คำที่ขึ้นต้นด้วย "พ" จำนวน 1,827 คำ


พ.ญ. n woman doctor
พ.ต. n major
พ.ต.ต. n police major
พ.ต.ท. n police lieutenant colonel
พ.ต.อ. n police colonel
พ.ต.อ.พิเศษ n senior police colonel
พ.บ. n Doctor of Medicine
พ.ร.ก. n king´s order
พ.ร.ฎ. n royal decree
พ.ร.บ. n an act of legislation
พ.ร.บ. n act
พ.ศ. n Buddhist Era
พ.ศ. n Buddhist Era
พ.ศ.นี้ n this year
พ.อ. n colonel
พ.อ.ต. n Flight Sergeant Third Class
พ.อ.ท. n Flight Sergeant Second Class
พ.อ.พิเศษ n senior colonel
พ.อ.อ. n Flight Sergeant First Class
พก v carry
พก n pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
พกพา v bear
พกลม v lie
พกส. n conductor
พกอาวุธ v carry a weapon
พขร. n chauffeur
พง n thicket
พงพี n jungle
พงศาวดาร n annals
พงศาวลี n genealogical diagram
พงศ์ n lineage
พงศ์พันธุ์ n lineage
พงหญ้า n dense grasses
พงไพร n forest
พงไม้ n wood
พจนานุกรม n dictionary
พจน์ n word
พจี n word
พช. n The Community Development Department
พญางู n serpent
พญางู n the serpent king
พญางู n king of serpent
พญางู n king of Naga
พญาช้าง n king of elephant
พญาช้าง n king of elephant
พญาช้าง n head elephant
พญานาค n King of Nagas
พญามาร n god of the Evil
พญามาร n god of the Evil
พญายม n God of Death
พญายม n god of Death
พญาราชสีห์ n king-lion
พญาเสือโคร่ง n king of tigers
พญาไร้ใบ n Sarcostemma acidum Voigt
พณ n Ministry of Commerce
พณ.บ. n Bachelor of Commerce
พณิช n merchant
พณิชย์ n trade
พดกริช n name of decorative pattern
พดด้วง n ancient Thai round coin shaped like a grub
พท. n area
พธู n bride
พ้น v pass
พ่น v blow
พ้น v pass
พ้นกำหนด v expire
พ้นข้อหา v be relieved from being an offender
พนขัณฑ์ n forest edge
พ้นขีดอันตราย v be on / off the danger list
พ้นความผิด v be acquitted
พ้นตัว v succeed in escaping
พ้นทุกข์ v be free from suffering
พ้นผิด v be acquitted
พ้นภัย v out of danger
พ้นภาระ v be free from obligation
พนม n mountain
พนม v put (the palms of the hands) together in salute
พนมมือ v press the hands together at the chest or forehead in sign of respect
พนมศก n year of the reign
พนมศพ n make up a corpse before putting it into a coffin
พนมหางนกยูง n sheaf of peacock´s tail feather
พนมเพลิง n cremation fire
พ่นลม v blast
พ้นวิสัย adj beyond one´s power/help
พนสณฑ์ n forest edge
พ้นสมัย v be out-of-date
พ้นสายตา adv out of sight
พ้นหัว v overflow the head
พ้นหูพ้นตา v out of one´s sight
พนอง n species of plant
พ้นอันตราย v be out of danger
พนัก n backrest
พนักงาน n officer
พนักงาน n clerk
พนักงาน n staff
พนักงาน n personnel
พนักงานขนกระเป๋า n porter
พนักงานขับรถ n chauffeur
พนักงานขับรถไฟ n engine driver
พนักงานขาย n customer assistant
พนักงานขาย n salesman
พนักงานขายของ n salesman
พนักงานขายตั๋ว n ticket seller
พนักงานดับเพลิง n fireman
พนักงานดูแลความสะอาด n housekeeper
พนักงานตรวจตรา n guard at night
พนักงานตรวจบัญชี n auditor
พนักงานต้อนรับ n receptionist
พนักงานต่อโทรศัพท์ n telephone operator
พนักงานทำบัญชี n book-keeper
พนักงานธุรการ n administrator
พนักงานบริการ n page
พนักงานบัญชี n accountant
พนักงานประชาสัมพันธ์ n public relations officer
พนักงานผสมเหล้า n bartender
พนักงานฝึกหัด n intern
พนักงานพิมพ์ดีด n typist
พนักงานภูษามาลา n page
พนักงานยกกระเป๋า n porter
พนักงานยกของ n porter
พนักงานยกสินค้า n porter
พนักงานรักษาความปลอดภัย n security guard
พนักงานส่งเอกสาร n company messenger
พนักงานสอบสวน n inquiry official
พนักงานสารบรรณ n filing clerk
พนักงานสืบสวน n investigator
พนักงานเก็บค่าโดยสาร n conductor
พนักงานเก็บตั๋ว n ticker collector
พนักงานเก็บตั๋ว n ticket collector
พนักงานเก็บเงิน n cashier
พนักงานเก็บเอกสาร n filing clerk
พนักงานเดินตั๋ว n usherette
พนักงานเสิร์ฟ n waiter/waitress
พนักงานไปรษณีย์ n counter clerk
พนักพิง n backrest
พนักเก้าอี้ n back of a chair
พนักแขน n arm-rest
พนัง n screen
พนัง n dam
พนัน v bet
พนันขันต่อ v bet
พนัสบดี n king of the forest
พนา n forest
พนาด n pad on the back of elephant
พนาดร n high forest
พนาดอน n high forest
พนาราม n shady forest
พนาลัย n forest dwelling
พนาลี n edge of a forest
พนาวาส n forest dwelling
พนาเวศ n forest
พนิดา n woman
พนิต adj beloved
พ้นไป v miss
พ้นไป v miss
พ้นไป v pass by
พ้นไป v be without
พ้นไป v pass by
พ้นไป v elude (dangers)
พบ v meet
พบ v find
พบกัน v meet
พบจุดจบ v die
พบปะ v meet
พบปะสนทนา v meet and converse
พบพาน v meet
พบหน้า v face
พบเห็น v to experience
พป. n Office of Atomic Energy for Peace
พม่า n Myanmar
พม่ารำขวาน n name of a Thai tune
พม่าแทงกบ n name of a Thai tune
พย.บ. n Bachelor of Nursing Science
พย.ม. n Master of Nursing Science
พยศ v refuse to obey
พยัก v nod
พยักพเยิด v nod in agreement
พยักหน้า v nod
พยัคฆิน n tiger
พยัคฆินทร์ n tiger
พยัคฆินทร์ n king of tigers
พยัคฆี n tiger
พยัคฆ์ n tiger
พยัคเฆนทร์ n king of tigers
พยัญชนะ n consonant
พยับ adj dark
พยับแดด n haze
พยากรณ์ v forecast
พยากรณ์ n fortune-telling
พยางค์ n syllable
พยาธิ n parasite
พยาธิ n sickness
พยาธิตัวจี๊ด n trichina
พยาธิตัวจี๊ด n trichina
พยาธิตัวตืด n tapeworm
พยาธิปากขอ n hookworm
พยาธิวิทยา n pathology
พยาธิเส้นด้าย n Enterobius vermicularis
พยาน n witness
พยานบอกเล่า n oral evidence
พยานบุคคล n witness
พยานวัตถุ n physical evidence
พยานหลักฐาน n evidence
พยานเท็จ n false witness
พยานเอก n prime witness
พยานเอกสาร n documentary evidence
พยานเอกสาร n documentary evidence
พยานโจทย์ n witness for the prosecution
พยาบาท v be vengeful
พยาบาล v nurse
พยาบาล n nurse
พยาบาลศาตรบัณฑิต n Bachelor of Nursing Science
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต n Master of Nursing Science
พยายาม v try
