful girl
หญิงงาม n beautiful woman
หญิงงาม n beautiful woman
หญิงงามเมือง n prostitute
หญิงงามเมือง n prostitute
หญิงที่รัก n sweetheart
หญิงบริการ n prostitute
หญิงบริการ n prostitute
หญิงม่าย n widow
หญิงม่าย n widow
หญิงรับใช้ n maid
หญิงรับใช้ n servant
หญิงรุ่น n young woman
หญิงรุ่น n young woman
หญิงสาว n young girl
หญิงสาววัยรุ่น n young girl
หญิงสำส่อน n prostitute
หญิงสำส่อน n harlot
หญิงสูงศักดิ์ n high-ranking woman
หญิงหมอผี n witch
หญิงหม้าย n widow
หญิงหากิน n prostitute
หญิงโสด n unmarried woman
หญิงโสเภณี n prostitute
หญิบ adj two
หด v shrink
หดกลับ v withdraw
หดตัว v shrink
หดหัว v hide
หดหาย v shrink
หดหู่ v depress
หดหู่ใจ v depress
หทัย n heart
หน n time
หน clas time
หน n where
หน. n chief
หนกขู adj noisy
หนกหู adj noisy
หนต่อไป n next time
หนต่อไป n next time
หนทาง n way
หนวก adj deaf
หนวกหู adj noisy
หน่วง v delay
หน่วงเวลา v delay
หน่วงเหนี่ยว v delay
หน่วงเหนี่ยว v hold (someone) back
หน่วงเหนี่ยว v hold back
หนวด n mustache
หนวด n whisker
หนวดเครา n beard
หน่วย n division
หน่วย clas unit
หน่วย n last digit
หน่วย n eye
หน่วยก้าน n deportment
หน่วยกิต n credit
หน่วยกิตสะสม n cumulative credit
หน่วยควบคุม n control unit
หน่วยความจำ n memory
หน่วยความจำภายใน n internal memory
หน่วยความจำสำรอง n backup memory
หน่วยความจำหลัก n internal memory
หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว n Read Only Memory
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม n Random Access Memory
หน่วยความจำเสริม n auxiliary memory
หน่วยความร้อนบริติช n BTU
หน่วยคำ n morpheme
หน่วยงาน n institute
หน่วยงานของรัฐ n government office
หน่วยงานรัฐ n state agency
หน่วยงานรัฐบาล n government sector
หน่วยงานราชการ n government sector
หน่วยงานเอกชน n private organization
หน่วยดาราศาสตร์ clas astronomical unit
หน่วยที่ตั้งทำการ n station
หน่วยบิน n air squadron
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ n special detachment
หน่วยประมวลผลกลาง n central processor
หน่วยรบเฉพาะกิจ n commando
หน่วยราชการ n government office
หน่วยราชการลับ n Intelligence
หน่วยสอดแนม n scout
หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา n CIA
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง n backup memory
หน่วยเงินตรา n monetary unit
หน่วยเงินตรายุโรป n Euro
หน่วยเงินตรายุโรป n Euro
หน่วยเฉพาะกิจ n specific unit
หน่วยเฉพาะกิจ n specific unit
หน่วยเลือกตั้ง n polling station
หนสุดท้าย adv finally
หนสุดท้าย adj last
หนหน้า n next
หนหนึ่ง adv once
หนหลัง n in the past
หน่อ n shoot
หน่อ n child
หนอ int um
หนอ ques question
หนอก n hump
หนอกช้าง n Apium
หนอง n swamp
หนอง n pus
หนองคาย n Nong Khai
หนองน้ำ n swamp
หนองบัว n lotus pond
หนองโสน n stem borer
หนองใน n gonorrhea
หนอน n worm
หนอนกระสือ n glowworm
หนอนด้น n trichina
หนอนด้น n trichina
หนอนบุ้ง n caterpillar
หนอนผีเสื้อ n caterpillar
หนอนพยาธิ n parasite
หนอนหนังสือ n bookworm
หน่อมแน้ม adj childish
หน่อย adv a little while
หน่อย adv slightly
หน่อยเดียว v be small
หน่อยเดียว adv a few
หน่อยเดียว adj small
หน่อยเดียว adv a little bit
หน่อเนื้อเชื้อไข n offspring
หน่อไม้ n bamboo shoot
หนัก adj much
หนัก adv hard
หนัก adv severely
หนัก adj a lot
หนัก adv heavily
หนัก v focus
หนัก v weigh
หนักข้อ adv severely
หนักมือ adv heavy-handedly
หนักหน่วง adv severely
หนักหนา v be critical
หนักหนา adv extremely
หนักหน้า v be very responsible
หนักอก v worry
หนักอกหนักใจ v be anxious
หนักอึ้ง adv heavily
หนักอึ้ง v be heavy
หนักแน่น v be firm
หนักแน่น adv surely
หนักแรง v require labor
หนักใจ v be serious
หนักไม่เอาเบาไม่สู้ adj squeamish
หนัง n skin
หนัง n movie
หนัง n shadow puppet
หนังกำพร้า n epidermis
หนังจีน n Chinese film
หนังตลก n comedy film
หนังตะลุง n shadow play
หนังตา n eyelid
หนังยาง n plastic band
หนังลามก n pornographic film/movie
หนังสงคราม n war movie
หนังสติ๊ก n catapult
หนังสะติ๊ก n bow and arrow
หนังสือ n letter
หนังสือ ์n book
หนังสือคู่มือ n manual
หนังสือนำเที่ยว n guide book
หนังสือปกอ่อน n paperback
หนังสือปกอ่อน n softcover book
หนังสือปกแข็ง n hardback
หนังสือประวัติศาสตร์ n history-book
หนังสือพินัยกรรม n testament
หนังสือพิมพ์ n newspaper
หนังสือพิมพ์รายวัน n daily newspaper
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ n weekly newspaper
หนังสือมอบฉันทะ n proxy
หนังสือมอบฉันทะ n proxy
หนังสือมอบอำนาจ n power of attorney
หนังสือรับรอง n certificate
หนังสือราชการ n official letter
หนังสือรายปักษ์ n fortnightly
หนังสือรายสัปดาห์ n weekly
หนังสือรายเดือน n monthly
หนังสือลามก n pornographic book
หนังสือสัญญา n contract
หนังสือสำคัญ n credentials
หนังสืออ้างอิง n reference
หนังสืออ่านเล่น n fiction
หนังสือเดินทาง n passport
หนังสือเบิกทาง n passport
หนังสือเบิกร่อง n port clearance permit
หนังสือเรียน n textbook
หนังสือเวียน n circular notice
หนังสือแนะนำ n guide book
หนังสือแบบเรียน n textbook
หนังสือโป๊ n pornographic book
หนังหน้าไฟ n one who suffers before others
หนังเหนียว v be invulnerable
หนังเหนียว v be invulnerable
หนังโป๊ n pornographic film / movie
หนังใหญ่ n grand shadow play
หนั่น adj firm
หนับ adj sticky
หน้า n season
หน้า n face
หน้า clas page
หน้า pron anyone
หน้า n face
หน้า prep in front of
หน้า n width
หน้า n surface
หน้า adj next
หน้า adj top
หน้า adj front
หน้า adj front
หน้า n topping
หน้า n reputation
หนา adj bushy
หน้ากระดาน adj side by side
หน้ากาก n mask
หน้าการเมือง n political section
หน้ากีฬา n sports section
หน้าขา n groin
หน้าคว่ำ v scowl
หน้างอ v frown
หน้าจอ n monitor
หน้าจ๋อย v pale
หน้าจั่ว n triangle
หน้าจั่ว n gable
หน้าจืด v embarrass
หน้าซีด v pale
หน้าซีดหน้าเซียว v pale
หน้าด้าน v be thick-skinned
หน้าด้าน v dare to
หน้าด้าน v be shameless
หน้าด้าน v shameless
หน้าดำหน้าแดง adv seriously
หน้าดิน n ground
หน้าตรง adj straight face
หน้าตรงแบน n full face
หน้าตัก n long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
หน้าตั้ง n spicy sauce
หนาตา adj dense
หน้าตา n face
หน้าตา n honour
หน้าต่าง n window
หน้าตามอมแมม adj dirty (face)
หน้าตาย adj look undisturbed
หน้าตาย v keep a straight face
หน้าตาเฉย adv deadpan
หน้าตาเฉย adv deadpan
หน้าตึง v be stern-faced
หน้าตื่น v look startled
หน้าตูม adj look sullen
หน้าทน v be shameless
หน้าทน v shameless
หน้าท้อง n abdominal surface
หน้าที่ n obligation
หน้าที่ n burden
หน้าที่ n work
หน้าที่ n commitment
หน้าที่ n duty
หน้าที่ n duty
หน้าที่ n business
หน้าที่ n business
หน้าที่ของพลเมือง n civic duty
หน้าที่พลเมือง n civic duty
หนาทึบ adj dense
หน้านวล n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
หน้านา n farming season
หน้านิ่วคิ้วขมวด v be sulky
หน้าบาง v be shy
หน้าบาน v delight
หน้าบ้าน n front yard
หน้าบึ้ง v frown
หน้าบึ้งตึง v frown
หน้าบึ้งตึง v be stern-faced
หน้าบูด v frown
หน้าบูดบึ้ง adj sour
หน้าบูดหน้าบึ้ง adj sour
หน้าบูดหน้าบึ้ง adj frowning
หน้าบูดหน้าเบี้ยว adj wry
หน้าปก n front cover
หน้าปัด n dial
หน้าผา n cliff
หน้าผาก n forehead
หน้าฝน n rainy season
หนาม n thorn
หนามข้อง n Caesalpinia digyna Rottler
หนามจาย n Caesalpinia digyna Rottler
หน้าม้า n claque
หนามาก adj very thick
หน้ามืด v be giddy
หน้ามืด v be giddy
หน้ามืดตามัว v faint
หน้ามืดตามัว v be unconscious
หน้ามุข n porch
หน้ามุ่ย adj frowning
หนามเตย n bezel
หน่ายหนี v shun
หน่ายแหนง v detest
หน้าร้อน n summer
หนาว adj cold
หนาว v be cold
หนาวสั่น v tremble
หนาวเย็น v be cold
หนาวเหน็บ v shiver
หนาวใจ v be afraid
หน้าศิลปะบันเทิง n arts section
หน้าสลด v pale
หน้าสลอน adv visibly
หน้าสั้น n Ompok bimaculatus
หน้าสิ่วหน้าขวาน adj critical
หน้าหงิก adj sour
