ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspiration*, -inspiration-

inspiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspiration (n.) การสูดลมหายใจ See also: การสูด
inspiration (n.) ความบันดาลใจ See also: แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
inspirational (adj.) เป็นการดลใจ See also: เกี่ยวกับการดลใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ,เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
English-Thai: Nontri Dictionary
inspiration(n) การหายใจเข้า,การดลใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inspiration๑. การหายใจเข้า๒. ความบันดาลใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบันดาลใจ (n.) inspiration Syn. แรงบันดาลใจ
แรงดลใจ (n.) inspiration See also: afflatus Syn. แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ (n.) inspiration See also: stimulus Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
แรงบันดาลใจ (n.) inspiration See also: stimulation Syn. แรงดลใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My father is my inspirationพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น
It gives hope and inspiration to millions.ที่ให้ความหวังพลังใจคนนับล้าน
You need a lot more than inspiration to play the violin.เธอต้องใช้มากกว่าแรงบันดาลใจในการเล่นไวโอลิน
Now, you know that my inspiration for these stories... come, of course, from my personal life.ตอนนี้ คุณรู้แล้วว่า / แรงบันดาลใจของฉันสำหรับเรื่องนี้ มาจากที่ไหน แน่นอน / ต้องมาจากเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของฉัน
My young Matthew, inspiration is like a baby.หนูแมทธิวของป๊า แรงบันดาลใจ ก็เหมือนกับเด็กทารก
Besides, you've never had any problems finding inspiration for the Dorwell series.อีกอย่าง.. คุณไม่เคยมีปัญหา เรื่องหมดอารมณ์ เขียนนิยายเรื่องดอร์เวลอยู่แล้ว
Have you found inspiration up in that room of yours?พบอะไรที่พอจะเป็นแรงบันดาลใจบ้างรึยัง?
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี
Their inspiration their brand image is the all American family.แรงบันดาลใจและภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า คือครอบครัวแบบอเมริกันแท้
"I travelled the world for inspiration and found it in a man...ฉันเดินทางรอบโลกค้นหาแรงบันดาลใจ
Well, obviously, I derived my inspiration for the metaphor of the fugue, the loop--เห็นได้ชัด ว่าผมได้แรงบันดาลใจ... การอุปมา การทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ซ้ำไปซ้ำมา--

inspiration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, 感召力] inspiration; the power to inspire
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, 感染力] inspiration; infectious (enthusiasm)
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 灵感 / 靈感] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor

inspiration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
吸気[きゅうき, kyuuki] (n,adj-no) inspiration
感興[かんきょう, kankyou] (n) interest; fun; inspiration
インスピレーション(P);インスピレイション[, insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P)
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
感化[かんか, kanka] (n,vs) influence; inspiration; reform; correction; (P)
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P)
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
霊感[れいかん, reikan] (n) (1) inspiration; afflatus; (2) ability to sense the supernatural (esp. ghosts, etc.)
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement

inspiration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai ) EN: inhalation FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
ความบันดาล[n.] (khwām bandā) EN: inspiration FR: inspiration [f]
ความบันดาลทางกวี[n. exp.] (khwām bandā) EN: poetic inspiration FR: inspiration poétique [f]
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit s) EN: creativity ; creative thinking ; inspiration FR: créativité [f] ; inspiration [f]
พระราชดำริ[n.] (phrarātchad) EN: royal thought ; royal idea ; royal initiative FR: inspiration royale [f] ; initiative royale [f]
แรงบันดาลใจ[n. exp.] (raēng bandā) EN: inspiration FR: inspiration [f]

inspiration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inspiration {f}inspiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspiration
Back to top