พยุง v support
พยุงปีก v help someone up
พยุหยาตรา v march in force
พยุหยาตรา n procession of troops
พยุหะ n procession
พยุหเสนา n army
พยุหแสนยา n troops
พยุหแสนยากร n army
พยุหแสนยากร n troops
พยู่ห์ n procession
พร n blessing
พรต n religious routine
พรม v sprinkle
พรม n carpet
พรมน้ำมัน n linoleum
พรมนิ้ว v finger a trill
พรมเช็ดเท้า n foot scraper
พรมแดน n frontier
พรมแดนการเมือง n political boundary
พรรค n party
พรรคการเมือง n political party
พรรคคองเกรส n Congress
พรรคนาวิกโยธิน n marines
พรรคนาวิน n marine
พรรคฝ่ายค้าน n opposition party
พรรคพวก n partisan
พรรคร่วมรัฐบาล n coalition government parties
พรรคสังคมนิยม n socialist party
พรรค์ n sort
พรรณ n kind
พรรณ n complexion
พรรณนา v describe
พรรณนาความทุกข์ v confide
พรรณไม้ n kind of tree
พรรณไม้เลื้อย n vine
พรรษ n rain
พรรษ n year
พรรษฤดู n rainy season
พรรษา clas year
พรรษา n rainy season
พรรษากาล n rainy season
พรวด v rush
พรวด n bee-like insect
พรวด adv suddenly
พรวดพราด adv suddenly
พรวดพราด v be abrupt
พรวน n neck-bell
พรวน v loosen (the soil)
พรวน n group
พรวน n group
พรวนดิน v loosen (the soil)
พรสวรรค์ n gift
พรหม n Brahma
พรหมจรรย์ n study of Buddhist metaphysics
พรหมจรรย์ n virgin
พรหมจาริณี n virgin
พรหมจารี n Brahmacari
พรหมจารี n virginity
พรหมชาติ n name of for fortune-teller book
พรหมลิขิต n fate
พรหมวิหาร n four principles virtuous existence
พรหมไทย n parental gift
พร่อง v be depleted
พร้อง v call
พร่องลง v dry out
พร้องเพรียก v shout (out)
พร้อม v be ready
พร้อม adv at the same time
พร้อมๆ กัน adv at the same time
พร้อมกัน adv at the same time
พร้อมกันนี้ adv at the same time
พร้อมกันไป adv while
พร้อมกับ conj together with
พร้อมด้วย conj together with
พร้อมด้วยกายและใจ adv body and mind
พร้อมทั้ง conj together with
พร้อมพร้อ v look shabby
พร้อมพร้อ adj shabby
พร้อมพรัก adv completely
พร้อมพรั่ง adv completely
พร้อมมูล adv completely
พร้อมสรรพ adv completely
พร้อมหน้า adv all together
พร้อมหน้าพร้อมตา adv all present
พร้อมเพรียง adv all together
พร้อมใจ v conjoin
พร้อมใจกัน v be united in action and spirit
พร้อย adj spotted
พระ n Buddha image
พระ n leading actor
พระ n monk
พระขนง n eyebrows
พระขนอง n back
พระคริสต์ n Christ
พระคริสต์เจ้า n Jesus
พระคลัง n treasury
พระคุณ n favour
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ n moon
พระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant
พระจันทร์ครึ่งซีก n half-moon
พระจีน n Chinese monk
พระชนนี n mother
พระชนมพรรษา n age
พระชนมายุ n age
พระชนมายุ n age
พระชนม์ n age
พระตรีปิฎก n Tripitaka
พระถัน n breast
พระทนต์ n tooth
พระทอง n name of thai tune
พระทัย n mind
พระที่นั่ง n throne-hall
พระที่นั่งราชยาน n royal vehicle
พระธรรม n Buddha´s teaching
พระธรรมคำสอน n Buddha´s teaching
พระธรรมวินัย n discipline
พระธรรมเทศนา n Buddhist sermon
พระธาตุ n Buddha´s relics
พระธุดงค์ n monk on pilgrimage
พระนคร n capital
พระนครศรีอยุธยา n Phra Nakhon Si Ayutthaya
พระนม n royal wet nurse
พระนอน n reclining Buddha
พระนาง n Her Majesty
พระนางเจ้า n queen
พระนาด n mattress on the elephant´ back
พระนาภี n navel
พระนาม n name
พระนามาภิไธย n title
พระนารายณ์ n Narayana
พระนาสิก n nose
พระนิพพาน n release from human affairs
พระบรมธาตุ n Buddha´s relics
พระบรมมหาราชวัง n Grand Palace
พระบรมราชานุญาต n royal permission
พระบรมราชูปถัมภ์ n patronage
พระบรมราชโองการ n Royal Command
พระบรมราโชบาย n royal policy
พระบรมราโชวาท n royal guidance/tutelage
พระบรมรูป n statue of a king
พระบรมวงศานุวงศ์ n member of the royal family
พระบรมวงศ์เธอ n prince/princess
พระบรมศพ n corpse of king
พระบรมศาสดา n Lord Buddha
พระบรมสารีริกธาตุ n Buddha´s relics
พระบรมสารีริกธาตุ n Buddha´s relics
พระบรมสารีริกธาตุ n Buddha´s relics
พระบาท n foot
พระปรมาภิไธย n the king´s signature
พระประธาน n principle Buddha image in a temple
พระประวัติ n biography
พระปรางค์ n stupa
พระปิตตะ n gall bladder
พระปโยธร n breast
พระผู้เป็นเจ้า n god
พระพรหม n Brahma
พระพักตร์ n face
พระพันวรรษา n king
พระพิมพ์ n votive tablet
พระพิรุณ n rain
พระพุทธ n Buddha
พระพุทธคุณ n virtues of the Buddha
พระพุทธบาท n Buddha´s footprint
พระพุทธประวัติ n life of the Buddha
พระพุทธภาษิต n Buddha´s proverbs
พระพุทธมนต์ n Buddha´s mantra
พระพุทธรูป n image of Buddha
พระพุทธศาสนา n Buddhism
พระพุทธองค์ n Lord Buddha
พระพุทธเจ้า n Buddha
พระพุทธเจ้าหลวง n late King
พระพุทธไสยาสน์ n reclining Buddha
พระภิกษุ n Buddhist monk
พระภิกษุณี n Buddhist nun
พระภิกษุสงฆ์ n monk
พระภูมิ n guardian spirit
พระภูมิเจ้าที่ n guardian spirit
พระมหากรุณาธิคุณ n royal grace
พระมหากษัตริย์ n great king
พระมหาจักรพรรดิ n emperor
พระมหาธาตุ n stupa
พระมะหะหมัด n Mohammed
พระมัชฌิมา n middle finger
พระมัสสุ n beard
พระมัสสุ n beard
พระมาตุจฉา n aunt
พระมาตุจฉา n aunt
พระมารดา n king´s mother
พระมุฮัมมัด n Mohammed
พระมูฮัมมัด n Mohammed
พระมเหสี n queen
พระยา n Phya
พระยาน n royal vehicle
พระยามาร n god of the Evil
พระยามาร n god of the Evil
พระยาเทครัว n man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
พระรอง n co-starring actor
พระระเบียง n cloister
พระรัตนไตร n Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk)
พระราชกรณียกิจ n royal duties
พระราชกระแสรับสั่ง n royal words
พระราชกฤษฎีกา n royal decree
พระราชกฤษฏีกา n decree
พระราชกำหนด n royal act
พระราชดำรัส n royal words
พระราชดำริ n royal thought or idea
พระราชทานเพลิงศพ v cremate
พระราชธิดา n daughter
พระราชนิพนธ์ n writings by the king
พระราชบัญญัติ n act
พระราชปณิธาน n royal wish
พระราชประวัติ n biography
พระราชประสงค์ n royal intention
พระราชพงศาวดาร n royal annals