หน้าหงิก adj frowning
หน้าหงิกหน้างอ v frown
หน้าหงิกหน้างอ adj frowning
หน้าหนา v be shameless
หน้าหนาว n winter
หน้าหนึ่ง n front page
หน้าหวาน adj sweet looking
หน้าหัก n face with a broken nose
หนาหู adv as heard immensely
หนาหูหนาตา adv grow thicker
หน้าอก n chest
หน้าอัด n full face
หน้าเก่า n previous page
หน้าเก่า n same person
หน้าเก่า n previous page
หน้าเก่า n same person
หน้าเง้า v frown
หน้าเง้าหน้างอ v frown
หน้าเจื่อน adj embarrassed
หน้าเฉย adj look undisturbed
หน้าเฉย v keep a straight face
หน้าเซียว v pale
หน้าเดิม n previous page
หน้าเดิม n same person
หน้าเดิม n previous page
หน้าเดิม n same person
หน้าเต็ม n full face
หนาเตอะ adj very thick
หน้าเตา n cook
หน้าเป็น v be risible
หน้าเลือด adj greedy
หน้าเศร้า v look sad
หน้าเสีย v turn pale
หน้าเหี้ยม adj looking grim
หน้าแข้ง n shin
หน้าแดง v blush
หน้าแตก v blush at
หนาแน่น v overcrowd
หนาแน่น adv abundantly
หน้าแล้ง n dry season
หน้าแว่น n a flat piece of earth
หน้าแว่น n vermicelli extruder
หน้าแหก v lose face
หน้าโลหิต adj greedy
หน้าใหญ่ v flaunt
หน้าใหญ่ใจโต adj generous
หน้าใหม่ adj newcomer
หน้าไฟ n while the funeral pyre burns
หน้าไม้ n crossbow
หน้าไม่อาย v feel unashamed
หน้าไหว้หลังหลอก adj hypocritical
หนำใจ v satisfy
หนี้ n debt
หนี v escape
หนี v avoid
หนีงาน v sneak out (the work)
หนีจาก v flee (from)
หนีบ v pinch
หนี้บุญคุณ n indebtedness
หนีปัญหา v run away from a problem
หนีพ้น v escape
หนีภัย v seek asylum
หนีภาษี adj smuggled
หนีรอด v escape
หนี้ระยะยาว n funded debt
หนี้ระยะสั้น n floating debt
หนี้สิน n debt
หนี้สูญ n bad debt
หนีหน้า v hide one´s face
หนีหนี้ v flee one´s debts
หนีหนี้ v flee one´s debts
หนีหาย v escape
หนีเรียน v skip class
หนี้เสีย n non-performing loan
หนี้เสีย n non-performing loan
หนีโรงเรียน v skip class
หนีไป v leave
หนีไป v run away
หนึ่ง n one
หนึ่ง adv lonelily
หนึ่ง adj single
หนึ่ง n one
หนึ่ง adj alone
หนึ่งครั้ง adv once
หนึ่งต่อหนึ่ง n draw
หนึ่งนาฬิกา n one o´clock in the morning
หนึ่งพัน n thousand
หนึ่งพันกิโลกรัม clas ton
หนึ่งเดียว adj single
หนึ่งเดียวกัน adv harmoniously
หนึ่งในสี่ n one fourth
หนึบ adj sticky
หนึบ v be sticky
หนืด adj sticky
หนืด v be sticky and viscous
หนุงหนิง adv tete-a-tete
หนุน v support
หนุน v pillow
หนุนหลัง v support
หนุนเนื่อง v reinforce
หนุบ adv nibble
หนุบ adv feel a dull pain
หนุบ adv chewy
หนุบๆ adv nibble
หนุบๆ adv feel a dull pain
หนุบๆ adv chewy
หนุบหนับ adv nibble
หนุบหนับ adv feel a dull pain
หนุบหนับ adv chewy
หนุ่ม adj young
หนุ่ม n lad
หนุ่มน้อย n young man
หนุ่มสาว n teenager
หนุ่มสาว adj young
หนุ่มสาว n youth
หนุ่มแน่น adj young
หนุ่มโสด n bachelor
หนู n rat
หนูตะเภา n guinea pig
หนูทดลอง n guinea pig
หนูน้อย n child
หนแรก adv the first time
ห่ม v cover
หมก v bury
หมกมุ่น v immersed oneself in
หมกหมุ่น v be infatuated
หมกหมุ่น v be infatuated
หมกเม็ด v hide
หมกไหม้ v be weighed down with anxiety or bitterness
ห่มจีวร v dress in yellow rope
หมด v be finished
หมดกระเป๋า v lose all one´s money
หมดกระเป๋า v become bankrupt
หมดกะจิตกะใจ v lose all enthusiasm
หมดกังวล v be relieved
หมดกังวล v be relieved
หมดกังวล adv relievedly
หมดกำลัง v tired
หมดกำลังใจ v dispirit
หมดคราว v be finished
หมดความรู้สึก v feel numb
หมดความสามารถ v be inefficient
หมดค่า v be worthless
หมดจด adv cleanly
หมดจด adj clear
หมดจดเรียบร้อย adv thoroughly
หมดจิตหมดใจ adv with all one´s heart
หมดจิตหมดใจ v be discouraged
หมดด้วยกัน det whole
หมดด้วยกัน pron all
หมดด้วยกัน adv entirely
หมดด้วยกัน pron whole
หมดด้วยกัน pron whole
หมดด้วยกัน pron absolutely
หมดตัว v become bankrupt
หมดตูด v nothing left
หมดท่า adv desperately
หมดทาง v have no way
หมดทางสู้ v can´t cope with
หมดทางหนี v be cornered
หมดทางหนี v corner
หมดทางแก้ไข v have no solution
หมดทางไป v have no way out
หมดทุกข์ v be free of misery
หมดบุญ v die
หมดปัญญา v be at the end of one´s wits
หมดปัญญาคิด v be baffled
หมดพก v become bankrupt
หมดพยศ v break a horse
หมดภาระ v be free from obligation
หมดภูมิ v be at one wit´s end
หมดภูมิ v have no dignity
หมดยุค v be outdated
หมดยุคหมดสมัย v be outdated
หมดราคา v be worthless
หมดรูป adv desperately
หมดฤทธิ์ v become powerless
หมดฤทธิ์ v have no effect
หมดลง v gradually disappear
หมดลม v pass away
หมดลมหายใจ v pass away
หมดวาระ v terminate
หมดสติ v lose consciousness
หมดสนุก v have no fun
หมดสภาพ v be ruined
หมดสมรรถภาพ v be inefficient
หมดสมัย adj out of date
หมดสัญญา v terminate one´s contract
หมดสิทธิ v be deprived of the right
หมดสิ้น v put an end to (a problem)
หมดหนทาง v reach a dead end
หมดหน้าที่ v have no more duty
หมดหวัง v dispirit
หมดหวัง v be hopeless
หมดหวัง v become gloomy
หมดหวัง v be despondent
หมดหวัง v be dismayed
หมดหวัง v tired
หมดหวัง v discourage
หมดหวัง v despair
หมดหวัง v be discouraged
หมดหัวใจ adv with all one´s heart
ห่มดอง n way to dress a robe over a Buddhist priest´s shoulder
หมดอายุ v expire
หมดอายุการใช้งาน v end of life
หมดอายุใช้งาน v end of life
หมดอารมณ์ v be emotionless
หมดอารมณ์ adv emotionlessly
หมดอาลัย v be despondent
หมดอาลัยตายอยาก v be hopeless
หมดอาลัยไยดี v be unconcerned
หมดอำนาจ v exhaust one´s power
หมดเกลี้ยง adv used up
หมดเกลี้ยง v be use up
หมดเขต v expire
หมดเงิน v lose all one´s money
หมดเงิน v lose all one´s money
หมดเนื้อประดาตัว v be stone-broke
หมดเนื้อหมดตัว v be penniless
หมดเปลือก adv totally
หมดเปลือง v misspend
หมดเปลืองไป v waste
หมดเมือง pron nationwide
หมดเรี่ยวหมดแรง v be tired
หมดเรื่อง v end
หมดเวร v end it all
หมดเวรหมดกรรม v end it all
หมดเวลา v (time) be up
หมดแรง v lose strength
หมดแรง v burn oneself out
หมดแรง v be tired
หมดแรง v be tired
หมดแรง v tired
หมดแรง v be exhausted
หมดแรง v be weak
หมดแรง adv weakly
หมดแรง v be weak
หมดแรง adv weakly
หมดโอกาส v lose an opportunity
หมดไป v disappear
หมดไป v disappear
หมดไป v disappear
หมดไป v put an end to (a problem)
หมดไป v be razed to the ground
หมดไป v slip
หมดไป v slip
หม่น adj blue
หม่น v be melancholy
หม่นหมอง adj sad
หม่นหมอง v grieve
หม่นไหม้ adj unhappy
หมวก n hat
หมวกกะโล่ n sun helmet
หมวกกันน็อก n helmet
หมวกกันน้ำ n bathing cap
หมวกกันแดด n sun helmet
หมวกทรงประพาส n insignia´s cap
หมวกทรงหม้อตาล n military cap
หมวกนิรภัย n helmet
หมวกสานไม้ไผ่ n a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin
หมวกแก๊ป n cap
หมวกแจว n handle grip
หมวกไหมสับปะรด n sisal-hemp (hat)
หมวด n group
หมวด clas category
หมวดหมู่ n classification
หมวย n Chinese sister
หมอ n doctor
หม้อ n pot
หมอก n fog
หมอก adj dark gray
หมอกฎหมาย n expert of law
หมอขวัญ n doctor for elephants
หมอความ n lawyer
หมอง v become dull
หมอง v look sad
หม่อง n balm
หม่อง n Maung
หมองคล้ำ v look sad
หมองมัว adj gloomy
หมองหมาง v be estranged
หมองหมางใจ v be at odds with
หมองหมางใจ v be at odds with
หมองเศร้า v look sad
หมองใจ v be gloomy
หมอช้าง n elephant doctor
หมอช้าง n mahout
หมอช้าง n mahout
หม้อดิน n clay pot
หมอดู n fortune teller
หมอตา n ophthalmologist
หมอตาล n Helostoma temminckii (Helostomidae)
หมอตำแย n midwife
หมอน n pillow
หมอนขวาน n triangular backrest
หมอนข้าง n bolster
หมอนวด n massager
หมอนอิง n scatter cushion
หมอนอิง n backrest pillow
หม้อน้ำ n boiler
หมอบ v crouch
หมอบกราบ v prostrate oneself
หมอบคลาน v prostrate
หมอบราบ v crouch
หมอบราบ v lie prone
หมอบลง v crouch
หมอปราบผี n shaman
หมอผ่าตัด n surgeon
หมอผี n shaman
หม้อพะเนียง n kind of water-pot
หมอฟัน n dentist
หม่อม n Lady
หม่อม n Lady
หม่อมฉัน pron I
หม่อมราชวงศ์ n great-grandchild of a king
หม่อมราชวงศ์ n M.R.
