ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illusion*, -illusion-

illusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illusion (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion, false impression
illusion (n.) ภาพหลอน See also: ภาพมายา, ภาพลวงตา Syn. fancy, hallucination
illusionist (adj.) นักมายากล See also: นักแสดง, คนเล่นกล
English-Thai: HOPE Dictionary
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
illusionary(อิลู'เชินนะรี) adj. เป็นมายา,ลวงตา,หลอกลวง, Syn. illusional
English-Thai: Nontri Dictionary
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illusionการแปลสิ่งเร้าผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การลวง (n.) illusion See also: delusion, deception, fallacy Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, ความเข้าใจผิด
การหลอกลวง (n.) illusion See also: delusion, deception, fallacy Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การลวง, ความเข้าใจผิด
ภาพมายา (n.) illusion See also: hallucination, delusion
ภาพลวง (n.) illusion Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพหลอน
ภาพลวงตา (n.) illusion See also: delusion, hallucination, mirage, chimera Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน Ops. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง
มายา (n.) illusion See also: delusion, deception, fallacy Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด
มายาการ (n.) illusion See also: supernatural Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ
มายาการ (n.) illusion See also: supernatural Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ
สิ่งลวงตา (n.) illusion See also: delusion, deception Syn. ภาพลวงตา
สิ่งลวงตาลวงใจ (n.) illusion See also: delusion, deception, fallacy Syn. การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
Or some optical illusion It's destinyหรือคิดว่าเป็นภาพลวงตา มันคือชะตา
The illusion of safety.รู้มั้ย, ถ้านาย ผสมสัดส่วนที่เท่ากัน
Choice is an illusion created between those with power and those without.ทางเลือกคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้น ระหว่างผู้เรืองอำนาจ.. ..กับผู้ไร้อำนาจ
Only the illusion of coincidence.มันเป็นแค่มายา ที่ดูเหมือนเรื่องบังเอิญ.
[I am only an illusion in your dreams.][ฉันเป็นเพียงภาพลวงตาในความฝันของคุณ]
It's really him? It's not a trick or an illusion or something?Of all the days, huh?
Candice's illusion could distract the guards.ลูกต้องหนีไปทันทีที่ทำได้
A great man once said it will give her the illusion of being pursued.ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่า ภาพลวงตาจะติดตามเธอไป
Gives you the illusion of control.ทำให้คุณทำไป ด้วยความเชื่อผิดๆ

illusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
梦幻[mèng huàn, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ, 梦幻 / 夢幻] illusion
幻象[huàn xiàng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 幻象] illusion
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, 空幻] vanity; empty fantasy; illusion

illusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空即是色[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即是空) emptiness is form; illusion of the reality of matter
錯視[さくし, sakushi] (n) optical illusion
デサリュージョン;デスィリュージョン[, desaryu-jon ; desuiryu-jon] (n) disillusion
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist
[まぼろし, maboroshi] (n) phantom; vision; illusion; dream; (P)
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms
幻影[げんえい, gen'ei] (n,adj-no) phantom; vision; illusion; (P)
幻滅[げんめつ, genmetsu] (n,vs) disillusionment; (P)
幻覚[げんかく, genkaku] (n) hallucination; illusion; (P)
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
政治離れ[せいじばなれ, seijibanare] (n) disillusionment with politics
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P)
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)

illusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles ; illusion FR: artifice [m] ; illusion [f]
มายาการ[n.] (māyākān) EN: illusion FR:
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera ; optical illusion FR: mirage [m] ; illusion [f] ; illusion d'optique [f]
ตาฝาด[v.] (tāfāt) EN: see things ; take someone for someone else ; see mistakenly ; experience a visual illusion FR: confondre visuellement
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมห-[pref.] (mōha-) EN: delusion ; ignorance ; dullness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]

illusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinnestäuschung {f}trick of the senses; illusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illusion
Back to top