พระราชพิธี n royal ceremony
พระราชพิธีจรดพระนังคัล n ploughing ceremony
พระราชพิธีจรดพระนังคัล n ploughing ceremony
พระราชพิธีลงท่า n royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river)
พระราชภารกิจ n royal
พระราชยาน n royal vehicle
พระราชวงศ์ n royal family
พระราชวัง n royal palace
พระราชสาสน์ n official and royal message
พระราชสาส์น n royal letter
พระราชสำนัก n royal palace
พระราชหฤทัย n heart
พระราชหัตถเลขา n royal writing
พระราชอัธยาศัย n royal command
พระราชอาณาจักร n kingdom
พระราชา n king
พระราชาคณะ n clerical title
พระราชาธิราช n emperor
พระราชินี n queen
พระราชเสาวนีย์ n command of a queen
พระราชโอรส n son
พระราชไมตรี n friendly relations
พระราม n Rama
พระราหู n a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon
พระราโชบาย n state policy
พระรูป n picture
พระรูป n royal statue
พระรูป n royalty in the nunhood
พระรูปชี n royalty in the nunhood
พระลักษมี n Laksmi
พระวิศวกรรม n Vishnu
พระวิษณุ n Vishnu
พระวิสูตร n mosquito net
พระศอ n neck
พระศาสนา n religion
พระศิวะ n Siva
พระศิวะ n Siva
พระสงฆ์ n monk
พระสนม n king´s concubine
พระสนม n king´s concubine
พระสรัสวดี n sarassah; goddess of speech
พระสรัสวดี n Goddess of Speech
พระสังฆราช n Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests
พระสุเรนทร์ n Indra
พระสูตร n mosquito net
พระหทัย n heart
พระหทัย n heart
พระหัตถ์ n hand
พระองค์ pron His Majesty
พระองค์ clas person
พระอภิธรรมปิฎก n one book of the Tripitaka
พระอรหันต์ n Buddhist saint
พระอริยบุคคล n one who has attained final sanctification
พระอริยมรรค n noble path (which has eight factors or eightfold noble path)
พระอริยสงฆ์ n Buddhist saint
พระอริยะ n one who has attained final sanctification
พระอาทิตย์ n sun
พระอาทิตย์ตกดิน n sunset
พระอาทิตย์ลับฟ้า n sunset
พระอาราม n temple
พระอารามหลวง n royal temple
พระอินทร์ n Indra
พระอิศวร n Siva
พระอิศวร n great deity
พระอิศวร n Siva
พระอุปัชฌาย์ n preceptor
พระอุโบสถ n Buddhist temple
พระเขนย n pillow
พระเคราะห์ n planet
พระเคราะห์ทับหลังลัคน์ v astrological event
พระเครื่อง n small Buddha image (used as amulet)
พระเครื่องลาง n small Buddha image (used as amulet)
พระเจ้า n God
พระเจ้า n prefix for the names of the king and other members of the royal family
พระเจ้าอยู่หัว n king
พระเจ้าแผ่นดิน n king
พระเต้า n breast
พระเต้าษิโณทก n water bottle
พระเถระผู้หญิง n Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood
พระเทวี n queen
พระเป็นเจ้า n god
พระเพลา n legs
พระเมรุมาศ n royal funeral pyre
พระเมหสี n Her Majesty
พระเยซู n Jesus
พระเวท n incantation
พระเวสสันดร n Vessantara
พระเอก n leading actor
พระแท่นบรรทม n bed
พระแท่นบรรทม n bed
พระแม่กาลี n Kali
พระแสง n sword
พระโพธิสัตว์ n Bodhisattva
พระโสดาบัน n the first one who is enlightened
พระไตรปิฎก n Tripitaka
พระไสยาสน์ n reclining Buddha
พรักพร้อม v complete
พรักพร้อม adv readily
พรั่ง v gush
พรั่งพร้อม v complete
พรั่งพร้อม adv in mass
พรั่งพรู v gush
พรั่งพรู adv effusively
พรั่งพรู adv effusively
พรั่น v fear
พรั่นกลัว v be afraid of
พรั่นกลัว v be afraid
พรั่นกลัว v feel fearful
พรั่นพรึง v fear
พรั่นใจ v be apprehensive
พรั่นใจ v fear
พรั่นใจ v feel bashful
พรั่นใจ v be afraid of
พรั่นใจ v be flurried
พร่า v blur
พร่า v destroy
พร้า n big knife
พราก adv profusely
พราก v part
พรากกัน v be separated
พรากจากกัน v be separated
พราง v disguise
พร่างพราย adj sparkling
พราน n hunter
พร่ามัว adj blurred
พราย n ghost
พรายๆ adj sparkling
พรายทะเล n Saint Elmo´s fire
พรายน้ำ n bubble
พรายน้ำ n phosphorescent
พรายย้ำ n bruise
พรายแพรว v be shining
พรายแพรว v brilliant
พรายแพรว adj glittering
พรายแสง v brilliant
พราว adj dazzling
พราว adv dazzling
พราว v dazzle
พราวแพรว v gorgeous
พราหมณี n female Brahmin
พราหมณ์ n Brahman
พราหมณ์หญิง n female Brahmin
พร่าเลือน v blur
พร่าเลือน adj blurred
พรำ v drizzle
พร่ำ v repeated
พรำ adv lightly
พรำ adv lightly
พรำๆ adv lightly
พร่ำบ่น v grumble
พร่ำพลอด v be occupied with endless whispers of love
พร่ำพูด v be garrulous
พร่ำสอน v exhort
พร่ำเพรื่อ adv repetitiously
พร่ำเพ้อ v talk nonsense
พริก n chilli
พริกขี้หนู n guinea-pepper
พริกชี้ฟ้า n goat pepper
พริกดอง n pickled chilli
พริกน้ำส้ม n pickled chilli
พริกหยวก n sweet pepper
พริกเทศ n imported dried spur-pepper
พริกแกว n guinea-pepper
พริกไทย n pepper
พริ้ง adj beautiful
พริ้งพราย v be graceful
พริ้งเพรา v be pretty
พริ้งเพรา adj pretty
พริ้งเพริศ adv magnificently
พริ้งเพริศ v be charming
พริบ adv suddenly
พริบ v twinkle
พริบตา adv suddenly
พริบตาเดียว adv suddenly
พริ้ม adv sweetly
พริ้ม v be pretty
พริ้มพราย adj beaming
พริ้มพราย adj beaming
พริ้มเพรา v be pretty
พริ้ว v waver
พริ้ว v waver
พรึบ v altogether
พรึบ adv suddenly
พรึบพรับ adv suddenly
พรืด adv all over
พรืด adv in a mass
พรืด adv in a mass
พรุ n crust of soft earth
พรุ่งนี้ n tomorrow
พรุน n prune
พรุน v be riddled
พรู v flock
พรู adv pouringly
พรู adv pouringly
พฤกษชาติ n tree
พฤกษศาสตร์ n botany
พฤกษา n tree
พฤกษเทวดา n tree deity
พฤกษ์ n tree
พฤกษ์ n tree
พฤฒาจารย์ n old teacher
พฤติกรรม n behaviour
พฤติกรรมนิยม n behaviorism
พฤติกรรมบำบัด n behavior therapy
พฤติกรรมผู้บริโภค n consumer behaviour
พฤติกรรมร่วม n collective behaviour
พฤติกรรมศาสตร์ n behavioral science
พฤติกรรมเบี่ยงเบน n deviant behavior
พฤติการณ์ n behaviour
พฤตินัย n de facto
พฤศจิก n scorpion
พฤศจิกายน n November
พฤษภ n ox
พฤษภ n Taurus
พฤษภาคม n May
พฤหัส n Jupiter
พฤหัส n Thursday
พฤหัสบดี n Thursday
พฤหัสบดี n Jupiter
พฤหัสบดีจักร n sixty years
พล n forces
พล.ต. n major general
