ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

importantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *importantly*, -importantly-

importantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
importantly (adv.) อย่างสำคัญ See also: โดยสำคัญ Syn. significantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง
And more importantly may your dreams become reality!และที่สำคัญกว่า บางทีความฝันของพวกคุณอาจเป็นจริง
More importantly so does she.มันสำคัญมากกับนางใช่ไหม
So, you know, you could actually make kind of a difference here, and, more importantly for you, I could maybe help you find some of the answers that you're looking for.คุณก็รู้ คุณทำให้อะไร มันเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่ และสิ่งที่ำสำคัญที่สุดก็คือ ผมอาจจะช่วยคุณได้ หาคำตอบให้กับสิ่งที่คุณตามหาอยู่
More importantly to people around him, he's held on to the only good thing left in his life.ที่สำคัญกว่านั้นกับคนรอบๆตัวเขา เขาได้ยึดถือสิ่งดีที่เหลือเพียงสิ่งเดียว ในชีวิตของเขา
More importantly you and those boys have possibly been the most valuable military assetและที่สำคัญกว่านั้น นายกับเด็กของนายอาจจะเป็นบุคคลากรที่มีค่าที่สุดในกองทัพ
Yes, he lets you drink for free, but it's hardly worth you putting your lives, and more importantly my life on the line.ใช่ เขาให้พวกเธอกินฟรี แต่แค่นั้นไม่คุ้มต้องเสี่ยงชีวิตพวกเธอ และที่สำคัญกว่า ชีวิตฉัน
That's what your followers would want, and more importantly that's what I want.นั่นคือสิ่งที่ ลิ่วล้อของพวกคุณ ต้องการ และที่สำคัญที่สุด\มันคือสิ่งที่ผมต้องการ
Okay, more importantly than that, how do you group of morons think that you're gonna keep this quiet when Wo Fat gets here, huh?ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ปัญญาอ่อนอย่างพวกคุณจะ ปิดเรื่องนี้ได้ยังไง คิดว่าคุณจะปิดเงียบได้หรือ
Give me the opportunity. But more importantly, by his methods.แต่ที่สำคัญกว่า ด้วยวิธีของเขา
I am smart, capable and, most importantly,... ..I'm free in all the ways that you are not.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร นายมีบ้าน เช่าเอาไว้
More importantly, do you, as a foreigner, see me in this light?More importantly, do you, as a foreigner, see me in this light?

importantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า importantly
Back to top