หม่อมหลวง n great-great-grandchild of a king
หม่อมห้าม n king´s plebeian concubine
หม่อมเจ้า n king´s grandson
หม่อมเจ้า n king´s grandson
หม้อยา n pot for boiling medicinal concoctions
หมอลำ n northeastern-style singer
หมอศัลยกรรม n surgeon
หมอสอนศาสนา n missionary
หม้อห้อม n Mauhom shirt
หมอเฒ่า n doctor for elephants
หมอเถื่อน n quack
หมอเถื่อน n quack
หมอแผนโบราณ n traditional doctor
หม้อใส่น้ำ n water bottle
หมัก v pickle
หมัก v ferment
หมัก v brew
หมักดอง adj preserved
หมักบ่ม v ferment
หมักหมม v leave (dirty clothes) in a heap
หมักหมม v leave (dirty clothes) in a heap
หมัด n fist
หมัด n fist
หมัดตะลุมพุก n heavy fist
หมัดสุนัข n dog flea
หมัดหมา n dog flea
หมัดเด็ด n stratagem
หมัดเด็ด n stratagem
หมั้น v be engaged
หมั่น v keep on
หมัน adj sterile
หมั้นหมาย v be engaged
หมั่นเพียร v work hard
หมั่นเพียร v persist
หมั่นเพียร v persevere
หมั่นไส้ v dislike
หมับ adv swiftly
หมา n dog
หม่า v brew
หมาก n dominoes
หมากข่วง n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
หมากดิบ n raw betel nut
หมากทัน n monkey apple
หมากฝรั่ง n chewing gum
หมากม่วน n peach
หมากรุก n chess
หมากสง n ripe areca-nut
หมากสุก n ripe areca-nut
หมากฮอส n draught
หมากเก็บ n jackstones
หมาง v be at odds with
หมางเมิน v be at odds with
หมางใจ v be at odds with
หมางใจกัน v splinter
หมาจิ้งจอก n fox
หมาด v half dry
หมาดๆ adj damp
หมาดๆ adv recently
หมาตำรวจ n police dog
หมาป่า n wolf
หมามุ้ย n Mucuna
หมามุ้ยเถาคัน n Mucuna
หมาย n warrant
หมาย v aim
หมายกำหนดการ n program
หมายขัง n warrant of detention
หมายค้น n search warrant
หมายความว่า v mean
หมายความว่า v be
หมายจับ n warrant of arrest
หมายตัว v appoint someone
หมายตา v settle on
หมายถึง v be
หมายประกาศ n notice
หมายปอง v aim to get
หมายมั่น v determine
หมายมั่นปั้นมือ v determine
หมายมาด v intend
หมายมุ่ง v expect
หมายมุ่ง v aim at
หมายยา n label
หมายรวม v encompass
หมายรวม v encompass
หมายศาล n summons
หมายหน้า v denounce
หมายหน้า v brand
หมายหมู่ v belong to
หมายหัว v make a mental note of someone
หมายเกณฑ์ n conscription notice
หมายเฉพาะ v aim at
หมายเรียก n summons
หมายเรียกตัว n conscription notice
หมายเลข n number
หมายเลขฉุกเฉิน n emergency numbers
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร n International Standard Serial Number
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ n International Standard Book Number
หมายเหตุ n note
หมายโทษ v bind someone over
หมายใจ v intend
หมายไว้ v anticipate
หมายไว้ v write
หมายไว้ v decide
หมาใน n hyena
หม่ำ v eat
หมิ่น adv on the brink of
หมิ่น v insult
หมิ่นน้ำหน้า v underrate
หมิ่นประมาท v libel
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ v commit lese majesty
หมิ่นเชิง v tread on someone´s toes
หมิ่นเหม่ v precarious
หมี่ n rice noodle
หมึก n ink
หมื่น n ten thousand
หมุด n knot
หมุน v evolve
หมุนคว้าง v spin
หมุนคว้าง v spin
หมุนตัว v turn around
หมุนติ้ว v spin
หมุนรอบ v orbit
หมุนลาน v wind up
หมุนวน v circulate
หมุนเงิน v make money
หมุนเวียน v circulate
หมุนเวียน (เงินตรา) v exchange
หมุบ adv swiftly
หมุบหมับ adv quickly
หมุบหมิบ adj close and open
หมู n pig
หมู adj easy
หมู่ n group
หมู่ n at the present time
หมู่ clas group
หมูๆ adv as easy as pie
หมู่กล้า n legion
หมู่คณะ n staff
หมู่คน n all the people
หมู่คน n crowd
หมู่คน n people
หมู่คน n community
หมู่ชน n public
หมู่ชน n people
หมู่ชน n people
หมู่ชน n people
หมู่ชน n community
หมู่ชน n community
หมู่ชน n crowd
หมู่ญาติ n relatives
หมูตั้ง n pressed pork
หมู่นี้ adv recently
หมูบด n minced pork
หมู่บ้าน n village
หมู่บ้านจัดสรร n housing development
หมูป่า n wild boar
หมู่ผู้ใช้ n group of users
หมูย่าง n roasted pork
หมูสนาม n easily trapped person
หมูสับ n minced pork
หมูสามชั้น n streaky pork
หมูหยอง n dried shredded pork
หมูหัน n barbecued suckling-pig
หมู่เกาะ n archipelago
หมู่เกาะ n archipelago
หมู่เรา pron we
หมู่เสนา n army
หมู่เสนา n army
หมู่เสนา n troops
หมูแดง n roasted red pork
หมูแนม n minced and pounded roasted pork
หมูแผ่น n sliced sheets of dried and crispy pork
หมูแหนม n pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented
หมูแฮม n ham
หมู่ไม้ n wood
หยกๆ adv just now
หย่ง v tiptoe
หยด v drop
หยดน้ำ n drop
หยดย้อย adj exquisite
หยดเหงื่อ n sweat-drop
หยวก n banana stalk
หยวกกล้วย n banana stalk
หยวน n Yuan
หยวน v comply with
หยอก v tease
หยอกล้อ v tease
หยอกเย้า v tease
หยอกเอิน v dally
หย็อง adj shredded
หย็อง v fear
หย่อง adv on the heels
หย่อง n betel-nut tray
หย่อง n the bridge of a stringed musical instrument
หยอด v drop
หยอด v end with
หยอน v be thrilling
หย่อน v be flabby
หย่อนคุณภาพ v deteriorate
หย่อนยาน adj flabby
หย่อนอารมณ์ v be at leisure
หย่อนเม็ด v angle
หย่อนใจ v relax
หย่อม n patch
หย่อมๆ adv patch
หย่อมๆ adv sparsely
หย็อมแหย็ม adv patch
หยอมแหยม adv be thinly scattered
หยอย adv quickly
หย่อยๆ adv closely
หยัก v notch
หยัก adj wavy
หยักรั้ง v be drawn up high
หยักศก adj slightly curly
หยักโศก adj slightly curly
หยักไย่ n cobweb
หยั่ง v sound
หยั่ง v explore
หยั่ง v explore
หยั่งความคิดเห็น v sound out
หยั่งดูท่าที v probe
หยั่งถึง v fathom
หยั่งทราบ v foresee
หยั่งท่าที v sound out
หยั่งราก v root
หยั่งรู้ v enlighten
หยั่งลึก v penetrate deeply
หยั่งเชิง v sound out
หยั่งเชิง v probe
หยั่งเสียง v sound out
หยัด v on one´s feet
หยัดยืน v fight to the end
หยัน v jeer
หย่า v divorce
หย่า v stop
หยากไย่ n cobweb
หย่าขาด v divorce
หยาด v drop
หยาดน้ำ n drop (of water)
หยาดฝน n raindrop
หยาดหยด v drop
หยาดเยิ้ม adv sweetly and charmingly
หยาดเหงื่อ n sweat-drop
หยาดเหงื่อแรงงาน n labor
หย่านม v wean
หยาบ adj impolite
หยาบ adj rough
หยาบ v be rough
หยาบๆ adv carelessly
หยาบๆ adv carelessly
หยาบๆ adv approximately
หยาบกระด้าง adj rough
หยาบกร้าน adj rough
หยาบคาย adv rudely
หยาบช้า adj vulgar
หยาบหยาม v insult
หยาบโลน adj indecent
หยาบโลน adv obscenely
หยาบโลน adj obscene
หยาม v despise
หยามน้ำหน้า v look down upon
หยามหน้า v insult
หย่าร้าง v divorce
หย่าศึก v stop fighting
หยำเป adv dissolutely
หยิก v pinch
หยิก adj curly
หยิกงอ adj curly
หยิกหยอง v curl
หยิกแกมหยอก v tease
หยิ่ง v be conceit
หยิ่งผยอง adj proud
หยิ่งผยอง v be conceited
หยิ่งยะโส adj arrogant
หยิ่งยะโส v be too proud
หยิ่งยโส v be self-important
หยิ่งในศักดิ์ศรี v be proud of (one´s achievement)
หยิบ v pick
หยิบ n a handful of
หยิบ v bring up