พล.ต.ต. n police major general
พล.ต.ท. n police lieutenant general
พล.ต.อ. n police general
พล.ท. n lieutenant general
พล.ร.ต. n Rear Admiral
พล.ร.ท. n Vice Admiral
พล.อ.ท. n Air Marshal
พล.อ.อ. n Admiral
พลการ adv arbitrarily
พลความ n unimportant matter
พลตระเวน n patrolman
พลตรี n major general
พลตำรวจตรี n Police Major General
พลตำรวจเอก n Police General
พลตำรวจโท n Police Lieutenant General
พลทหาร n private (soldier)
พลบ n dusk
พลบค่ำ n dusk
พลพรรค n partisan
พลพาย n rower
พลม้า n cavalry
พลรบ n legion
พลร่ม n paratrooper
พลลาดตระเวน n infantry-man
พลวง n large timber tree
พลวง n antimony
พลวัต n dynamic
พลศาสตร์ n dynamics
พลศึกษา n physical education
พลสิงห์ n handrail of a brick staircase
พลอง n small timber tree
พลอง n staff
พลอด v talk volubly
พลอดพร่ำ v be occupied with endless whispers of love
พลอดพร่ำ v talk volubly
พลอดรัก v bill and coo
พล็อต v plot
พล็อตเรื่อง n outline
พล็อตเรื่อง n plot
พลอมแพลม adv (be visible) intermittently
พลอมแพลม adv (be visible) intermittently
พลอย n gem
พลอย adv accordingly
พล่อยๆ adv indiscreetly
พลอยฟ้าพลอยฝน v get someone into trouble
พลอยมหานิล n sapphire
พลอยสีแดง n ruby
พลอยเข้าด้วย v join in
พลอยเข้าด้วย v add together
พลอากาศตรี n Air Vice Marshal
พลอากาศเอก n Air Chief Mashal
พลอากาศโท n Air Marshal
พลฯ n private
พละ n strength
พละ n physical education
พละกำลัง n strength
พลัง n power
พลัง n strength
พลั่ง adv abundantly
พลังความร้อน n heat energy
พลังงาน n energy
พลังงานนิวเคลียร์ n nuclear energy
พลังงานแสงอาทิตย์ n solar energy
พลังงานไฟฟ้า n electric energy
พลังจิต n mental power
พลังน้ำ n water power
พลั้งปาก v make a slip of the tongue
พลั้งผิด v err
พลั้งพลาด v err
พลังอำนาจ n power
พลั้งเผลอ v be careless
พลังเหนือธรรมชาติ n supernatural power
พลังไฟฟ้า n electric power
พลัด v fall
พลัด v be separated (from)
พลัดตก v tumble
พลัดพราก v be separated from
พลัดพรากกัน v be separated
พลัดหลง v lose one´s way
พลัดหลง v be separated (from)
พลัดหล่น v tumble
พลัน adv at once
พลันๆ adv fast
พลับ n persimmon
พลับพลา n pavilion
พลับพลาที่ประทับ n pavilion
พลั่วหางปลา n kind of shovel (for digging earth)
พลากร n troops
พลาง adv while
พลาง adv while
พลางๆ v maintain
พลาด v fail
พลาด v miss
พลาดท่า v make a slip
พลาดนัด v miss an appointment
พลาดพลั้ง v err
พลาดรถ v miss a train
พลาดโอกาส v miss an opportunity
พล่าน adv excitedly
พล่าน v be in tumult
พล่านพล่าน adv fretfully
พลานามัย n good health
พลานามัย n health education
พล่านไป adv in a flurried manner
พล่าม v ramble
พล่าม v drivel
พลาย n male elephant
พลาสติก n plastic
พลาสมา n plasma
พลิก v turn
พลิกกลับ v reverse
พลิกคว่ำ v turn over
พลิกด้าน v reverse
พลิกตัว v turn oneself over
พลิกผัน v change
พลิกฟื้น v recover
พลิกล็อค v be unexpected
พลิกลิ้น v break one´s word
พลิกแพลง v equivocate
พลิกแพลง v modify
พลิ้ว v flutter
พลิ้วไหว v waver
พลีกรรม n sacrificial ceremony
พลีชีพ v sacrifice one´s life
พลุ n fireworks
พลุก v disorderly
พลุกพล่าน v swarm
พลุกพล่าน adv chaotically
พลุ่ง v gush
พลุ่งพล่าน v burst out
พลุ่นพล่าน adv impetuously
พลุ่นพล่าน v be impetuous
พลุ่มพล่าม v bungle
พลุ่ย adj loose
พลุ้ย v stick out
พลุ้ย adj bulgy
พลู n betel
พลูนาบ n baked leaves of Piper betel
พลูป่า n baked leaves of Piper betel
พลูสด n green betel
พลูโต n Pluto
พลูโตเนียม n plutonium
พลเดินเท้า n forces
พลเมือง n population
พลเมืองโลก n world population
พลเรือตรี n Rear Admiral
พลเรือน n civilian
พลเรือน n civilian
พลเรือเอก n Admiral
พลเรือโท n Vice Admiral
พลเอก n General
พลโท n Lieutenant General
พลโลก n world population
พว. n Bureau of the Royal Household
พวก clas group
พวก n group
พวกคุณ pron you
พวกซ้ายจัด n the leftist
พวกท่าน pron you
พวกนอกรีต n nonconformist
พวกนอกศาสนา n heretic
พวกนั้น pron they
พวกปลา n shoal of fish
พวกผม pron we
พวกพ้อง n friends
พวกเขา pron they
พวกเดียวกัน n one of us
พวกเรา pron we
พวง n string
พวง clas bunch
พ่วง v tow
พวงกุญแจ n key ring
พวงดอกไม้ n garland
พวงดอกไม้ n garland
พวงดอกไม้ n garland
พวงดอกไม้ n garland
พ่วงท้าย v attach
พ่วงพี v be stout
พวงมาลัย n garland
พวงมาลัย n steering wheel (car)
พวงมาลา n wreath
พวงหรีด n wreath
พวน 1 n line
พวน 1 n hawser
พวน 2 n threshed rice ear
พวน 2 n sugarcane pressed the second time
พวย v spout
พวย n spout
พวยกา n spout
พวยน้ำ n column of water moving rapidly into the air
พวยพุ่ง v spout
พวยพุ่ง v spout
พสก n people
พสกนิกร n inhabitant
พสุธา n earth
พหล n army
พหุคูณ adj multiple
พหุพจน์ n plural number
พหุภาคี adj multilateral
พหูพจน์ n plural number
พหูสูต n scholar
พหูสูต n scholar
พหูสูตร n knowledgeable people
พอ adv enough
พอ conj as soon as
พ่อ n father
พ้อ v complain
พอๆ กัน adv even
พอๆ กับ conj as same as
พอก v cover
พอกพูน v accumulate
พอกัน adv equally
พอกันที v be enough
พอกับ conj equal to
พอการ adv much
พอการ adv appropriately
พ่อครัว n cook
พอควร adv moderately
พ่อค้า n merchant
พ่อค้าของชำ n grocer
พ่อค้าขายปลีก n retailer
พ่อค้าขายย่อย n retailer
พ่อค้าขายส่ง n wholesale dealer
พ่อค้าคนกลาง n middleman
พ่อค้าปลีก n retailer
พ่อค้าย่อย n retailer
พ่อค้าส่งออก n exporter
พ่อค้าเร่ n travelling salesman
พ่อคุณ n my good man
พอง v swell
พ้อง v be identical
พ้องกัน adj synonymous
พ้องกัน v reach unanimity of
พ้องต้องกัน v be identical
พองตัว v swell
พ้องพาน v encounter
พอดิบพอดี adv exactly
พอดี adv fit
พอดีพอร้าย adv fair
พอดีพอร้าย adv unfortunately
พอดีพอร้าย conj probably
พอดู adv moderately
พอดูได้ adv not bad
พอตัว adv considerably
พ่อตา n the father of one´s wife
พอทำพอกิน adv enough
