4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย i
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

I
pron คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9, n เสียงสระในภาษาอังกฤษ

ice
n ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม, n น้ำแข็ง, vt โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง, n ลานน้ำแข็ง, vt ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม, n ไอศรีม

n ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง, n รูปบูชา, n รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์

n ความคิด, n แผนการ

adj ซึ่งอยู่ในความคิด, adj ดีเลิศ, n แบบอย่างที่ดี, n อุดมคติ

adj เหมือนกัน

n การแสดงตัว

vt ระบุชื่อ

n ความเหมือนกัน, n บุคลิกลักษณะ

adj เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

n แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ie

if
conj ถ้า

vi ทำเพิกเฉย

ill
adj เกลียดชัง, n ความเจ็บป่วย, adj เจ็บป่วย, n โชคร้าย (ทางวรรณคดี), adv ไม่ดี, adj เลว, n สิ่งที่เป็นอันตราย

adj ผิดกฎหมาย

n ความเจ็บป่วย

n ความเข้าใจผิด, n ภาพหลอน

vt เป็นตัวอย่างของ, vi แสดงตัวอย่าง, vt แสดงตัวอย่าง, vt ใส่ภาพประกอบ

vt นึกฝัน, n ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์), n มโนภาพ, n รูปปั้น, n รูปภาพ

n จินตนาการ

vt คิดสรุปเอาเอง, vt จินตนาการ, vi มีจินตนาการ

adj ทันทีทันใด, adj ที่ส่งผลโดยตรง

adv โดยทันทีทันใด

n ผู้อพยพ

n การอพยพ

adj เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน, adj ซึ่งได้รับการยกเว้น, adj ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค, adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก, n ผู้มีภูมิคุ้มกัน

n การอัด, n ผลกระทบ, vt ส่งผลกระทบ, vi ส่งผลกระทบ

vt จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้, vt ทำให้มีผล, n อุปกรณ์เครื่องใช้


n ความหมายโดยนัย

vt บอกเป็นนัย

n การนำเข้า, n ความสำคัญ, vt นำเข้า, vt มีความหมายว่า (คำทางการ)

n ความสำคัญ

adj สำคัญ

adv อย่างสำคัญ

vt กำหนด

adj ซึ่งเป็นไปไม่ได้

vt กด, n ตราประทับ, vt ทำให้ประทับใจ, vt เน้นย้ำ, vi ประทับใจ, vt ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

n การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง, n ความประทับใจ, n งานพิมพ์, n รอยประทับตรา

adj ซึ่งน่าประทับใจ

vi ดีขึ้น, vt ทำให้ดีขึ้น

adj ที่ทำให้ดีขึ้นได้, adj ซึ่งยกระดับ, adv ในทางสูงขึ้น

n การปรับปรุง

n กระแสประสาท, n แรงกระตุ้น

in
prep ใน, adv ใน, adj ใน, prf ใน, prf ไม่

adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น, n สิ่งกระตุ้น

adj เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ), n เหตุการณ์

vt ประกอบด้วย

prep รวมทั้ง

n รายได้

adj ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน (คำทางการ), vi รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท, vt รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท, vt รวมเข้าด้วยกัน, vi รวมเข้าด้วยกัน

n การเพิ่มขึ้น, n จำนวนที่เพิ่มขึ้น, vt เพิ่ม, vi เพิ่ม

adj ที่เพิ่มขึ้น

n การเพิ่มเติม, adj ที่เพิ่มขึ้น, adj ที่เพิ่มมากขึ้น, adj ซึ่งสูงขึ้น

adv อย่างมากขึ้น

adj ซึ่งไม่น่าเชื่อ

adv อย่างน่าประหลาดใจ

adv อย่างแท้จริง

n ความเป็นอิสระ

n คนที่พึ่งตนเอง, adj ซึ่งเป็นอิสระ

n ดัชนี, n ตัวชี้, vi ทำดัชนี, vt ทำดัชนี

adj เกี่ยวกับอินเดีย, n ชาวอินเดีย, n ชาวอินเดียนแดง, n ภาษาอินเดีย

vt ชี้ทาง, vt แสดง

n สัญญาณ

n ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.)