หยิบจับ v hold
หยิบฉวย v snatch
หยิบมือ n a handful of
หยิบยก v bring up (e.g. a topic)
หยิบยื่น v offer
หยิบยืม v borrow
หยิบหย่ง adj idle
หยิบโหย่ง adj finicky
หยิมๆ adv drizzly
หยี n Dialium cochinchinensis
หยี v narrow one´s eyes
หยุกหยิก v fidget
หยุกหยิก adv restlessly
หยุด v discontinue
หยุด v stop
หยุด v brake
หยุด avd ceaselessly
หยุด v cease
หยุด v stop
หยุด v discontinue
หยุด v quit boxing
หยุด v be unfinished
หยุด v restrain
หยุด v stop
หยุด v close
หยุด v break
หยุด v give up
หยุด v free
หยุด v drop
หยุด v stop
หยุด v stop short
หยุด v stay unnecessarily long
หยุด v switch off
หยุด v park
หยุด v break off
หยุดก่อน adv for a moment
หยุดกึก v stop suddenly
หยุดงาน v stop working
หยุดงาน v stop working
หยุดชะงัก v stop
หยุดชะงัก v stun
หยุดชะงัก v calm down
หยุดชั่วคราว v pause
หยุดตก v stop (for rain)
หยุดนิ่ง v be motionless
หยุดปัญหา v end a problem
หยุดพัก v break
หยุดพูด v shut one´s mouth
หยุดยั้ง v stop
หยุดเลือด v stanch
หยุดไว้ v stop
หยุมหยิม adj trivial
หยูกยา n medicine
หรรษา v be very pleased
หรอ v lose
หรอก end particle used after a negative statement to make the sense milder
หร็อมแหร็ม adv sparsely
หร็อมแหร็ม adv sparsely
หรา adv quickly
หรี่ v narrow
หรีด n wreath
หรีด n wreath
หรือ conj or
หรือ end isn´t it
หรือยัง ques or not yet
หรือยัง ques or not yet
หรือว่า prep or
หรือว่า prep or
หรือเปล่า ques or not
หรือเปล่า ques or not
หรือไง ques or what
หรือไง ques or what
หรือไม่ ques or not
หรือไม่ ques or not
หรือไม่ก็ prep or
หรือไม่ก็ prep or
หรือไร ques or what
หรือไร ques or what
หรุบรู่ adj murky
หรุบหรู่ adj murky
หรุ่ม n name of a Thai dish
หรู v be chic
หรู adv dazzlingly
หรู v be fancy
หรู v be fancy
หรู v be smart
หรู v be fancy
หรู adj luxurious
หรูหรา v be high class
หรูหรา v be chic
หรูหรา adv dazzlingly
หรูหรา v be fancy
หรูหรา v be fancy
หรูหรา v be smart
หรูหรา v be fancy
หรูหรา adj luxurious
หฤทัย n heart
หฤหรรษ์ v rejoice
หฤโหด adv cruelly
หลง v be misled
หลง v remain
หลง v lose one´s way
หลง v be infatuated
หลงๆ ลืมๆ adj forgetful
หลงๆ ลืมๆ v be clumsy and stupid
หลงๆ ลืมๆ v unconscious
หลงๆ ลืมๆ v forget
หลงๆ ลืมๆ v absent-minded
หลงๆ ลืมๆ v be forgetful
หลงๆ ลืมๆ v be clumsy and stupid
หลงกล v be cheated
หลงคารม v be beguiled
หลงคารม v be taken in by compliment
หลงงงงวย v be stunned
หลงตัวเอง v be proud of oneself
หลงตา v be unnoticed
หลงทาง v be misguided
หลงทาง v get lost
หลงผิด v be mistaken
หลงผิด v be misled
หลงผิด v go astray
หลงยศ v be intoxicated with rank
หลงระเริง v indulge in
หลงระเลิง v to be addicted (to)
หลงรัก v fall in love
หลงลม v believe someone´s sweet words
หลงลมปาก v be beguiled
หลงลิ้น v be taken in by compliment
หลงลืม v forget
หลงหูหลงตา v be over-looked
หลงอำนาจ v be drunk with power
หลงเชื่อ v be naive
หลงเพ้อ v daydream
หลงเลือน v become dim
หลงเสน่ห์ v be enchanted by
หลงเหลือ v be left over
หลงเหลืออยู่ v be left over
หลงใหล adv fascinatingly
หลงใหลได้ปลื้ม v be enchanted
หลงไป v forget oneself
หล่น v fall
หลน v stew
หล่นหรือลื่นจากมือ v slip out of the hand
หลบ v give way
หลบ v flee
หลบ v flee
หลบ v hide
หลบ v avoid
หลบ v avoid
หลบ v evade
หลบ v avoid
หลบ v dodge
หลบ v hide
หลบ v completely conceal
หลบ v completely conceal
หลบ v keep away from working or duties
หลบ v hide
หลบ v avoid
หลบ v disappear
หลบ v shirk
หลบ v hide
หลบฉาก v evade
หลบซ่อน v hide
หลบตา v avoid someone´s eyes
หลบภัย v take refuge
หลบมุม v shirk
หลบลง v droop
หลบลง v be red-face
หลบลี้ v escape
หลบลี้หนีหน้า v make oneself scarce
หลบลี้หนีหาย v flee
หลบสายตา v avoid someone´s eyes
หลบหน้า v avoid meeting someone
หลบหนี v flee
หลบหลังคา v to place a find covering over the ridge of a roof
หลบหลีก v avoid
หลบหัว v evade
หลบเร้น v hide
หลบเลี่ยง v avoid
หล่ม n mire
หลวง adj public
หลวง adj royal
หลวง n title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood
หลวง adj great
หลวงจีน n Chinese monk
หลวงตา n one´s grandfather all of whom are in the monkhood
หลวงพ่อ n venerable monk
หลวม v be negligent
หลวม adj loose
หลวมตัว v be deeply involved
หลวมโพรก v be loose
หลวมโพรก adj loose
หล่อ v protect (with water or oil)
หล่อ adj good-looking
หล่อ v cast
หลอ v be decayed
หลอก v lure
หลอก v take one´s place wrongfully
หลอก v lie
หลอก v trick
หลอก v pretend
หลอก v swindle
หลอก adj deceptive
หลอก v defraud
หลอก v corrupt
หลอก v deceive
หลอก v hood wink
หลอก v deceive
หลอก v haunt
หลอก adv falsely
หลอก v fabricate a story
หลอก v fabricate a story
หลอกๆ adv falsely
หลอกกิน v be a joke for eating
หลอกตัวเอง v deceive oneself
หลอกตา adj deceptive
หลอกลวง v quibble
หลอกลวง v take one´s place wrongfully
หลอกลวง v deceive
หลอกลวง adj swindled
หลอกลวง v trick
หลอกลวง adj unreliable
หลอกลวง v deceive
หลอกลวง v pretend
หลอกลวง v swindle
หลอกลวง adj deceptive
หลอกลวง v defraud
หลอกลวง v corrupt
หลอกลวง v betray
หลอกลวง adj crafty
หลอกล่อ v deceive
หลอกหลอน v haunt
หลอด n straw (for drinking)
หลอดกาแฟ n straw
หลอดนีออน n neon lamp
หลอดฟลูออเรสเซนต์ n neon lamp
หลอดลม n windpipe
หลอดลมคอ n trachea
หลอดลมฝอย n bronchiole
หลอดลมอักเสบ n bronchitis
หลอดเลือด n blood vessel
หลอดเลือดดำ n vein
หลอดเลือดฝอย n capillary
หลอดแก้ว n glass tube
หลอดโลหิตดำ n vein
หลอดไฟ n light bulb
หลอดไฟฟ้า n bulb
หลอน v haunt
หล่อน pron she/her
หลอม v melt
หลอมตัว v fuse
หลอมละลาย v melt
หลอมเหลว v melt
หล่อลื่น v lubricate
หล่อหลอม v preach
หล่อเลี้ยง v moisten
หล่อเลี้ยง v provide nourishment
หล่อเหลา adj handsome
หละหลวม v be careless
หละหลวม adv carelessly
หลัก n principal
หลัก n stake
หลัก adj main
หลัก n principle
หลัก n pole
หลัก n main principle
หลักกฎหมาย n jurisprudence
หลักกรรเชียง n thole
หลักการ n principle
หลักกำหนด n section
หลักคำสอน n doctrine
หลักชัย n goal
หลักฐาน n proof
หลักฐาน n proof
หลักฐาน n witness
หลักฐาน n evidence
หลักฐาน n certificate
หลักฐาน n exhibit
หลักฐาน n evidence
หลักฐานทางธรณีวิทยา n geological evidence
หลักฐานทางโบราณคดี n archaeological evidence
หลักทรัพย์ n property
หลักทรัพย์ค้ำประกัน n collateral
หลักทรัพย์ค้ำประกัน n collateral
หลักธรรม n dharmic principle
หลักธรรมจริยา n morality
หลักธรรมะ n doctrine
หลักปฏิบัติ n practice
หลักประกัน n guarantee
หลักประกัน n security
หลักประหาร n scaffold
หลักพยาน n evidence
หลักพระพุทธศาสนา n Buddhist principles
หลักยึด n pillar (of a nation)