พอทำเนา adv fairly
พอที่ adv suitable
พอน n ivory
พ่อบ้าน n husband
พ่อบุญธรรม n adoptive father
พอประมาณ adv moderately
พ่อผัว n the father of one´s wife
พ่อพันธุ์ n breeder
พ่อพิมพ์ n teacher
พอฟัด v well-matched
พอฟัด adv about the same
พอฟัด adv about the same
พอฟัดพอเหวี่ยง adv as good as
พอฟัดพอเหวี่ยง v well-matched
พ้อม n large woven basket for paddy
พ่อม่าย n widower
พอมีพอกิน v have enough to get by
พอมีอันจะกิน v well-to-do
พอร์ต n port
พอร์ตสื่อสาร n communication port
พอวัดพอเหวี่ยง adv as good as
พอวัดพอเหวี่ยง v well-matched
พอวัดพอเหวี่ยง v well-matched
พอวัดพอเหวี่ยง adv about the same
พอวัดพอเหวี่ยง adv about the same
พอสถานประมาณ adv appropriately
พอสมควร adv moderately
พอสังเขป adv briefly
พ่อสื่อ n matchmaker
พ่อหนู n boy
พ่อหม้าย n widower
พอหอมปากหอมคอ adv not overdo it
พ่อเฒ่า n old man
พอเป็นกระษัย adv moderately
พอเป็นกระษัย adv adequately
พอเป็นพิธี adv perfunctorily
พอเพียง adv enough
พ่อเมือง n governor
พ่อเมือง n king
พ่อเลี้ยง n rich man
พ่อเลี้ยง n stepfather
พอเหมาะ adv appropriately
พอเหมาะ v just
พอเหมาะพอควร adv appropriately
พอเหมาะพอดี adv appropriately
พอแก่ความต้องการ adv self-sufficiently
พ่อแม่ n parents
พอแรง adv much
พอแล้ว adv enough
พอโลเนียม n polonium
พอใจ v satisfy
พอใช้ adv fairly
พอใช้ได้ adv fairly
พอให้ conj in order to
พอได้ adv not bad
พอไปได้ v not too bad
พะ n shed
พะงาบ v slowly shut the mouth
พะงาบ adv fatally
พะงาบๆ v open
พะงาบๆ adv draw one´s last breath
พะจง n flying lemur
พะทำมะรง n jailer
พะนอ v pamper
พะยุพยุง v help
พะรุงพะรัง adv disheveled
พะวง v worry
พะวักพะวง v worry
พะวักพะวง v worried
พะวักพะวน v worried
พะว้าพะวัง v worried
พะอง n ladder
พะอืดพะอม v feel nauseate
พะอืดพะอม v be in a difficult situation
พะเน้าพะนอ v pamper spoil coddle
พะเน้าพะนึง v pester
พะเน้าพะนึง v loiter
พะเนิน n large hammer
พะเนิน n pile
พะเนินเทินทึก adv in a heap
พะเนียง n kind of water-pot
พะเนียง n Archidendron jiringa Nielsen
พะเนียง n firework
พะเพิง n shed
พะเยา n Phayao
พะเยิบ adv flap
พะเยิบๆ v flap
พะเยิบพะยาบ adv flutter
พะเลย n cultivation
พะแนง n dry curry
พะโล้ n a kind of Chinese dish
พะไล n porch
พัก adv for a while
พัก v stay
พัก v break
พักกลางวัน v take lunch break
พักกลางวัน n lunch break
พักงาน v be suspended from job
พักตร์ n face
พักตากอากาศ v go for a change of air
พักนี้ adv recently
พักผ่อน v rest
พักผ่อนตากอากาศ v go for a change of air
พักผ่อนหย่อนใจ v relax
พักพิง v stay
พักฟื้น v recuperate
พักรบ v declare a truce
พักร้อน v have a vacation
พักสมอง v repose
พักสายตา v rest one´s eyes
พักอยู่ v stay overnight
พักอาศัย v stay
พักเที่ยง v take noon break
พักเหนื่อย v rest
พักเอาเรี่ยวแรง v rest for a while
พักเอาแรง v rest for a while
พักแพว n kind of medicine herb
พักแรม v stay
พักใหญ่ adv long
พักไว้ v stop
พัง v fail
พัง v collapse
พัง n female elephant
พังกา n Rhizophora
พังครืน v collapse
พังครืน v disintegrate
พังงา n Phangnga
พังฉิบหาย v collapse
พังทลาย v crumble
พังทลาย v collapse
พังผืด n fascia
พังพวย n Ludwigia adscendens
พังพอน n mongoose
พังพาน n hood of a cobra
พังพานงู n hood of a cobra
พังพาบ v lie prone
พังพินาศ v collapse
พังยับเยิน v be completely demolished
พังเพย n aphorism
พัชนี n fan
พัชร n diamond
พัฒนา v develop
พัฒนากร n developer
พัฒนาการ n development
พัด v blow
พัด n fan
พัดกระหน่ำ v buffet (of wind)
พัดชัก n punkah
พัดชา n a kind of dancer´s posture and movements
พัดชา n melody
พัดด้ามจิ้ว n folding fan
พัดดึงส์ n coin
พัดผ่าน v blow
พัดพา v blow
พัดยศ n fan of rank
พัดลม n electrical fan
พัดลมตั้งพื้น n table fan
พัดลมตั้งโต๊ะ n table fan
พัดลมระบายอากาศ n ventilators
พัดหลวง n monsoon
พัดหางปลา n kind of fan resembling the fish´s tail
พัดเปรียญ n talipot fan
พัดโบก n fan
พัตร n cloth
พัทธสีมา n monastic boundary
พัทลุง n Phatthalung
พัน n thousand
พัน v involve
พัน v bind
พันจ่า n warrant officer
พันจ่าอากาศตรี n Flight Sergeant Third Class
พันจ่าอากาศเอก n Flight Sergeant First Class
พันจ่าอากาศโท n Flight Sergeant Second Class
พันตรี n major
พันตา n Indra
พันตำรวจตรี n police major
พันตำรวจเอก n police colonel
พันตำรวจเอกพิเศษ n senior police colonel
พันตำรวจโท n police lieutenant colonel
พันตู v fight
พันทาง adj hybrid
พันทาง n hybrid
พันธกรณี n obligation
พันธกิจ n obligation
พันธนาการ v confine
พันธนาการ n bondage
พันธนาคาร n prison
พันธนำ n shroud for ranking official
พันธบัตร n bond
พันธบัตรรัฐบาล n government bond
พันธมิตร n alliance
พันธมิตร n alliance
พันธะ n commitment
พันธุกรรม n heredity
พันธุวิศวกรรม n genetic engineering
พันธุศาสตร์ n genetics
พันธุ์ n seeds
พันธุ์ n lineage
พันธุ์ n relatives
พันธุ์ผสม n hybrid
พันธุ์พืช n seed
พันธุ์แท้ adj pure breed
พันธุ์ไม้ n seedling
พันธไมตรี n alliance
พันพัว v involve
พันลอก v bud
พันลอก n flower
พันลำ n spiral design
พันลึก adj strange
พันลึกพันลือ adj strange
พันวรรษา n king
พันเนตร n Indra
พันเลิศ adj excellent
พันเอก n colonel
พันเอกพิเศษ n senior colonel
พันแข้งพันขา v snuggle up to one´s legs
พันแสง n sun
พันโท n lieutenant colonel
พับ clas roll
พับ v cancel
พับ v fold
พับฐาน v give up
พับผ่า int good God
พับผ้า n zigzag
พับผ้า v fold
พับริม v fold the edge of cloth
พับริม v fold the edge of cloth
พับริม v fold up
พับเข้า v fold
พับเขียง v wear across one´s shoulder
พับเพียบ v sit squat on the floor in a polite attitude
พับไป v cancel
พัลลภ n confidant
พัลวัน adv disorderedly
พัว v join
พัว adj clustered
พัวพัน v involve
พัศดี n warden
พัสดุ n parcel post
พัสดุ n article