adj เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, adj โดยธรรมชาติ (คำทางการ)

adj แต่ละบุคคล, n บุคคล

n การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท, adj เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, adj ขยัน, n บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต)

n ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), n ธุรกิจ, n อุตสาหกรรม

adj ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

adv อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

adj ซึ่งอยู่ในวัยทารก, n ทารก

n การติดเชื้อ

n การขยายตัว, n เงินเฟ้อ

n การจูงใจ, vt กำหนด, n เจ้าถิ่น, vt ทำให้หลงเสน่ห์, vt มีอิทธิพลต่อ, n อำนาจ

adj ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, n ผู้มีอิทธิพล

vt แจ้งให้ทราบ, adj ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ)

adj ซึ่งเป็นกันเอง, adj ซึ่งไม่เป็นทางการ

n ข่าวสาร

n โครงสร้างพื้นฐาน

n ส่วนผสม

adj ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย

vi รับมรดก, vt สืบต่อ

adj ชั้นต้น, vt ลงชื่อแรก, n อักษรแรกของชื่อ

adv ในขั้นต้น

n ผู้เริ่มต้น, vt ริเริ่ม

n การเริ่มต้น, n ความริเริ่ม

vt ทำร้าย

n การทำให้เสียหาย (กฎหมาย), n อันตราย, n อาการบาดเจ็บ

n ผู้ถูกกักกัน

adj ข้างใน

adj ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย), adj ซึ่งไร้เดียงสา, n ผู้บริสุทธิ์

n ่นวัตกรรม

adj ใหม่, adj ใหม่

n การนำเข้า, n การสนับสนุน, n กำลังกระแสไฟฟ้า, n ข้อมูล, vt ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์, vt ให้ข้อมูล

n การไต่สวน

n คนเลวทราม, n แมลง

vt แซม, n ใบแทรก, vt ใส่

adv ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ), prep ภายใน, adv ภายใน, adj ภายใน, adj วงใน, n ส่วนใน, sl ในคุก

n ความเข้าใจลึกซึ้ง

vi ยืนยัน

n การตรวจจับ

n ผู้ตรวจสอบ, n สารวัตร

n การสูดลมหายใจ, n ความบันดาลใจ

vt ดลใจ, vt ทำให้เกิด

vt ติดตั้ง, vt สถาปนา

n การติดตั้ง, n การสถาปนา, n การแสดงผลงาน(ศิลปะ), n ค่ายทหาร

n กรณี, n การดำเนินคดี (กฎหมาย), vt ยกตัวอย่าง

adj รีบด่วน

adv โดยทันที

adv แทน

adj มีชีวิตชีวา, n สัญชาตญาณ

n ธรรมเนียม, n สถาบัน

adj เกี่ยวกับสถาบัน

vi สั่งสอน, vt สั่งสอน

n การสอน, n คำสั่ง (คำทางการ), n วิธีใช้


n ครูผู้สอน

n เครื่องดนตรี, n เครื่องตรวจวัด, vt ติดตั้งเครื่องควบคุม, n ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, vi เรียบเรียงดนตรี, n วิธีการ, n อุปกรณ์, n เอกสาร