หลักลอย adj unsettled
หลักวิชาการ n theory
หลักศาสนา n dogma
หลักศาสนา n dogma
หลักศีลธรรม n morality
หลักสำคัญ n essence
หลักสำคัญ n point
หลักสูตร n course
หลักหน่วย n digit
หลักเกณฑ์ n criterion
หลักเกณฑ์ n regulation
หลักเกณฑ์ n regulation
หลักเกณฑ์ n practice
หลักเกณฑ์ n discipline
หลักเกณฑ์ n discipline
หลักเขต n landmark
หลักเมือง n city pillar; zero milestone of a city
หลักแจว n thole
หลักแหล่ง n residence
หลักแหลม adj brilliant
หลักใหญ่ n point
หลัง adv behind
หลัง clas dwelling
หลัง adj next
หลัง n back (of body)
หลัง n back
หลั่ง v run (e.g. of liquid)
หลัง adv after
หลังคา n roof
หลังคาสังกะสี n galvanized iron
หลังคาเรือน clas family
หลังจาก adv after
หลังจากที่ adv after
หลังจากนั้น conj afterwards
หลังจากนี้ conj after
หลังฉาก adv behind the scene
หลังบ้าน n backyard
หลังมือ n the back of the hand
หลังยาว adj lazy
หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
หลังสุด adj last
หลังสุด adj last
หลังสุด n last
หลังสุด n end
หลังอาหาร adj post-meal
หลังอาหาร adj post-meal
หลังเต่า adj cambered
หลังเต่า n turtle´s back
หลังเที่ยงวัน n p.m.
หลั่งไหล v flow in
หลัดๆ adv recently
หลั่น adv according to priority
หลับ v sleep
หลับ v sleep
หลับ v sleep
หลับ v nap
หลับ v sleep
หลับๆ ตื่นๆ adv dog sleep
หลับตา v close one´s eyes
หลับนก v sit taking a hap
หลับนอน v make love
หลับนอน v sleep
หลับใน v sleep without closing eyes
หลับใหล v sleep
หลับไหล v sleep
หลัว adj dim
หลัว adj dim
หลาก v overflow
หลาก adj various
หลากหลาย adj various
หลาจำ v be afraid of doing something again
หลาน n grandchild
หลานชาย n nephew
หลานปู่ n grandchild
หลานสาว n niece
หลาบ v be afraid to do something
หลาบจำ v be chastened
หลาม v overflow
หลาม v cook something in bamboo joints
หลาม n Python moluyus
หลาย adv much
หลายครั้ง adv often
หลายครา adv often
หลายคราว adv often
หลายชนิด adj various kinds
หลายทบ adj multiple
หลายที adv often
หลายประเภท adj various kinds
หลายประเภท adj varied
หลายสิ่งหลายอย่าง adj varied
หลายหน adv often
หลายหลาก adj various
หลายหลาก adj various
หลายอย่าง adj varied
หลายเท่า adv many times (e.g. the number of)
หลายแบบ adj various kinds
หลายแบบ adj varied
หลายใจ v flirt
หลาว n javelin
หลาวสามง่าม n trident
หลาวในฟ้า n hollow spear of the sky
หลิม adj small and pointed
หลิว n Salix babylonica Linn (Salicaceae)
หลิ่ว v squint
หลิ่วตา v look with one eye
หลี n a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
หลีก v make way for
หลีกทาง v give way
หลีกทาง v step aside
หลีกลี้ v escape
หลีกหนี v escape
หลีกหนีปัญหา v run away from a problem
หลีกเลี่ยง v avoid
หลืบ n fold
หลืบเขา) n fold
หลุกหลิก v be restless
หลุด v lose one´s right
หลุด v succeed on escaping
หลุดปาก v make a slip
หลุดพ้น v be free from evil
หลุดพ้น v get free from
หลุดมือ v slip out of the hand
หลุดมือ v slip out of hand
หลุดมือ v go bankrupt
หลุดล่วง v fall
หลุดลอย v slip
หลุดลอย v slip
หลุดลุ่ย v be tattered
หลุดลุ่ย adv be badly beaten
หลุดออก v peel
หลุนๆ adv v roll down
หลุบ v turn down
หลุม n hole
หลุมดำ n black hole
หลุมดำ n black hole
หลุมฝังศพ n grave
หลุมฝังศพ n grave
หลุมพราง n trap
หลุมพอ n Intsia palembanica Miq.
หลุมศพ n grave
หลุมหลบภัย n air raid shelter
หลุมอากาศ n air pocket
หลู่ v insult
หวง v be grudge
ห่วง n ring
ห่วง v be concerned with/about
ห้วง n period
หวงก้าง v stand in the way
หวงก้าง v treasure zealously
ห้วงความคิด n mind
ห้วงคำนึง n thinking
หวงตัว v preserve one´s purity
ห้วงทุกข์ n sufferings
ห้วงน้ำ n river basin
ห้วงน้ำ n expanse of water
ห้วงน้ำใหญ่ n ocean
ห้วงน้ำใหญ่ n ocean
ห้วงนึก n mind
ห้วงมหาสมุทร n ocean
ห้วงสมุทร n ocean
ห้วงสำนึก n mind
ห่วงหน้าพะวงหลัง v be worried
ห่วงหน้าห่วงหลัง v worry
หวงห้าม v forbid
หวงห้าม adj forbidden
ห่วงหาอาทร v be concerned with
ห้วงเวลา n in the time
หวงแหน v value highly
ห่วงใย v worry
หวด v whip
หวด v whip
หวด n earthenware steamer
หวด n earthen steamer
หวน v turn back
ห้วน adv briefly
ห้วน adv briefly
ห้วนๆ adv briefly
ห้วนๆ adv abruptly
หวนกลับ v return to
หวนคิด v recall
หวนคิดถึง v recall
หวนคิดถึง v recall
หวนคืน v return
หวนนึก v recall
หวนนึก v recall
ห้วย n brook
หวย n lottery
ห่วย v be bad
ห่วย adj bad
ห่วย adj bad
หวยรัฐบาล n lottery
หวยรัฐบาล n lottery
ห้วยละหาน n brook
ห้วยหนอง n brook
ห้วยหนอง n brook
หวยเถื่อน n illegal lottery
หวยเบอร์ n lottery
หวยเบอร์ n lottery
ห่วยแตก adv badly
ห่วยแตก v stink
หวยใต้ดิน n illegal lottery
หวอ n sound of a siren
หวอ n siren
หวอ adv gaspingly
หวอด adv with a mouth wide open
หวอด adv yawn
หวอด n fish foam
หวอด n spawn of fish
หวะ adj open
หวะ adj serious
หวัง v imagine
หวัง v aim
หวัง v hope
หวัง v expect
หวัง v hope
หวัง v be determined
หวัง v desire
หวัง v wish
หวังดี v wish someone well
หวังผล v wish
หวังผล v wish
หวังไว้ v expect
หวัด n cold
หวัด n common cold
หวัด adv restlessly
หวัด adv scribbly
หวัดๆ adv carelessly
หวัดดี n hello
หวั่น v be afraid of
หวั่นกลัว v be afraid
หวั่นกลัว v be afraid of
หวั่นวิตก v be afraid
หวั่นหวาด v be afraid
หวั่นหวาด v feel fearful
หวั่นเกรง v be apprehensive
หวั่นใจ v worry
หวั่นใจ v worry about
หวั่นไหว v be shaken
หวาก int onomatopoeia of children´s cry; loud cry
หว่าง n valley
หว่างเขา n valley
หวาด v be scared
หวาด v feel a thrill of fear
หวาด v feel terrified
หวาด adv frighteningly
หวาด adj frightened
หวาด v alarm
หวาดกลัว v fear
หวาดผวา v be frightened
หวาดระแวง v be suspicious
หวาดระแวง adv suspiciously
หวาดวิตก v be afraid
หวาดวิตก v be apprehensive
หวาดสะดุ้ง v be frightened
หวาดหวั่น v be afraid of
หวาดหวั่น v be apprehensive
หวาดหวั่น v revere
หวาดหวั่น v fear
หวาดหวั่น v fear
หวาดหวั่น v be frightened
หวาดหวั่น v fear
หวาดหวั่น v be afraid of
หวาดหวั่น v be afraid
หวาดหวั่น v be afraid
หวาดหวั่น v fear
หวาดหวั่น v be afraid of
หวาดหวั่น v feel fearful
หวาดเกรง v fear
หวาดเสียว v be adventurous
หวาน v keep turning
หวาน adv as easy as pie
หวาน adj sweet-sounding
หวาน adj sweet
หว่าน v sow
หวานคอแร้ง adj easy
หวานคอแร้ง adj piece of cake
หวานฉ่ำ adj luscious
หวานฉ่ำ adj luscious
หว่านล้อม v persuade
หว่านล้อม v convince
หวานหยาดเยิ้ม adj luscious
หวานเย็น n slow train
หวานเย็น n slow train
หวานใจ n sweetheart
หวาม v thrill
หวาม v have one´s sexual passions aroused
หวาย n rattan (palm)
หวายคงคา n a kind of ratteen
หวายคงคา n a kind of rattan
หวายตะค้าทอง n Calamus caesius Bl.