พัสดุภัณฑ์ n parcel post
พัสดุไปรษณีย์ n parcel post
พัสตร์ n cloth
พัสถาน n property
พา v bring
พากย์ v narrate
พากย์ v dub
พากย์หนัง v dub
พากันไป v advance
พากเพียร v persevere
พาง prep like
พ่าง prep like
พาชี n horse
พาซื่อ v be innocent
พาณ n arrow
พาณ n cartridge
พาณิช n businessman
พาณิชยกรรม n commerce
พาณิชยการ n commerce
พาณิชยศาสตรบัณฑิต n Bachelor of Commerce
พาณิชยศาสตร์ n commerce
พาณิชย์ n commerce
พาณิชย์ n Ministry of Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ n E-Commerce
พาณี n sarassah; goddess of speech
พาณี n speech
พาด v lean
พาด v lay
พาดควาย n one method of draping the outer yellow robe
พาดบ่า v place upon the shoulder
พาดพิง v refer
พาดพิงถึง v implicate
พาดหัว v be headlined
พาดหัว n headline
พาดหัวข่าว n headline
พาดหัวข่าว v give the headline news
พาดหัวเรื่อง n headline
พาดหัวเรื่อง v give the headline news
พาดไหล่ v place upon the shoulder
พาท n word
พาน n tray with pedestal
พาน adv rather
พ่าน adv diffusely
พานพบ v meet
พานร n monkey
พาม n left
พาย n paddle
พาย n pie
พ่าย v lose
พาย v row
พายัพ n northwest
พายุ n storm
พายุดีเปรสชัน n depression
พายุฝน n rainstorm
พายุลูกเห็บ n hailstorm
พายุหมุน n cyclone
พายุโซนร้อน n tropical storm
พายุไซโคลน n cyclone
พายุไซโคลน n cyclone
พายุไต้ฝุ่น n typhoon
พ่ายแพ้ v lose
พารณ n elephant
พารณะ n elephant
พารา n town
พาราฟิน n paraffin oil
พาราฟิน n paraffin wax
พาราฟิน n paraffin
พารามิเตอร์ n parameter
พาร์เซก clas parsec
พาล v bully
พาล adj bad
พาลกระแชง v quarrelsome
พาลพาโล v bully
พาลพาโล v accuse wrongly
พาลุก n sand
พาลเกเร v bully
พาสนา n blessedness
พาสน์ n perfuming
พาสน์ n clothing
พาสปอร์ต n passport
พาสุกรี n king of Nagas
พาสเจอไรซ์ n pasteurization
พาหนะ n vehicle
พาหะ n carrier
พาหา n arm
พาหุ n arm
พาหุรัด n bracelet
พาฬ n ferocious animal
พาเที่ยว v guide
พาเหียร adj external
พาโล v accuse wrongly
พาโลโฉเก v accuse wrongly
พาโลโสเก v accuse wrongly
พาไป v lead
พาไป v lead
พาไป v induce
พาไล n veranda
พำ v dive
พำๆ พึมๆ v murmur
พำนัก v dwell
พำพึม v murmur
พิกล adv strange
พิกล adj queer
พิกลพิการ adj deformed
พิกัด n tariff
พิกัด n co - ordinates
พิกัดอันตราย n limit of danger
พิกัติ n diversification
พิกัน n a species of tree
พิการ adj handicapped
พิกุล n bullet wood
พิฆาต v kill
พิฆเนศ n elephant - headed god
พิฆเนศวร n the God of wisdom and difficulty
พิฆเนศวร n elephant - headed god
พิง v lean against
พิจาร v consider
พิจารณา v consider
พิจารณากรรมฐาน v sit in meditation
พิจารณาคดี v try a case
พิจารณาตัดสิน v try a case
พิจารณาถึง v consider
พิจารณาหารือ v consult
พิจารณาหารือ v consult
พิจารณ์ v consider
พิจิก n scorpion
พิจิต v inspect
พิจิตร n Phichit
พิชญ์ n scholar
พิชัยสงคราม n treatise on war strategy
พิชาน n consciousness
พิชิต v conquer
พิชิตมาร n Buddha
พิฑูรย์ n cat´s eye
พิณ n Indian lute
พิณพาทย์ n classical Thai orchestra
พิณเพี้ย n jew´s harp
พิดทูล v speak
พิตร n property
พิถี n road
พิถีพิถัน v be punctilious
พิถีพิถัน adv punctiliously
พิทย n knowledge
พิทยา n knowledge
พิทยาคม n study
พิทยาคม n spell
พิทยาคาร n school
พิทยาธร n angel musicians
พิทยาพล n magical power
พิทยาลัย n secondary school
พิทักษ์ v protect
พิทักษ์รักษา v protect
พิทูร adj clever
พิธาน n arrangement
พิธี n ceremony
พิธี n custom
พิธีกร n master of ceremonies
พิธีกรรม n rite
พิธีการ n ceremony
พิธีครอบครู n Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
พิธีจองเปรียง n Brahman lantern procession
พิธีทางศาสนา n religious ceremony
พิธีบูชา n sacrificial ceremony
พิธีบูชา n rite
พิธีฝังศพ n funeral rites
พิธีพลีกรรม n sacrificial ceremony
พิธีมงคลสมรส n wedding ceremony
พิธีมณฑล n location
พิธีมิสซา n mass
พิธีมิสซา n mass
พิธีรีตอง n ceremony
พิธีศพ n funeral rites
พิธีสมรส n wedding ceremony
พิธีสวนสนาม n march
พิธีสาร n protocol
พิธีสู่ขวัญ n Thai blessing ceremony
พิธีอาบน้ำศพ n bathing rites for the corpse
พิธีเบิกไพร v perform a ceremony before going into a forest
พิธีเบิกไม้ n rite performed before cutting a tree
พิธีแต่งงาน n wedding ceremony
พินทุ n drop of water
พินทุ n vowel mark
พินทุ n tiny circle
พินทุ n dot
พินทุ n forehead mark
พินทุสร n sweet sound
พินอบพิเทา v respect
พินัยกรรม n will
พินาศ v fall
พินิจ adv attentively
พินิจ v examine
พินิจพิจารณา v examine
พินิจพิจารณา adv attentively
พินิจพิจารณา v examine
พินิจพิจารณา v analyze
พินิจพิเคราะห์ v examine
พินิต v guide
พินิต v govern
พินิศ v scrutinize
พินิศจัย v judge
พิบัติ n disaster
พิพรรธน์ n prosperity
พิพักพิพ่วน v hesitate
พิพัฒน์ n prosperity
พิพากษา v sentence
พิพากษาลงโทษ v punish
พิพากษ์ v sentence
พิพาท v dispute
พิพิธ adj various
พิพิธภัณฑสถาน n museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ n National Museum
พิพิธภัณฑ์ n museum
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ n aquarium
พิภพ n world
พิภพ n treasure
พิภัช v distribute
พิภาค n distribution
พิภูษณะ n ornament
พิภูษณ์ n ornament
พิมพ์ v print
พิมพ์ n mold
พิมพ์ v type
พิมพ์ดีด v type
พิมพ์ดีด n typewriter
พิมพ์ทอง n constellation
พิมพ์นิ้วมือ v fingerprint
พิมพ์ลายนิ้วมือ v fingerprint
พิมพ์ลายมือ v fingerprint
พิมพ์สัมผัส v touch-type
พิมพ์หนังสือ v print
พิมพ์เขียว n blueprint
พิมพ์ใจ v impress
พิมล adj stainless
พิมาน n paradise
พิมุข adj back
พิมเสน n borneol
พิมเสน n kind of mango
พิรากล adj tricky
พิราบ n pigeon
พิราม n rest
พิราม n mark indicating the final consonant
พิราม adj beautiful
พิราลัย v pass away
พิริยะ n braver
พิริยะ n bravery
พิริยโยธา n brave warrior
พิรี้พิไร adv tardily
พิรี้พิไร v tardy
