ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

index

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *index*, -index-

index ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
index (n.) ดัชนี See also: ดรรชนี Syn. inventory, register, directory, list
index (n.) ตัวชี้ See also: ตัววัด, ตัวบ่งชี้ Syn. indicator, pointer
index (vi.) ทำดัชนี Syn. reference, refer
index (vt.) ทำดัชนี Syn. reference, refer
index finger (n.) นิ้วชี้ Syn. first finger, forefinger
index-linked (n.) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger)
indexed fileแฟ้มดรรชนีหมายถึง แฟ้มพิเศษต่างหากที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของระเบียนต่าง ๆ ที่เก็บ ไว้ในแฟ้มฐานข้อมูล (database file) การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ จะทำได้เร็วมาก
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
English-Thai: Nontri Dictionary
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
index๑. นิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ forefinger]๒. ดรรชนี, ดัชนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indexed fileแฟ้มดรรชนี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indexed sequential access method (ISAM)วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี (ไอแซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indexดัชนี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Index Fingerนิ้วชี้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดรรชนี (n.) index Syn. ดัชนี
ดรรชนี (n.) index See also: list Syn. ดัชนี
ดรรชนี (n.) index Syn. ดัชนี
ดัชนี (n.) index Syn. สารบาญ, รายการ, ทะเบียน, ดรรชนี, ระเบียน
ดัชนี (n.) index
ดรรชนี (n.) index finger See also: forefinger Syn. นิ้วชี้
ดรรชนี (n.) index finger See also: forefinger, second finger Syn. นิ้วชี้, ดัชนี
นิ้วชี้ (n.) index finger See also: forefinger
นิ้วชี้ (n.) index finger See also: forefinger, second finger Syn. ดัชนี
ดรรชนี (n.) index number Syn. ดัชนี
ดัชนี (n.) index number Syn. เลขดัชนี
เลขดัชนี (n.) index number
directory file (n.) ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index) See also: ดรรชนี Syn. inventory, roll
indices (n.) ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index) See also: ดรรชนี Syn. directory file, inventory, roll
ดรรชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction Syn. ดัชนีหักเห
ดรรชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction Syn. ดัชนีหักเห
ดัชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction
ดัชนีหักเห (n.) refractive index See also: index of refraction
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, I noticed that there weren´t any index cards.อืม ฉันรู้มาว่าที่นั่น/ไม่มีการใช้อินเด็กซ์ การ์ด
Touch your nose with the index finger of your left hand.แตะจมูก ด้วยนิ้วชี้มือซ้าย
The thumb, index finger and middle finger of your left hand...นิ้วโป่ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือซ้าย
Are those index cards?พวกนี้คือ อินเด๊กการ์ด
They're not index cards with writing on them.มันไม่ใช่การ์ดแบบเอาไว้เขียนนะ
We also got a right index off the scale.เราได้เข้าในฐานข้อมูลต่างๆ
You guys ever read about that inevitability index thing that's been in all the papers?พวกนายเคยอ่านบางสิ่ง ที่พูดถึงการไม่มีทางเลือก ที่ปรากฎอยู่ใน ทุกเอกสารมาบ้างรึเปล่า?
I have in mind to create an index of similes, Uncle.หนูกำลังคิดจะเขียนดัชนีเปรียบเทียบค่ะลุง
The program has an index that catalogs anything organic.โปรแกรมมีดัชนีของรายชื่อองค์ประกอบทุกอย่าง
Touch your nose with your index finger and tell me how you treat a cerebral contusion.ใช้นิ้วชี้แตะที่จมูกของคุณ และบอกผมมาสิว่า คุณรักษา อาการกระทบกระเทือนทางสมองได้ยังไง
I've gotta write out a bunch of index cards just to keep up with these lies.เฮ้ พวกเธอ .. ทำอะไรกันน่ะ สะพานนั่น ข้ามได้ทีละคนนะ
Did you go over the index cards?เธอสวยธรรมชาติอยู่แล้ว

index ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 居民消费价格指数 / 居民消費價格指數] consumer price index CPI
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 消费价格指数 / 消費價格指數] consumer price index CPI
引得[yǐn dé, ˇ ㄉㄜˊ, 引得] index (phonetic loan)
折射率[zhé shè lǜ, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ ㄌㄩˋ, 折射率] index of refraction
指数基金[zhǐ shù jī jīn, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 指数基金 / 指數基金] index fund
指数套利[zhǐ shù tào lì, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, 指数套利 / 指數套利] index arbitrage
指数期权[zhǐ shù qī quán, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, 指数期权 / 指數期權] index options
均线指标[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 均线指标 / 均線指標] moving average index (used in financial analysis)
移动平均线指标[yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 移动平均线指标 / 移動平均線指標] moving average index (used in financial analysis)
标准普尔[biāo zhǔn pǔ ěr, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ, 标准普尔 / 標準普尔] Standard and Poor's financial index (S&P)
火山爆发指数[huǒ shān bào fā zhǐ shù, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄅㄠˋ ㄈㄚ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 火山爆发指数 / 火山爆發指數] volcanic explosivity index (VEI)
检字法[jiǎn zì fǎ, ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄚˇ, 检字法 / 檢字法] indexing system for Chinese characters in a dictionary
索引[suǒ yǐn, ㄙㄨㄛˇ ˇ, 索引] index
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 指标 / 指標] norm; index; target
物价指数[wù jià zhǐ shù, ˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 物价指数 / 物價指數] price index
下标[xià biāo, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄠ, 下标 / 下標] subscript; suffix; index

index ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing
インデックスバッファ[, indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer
インデックスファンド[, indekkusufando] (n) index fund
インデックスホール[, indekkusuho-ru] (n) {comp} index hole
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register
コンポジットインデックス[, konpojittoindekkusu] (n) composite index
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary)
ディフュージョンインデックス[, deifuyu-jon'indekkusu] (n) diffusion index
パリティ指数[パリティしすう, paritei shisuu] (n) parity index
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index
区点[くてん, kuten] (n) Japanese character set row and column index ('separator' encoding)
双鉤法[そうこうほう, soukouhou] (n) (See 単鉤法) in calligraphy, a style of holding the brush between the thumb and the index and middle fingers
小売物価指数[こうりぶっかしすう, kouribukkashisuu] (n) retail price index
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P)
株価指数[かぶかしすう, kabukashisuu] (n) stock price index
株価指数先物取引[かぶかしすうさきものとりひき, kabukashisuusakimonotorihiki] (n) stock price index futures trading; stock-index futures trading; trading of stock index futures
株式指標[かぶしきしひょう, kabushikishihyou] (n) stock price index
検字[けんじ, kenji] (n) stroke-count index
業況判断指数[ぎょうきょうはんだんしすう, gyoukyouhandanshisuu] (n) diffusion index; DI; business sentiment index
浣腸;潅腸;灌腸[かんちょう, kanchou] (n,vs) (1) (giving an) enema; (2) (uk) (sl) prank where the anal region of another person is poked with index fingers
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index
色指数[いろしすう, iroshisuu] (n) colour index
音訓索引[おんくんさくいん, onkunsakuin] (n) index listing kanji by their Chinese and Japanese pronunciations
食指[しょくし, shokushi] (n) forefinger; index finger
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
インデキシング[, indekishingu] (n) indexing
インデクサ[, indekusa] (n) {comp} indexer
インデクシング[, indekushingu] (n) indexing
インデクセーション[, indekuse-shon] (n) (See 指数化方式) indexation
インデックス[, indekkusu] (n) index; indices; indexes; (P)
インデックス付きサーチ[インデックスつきサーチ, indekkusu tsuki sa-chi] (n) {comp} indexed search
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index)
シーピーアイ[, shi-pi-ai] (n) consumer price index; CPI
価格インデクセーション[かかくインデクセーション, kakaku indekuse-shon] (n) price indexation
卸売物価指数[おろしうりぶっかしすう, oroshiuribukkashisuu] (n) wholesale price index; WPI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index
指標レジスタ[しひょうレジスタ, shihyou rejisuta] index register
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index
索引[さくいん, sakuin] index
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index
多重索引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] MISAM, Multikey Indexed Sequential Access Method
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing
指標付き色指定[しひょうつきいろしてい, shihyoutsukiiroshitei] indexed colour
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file
索引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] indexing
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms
索引精度[さくいんせいど, sakuinseido] depth of indexing
索引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization
索引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language
索引語[さくいんご, sakuingo] indexing term
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set
累積索引付け[るいせきさくいんつけ, ruisekisakuintsuke] cumulative indexing

index ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card FR: fiche [f]
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng a) EN: card index FR: fichier de cartes [m]
ดรรชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m]
ดรรชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger FR: index [m]
ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; index number FR:
ดัชนีแอเดียแบติก[n. exp.] (datchanī aē) EN: adiabatic index FR:
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī ch) EN: title index FR: bibliographie [f]
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī ch) EN: author index FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีดีเซล[n. exp.] (datchanī dī) EN: diesel index FR:
ดรรชนีหักเห[n.] (datchanīhak) EN: refractive index FR:
ดัชนีหักเห[n.] (datchanīhak) EN: refractive index FR:
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hu) EN: share index FR:
ดัชนีการหักเห[n. exp.] (datchanī kā) EN: refractive index FR:
ดัชนีการรักษา[n. exp.] (datchanī kā) EN: therapeutic index ; therapeutic ratio FR:
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī kh) EN: cost of living index FR:
ดรรชนีค้นคำ[n. exp.] (datchanī kh) EN: index FR: index [m]
ดรรชนีค้นเรื่อง[n. exp.] (datchanī kh) EN: subject index FR:
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ[n. exp.] (datchanī kh) EN: Business Confidence Index FR:
ดัชนีกุมารทอง[n. exp.] (datchanī ku) EN: Kuman Thong index FR:
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีปฏิกิริยา[n. exp.] (datchanī pa) EN: reactivity index FR:
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม[n. exp.] (datchanī ph) EN: Manufacturing Production Index (MPI) FR:
ดรรชนีผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī ph) EN: author index FR: index des auteurs [m]
ดัชนีราคา = ดรรชนีราคา[n. exp.] (datchanī rā) EN: price index FR: indice des prix [m]
ดัชนีราคาหุ้น[n. exp.] (datchanī rā) EN: share index FR:
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. exp.] (datchanī rā) EN: Set Index ; Stock Exchange of Thailand,Index FR:
ดัชนีราคาผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī rā) EN: Consumer Price Index (CPI) FR:
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน[n. exp.] (datchanī rā) EN: Core Consumer Price Index FR:
ดัชนีราคาผู้ผลิต[n. exp.] (datchanī rā) EN: Producer Price Index (PPI) FR:
ดัชนีราคาสินค้า[n. exp.] (datchanī rā) EN: price index FR:
ดัชนีรวมเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (datchanī rū) EN: Fiscal Composite Index (FC) ; Fiscal Crisis Composite Index FR:
ดัชนีเซท 50[n. exp.] (datchanī se) EN: SET 50 Index FR:
ดัชนีฐานตรึง = ดรรชนีฐานตรึง[n. exp.] (datchanī th) EN: fixed-base index FR:
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wā) EN: periodical index FR:
การจัดอันดับ[n. exp.] (kān jat and) EN: ranking ; rating ; ranking index FR: classement [m]
ค่าไอโอดีน[n. exp.] (khā ai-ōdīn) EN: iodine value ; iodine adsorption value ; iodine number ; iodine index FR:
เครื่องชี้นำ[n. exp.] (khreūang ch) EN: indicator ; guide ; index FR:

index ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungsindex {m}amendment index
Rentenindex {m}bond index
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Berstindex {m} [techn.]burst index
Baukostenindex {m}construction cost index
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index
Baumassenzahl {f}cubic index
Diffusionsindex {m}diffusion index
Beschäftigungsindex {m}employment index
Erzeugerpreisindex {m}producer price index
Wachstumsindex {m}growth index
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index
Schmelzindex {m}melt index
Elendsindex {m}misery index
Leistungsindex {m}performance index
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index
Preisindexniveau {n} [econ.]price index level
Einzelhandelspreisindex {m}retail price index
Saprobienindex {m}saprobity index; saprobial pollution index
Aktienpreisindex {m}share price index; stock price index
Kursindex {m}share price index; stock price index
Börsenindex {m}stock exchange index
Börsenpreisindex {m}stock market price index
Sachregister {n}subject index
Mengenindex {m}volume index
Index {m} | Indexe
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register
Indexbindung {f}; Indexkopplung
Indexfonds {m}index fund
Indexführungsloch {n} | Indexführungslöcher
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole
Indexoption {f}index option
Indexpunkt {m}index point
Indexpreis {m}index price
Indexzahl {f}index number
Karteikarte {f}index card; file card; filing card
Nilpotenzindex {m} [math.]index of nilpotence
Aktienindex {m}; Börsenindex
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages
Börsenkursindex {m}stock exchange price index; stock exchange quotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า index
Back to top