หวายตะมอย n Pothos scandens Linn.
หวิด v be near
หวิด v near
หวิว adv dizzily
หวิว adv extremely (light)
หวิว v feel dizzy
หวิวๆ v have a feeling of faintness
หวิวๆ adv dizzy
หวี clas hand of bananas
หวี n comb
หวี v comb
หวีด v scream
หวีดร้อง v scream
หวีดหวิว adv whistlingly
หวือ adv from the sound of chips or splinters flying past the ear
หวือ adv from the sound of chips or splinters flying past the ear
หวือหวา adj striking
หวือหวา v be exciting
หวือหวา adj striking
หวือหวา v be exciting
หวุดหวิด adv narrowly
หวุดหวิด adv in time
หวูด n steam whistle
หวูด n whistle
หอ n bridal house
หอ n dormitory
ห่อ v wrap
ห่อ clas pack
ห้อ v bruise
ห้อ v gallop
หอก n spear
หอก n spear
หอกซัด n short spear
หอกซัด n javelin
ห่อของขวัญ v wrap a present
หอคอย n tower
หอคอย n tower
หอคำ n gilded house
หอคำ n gilded house
ห้อง clas room
ห้อง n room
ห้องกินข้าว n dining-room
ห้องกินข้าว n dining-room
ห้องขัง n cell
ห้องขัง n cell
ห้องขายตั๋ว n box office
ห้องครัว n kitchen
ห้องครัว n kitchen
ห้องชุด n apartment
ห้องชุด n apartment
ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล n intensive care unit
ห้องทดลอง n laboratory
ห้องทำงาน n office
ห้องนอน n bedroom
ห้องนั่งเล่น n living room
ห้องน้ำ n wash room
ห้องบรรยาย n lecture room
ห้องปฏิบัติการ n laboratory
ห้องปฏิบัติการ n laboratory
ห้องปฏิบัติการวิจัย n laboratory
ห้องประชุม n meeting room
ห้องพัก n recreation room
ห้องมืด n darkroom
ห้องรับแขก n drawing room
ห้องสมุด n library
ห้องสมุด n library
ห้องสมุดประชาชน n public library
ห้องส่วนตัว n private room
ห้องส่วนตัว n private room
ห้องส้วม n toilet
ห้องสุขา n wash room
ห้องสุขา n toilet
ห้องหอ n bridal house
ห้องหับ n chamber
ห้องหับ n chamber
ห้องอาบน้ำ n bathroom
ห้องอาบน้ำ n bathroom
ห้องอาหาร n dining-room
ห้องเก็บของ n storeroom
ห้องเก็บของ n storeroom
ห้องเครื่อง n king´s kitchen
ห้องเครื่อง n king´s kitchen
ห้องเช่า n rented room
ห้องเช่า n rented room
ห้องเต้นรำ n ballroom
ห้องเย็น n cold storage
ห้องเย็น n cold storage
ห้องเรียน n classroom
ห้องแต่งตัว n dressing room
ห้องแต่งตัว n dressing room
ห้องแถว n row house
ห้องแลป n laboratory
ห้องโถง n lobby
ห้องใต้ดิน n basement
ห้องใต้พระเจดีย์ n underground hiding place
ห้องใต้หลังคา n attic
ห้องใต้หลังคา n garret
หอจดหมายเหตุ n archives
หอจดหมายเหตุ n archive
หอน v howl
หอน v howl
หอนาฬิกา n clock tower
หอบ v pant
หอบ v carry in arms
หอบ n armful
หอบ v transfer wealth
หอบหิ้ว v carry
หอบหิ้ว v live together
หอบหืด n laboured breathing in asthma
หอบหืด n asthma
หอบังคับการ n commanding room
หอบังคับการ n airdrome control tower
หอประชุม n auditorium
หอพัก n dormitory
หอม n shallot
หอม adj fragrant
หอม v kiss
ห้อม v surround
ห้อม v surrounded by
หอมกรุ่น adj scented
หอมกรุ่น v fragrant
หอมกรุ่น v frangrant
หอมขจรกระจาย adj fragrant
หอมขจรกระจาย adj fragrant
หอมฉุย adj sweet-scented
หอมฉุย adj sweet-scented
หอมตลบ v be full of perfume
หอมตลบ v send forth
หอมตลบ adj fragrant
หอมตลบอบอวล adj fragrant
หอมตลบอบอวล adj fragrant
หอมป้อม n Coriandrum sativum
หอมปากหอมคอ adv moderately
หอมปากหอมคอ adv adequately
ห้อมล้อม v be besieged
ห้อมล้อม v surround
หอมหวน adj fragrant
หอมหวน adj fragrant
หอมเทียม n garlic
หอมแดง n shallot
หอย n shell
ห้อย v hang
หอยขม n freshwater snail
ห้อยท้าย v attach
หอยนางรม n oyster
หอยนางรม n oyster
ห้อยบ่า v were something over the shoulder
ห้อยย้อย v be flabby
หอยสังข์ n conch
หอยสังข์ n conch
หอยอีรม n oyster
หอยเบี้ย n cowrie
หอยโข่ง n apple snail
ห้อยโหน v swing
ห้อยโหน v swing and hang
หอรบ n fortress
หอระฆัง n belfry
หอระฆัง n belfry
หอศิลป์ n art galleries
หอสมุด n library
หอสังเกตการณ์ n tower
หอสังเกตการณ์ n tower
ห่อหมก n steamed fish with curry paste
ห่อหุ้ม v wrap
ห่อหุ้ม v wrap
ห้อเลือด v bruise
ห้อเลือด v bruise
ห่อเหี่ยว v feel dejected
ห่อเหี่ยว v dejected
ห่อเหี่ยวใจ adj sad
ห่อเหี่ยวใจ v grieve
ห่อเหี่ยวใจ v feel dejected
หัก v break
หัก v pick
หัก adj fractural
หัก v destroy
หัก v be ruined
หัก v deduct
หัก v deduct
หักคอ v force
หักคอ v force
หักคะแนน v deduct marks
หักงบ v cut the budget
หักงบประมาณ v cut the budget
หักบัญชี v debit one´s account
หักบัญชี v make an auto payment through account number
หักพัง v collapse
หักมุม adj building to a climax
หักมุม v culminate
หักมุม v bend sharply
หักราคา v undersell
หักราคา v undersell
หักร้าง v clear land for farming
หักร้าง v clear a path
หักร้างถางพง v clear the jungle
หักร้างถางพง v clear a path
หักลบ v deduct
หักลบกลบหนี้ v think carefully
หักล้าง v confute
หักล้าง v confute
หักล้างถางพง v clear the jungle
หักหน้า v slight
หักหน้า v to cause someone to feel shame
หักหนี้ v pay for expenses
หักหลัง v betray
หักหลัง v betray
หักหัวคิว v take (an amount) off the top
หักหาญ v force
หักหาญ v force
หักหาญน้ำใจ v disregard someone´s feeling
หักหาญน้ำใจ v disregard someone´s feeling
หักห้าม v restrain
หักห้าม v restrain
หักห้ามใจ v restrain
หักห้ามใจ v restrain
หักห้ามใจ v restrain
หักอก v make someone broken-hearted
หักอก v to make another heart-broken
หักอกหักใจ v restrain one´s feeling
หักอกหักใจ v to control oneself
หักออก v deduct
หักเงิน v cut wages
หักเงินเดือน v cut wages
หักเห v refract
หักโหม v overdo
หักโหม v overdo
หักใจ v restrain one´s feeling
หักใจ v restrain
หังซุกหัวซุน adv hastily
หัด v practice
หัด n measles
หัดยืน v train an infant to stand
หัดเยอรมัน n German measles
หัดเยอรมัน n German measles
หัตถกรรม n handicraft
หัตถกิจ n manufacture
หัตถกิจ n handicraft
หัตถศิลป์ n craftsmanship
หัตถศิลป์ n craftsmanship
หัตถศึกษา n handicraft education
หัตถศึกษา n handicraft
หัตถาจารย์ n mahout
หัตถาจารย์ n mahout
หัตถี n elephant
หัตถี n elephant
หัตถี n elephant
หัตถี n elephant
หัตถ์ n hand
หัตถ์ n hand
หัน v turn around
หัน v redirect
หั่น v cut
หันกลับ v turn around
หันขวับ v turn around suddenly