พิรุณ n rain
พิรุธ v behave suspiciously
พิรุธ adj suspicious
พิรุธ n suspicion
พิลาป v moan
พิลาปรำพัน v moan
พิลาส v be beautiful
พิลาส v dance
พิลาส v enjoy
พิลิปดา n second of angular measure
พิลึก adj queer
พิลึก v be strange
พิลึกกึกกือ adj queer
พิลึกพิลั่น adj weird
พิศ v examine
พิศดาร adj strange
พิศดู v examine
พิศวง v wonder
พิศวง adj wonderful
พิศวงงงงวย v be puzzled
พิศวาส v love
พิศาล adv broad
พิศุทธิ์ n goodness
พิศุทธิ์ n beauty
พิศุทธิ์ n purity
พิษ n poison
พิษ n danger
พิษงู n snake venom
พิษฐาน v pray
พิษณุโลก n Phitsanulok
พิษภัย n danger
พิษร้าย n toxicity
พิษสง n power
พิษสุนัขบ้า n hydrophobia
พิษสุราเรื้อรัง n alcoholism
พิสดาร adv completely
พิสดาร adj strange
พิสดาร adj queer
พิสดาร adj detailed
พิสมร n amulet
พิสมัย v admire
พิสัช v answer
พิสัช v discard
พิสัญญี v faint
พิสัย n range
พิสิฐ adj excellent
พิสุทธิ์ adj clean
พิสุทธิ์ adj pure
พิสูจน์ v prove
พิสูจน์ฝีมือ v prove one´s ability
พิสูจน์ฝีมือ v prove one´s ability
พิสูจน์อักษร v proofread
พิสูจน์เลือด n blood test
พิหาร n monastery
พิฬาร n cat
พิเคราะห์ v consider
พิเชฐ adj most prosperous
พิเชียร n diamond
พิเทศ n foreign country
พิเรน adj abnormal
พิเศษ adj special
พิเศษ adv specially
พิโมกข์ v free
พิโมกข์ n salvation
พิโมกษ์ n salvation
พิโยกพิเกน v falter
พิโยค v be scattered
พิโรธ n anger
พิโรธ v be furious
พิโรธน์ n anger
พิโลน adj shining
พิไร v complain
พิไล adj pretty
พี adj fat
พี่ n elder sister or brother
พีช n peach
พีชคณิต n algebra
พี่ชาย n elder brother
พีซี n PC
พี่น้อง n relatives
พี่น้องร่วมชาติ n fellow citizen
พีระมิด n pyramid
พีวีซี n PVC
พี่สะใภ้ n sister-in-law
พี่สาว n elder sister
พี่หญิง n sister
พีอาร์ n P.R.
พี่เขย n brother-in-law
พี่เบิ้ม n big boss
พี่เลี้ยง n nurse
พี่เลี้ยงเด็ก n baby-sitter
พี่เลี้ยงเด็ก n wet nurse
พีเอ็ม n p.m.
พี้โพ้ n twilight
พี้โพ้ n desolated place
พี้โพ้ n dusk
พี่ใหญ่ n big brother
พี่ใหญ่ n big boss
พึง aux should
พึง aux must
พึ่ง v depend on
พึ่ง aux just now
พึงกระทำ v should be done
พึ่งจะ aux just
พึ่งจะ aux just
พึงจะ aux should
พึ่งจะ aux just now
พึ่งตนเอง v rely on oneself
พึ่งตัวเอง v rely on oneself
พึงตา v please
พึงปฏิบัติ v should be done
พึงประสงค์ v desire
พึงปรารถนา v desire
พึงพอใจ v please
พึ่งพา v depend on
พึ่งพากัน v depend on
พึ่งพาอาศัย v depend on
พึ่งพาอาศัยกัน v mutually depend on each other
พึ่งพิง v depend on
พึงมี v be supposed to
พึงระวัง v be careful
พึงสังเกต v note
พึงใจ v please
พึ่งใบบุญ v depend on
พึ่บ adv suddenly
พึม adv mutteringly
พึมๆ พำๆ adv mutteringly
พึมๆ พำๆ v mumble
พึมพำ v mumble
พืช n vegetation
พืชคลุมดิน n cover crop
พืชคาม n plant
พืชชั้นต่ำ n unicellular plant
พืชชั้นสูง n multi-cellular plant
พืชดอก n flowerer
พืชน้ำ n aquatic plant
พืชผล n crops
พืชผัก n vegetable
พืชผักสวนครัว n backyard garden
พืชพรรณ n florae
พืชพันธุ์ n seedling
พืชพันธุ์ n lineage
พืชพันธุ์ไม้ n seedling
พืชยืนต้น n perennial
พืชล้มลุก n annual crops
พืชสวน n garden plants
พืชสีเขียว n vascular plant
พืชหมุนเวียน n rotated crops
พืชหลายเซลล์ n multi-cellular plant
พืชอาศัย n epiphyte
พืชเขตร้อน n tropical plant
พืชเซลล์เดียว n unicellular plant
พืชเมืองร้อน n tropical plant
พืชเศรษฐกิจ n industrial drop
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว n monocotyledon
พืชไร่ n farm plants
พืด adj uninterrupted
พืดหิน n islet
พื้น n floor
พื้นๆ adj common
พื้นกระเบื้อง n tiled floor
พื้นความรู้ n background knowledge
พื้นคอนกรีต n concrete floor
พื้นฐาน n base
พื้นฐาน adj primary
พื้นฐานการศึกษา n foundation of education
พื้นดิน n ground
พื้นดี adj well-educated
พื้นถนน n road surface
พื้นถิ่น adj local
พื้นถิ่น n local area
พื้นทราย n sand
พื้นทวีป n ground
พื้นที่ n area
พื้นที่ n area
พื้นที่ชลประทาน n irrigable area
พื้นที่ต่ำ n lowland
พื้นที่ปลอดบุหรี่ n non-smoking area
พื้นที่รับน้ำ n catchment area
พื้นที่ราบ n plain
พื้นที่หวงห้าม n forbidden ground
พื้นที่เพาะปลูก n cultivated area
พื้นน้ำ n surface of the water
พื้นบ้าน adj local
พื้นปฐพี n land
พื้นผิว n surface
พื้นพสุธา n earth
พื้นพิภพ n land
พื้นพิภพ n world
พื้นพิภพ n land
พื้นฟ้า n sky
พื้นราบ n plain
พื้นล่าง n downstairs
พื้นสนาม n yard
พื้นหญ้า n grassland
พื้นหน้าเรียบ n plane
พื้นห้อง n floor
พื้นหินขัด n terrazzo floor
พื้นเดิม n background
พื้นเพ n lineage
พื้นเพ n hometown
พื้นเพเดิม n background
พื้นเมือง adj native
พื้นเรือน n floor
พื้นเวที n stage
พื้นเสีย v be moody
พื้นแผ่นดิน n earth
พื้นแผ่นดิน n the Earth´s surface
พื้นแผ่นดิน n ground
พื้นแผ่นดิน n ground
พื้นแผ่นดิน n land
พื้นแผ่นดิน n earth
พื้นแผ่นดิน n earth
พื้นโลก n the Earth´s surface
พุ v gush up
พุกาม n Myanmar
พุกามประเทศ n Myanmar
พุง n belly
พุง n viscera
พุ่ง v throw
พุ่ง v rush
พุ่ง v spout
พุงกะทิ n belly
พุงกาง v be paunchy
พุ่งขึ้น v rise
พุงจง n flying lemur
พุงจง n flying lemur
พุ่งชน v collide with
พุ่งตรง v direct
พุ่งตัว v rush
พุ่งตัว v kick one´s feet
พุ่งประเด็น v get to the point
พุงปลา n Dischidia rafflesiana
พุงปลา n maw
พุ่งพรวด v soar (e.g. prices)
พุ่งพรวด v dart
พุ่งพล่าน v be agitated
พุงพลุ้ย v be pot-bellied
พุงพลุ้ย adj pot-bellied
พุ่งหลาว v swan-dive
พุ่งอาวุธเข้าใส่ v attack
พุ่งเข้าชน v collide
พุ่งเข้าใส่ v rush
พุ่งแหลน n javelin
พุงโร n bulging
พุฒ adj big
พุฒ adj strong
พุฒ adj old
พุฒ n adult
พุฒ adj developed
พุฒิ n prosperity
พุด n Ervatamia
พุด n Gardenia
พุทธ n Buddha
พุทธกาล n Buddha´s lifetime
พุทธคุณ n Buddha´s grace
พุทธจักร n Buddhist church
พุทธชาด n Jasminum auriculatum Vahl.