n การประกัน

adj ซึ่งไม่เสียหาย

vi ผสมผสาน, vt ผสมผสาน

adj ซึ่งผสมผสาน

n การรวมเข้าด้วยกัน

n ความซื่อสัตย์, n ความสมบูรณ์

adj เกี่ยวกับปัญญา, adj ซึ่งมีสติปัญญา, n ผู้มีสติปัญญาสูง

n การสืบราชการลับ, n ข่าวกรอง, n ความฉลาด, n หน่วยสืบราชการลับ

adj ซึ่งมีไหวพริบ

vt ตั้งใจ, vi ตั้งใจ, vt หมายถึง

adj เข้มข้น, adj แรงกล้า

n ความเข้มข้นของพลังงาน, n ความรุนแรง, n ความเอาจริงเอาจัง

n เจตนา (คำทางการ), adj ซึ่งตั้งใจ

n ความตั้งใจ

vi มีปฏิกิริยาต่อกัน

n ปฏิกิริยา

n ความดึงดูง, n ความสนใจ, vt ทำให้เกี่ยวข้อง, vt ทำให้สนใจ, n ผลประโยชน์

adj ซึ่งสนใจ

adj น่าสนใจ

vi ก้าวก่าย, vi รบกวน

adj ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป), adj ภายใน, adj ภายในจิตใจ, n ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง), n ส่วนใน

adj ภายใน

adj ระหว่างประเทศ, n องค์กรระหว่างประเทศ

n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ

vt เข้าใจ, vt แปล, vi อธิบาย

n การแปลความหมาย

vi ขัดจังหวะ, vt ขัดจังหวะ, vt สอดแทรก

n ช่วงเวลา, n หยุดพักเป็นช่วงๆ

n การแทรกแซง

n การสัมภาษณ์, vt สัมภาษณ์

adj คุ้นเคย, n เพื่อนสนิท, adj ละเอียดลออ (ความรู้), adj ส่วนตัว (ทางเพศ), vt ประกาศ, vt พูดเป็นนัย

prep กลายเป็น, prep เกี่ยวกับ, prep เข้าไปใน, prep ตรงไปยัง

vt แนะนำตัว, vt เพิ่ม, vt เริ่มนำ

n การแนะนำตัว, n การริเริ่ม, n คำนำ

vt บุกรุก, vt เหยียบย่ำ

n การบุกรุก, n การรุกราน

vt แต่งเรื่อง, vt สร้างสรรค์

n การประดิษฐ์, n สิ่งประดิษฐ์

n รายการสิ่งของ, n สินค้าที่มีอยู่ในร้าน

vt แต่งตั้ง, vt ลงทุน, vt อุทิศ (เวลา, กำลัง)

vt ตรวจสอบหาความจริง, vt สืบสวน, vi สืบสวน

n การตรวจสอบหาความจริง, n การสืบสวน

n ผู้สอบสวน

n การลงทุน, n เงินลงทุน

n นักลงทุน

adj ซึ่งมองไม่เห็น

n การเชิญ, n คำเชื้อเชิญ

vt เชิญ, vt ทำให้เกิด

vt เกี่ยวพัน, vt ทำให้พัวพัน

adj ที่เกี่ยวข้อง, adj ที่เอาใจใส่, adj ี่ซับซ้อน

n การเกี่ยวข้อง, n ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว

adj เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก, n ชาวอิรัก, n ภาษาอิรัก

adj เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์, n ชาวไอร์แลนด์, n ภาษาไอร์แลนด์

n เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, adj เข้มงวด, n เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก, adj ซึ่งมีธาตุเหล็ก, n ตรวน, n เตารีด, n ธาตุเหล็ก, vt รีด (เสื้อผ้า), adj โหดร้าย, sl ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ


n ถ้อยคำแดกดัน

n มุสลิมและประเทศมุสลิม, n ศาสนาอิสลาม

adj ของอิสลาม

n เกาะ, n เกาะกลางถนน

n คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา, adj โดดเดี่ยว, vt แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), vt แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, vt แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา

adj โดดเดี่ยว, adj ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่)

n การแยกออก, n ความโดดเดี่ยว

adj เกี่ยวกับอิสราเอล, n ชาวอิสราเอล, n ภาษาอิสราเอล

n การแจกจ่าย, vt แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร, n ฉบับ, vi ตีพิมพ์, vt ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก, n ประเด็น, n ปัญหา, n ผล, n ลูกหลาน, vi ไหลออก, vt ออก (แถลงการณ์, ประกาศ)

it
n ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก), pron มัน

adj เกี่ยวกับอิตาลี, n ชาวอิตาลี, n ภาษาอิตาลี

n ของ, n ข่าว, n รายการ

its
pron ของมัน

pron ตัวมันเองค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top