หันขวับ v turn around suddenly
หันมา v turn to
หันรีหันขวาง v turn around undecidedly
หันรีหันขวาง v to turn around undecidedly
หันวับ v turn around suddenly
หันวับ v turn around suddenly
หันหน้า v turn one´s head
หันหน้าหนี v turn one´s face away from somebody
หันหลัง v turn on one´s
หันหลัง v turn on one´s
หันอากาศ n the vowel sign
หันอากาศ n vowel sign
หันเห v divert
หันเหียน v turn
หั่นแหลก adv extremely
หั่นแหลก adv tremendously
หันไป v change one´s mind
หันไป v return to
หับ v close
หับ v shut
หัย n horse
หัว n brains
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n stem (of a flower)
หัว n head
หัว n forehead
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n head
หัว n top of the head
หัว n crown
หัวกระสุน n bullet
หัวกระสุน n bullet
หัวกระสุนปืน n bullet
หัวกะทิ adj top
หัวกะทิ n undiluted coconut milk
หัวกะทิ adj top
หัวกะทิ n undiluted coconut milk
หัวกะโหลก n skull
หัวกะได n head/top of the stairs
หัวก้าวหน้า adj progressive
หัวก้าวหน้า adj progressive
หัวข้อ n topic
หัวข้อ n point
หัวข้อ n motion
หัวข้อ n item
หัวข้อย่อย n subtopic
หัวข้อย่อย n subtopic
หัวข้อเรื่อง n topic
หัวข้อใหญ่ n topic
หัวขั้ว n point where the stem is adhered to a fruit
หัวขั้ว n pedicle
หัวขาด adj headless
หัวขาด adj headless
หัวข่าว n column
หัวข่าว n news headline
หัวข่าว n headline
หัวข่าวย่อย n column heading
หัวขี้หมา n knob on the crocodile´s mouth
หัวขโมย n thief
หัวขโมย n thief
หัวคะแนน n election canvasser
หัวคะแนน n election canvasser
หัวค่ำ n early in the evening
หัวคิด n wisdom
หัวคิว v take (an amount) off the top
หัวคุ้ง n bend in the river
หัวงาน n projector
หัวงาน n beginning of a job
หัวจิตหัวใจ n feelings
หัวจุก n topknot
หัวฉีดน้ำ n giant
หัวชนกำแพง adv stubbornly
หัวชนฝา adv stubbornly
หัวซุกหัวซุน adv in a headlong rush
หัวซุน adv hastily
หัวดี adj wise
หัวดื้อ adj obstinate
หัวต่อ n jump head
หัวตอ n disregarded important thing
หัวตะกั่ว n name of small freshwater fish
หัวตะคาก n haunch-bone
หัวตะคาก n haunch-bone
หัวถนน n beginning of a street/road
หัวทึบ adj dull
หัวนม n child´s pacifier
หัวนม n nipple
หัวนอนปลายตีน n background
หัวน้ำ n honey water
หัวน้ำขึ้น n start of the flood tide
หัวน้ำลง n start of the ebb tide
หัวบันทึก n record head
หัวบันได n head/top of the stairs
หัวปลวก n anthill
หัวปลี n banana blossom
หัวปักหัวปำ adv unable to turn one´s head up
หัวปั่น v be in a whirl
หัวป่า n cook
หัวป่าก์ n gourmet
หัวปี n beginning of the year
หัวปี adj firstborn
หัวผักกาด n turnip
หัวมัน n yam
หัวมุม n corner
หัวมุมถนน n corner
หัวรถ n railhead
หัวรถจักร n engine
หัวร่อ v laugh
หัวรอ n beginning of a weir or breakwater
หัวร่อต่อกระซิก v giggle
หัวระแหง n everywhere
หัวรั้น adj stubborn
หัวราน้ำ adv dead drunk
หัวรุนแรง adj radical
หัวลม n windward
หัวล้าน adj bald
หัวลูกศร n arrowhead
หัวสมอง n wisdom
หัวสะพาน n bridgehead
หัวสูง adj high-flying
หัวสูง adj ambitious
หัวหงอก adj grey-headed
หัวหด v fear
หัวหน้า n chief
หัวหน้า n commandant
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n commander
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n boss
หัวหน้า n superior
หัวหน้า n president
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n Indra
หัวหน้า n Indra
หัวหน้า n chief
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n chief
หัวหน้า n head
หัวหน้า n leader
หัวหน้า n ringleader
หัวหน้ากลุ่ม n head
หัวหน้าคณะสงฆ์ n monk dean
หัวหน้าคนงาน n foreman
หัวหน้าครอบครัว n head of the family
หัวหน้างาน n foreman
หัวหน้าช่างกล n chief engineer
หัวหน้าทัพ n commander-in-chief
หัวหน้าทัวร์ n tour leader
หัวหน้าทีม n head
หัวหน้าฝูง n chief of a herd of animals
หัวหน้าพรรค n party leader
หัวหน่าว n pubis
หัวหน้าวง n head of a band
หัวหน้าศูนย์ n chief of center
หัวหน้าส่วน n section chief
หัวหน้าหน่วย n section chief
หัวหน้าแผนก n chief (of a section)
หัวหน้าแผนก n chief (of a section)
หัวหมอ adj wise
หัวหมุน v be busy
หัวหมู n pig´s head
หัวหลักหัวตอ n inconsequential person
หัวหลักหัวตอ n inconsequential person
หัวหอก n spearhead
หัวหอม n onion
หัวหาด n beach-head
หัวอก n feelings
หัวอก n chest
หัวอกหัวใจ n heart
หัวอ่อน adj obedient
หัวเกษียน n supplement
หัวเก่า adj conservative
หัวเข็ม n top of needle
หัวเข็ม n needle
หัวเข็มขัด n buckle
หัวเข่า n knee
หัวเงื่อน n slipknot
หัวเชื้อ n leavening
หัวเด็ดตีนขาด adv absolutely
หัวเดียวกระเทียมลีบ adj friendless
หัวเทียน n spark plug
หัวเบี้ย n croupier
หัวเม็ด n ornamental knob
หัวเมือง n provinces
หัวเราะ v laugh
หัวเราะต่อกระซิก v giggle
หัวเราะเยาะ v laugh at
หัวเรี่ยวหัวแรง n mainstay
หัวเรื่อง n topic
หัวเรื่อง n item
หัวเรื่องย่อย n sub-title
หัวเรือใหญ่ n chief
หัวเลี้ยว n turn (in the road)
หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
หัวเสีย v be in a bad temper
หัวเห็ด adj stubborn
หัวเห็ด n large-headed nail
หัวแก้วหัวแหวน adj most beloved
หัวแก้วหัวแหวน adj dear
หัวแข็ง v be stubborn
หัวแข็ง adj robust
หัวแถว n front/head of the line
หัวแม่ตีน n big toe
หัวแม่มือ n thumb
หัวแม่เท้า n big toe
หัวแรง n mainstay
หัวแร้ง n soldering iron
หัวแหลม n headland
หัวแหลม adj sharp
หัวแหวน n setting (of a ring)
หัวโขน n actor´s mask
หัวโค้ง n curve
หัวโจก n ringleader
หัวโบราณ v be conservative
หัวโบราณ adj conservative
หัวโล้น adj bald
หัวโล้น n bald head
หัวใจ n heart
หัวใจ n heart
หัวใจ n heart
หัวใจ n heart
หัวใจ n feelings
หัวใจ n heart
หัวใจวาย n heart failure
หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
หัวใจสำคัญ n heart (e.g. of the matter)
หัวใส adj shrewd
หัวไชเท้า n radish
หัวไม้ adj rogue
หัวไว v be clever
หัวไส้ n urinary bladder
หัวไหล่ n shoulder
หัส n laughter
หัสดิน n elephant
หัสดี n elephant
หัสดี n elephant
หัสดี n elephant
หัสนิยาย n comical story
หัสเดิม adv at first
ห่า n cholera
ห่า n shower of rain
ห่า int Damn you!