พุทธฎีกา n Buddha´s utterances
พุทธฎีกา n monk´s utterances
พุทธธรรม n Buddhist moral code
พุทธบริษัท n Buddhist
พุทธบูชา n offerings to Buddha
พุทธปฏิมา n image of Buddha
พุทธปฏิมากร n image of Buddha
พุทธประวัติ n biography of Lord Buddha
พุทธปรัชญา n Buddhist philosophy
พุทธภาษิต n Buddhist proverb
พุทธมณฑล n Buddhist diocese
พุทธมามกะ n Buddhist
พุทธรักษา n Canna indica Linn.
พุทธรูป n image of Buddha
พุทธวจนะ n Buddha´s teaching
พุทธศก n Buddhist era
พุทธศตวรรษ n Buddhist era
พุทธศักราช n Buddhist era
พุทธศาสตร์ n Buddhism
พุทธศาสนา n Buddhism
พุทธศาสนิกชน n Buddhist
พุทธสถาน n Buddhist place
พุทธสมัย n lifetime
พุทธสมาคม n Buddhist association
พุทธองค์ n Buddha
พุทธอาณาจักร n Buddhist church
พุทธะ n enlightened person
พุทธังกูร n Buddha´s successor
พุทธางกูร n Buddha´s successor
พุทธาวาส n shrine
พุทธิ n intelligence
พุทธิปัญญา n intellect
พุทธเจดีย์ n pagoda
พุทธเจ้า n Buddha
พุทรา n monkey apple
พุทโธ n Lord Buddha
พุทโธ่ int alas
พุทโธ่พุทถัง int alas
พุธ n Wednesday
พุธ n Mercury
พุพอง v erupt
พุพอง n blister
พุ่ม n bush
พุ่มข้าวบิณฑ์ n name of decorative design
พุ่มข้าวบิณฑ์ n funnel - like float filled with rice used as offerings
พุ่มดอกไม้ n flowers arranged in lotus-shape
พุ่มพวง n woman
พุ่มม่าย adj still being a widow
พุ่มไม้ n bush
พุ้ย v paddle briskly
พุ้ย v push rice into mouth by using chopsticks
พุ้ยน้ำ v paddle water
พู n section
พู่ n tuft
พู่กลิ่น n garland with tassels
พู่กัน n paintbrush
พูกาม n Myanmar
พูกามประเทศ n Myanmar
พูด v say
พูด v talk
พูด v mention
พูดกระโชกโฮกฮาก v shout
พูดขวานผ่าซาก v talk openly
พูดขัดจังหวะ v interrupt
พูดคล่อง v speak fluently
พูดคั่น v interrupt
พูดคุย v chat
พูดงึมงำ v murmur
พูดจริงทำจริง v speak seriously
พูดจ้อ v blabber on
พูดจ้อยๆ v speak on and on
พูดจา v speak
พูดจาเปิดเผย adv outspokenly
พูดจำเจ v repeat
พูดฉอดๆ adv talkatively
พูดช้าๆ v drawl
พูดซ้ำ v repeat one´s word
พูดซ้ำซาก v repeat
พูดตรง v blurt out
พูดตรงไปตรงมา adj frank
พูดตรงไปตรงมา v talk openly
พูดตลก v joke
พูดตาม v repeat after
พูดถากถาง v say ironically
พูดถึง v mention
พูดทิ่มแทง v say sarcastically
พูดทีเล่นทีจริง v say something half jokingly
พูดนอกประเด็น v speak beside the point
พูดนอกประเด็น v speak beside the point
พูดนอกเรื่อง v speak beside the point
พูดนอกเรื่อง v speak beside the point
พูดน้ำไหลไฟดับ v be talkative
พูดบอกใบ้ v imply
พูดปด v lie
พูดประจบ v cajole
พูดพร่ำ v chatter
พูดพร่ำเพรื่อ v chatter
พูดพร่ำเพ้อ v talk nonsense
พูดพร่ำเพ้อ v drivel
พูดพล่าม v ramble
พูดพึมพำ v murmur
พูดมาก v be talkative
พูดยานคาง v drawl
พูดยาว v poem
พูดย้ำ v reiterate
พูดรัว v speak rapidly and clearly
พูดรำพัน v chatter
พูดล้อ v tease
พูดลอยๆ v say nonspecifically
พูดล้อเล่น v tease
พูดล้อเล่น v joke
พูดวกวน v beat around the bush
พูดว่า v blame
พูดส่ง v drivel
พูดสอด v interrupt
พูดหยอกล้อ v tease
พูดหยอกเย้า v tease
พูดหัว v talk cheerfully and humorously
พูดอ้อม v beat around the bush
พูดอ้อมค้อม v periphrastically talk
พูดเก่ง v be controversialist
พูดเก่ง v be chatty
พูดเก่ง v be talkative
พูดเก่ง v be talkative
พูดเก่ง v be talkative
พูดเก่ง v be chatty
พูดเก่ง adj talkative
พูดเกินจริง v exaggerate
พูดเกี้ยว v flirt with
พูดเกี้ยว v dally
พูดเจื้อยแจ้ว v speak on and on
พูดเฉไฉ v evade
พูดเชือนแช v evade
พูดเท็จ v lie
พูดเป็นต่อยหอย v be talkative
พูดเป็นนัย v imply
พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ v speak fluently
พูดเป็นไฟ v speak fluently
พูดเปรย v hint
พูดเปรยๆ v hint
พูดเพ้อเจ้อ v drivel
พูดเย้าแหย่ v tease
พูดเรื่อยเปื่อย v speak extemporaneously
พูดเล่น v joke
พูดเล่นๆ v joke
พูดเลอะเทอะ v talk nonsense
พูดเส v evade
พูดเสียงต่ำ v speak in a low tone
พูดเหน็บแนม v say ironically
พูดเหน็บแนม v say sarcastically
พูดเหลวไหล v talk nonsense
พูดแตกต่าง v argue
พูดแทงใจดำ v say sarcastically
พูดแทน v speak for
พูดแทน v speak for
พูดแทรก v interrupt
พูดแย้ง v argue
พูดโต้ v argue
พูดโผงผาง v blurt out
พูดโผงผาง v talk openly
พูดโพล่ง v blurt out
พูดใส่หน้า v bawl
พูดให้ร้าย v condemn
พูดไม่จริง v lie
พูดไม่ถูก v be speechless
พูดไม่ออก v stick to one´s throat
พูดไม่ได้ adj deaf
พูน v pile up
พูน adj full
พู้น adv that
พูพอน n ivory
พเนก n elephant´s pillow
พเนจร v wander
พเยีย n garland


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top