หา v grope
หา v see
หา v accuse
หา v search for
หาก conj if
หากว่า conj if
หากิน v make a living
หากแม้ conj nevertheless
หากแม้ conj even
หาความ v accuse
หาความ v accuse
หาความรู้รอบตัว v broaden one´s view
หาค่ามิได้ adj invaluable
หาคู่ v seek a mate
ห้าง n hut
ห้าง n shooting stand
ห้าง n store
หาง n tail end (of one of the Thai consonants)
หาง n tailings
หาง n comet
หาง n snakehead
ห่าง v separate oneself from
ห่าง v be different
ห่าง adv far
หาง n rear (end)
หาง n tail
หาง n rear (end)
หาง n tail
ห่างๆ adv sparsely
ห่างๆ adv far
หางกระรอก n kind of short silk cloth
หางกระเบน n tail of a panung
หางกังหัน n vowel sign
หางข้าว n lean paddy rice
หางจระเข้ n aloe
หางนก n tail
หางนม n skim-milk
หางน้ำนม n skim-milk
หางปลา n kind of shovel (for digging earth)
หางปลา n fish´s tail
หางปลา n kind of fan resembling the fish´s tail
ห้างร้าน n shops
หางว่าว adj long list of names
หางว่าว n tail of a kite
ห้างสรรพสินค้า n department store
ห้างหุ้นส่วน n partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด n limited partnership
หางเครื่อง n dancer
หางเต่า n hair ends over the back of the neck
หางเปีย n braid
หางเปีย n pigtail
หางเลข n symbols used for figures
หางเลข n last serial numbers on the government´s lottery tickets
หางเสียง n tone of voice
หางเสือ n helm
หางเสือเรือ n helm
ห่างเห v become estranged
ห่างเหิน v be out of practice
ห่างเหิน v separate oneself from
ห่างเหิน v become estranged
หางแกละ n two tufts of hair on the sides of boy´s head
หางแถว n end of a row/line
หางแถว adj unimportant
หางแพน n Spotted featherback
ห่างโหย v be away from love
ห่างไกล adv far
หางไหล n root
หาญ adj brave
หาญ adj bold
หาญกล้า adj brave
หาญกล้า v bold
หาญกล้า adj brave
หาญกล้า adj bold
หาด n beach
หาดทราย n beach
หาตลาด v tout for order/business
หาตัวจับยาก adj incomparable
หาทาง v seek
หาที่เปรียบมิได้ v be incomparable
ห่าน n goose
ห้านาฬิกา n five o´clock in the morning
หาบ n load
หาบ v carry (something) on a shoulder pole
หาบ่มิได้ neg no
หาบเร่ n peddler
หาประสบการณ์ v broaden one´s view
หาประโยชน์ v exploit
หาผลประโยชน์ v find the benefit
หาผลประโยชน์ v exploit
หาผึ้ง v drive bees out of the nest
หาม v carry
ห้าม v forbid
ห่าม adj unripe
ห่าม adj half-baked
ห้ามญาติ n style of Buddha image
ห้ามทัพ v try to stop people from quarreling
ห้ามปราม v dissuade
ห้ามพูด v shut up
หามรุ่งหามค่ำ adv day and night
ห้ามล้อ n brake
ห้ามล้อ v brake
ห้ามศึก v try to stop people from quarreling
ห้ามสมุทร n style of Buddha image
หามิได้ neg no
ห้ามเข้า v no entry
ห้ามเดินลัดสนาม v keep off the grass
ห้ามเลือด v stop the bleeding
ห้ามใจ v restrain oneself
หาย v be lost
หาย v recover
หายกัน v be quits with someone
หายขาด v completely cured
หายตัว v disappear
หายนะ v be destroyed
หายนะ n disaster
หายนะ v fall
หายนะ n disaster
หายนะ v ruin
หายป่วย v get well
หายป่วย v get well
หายลับไป v disappear
หายวับ v vanish
หายสนิท v be completely healed
หายสาบสูญ v be missing
หายสูญ v be lost
หายหน้า v disappear
หายหน้าหายตา v disappear
หายหัว v disappear
หายเงียบ v be silent
หายโกรธ v thaw
หายใจ v breathe
หายใจออก v exhale
หายใจเข้า v inhale
หายใจไม่ออก v suffocate
หายใจไม่ออก v suffocate
หายไป v lose
หายไป v fade away
หายไป v disappear
หายไป v fade
หายไป v run away
หายไป v disappear
หายไป v omit
หาร v share
หารร่วมมาก n greatest common factor
หารายได้ v make money
หารือ v consult
หารู้ไม่ conj unawarely
หาฤกษ์หายาม v pick an auspicious day
ห้าว adj husky
ห้าว adj brave
หาว n sky
หาว v yawn
หาวดังๆ adv yawn
หาวนอน v yawn
ห้าวหาญ adj brave
ห้าวหาญ adj sturdy
ห้าวหาญ adv ferociously
ห้าวหาญ adj half-baked
หาว่า v accuse of
หาสู่ v visit
หาอาหาร v go hunting
หาเงิน v earn money
หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
หาเรื่อง v make trouble
หาเรื่อง v find fault
หาเรื่อง v nag
หาเรื่อง v bully
หาเรื่อง v make a quarrel
หาเลี้ยงชีพ v earn one´s living
หาเลี้ยงตัว v earn one´s living
หาเลี้ยงปากท้อง v earn one´s living
หาเศษหาเลย v misappropriate little things
หาเสียง v campaign
หาเหตุ v find fault
ห้าเหลี่ยม adj pentagon
หาใช่เช่นนั้นไม่ conj on the contrary
หาได้ v get
หาไม่ neg no
หำ n boy
หำ n testicle
ห้ำหั่น v attack
หิ้ง n shelf
หิ้งบูชา n shrine
หิงสา n persecution
หิ่งห้อย n firefly
หิด n scabies
หิน n rock
หิน adj cruel
หิน adj hard
หินขัด n polished stone
หินงอก n stalagmite
หินงอกหินย้อย n stalactite
หินชนวน n slate
หินชั้น n sedimentary rock
หินชาติ adj lowborn
หินดินดาน n shale
หินดินสอพอง n chalk
หินตะกอน n sedimentary rock
หินติดไฟ n oil shale
หินทราย n sandstone
หินน้ำมัน n oil shale
หินปะการัง n coral
หินปูน n limestone
หินผลึก n crystal
หินผลึก n crystal stone
หินผา n stone
หินฟองเต้าหู้ n gypsum
หินฟองเต้าหู้ n gypsum
หินฟันม้า n feldspar
หินย้อย n stalactite
หินยาน n doctrine
หินยาน n Hinayana
หินลับมีด n whetstone
หินลายสีแดง n red-vein stone
หินลูกรัง n light-brown stone
หินสบู่ n soapstone
หินหนืด n magma
หินอ่อน n marble
หินอัคนี n igneous rock
หินเขี้ยวหนุมาน n quartz
หินเหล็กไฟ n flint rock
หินแก้ว n quartz
หินแปร n metamorphic rock
หินแลง n laterite
หินโสโครก n submerged rocks
หิมะ n snow
หิริ n shame
หิริโอตตัปปะ n conscience
หิ้ว v hold
หิ้ว v take a woman out for sexual gratification
หิว v be hungry
หิวข้าว v crave for rice
หิวงั่ก v be very hungry
หิวจัด v be very hungry
หิวซ่ก v be very hungry
หิ้วท้อง v put up with hunger
หิวน้ำ v be thirsty
หิ้วปีก v help someone up
หิวมาก v be very hungry
หิวโซ v be very hungry
หิวโหย v hunger for
หี n vagina
หีนชาติ adj lowborn
หีนยาน n Hinayana
หีบ clas box
หีบ n casket
หีบ v press
หีบพระมาลัย n kind of case for holding treatises in Buddhism
หีบศพ n coffin
หีบห่อ n package
หีบเพลง n accordion
หีบเสียง n gramophone
หึๆ adv chuckle
หึกเหิม v be in high spirits
หึง v be jealous
หึ่ง adv with a whirring sound
หึ่ง v stink
หึ่ง adj rotting
หึ่งๆ adv with a whirring sound
หึงสา n persecution
หึงหวง v be jealous
หืด n asthma
หืดหลอดลม n asthma
หืดหอบ n asthma
หืน adj rancid
หื่น v crave
หุง v cook
หุง v cook
หุงข้าว v cook rice
หุงต้ม v cook
หุงหา v cook
หุงหาอาหาร v cook
หุงเช็ดน้ำ v pour the water from the boiled rice
หุงเช็ดน้ำ v pour rice water from the pot
หุ้น n share
หุน clas a Chinese unit of weight
หุ่น n figure
หุ่น n puppet
หุ่นกระบอก n puppet
หุ้นกู้ n debenture
หุ่นจำลอง n model
หุ้นบุริมสิทธิ n preference share
หุ่นพยนต์ n an effigy enlivened by magic
หุ่นยนต์ n robot
หุ่นสมองกล n robot
หุ้นส่วน n partner
หุ้นส่วน n share
หุนหัน v be hasty
หุนหันพลันแล่น v be rash
หุ่นเชิด n puppet
หุ่นโชว์ n dummy
หุ่นไล่กา n scarecrow
หุบ v close
หุบ n valley
หุบปาก v shut one´s mouth
หุบผา n canyon
หุบลง v droop
หุบลง v be red-face
หุบเขา n valley
หุบเหว n valley
หุ้ม v cover
หุ้มกลอง n end walls of a Thai-style house
หุ้มห่อ v wrap
หุ้มห่อ v wrap
หุ้มห่อ v cover
หุ้มห่อ v wrap
หุ้มแพร n name of a rank of royal pages
หู n handle
หู n ear
หูก n loom
หูกระต่าย n bow tie
หูกวาง n Indian almond
หูฉลาม n shark´s fin soup
หูฉี่ adv very
หูช้าง n board cut to a right angle to fit into corners
หูช้าง n wind wing
หูช้าง n species of sea fish
หูด n wart
หูดับตับไหม้ adv extremely loud
หูดี adj quick of hearing
หูตาสว่าง v be well-informed
หูตาไว v be fast knowledgeable
หูตึง v be hard of hearing
หูตึง v be hard of hearing
หูตูบ n drooping ears
หูทวนลม v turn a deaf ear to
หูทิพย์ n celestial ears
หูน้ำหนวก n otorrhea
หูป่าตาเถื่อน adj uninformed
หูผึ่ง v listen carefully
หูฟัง n earpiece
หูรูด n purse string
หูรูด n anal sphincter
หูหนวก v be deaf
หูหนวก v be deaf
หูหนาตาเล่อ n leprosy
หูหิ้ว n handle
หูหิ้ว n loop
หูอื้อ v have a ringing in one´s
หูอื้อ v have a ringing in one´s
หูเบา adj credulous
หูโทรศัพท์ n telephone receiver
หูไว adj quick of hearing
หูไวตาไว v be fast knowledgeable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top